UW nagrodzony za osiągnięcia w programie Erasmus+
06 października 2020

Ok. 8000 wyjazdów studentów, doktorantów i pracowników oraz blisko 5500 przyjazdów. Niemal 70 projektów o łącznej wartości blisko 55 mln euro dotyczących mobilności, metod i treści kształcenia oraz zarządzania uczelnią. Tak liczbowo można podsumować 6-letni udział UW w programie Erasmus+. Za osiągnięcia i aktywność w Programie uczelnia otrzymała nagrodę specjalną w kategorii szkolnictwo wyższe podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji.

Erasmus+ to realizowany w latach 2014-2020 unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia, młodzieży i sportu. Dzięki niemu studenci, doktoranci i absolwenci  mogą wyjechać na część studiów lub praktykę za granicę. Z możliwości wyjazdu korzystają też pracownicy. Ci, którzy zajmują się dydaktyką, mogą poprowadzić zajęcia w zagranicznych instytucjach, a osoby niebędące nauczycielami akademickimi mają okazję zapoznać z rozwiązaniami uczelni partnerskich i podzielić się doświadczeniami.

Realizacja programu wiąże się jednak nie tylko z indywidualnymi korzyściami dla studentów, doktorantów i pracowników. Wpływa również na rozwój całego uniwersytetu.

Coroczna, prawie 1500-osobowa grupa studentów wyjeżdżających na studia czy praktykę, oraz kształcenie ok. 850 studentów  z zagranicy przyczyniły się do wdrożenia przez Uniwersytet innowacyjnych rozwiązań informatycznych , wspierających  organizację mobilności, zarządzenie  przyznanymi na nią milionami euro, przejrzystość procesów decyzyjnych oraz jakość usług Mam tu na myśli  choćby elektroniczne porozumienie o programie studiów – Learning Agreement – wyjaśnia Erasmusową unikatowość Sylwia Salamon, kierownik Biura Współpracy z Zagranicą UW oraz uczelniany koordynator programu.

Dedykowane rozwiązania informatyczne przygotowane przez UW na potrzeby Erasmus były pionierskie w skali krajowej. Zostały też wdrożone jako jedne z pierwszych w Unii Europejskiej. – Komisja Europejska zdecydowała na przykład, że elektroniczne porozumienie o programie studiów będzie obowiązkowe dla wszystkich uczestników programu w następnej jego edycji w latach 2021-2027. Erasmus na UW już dawno jest cyfrowy pod tym względem – dodaje Sylwia Salamon.

To ona jako przedstawicielka UW i uczelniany koordynator programu Erasmus+ odebrała przyznaną Uniwersytetowi przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) nagrodę specjalną za całokształt działań uczelni w ramach Projektów Mobilności oraz Partnerstw Strategicznych w latach 2014-2020. Wyróżnienie zostało wręczone podczas III Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji, który odbył się 2 października.

UW już wcześniej był laureatem kilku nagród w konkursie EDUInspiracje (2013, 2017, 2018). Za aktywny udział w projektach Erasmus wspierających mobilność studentów, doktorantów i pracowników w celach edukacyjnych i szkoleniowych otrzymał też m.in. przyznawane przez Komisję Europejską wyróżnienie za wzorcowe wdrażanie zasad ujętych w Karcie Erasmus dla Szkolnictwa Wyższego – Erasmus Charter for Higher Education – ECHE (2016), Złotego Erazma z okazji obchodów 20-lecia programu Erasmus za największą liczbę wyjeżdżających studentów, doktorantów i pracowników w latach 1998-2010 oraz za wprowadzenie zmian instytucjonalnych i zmian w wizerunku uczelni, wynikających z udziału w programie (2012) czy wyróżnienie „Erasmus Success Story – Erasmusowa Historia Sukcesu”, przyznane jako jedynej polskiej uczelni za realizację programu w latach 2000-2006 (2007).

 

ERASMUS+ NA UW W LATACH  2014–2020 w skrócie

 • prawie 6000 wyjazdów studentów, doktorantów i absolwentów;
 • ponad 2000 wyjazdów pracowników;
 • 5500 przyjazdów studentów, doktorantów i pracowników z uczelni zagranicznych
 • niemal 70 projektów dotyczących treści i metod kształcenia oraz zarządzania uczelnią o łącznej wartości 55 mln euro (wykaz projektów finansowanych z funduszy ERASMUS lub PO WER, w których UW jest uczelnią koordynującą lub uczelnią partnerską >>);
 • współpraca z ok. 600 uczelniami zagranicznymi i trwałe partnerstwa strategiczne (np. Sojusz 4EU+);
 • aktywny udział Erasmus Student Network – Sekcji UW w opiece nad przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi studentami oraz w inicjatywach promujących UW;
 • codzienna współpraca BWZ z ok. 85 koordynatorami ds. mobilności na wydziałach;
 • aktywny udział UW w strategicznych projektach Komisji Europejskiej (EWP – Erasmus Without Paper; OLA – Online Learning Agreement) ;
 • przeprowadzone przez UW szkolenia dla pracowników działów współpracy z zagranicą kilkunastu polskich uczelni korzystających z systemu USOS (Uniwersytecki System Obsługi Studiów) zrzeszonych w MUCI (Międzyuniwersyteckie Centrum Informatyzacji) oraz dla pracowników Narodowej Agencji Programu Erasmus+;
 • organizacja wyjazdu na studia lub praktykę 10 osób ze znacznym lub bardzo dużym stopniem niepełnosprawności;
 • wpływ Programu na umiędzynarodowienie UW i widoczność na arenie międzynarodowej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Tydzień Noblowski w CWiD UW-nagroda Nobla w dziedzinie chemii 7.10.2020

(więcej…)