Procedura antydyskryminacyjna na UW
01 września 2020

31 sierpnia zarządzeniem rektora UW została wprowadzona procedura antydyskryminacyjna, która określa zasady przeciwdziałania zjawisku dyskryminacji na Uniwersytecie Warszawskim.

Procedura antydyskryminacyjna na UW została wprowadzona  zarządzeniem nr 205 rektora UW z 31 sierpnia 2020 r. Określa ona zasady przeciwdziałania przejawom dyskryminacji, w tym molestowania seksualnego, a także opisuje sposób postępowania w sytuacji wystąpienia takich zdarzeń na Uniwersytecie Warszawskim.

Celem wprowadzenia procedury jest wspieranie działań sprzeciwiających się dyskryminacji, ochrona członków społeczności UW przed wystąpieniem przejawów tego zjawiska oraz wspieranie osób, które doświadczyły dyskryminacji.

Zarządzenie ma zastosowanie do zgłoszeń dokonanych od momentu jego wejścia w życie lub zgłoszeń dotyczących zdarzeń, które miały miejsce do roku przed wejściem w życie zarządzenia.

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom na UW odpowiada komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydsykryminacji, do którego zadań należy przyjmowanie i badanie skarg dotyczących dyskryminacji, zbieranie danych na temat jej przejawów oraz zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji. Komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji współpracują z rzecznikiem akademickim oraz specjalistą ds. równouprawnienia na Uniwersytecie.

Źródło: www.uw.edu.pl


Edukacja na temat zmian klimatycznych

Wkrótce na UW dostępne będą zajęcia dla studentów i doktorantów dotyczące zmian klimatycznych. 28 sierpnia Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia podjęła w tej sprawie uchwałę.

Uniwersytet Warszawski podejmuje inicjatywy na rzecz klimatu i środowiska. 1 października 2019 r. rektor powołał zespół „Uniwersytet Warszawski dla klimatu”. W semestrze letnim roku akademickiego 2019/2020 odbywały się zajęcia e-learningowe „Klimatyczne ABC”. 28 sierpnia Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia podjęła uchwałę w sprawie propozycji dotyczących edukacji poświęconej zmianom klimatycznym (pdf).

URK dostrzega pilną potrzebę powszechnej edukacji na temat zmian klimatu i kryzysu klimatyczno-ekologicznego. URK stoi na stanowisku, że niezbędne jest poszerzenie oferty dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego pozwalającej na zdobycie pogłębionej wiedzy w tym zakresie.

URK sygnalizuje potrzebę jak najszybszego przygotowania i zaoferowania społeczności Uniwersytetu Warszawskiego, w szczególności studentom i doktorantom, zajęć na temat zmian klimatycznych.

Na razie zostanie otwarty kurs e-learningowy na Wydziale Fizyki pt. „Podstawy wiedzy o zmianie klimatu” przeznaczony dla doktorantów. Otwarcie kolejnych zajęć jest planowane w przyszłości w ramach zajęć ogólnouniwersyteckich dla doktorantów w Programie ZIP.

Więcej o „UW dla klimatu” >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowy zespół rektorski UW rozpoczyna urzędowanie

1 września rozpoczęła się kadencja nowego zespołu rektorskiego. Przez najbliższe 4 lata Uniwersytetem kierować będzie rektor prof. Alojzy Z. Nowak wraz z prorektorami: prof. Samborem Gruczą, prof. Ewą Krogulec, prof. Zygmuntem Lalakiem oraz prof. Sławomirem Żółtkiem.

Prof. Alojzy Z. Nowak został wybrany na stanowisko rektora UW 17 czerwca podczas posiedzenia Kolegium Elektorów. Zgodnie ze Statutem UW rektor powołuje prorektorów. Wybór prorektora odpowiedzialnego za sprawy kształcenia konsultowany jest z przedstawicielami studentów i doktorantów.

Zespół rektorski w kadencji 2020-2024

Rektor UW – prof. Alojzy Z. Nowak

Prof. Alojzy Z. Nowak jest 45. rektorem w historii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest związany z uczelnią od roku 1984. Kierował Zakładem Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych oraz Katedrą Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania. Był też dyrektorem Centrum Europejskiego. W latach 1999-2006 pełnił funkcję prodziekana Wydziału Zarządzania, a następnie od 2006 do 2012 funkcję dziekana wydziału. W latach 2012-2016 był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. W trakcie kariery wykładał na uczelniach we Francji, Wielkiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Rosji, Chinach, Korei i RPA.
Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/rektor

Prorektor UW ds. współpracy i spraw pracowniczych – prof. dr hab. Sambor Grucza

Prof. dr hab. Sambor Grucza jest specjalistą w zakresie metalingwistyki, lingwistyki, lingwistyki języków specjalistycznych, glottodydaktyki i translatoryki oraz badań okulograficznych. W latach 2008–2012 oraz 2016–2020 pełnił funkcję dziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej UW, a wcześniej prodziekana Wydziału Lingwistyki Stosowanej oraz dyrektora Instytutu Komunikacji Specjalistycznej i Interkulturowej.
Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/sambor-grucza

Prorektor UW ds. rozwoju – prof. dr hab. Ewa Krogulec

Prof. dr hab. Ewa Krogulec jest geologiem, specjalistką w zakresie hydrogeologii. W kadencjach 2012-2016 oraz 2016-2020 pełniła funkcję dziekana Wydziału Geologii UW. Wcześniej była prodziekanem tej jednostki. Kierowała Zakładem Hydrogeologii Stosowanej i Geofizyki.
Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/ewa-krogulec

Prorektor UW ds. badań – prof. dr hab. Zygmunt Lalak

Prof. dr hab. Zygmunt Lalak zajmuje się fizyką oddziaływań fundamentalnych i kosmologią cząstek elementarnych. W kadencji 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. badań naukowych i rozwoju Wydziału Fizyki UW.
Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/zygmunt-lalak

Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia – prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek

Prof. ucz. dr hab. Sławomir Żółtek pracuje na Wydziale Prawa i Administracji UW jako wykładowca akademicki, gdzie prowadzi m.in. zajęcia kursowe z prawa karnego, z systemu prawnego i zawodów prawniczych, a także z prawa karnego gospodarczego. W latach 2016-2020 pełnił funkcję prodziekana ds. studenckich WPiA UW. Jest współzałożycielem i kierownikiem Centrum Badań nad Prawnymi Aspektami Technologii Blockchain WPiA UW.
Więcej: www.uw.edu.pl/uniwersytet/wladze-i-administracja/slawomir-zoltek

 

Prof. Alojzy Z. Nowak zastąpił rektora prof. Marcina Pałysa, który kierował uczelnią w latach 2012-2020. W kadencji 2016-2020 funkcję prorektorów sprawowali: prof. Jolanta Choińska-Mika, prof. Maciej Duszczyk, prof. Anna Giza-Poleszczuk (do września 2019) i prof. Andrzej Tarlecki.

 

Zespoły rektorskie w kadencjach 2016-2020 i 2020-2024. Od lewej: prof. Sambor Grucza, prof. Ewa Krogulec, prof. Andrzej Tarlecki, prof. Marcin Pałys, prof. Alojzy Z. Nowak, prof. Sławomir Żółtek, prof. Zygmunt Lalak, prof. Jolanta Choińska-Mika, prof. Maciej Duszczyk.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta stypendialna dla studenta w projekcie NCN SONATA BIS

Oferta stypendialna dla studentki/studenta w projekcie badawczym SONATA BIS „Foldamerowe mimetyki alfa helis – synteza, samoorganizacja i rozpoznanie molekularne” finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownik projektu: dr hab. Karolina Pułka-Ziach. Termin przesyłania dokumentów upływa 30 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf