Spotkanie online z prof. Sławomirem Żółtkiem – prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia
21 września 2020

– Jesteśmy ogromnym uniwersytetem, mamy ponad 40 tys. studentów, 24 wydziały oraz inne jednostki zajmujące się dydaktyką. Specyfika tych jednostek jest bardzo różna. O tym, które zajęcia powinny być prowadzone stacjonarnie, a które zdalnie oraz o infrastrukturze lokalowej, najlepiej wiedzą osoby kierujące dydaktyką, na wydziałach będą to dziekani oraz prodziekani ds. studenckich – powiedział podczas spotkania online prof. Sławomir Żółtek, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia.

18 września odbył się pierwszy live z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia, zorganizowany przez samorząd studentów UW. Podczas spotkania online poruszone zostały kwestie dotyczące m.in. organizacji nowego roku akademickiego, dydaktyki, spraw studenckich, w tym legitymacji, opłat za czesne, stypendiów czy praktyk. Wydarzenie miało formę Q&A. Poniżej przedstawiamy trzy wybrane zagadnienia, o których mówił profesor Sławomir Żółtek.

Tryb prowadzenia kształcenia w semestrze zimowym

Zarządzenie rektora UW z 7 września określa zasady organizacji kształcenia w najbliższym semestrze. W § 2 i 3 wskazano, że zajęcia dydaktyczne prowadzone są w trybie zdalnym z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Prorektor Żółtek zaznaczył, że jest to przepis wyjściowy. W §3 ust. 1-3, mowa jest o przypadkach, w których kształcenie może być prowadzone stacjonarnie. W przypadkach wymagających bezpośredniego kontaktu z uczestnikami zajęć, jak również w przypadku konieczności zachowania właściwego toku kształcenia, sugerowane jest podjęcie nauczania stacjonarnego w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. Zajęcia mają odbywać się z zachowaniem wytycznych i zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego i innych przepisów, które związane są z zachowaniem bezpieczeństwa. Prorektor Żółtek podkreślił, że dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym, integrującym studentów pierwszego roku czy praktyk zawodowych.

– Na niektórych kierunkach można zadecydować o tym, że zajęcia będą odbywały się w sposób modułowy ciągły, czyli dzień po dniu i skończą się po miesiącu. Taka możliwość nie była wcześniej praktykowana, a zarządzenie na to pozwala. Do 21 września jednostki dydaktyczne podadzą informacje, jak będą prowadzone zajęcia – które odbywać się będą zdalnie, a które stacjonarnie. Na pewno zdalnie prowadzone będą ogólnouniwersyteckie lektoraty z języków obcych nowożytnych oraz wykłady ogólnouniwersyteckie – powiedział prof. Sławomir Żółtek.

Opłaty za czesne

Czesne na studiach płatnych służy pokryciu kosztów, które z tymi studiami się wiążą. Są to przede wszystkim koszty osobowe – pensje pracowników, wykładowców akademickich, które są niezależnie od formy kształcenia (stacjonarnego czy zdalnego).

Prof. Sławomir Żółtek będzie zachęcał wydziały do rozkładania czesnego na raty i niepobierania odsetek za opóźnienia w płatnościach, a także do podejmowania indywidualnych decyzji w sprawie wniosków o obniżenie czesnego. Podobnie było w poprzednim semestrze, każdy przypadek analizowany był osobno.

Legitymacje studenckie/status studenta

Zapytany o kwestię legitymacji studenckich i nabycia statusu studenta prof. Sławomir Żółtek podkreśił: – Legitymacje powinny być wydawane jak najszybciej. Zachęcam także do zakładania legitymacji cyfrowej poprzez portal mObywatel – szereg studentów już z tego rozwiązania korzysta. Rok akademicki rozpoczyna się 1 października i tego dnia studenci nabywają prawa studenckie. 15 października rozpoczynają się zajęcia akademickie.

Live został zorganizowany przez Zarząd Samorządu Studentów UW. Wydarzenie transmitowała telewizja studencka Uniwerek.TV.

Zapis spotkania online z prorektorem ds. studentów i jakości kształcenia

 

 Źródło: www.uw.edu.pl


Ostatni tydzień bezpłatnych testów

Do 25 września pracownicy i doktoranci UW mogą wykonać bezpłatne testy na obecność przeciwciał przeciw wirusowi SARS-CoV-2. Kto powinien je wykonać? Czego można się dzięki nim dowiedzieć? W jaki sposób odbywa się badanie?

Testy przeprowadza Laboratorium Analiz Genetycznych Warsaw Genomics. Badanie ma na celu identyfikację osób, które przebyły zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2. Testy wykonywane są w dwóch klasach: IgM oraz IgG, metodą, która gwarantuje ponad 98,5% poprawność wyników. W odróżnieniu od szybkich testów „kasetkowych” badanie w laboratorium charakteryzuje się wysoką czułością i swoistością, i jest jedynym rekomendowanym badaniem serologicznym. Dla kogo przeznaczone jest badanie?  – Po pierwsze dla osób, które jakiś czas temu przeszły infekcję i chciałyby wiedzieć, czy to był COVID-19 – odpowiada dr hab. n. med. Anna Wójcicka, współzałożycielka Warsaw Genomics.

IgG i IgM

Obecność przeciwciał IgG w krwi oznacza, że osoba chorowała na COVID-19, a tym samym nabrała odporność. Przeciwciała IgM wskazują na niedawny kontakt z wirusem. Ujawniają się ok. 10 dni po kontakcie z osobą zarażoną. Jeśli w surowicy występują przeciwciała IgM istnieje duże prawdopodobieństwo, że pacjent jest zarażony koronawirusem i może zarażać innych. W razie dodatniego wyniku testu zalecony jest kontakt z lekarzem i wykonanie testu RT‑PCR w celu wykluczenia aktywnego zakażenia.

Jak zapisać się na badanie?

  • pobrać kod na bezpłatne badania ze strony cowid.uw.edu.pl,
  • zarejestrować zlecenie na badanie na stronie warsawgenomics.pl,
  • na podany adres mailowy zostanie wysłany link do zapisu na konkretny dzień i godzinę badania.

Dokładna instrukcja znajduje się na stronie: warsawgenomics.pl/badaniadlauw.

Jak przygotować się na badanie?

Do wykonania badania potrzebna jest próbka 2 ml krwi. Punkt pobrań znajduje się na Kampusie Ochota, w budynku Centrum Sportu i Rekreacji, w osobnym pomieszczeniu, z niezależnym wejściem. Na pobranie należy przyjść zdrowym, bez objawów infekcji. Konieczne jest zasłonięcie ust i nosa. Trzeba zabrać ze sobą dokument tożsamości oraz numer zlecenia badania, który zostanie wygenerowany w trakcie rejestracji. Nie trzeba być na czczo. Wynik testu dostępny będzie na stronie: wyniki.warsawgenomics.pl w ciągu czterech dni od pobrania.

Informacje na temat testów na koronawirusa (pdf) >>
Jak zapisać się na bezpłatne testy na koronawirusa (pdf) >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rektor UW przewodniczącym Komisji KRASP

Prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW został przewodniczącym Komisji ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w kadencji 2020-2024.

Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką jest stałą komisją Konferencji. Jest powoływana przez Prezydium KRASP, które wyznacza także jej zadania. Komisja zajmuje się analizą i opiniowaniem aktów prawnych, rozpatruje wnioski i przygotowuje projekty uchwał. W poprzedniej kadencji (2016-2020) Komisja ds. Innowacyjności i Współpracy z Gospodarką zaopiniowała 21 projektów ustaw i rozporządzeń, w tym m.in. projekt ustawy „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz projekt ustawy o Sieci Badawczej: Łukasiewicz.

Prof. Alojzy Z. Nowak objął stanowiska rektora Uniwersytetu Warszawskiego 1 września. W latach 2006-2012 pełnił funkcję dziekana Wydziału Zarządzania. Następnie, przez 4 lata był prorektorem UW ds. badań naukowych i współpracy. W 2016 roku został ponownie wybrany dziekanem Wydziału Zarządzania. Więcej na temat kariery prof. Alojzego Z. Nowaka znaleźć można na stronie www.uw.edu.pl/uniwersytet/rektor.

Lista stałych i doraźnych komisji KRASP jest dostępna na stronie Konferencji: www.krasp.org.pl/pl/o_krasp/komisje

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spis przedmiotów prowadzonych w kontakcie lub hybrydowo w semestrze zimowym 2020/2021
20 września 2020

Na stronie Wydziału Chemii jest już dostępna lista zajęć prowadzonych w tym roku akademickim w kontakcie z prowadzącym lub w sposób hybrydowy (część zajęć w kontakcie a część zdalnie) wskazanych zgodnie z rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 7.09.2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021.

Zakładka: Studenci > Hybrydyzacja zajęć rok 20/21 (sekcja: Sposób prowadzenia zajęć)

http://www.chem.uw.edu.pl/studenci/hybrydyzacja-zajec-rok-20-21/

 


Hybrydyzacja zajęć 2020/20121

Na stronie Wydziału Chemii jest już dostępna lista zajęć prowadzonym w tym roku akademickim w kontakcie z prowadzącym lub w sposób hybrydowy (część zajęć w kontakcie a część zdalnie) wskazanych zgodnie z rozporządzeniem Rektora Uniwersytetu Warszawskiego dnia 7.09.2020 w sprawie organizacji kształcenia w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021

Hybrydyzacja zajęć rok 20/21


18 września 2020
Rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych

Na podstawie ankiet i wywiadów wśród studentów, dyskusji rad dydaktycznych oraz konsultacji z nauczycielami, kierownikami jednostek i samorządem studentów postały rekomendacje dot. zajęć zdalnych w semestrze zimowym 2020/2021. Materiał został opracowany w ramach programu ZIP. W pracach nad rekomendacjami uczestniczyły trzy zespoły reprezentujące nauki ścisłe i przyrodnicze, nauki społeczne oraz nauki humanistyczne.

Dokument jest odpowiedzią na wątpliwości związane z jakością kształcenia w trybie zdalnym, wprowadzonym w wyniku pandemii COVID-19. Rekomendacje mają stanowić wsparcie dla kierowników jednostek dydaktycznych i nauczycieli planujących zajęcia w roku akademickim 2020/2021.

W rekomendacjach porównano dwie formy zdalnego nauczania: asynchroniczną (w ramach której studentom udostępnia się przygotowane wcześnie materiały) i synchroniczną (oznaczającą prowadzenie zajęć za pomocą łączenia na żywo). Autorzy wskazali wady i zalety obydwu form. W przypadku zajęć asynchronicznych przeanalizowali też różnice pomiędzy udostępnianiem zajęć na platformach (Kampus, Moodle, Google Classroom), nagraniami audio i video, przesyłaniem prezentacji, tekstów i zadań drogą mailową.

Rekomendacje zawierają też szczegółowe zalecenia dotyczące poszczególnych typów zajęć: wykładów (skoncentrowanych na przekazywaniu wiedzy), seminariów, konwersatoriów, warsztatów, ćwiczeń i laboratoriów (skoncentrowanych na kształceniu umiejętności i kompetencji społecznych).

W dokumencie znaleźć też można wskazówki dotyczące sylabusów, dyżurów i konsultacji oraz wsparcia dla studentów i nauczycieli, które mogą zaoferować biblioteki.

Rekomendacje dla nauczycieli i kierowników jednostek dot. zajęć zdalnych

Rekomendacje powstały w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP) finansowanego z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Dokument został opracowany przez 3 zespoły: dla nauk ścisłych i przyrodniczych (prof. Beata Krasnodębska-Ostręga z Wydziału Chemii, prof. Anna Wysocka z Wydział Geologii, prof. ucz. Krzysztof Turzyński z Wydział Fizyki, dr Piotr Borsuk z Wydziału Biologii); dla nauk społecznych (prof. ucz. Agnieszka Jasiewicz z Wydział Filozofii i Socjologii, dr Justyna Godlewska-Szyrkowa z Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych, prof. Grzegorz Karasiewicz z Wydziału Zarządzania, prof. ucz. Sławomir Żółtek z Wydziału Prawa i Administracji, dr hab. Andrzej Rynkiewicz z Wydziału Psychologii); dla nauk humanistycznych (prof. ucz. Monika Rekowska z Wydziału Historycznego, dr hab. Maciej Smuk z Wydziału Neofilologii, dr Marta Widy-Behiesse z Wydziału Orientalistycznego, dr Łukasz Książyk z Wydziału Polonistyki).

Zespoły wykorzystały materiały zgromadzone w toku konsultacji z nauczycielami akademickimi, kierownikami jednostek dydaktycznych i organami samorządu studenckiego. Przeanalizowały wyniki ankiet studenckich i ankiet przeprowadzonych wśród nauczycieli akademickich realizujących zajęcia zdalne w semestrze letnim 2019/2020. Pod uwagę wzięto również dane pozyskane dzięki wywiadom grupowym z udziałem studentów i wnioski płynące z dyskusji rad dydaktycznych. Członkowie zespołów wykorzystali także własne doświadczenie dydaktyczne.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA 13 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie SONATA 13 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dr Joanny Juhaniewicz-Dębińskiej: „Badanie wpływu gangliozydów, insuliny i jonów cynku na oddziaływania amyliny z błonami biomimetycznymi” ogłasza, że konkurs wygrała Pani Daria Gąska.

Serdecznie gratulujemy!


Inauguracja roku akademickiego 2020/2021
17 września 2020

1 października o godz. 14.00  w Auditorium Maximum na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład pt. „Chirurgia mózgu. Współczesne możliwości terapeutycznej ingerencji w ośrodkowy układ nerwowy” wygłosi prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na naszej stronie.

Uroczystość w Auli im. Adama Mickiewicza rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym swoją przemowę wygłosi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą przysięgę i odbiorą indeksy od rektora. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

Transmisja inauguracji, z tłumaczeniem na język angielski, migowy i transkrypcją na żywo po polsku, dostępna będzie na naszej stronie.

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Chirurgia mózgu. Współczesne możliwości terapeutycznej ingerencji w ośrodkowy układ nerwowy” wygłosi prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek – specjalista w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii.

Prof. Ząbek jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Był krajowym konsultantem ds. neurochirurgii. Brał udział w pionierskich operacjach neurochirurgicznych: wszczepienia stymulatora mózgu w leczeniu dystonii, wszczepienia elektrod do głębokich struktur mózgu w zespole Tourette’a, głębokiej stymulacji mózgu chorych z chorobą Parkinsona. Jako jeden z nielicznych na świecie przeprowadził też serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii.

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Wszyscy zaproszeni na uroczystość goście będą proszeni o założenie maseczek ochronnych.
Ze względu na ograniczoną z powodu sytuacji epidemiologicznej liczbę miejsc wstęp na uroczystość jest możliwy tylko z zaproszeniami, które zostały rozesłane.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem dra Michała Wójcika: „Dynamiczna kontrola warstw hybrydowych do wzmacnianych plazmonowo układów transmitujących lub konwertujących energię, otrzymanych poprzez antygalwaniczną redukcję ciekłokrystalicznych nanocząstek metali szlachetnych” ogłasza, że konkurs wygrali: Pani Aleksandra Fidler i Pan Szymon Szostak.

Serdecznie gratulujemy!