Informator COVID-19 – ogólne wytyczne dla pracowników, doktorantów i studentów
30 września 2020

(więcej…)


Funkcjonowanie UW po 1 października

29 września prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW, wydał zarządzenie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2. Mówi ono m.in. o obowiązku przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych, organizacji publicznych wydarzeń, posiedzeń organów oraz podmiotów kolegialnych, służbowych wyjazdów i przyjazdów czy pracy na terenie UW.

 

Zarządzenie nr 217 rektora UW z 29 września 2020 roku w sprawie w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 wprowadza następujące zasady funkcjonowania uczelni:

PRZESTRZEGANIE WYMOGÓW HIGIENICZNO-SANITARNYCH:

 • każdy członek wspólnoty UW oraz inne osoby przebywające na terenie uczelni zobowiązani są do przestrzegania wymogów higieniczno-sanitarnych wynikających z obowiązujących przepisów prawa oraz zaleceń i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego wydanych w związku z zagrożeniem zakażeniem wirusem SARS-CoV-2;
 • aktualne wymogi higieniczno-sanitarne ogłaszane są przez kanclerza i kierowników poszczególnych jednostek organizacyjnych UW;
 • obowiązuje zakaz przebywania na terenie uczelni osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2, tych, u których zaobserwowano choćby jeden z objawów charakterystycznych dla choroby COVID-19 lub zamieszkujących z takimi osobami;
 • kierownicy jednostek wchodzących w skład UW powinni do 12 października wyznaczyć na piśmie co najmniej jednego pracownika w jednostce, do obowiązków którego należy nadzorowanie, weryfikowanie i egzekwowanie w jednostce wymogów higieniczno-sanitarnych.

ORGANIZACJA PUBLICZNYCH WYDARZEŃ:

 • publiczne wydarzenia, spotkania, zgromadzenia i uroczystości na terenie UW, w tym konferencje, sympozja i seminaria naukowe, wykłady otwarte, spotkania uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich oraz zajęcia Uniwersytetu Otwartego, mogą odbywać się za uprzednią zgodą, odpowiednio do miejsca wydarzenia lub spotkania, właściwego kierownika jednostki organizacyjnej lub kanclerza.

POSIEDZENIA ORGANÓW I PODMIOTÓW KOLEGIALNYCH NA UW:

 • posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych UW oraz innych gremiów, w tym komisji rekrutacyjnych, kolegiów elektorów, Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego oraz organów uczelnianych organizacji studenckich i doktoranckich odbywają się w zależności od postanowienia ich przewodniczącego: w trybie zdalnym (zgodnie z zarządzeniem nr 94 rektora UW z 12 maja 2020 r.) albo w obiektach UW (za przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych podczas posiedzenia odpowiedzialny jest przewodniczący odpowiednio organu, podmiotu lub gremium);
 • do posiedzeń w sprawach dyscyplinarnych stosuje się zarządzenie nr 131 rektora UW z 17 czerwca 2020 r.).

OBRONY:

 • egzaminy doktorskie w przewodach doktorskich wszczętych do dnia 30 kwietnia 2019 r. w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, egzaminy z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po dniu 30 września 2019 r., obrony rozpraw doktorskich, komisje habilitacyjne oraz kolokwia habilitacyjne odbywają się w trybie zdalnym;
 • obrony rozpraw doktorskich w trybie zdalnym przeprowadza się zgodnie z zarządzeniem nr 111 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 29 maja 2020 r.;
 • egzamin, obrona rozprawy doktorskiej lub kolokwium habilitacyjne mogą odbyć się w obiektach UW, jeżeli tak postanowi przewodniczący odpowiednio komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej lub komisji habilitacyjnej w porozumieniu z osobą ubiegającą się o nadanie stopnia naukowego.

ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA:

 • organizację kształcenia w stanie epidemii COVID-19 na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia, jednolitych studiach magisterskich, studiach doktoranckich, w szkołach doktorskich, na studiach podyplomowych oraz kursach i szkoleniach określa zarządzenie nr 206 rektora UW z 7 września 2020 r.;
 • w przypadku prowadzenia zajęć dydaktycznych w obiektach UW prowadzący zajęcia są zobowiązani do ich realizacji w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych;
 • studenci i doktoranci mogą prowadzić pracę badawczą na terenie UW za zgodą kierownika jednostki organizacyjnej, jeżeli zachowane zostaną w jej trakcie wymogi higieniczno-sanitarne.

OBOZY I SZKOŁY LETNIE:

 • zawiesza się organizację studenckich i doktoranckich obozów wyjazdowych, o ile nie są realizowane w trybie zdalnym;
 • studenckie lub doktoranckie szkoły letnie mogą być realizowane w innym trybie niż zdalny, w sposób zapewniający przestrzeganie wymogów higieniczno-sanitarnych, za których przestrzeganie odpowiada organizator szkoły letniej.

SŁUŻBOWE WYJAZDY I PRZYJAZDY:

 • służbowe wyjazdy zagraniczne są dozwolone, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego. Osoba wyjeżdżająca jest odpowiedzialna za posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego na okres podróży i pobytu za granicą;
 • przyjazdy gości krajowych i zagranicznych na UW są dozwolone za uprzednią zgodą kierownika jednostki organizacyjnej przyjmującej gościa, jeżeli nie sprzeciwiają się temu obowiązujące przepisy prawa oraz zalecenia i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego.

ORGANIZACJA PRACY:

 • decyzje dotyczące organizacji pracy podejmuje kierownik jednostki organizacyjnej z uwzględnieniem wymogów higieniczno-sanitarnych, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania jednostki;
 • w uzasadnionych przypadkach wprowadza się możliwość świadczenia przez pracowników pracy w trybie zdalnym, w trybie dyżurów lub ruchomego czasu pracy;
 • rektor lub kanclerz może nakazać kierownikowi jednostki organizacyjnej administracji ogólnouniwersyteckiej pracującej w trybie zdalnym natychmiastowe przejście na pracę w trybie dyżurów.

OBIEKTY UW:

 • kwaterowanie w akademikach i innych obiektach UW odbywa się na zasadach uwzględniających stan epidemii;
 • obowiązuje zakaz odwiedzin przez gości zewnętrznych w domach studenta oraz innych obiektach UW. Nie dotyczy to obiektów świadczących usługi hotelowe w części hotelowej na zasadach komercyjnych;
 • studenci i doktoranci, zakwaterowani bądź ubiegający się̨ o zakwaterowanie w domu studenckim, Domu Pracownika Naukowego lub innym obiekcie UW zobowiązani są̨ do złożenia na żądanie kierownika obiektu oświadczenia w sprawie skierowania lub odbywania przez nich kwarantanny.

FUNKCJONOWANIE BIBLIOTEKI:

 • dyrektor Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie zobowiązany jest zapewnić jej funkcjonowanie z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych;
 • na stronie internetowej BUW pojawią się informację o aktualnie obowiązujących zasadach pracy Biblioteki i obsługi czytelników, z zapewnieniem dostęp do literatury, w tym drogą elektroniczną w formie skanów;
 • wstęp na teren BUW może być uzależniony od wcześniejszej rejestracji lub poddania się czynnościom związanym z obowiązującymi wymogami higieniczno-sanitarnymi.

INNE:

 • z zachowaniem wymogów higieniczno-sanitarnych funkcjonują: domy studenta, Dom Pracownika Naukowego oraz obiekty świadczące usługi hotelowe „Hera” i „Sokrates”; Dom Pracy Twórczej i Wypoczynku „Szeligówka” oraz Ośrodek Kolonijno-Wczasowy „Bajka” w Łukęcinie; obiekty sportowe Uniwersytetu Warszawskiego; przedszkole przy Domu Pracownika Naukowego i żłobek „Uniwersyteckie Maluchy”; Stołówka Uniwersytecka;
 • dopuszcza się zezwolenie na działanie bufetów i punktów usługowych funkcjonujących na wynajmowanych od UW powierzchniach na pisemny wniosek najemców, jeżeli zachowane będą wymogi higieniczno-sanitarne. Zezwolenia udziela kierownik jednostki organizacyjnej, który zawarł umowę z najemcą;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dowodów księgowych są uregulowane w zarządzeniu nr 67 rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r.;
 • kierownik jednostki wchodzącej w skład struktury organizacyjnej UW jest zobowiązany niezwłocznie poinformować o zdarzeniach związanych z podejrzeniem zakażenia wirusem SARS-CoV-2 w danej jednostce poprzez przekazanie informacji na adres InfoCovid19(at)adm.uw.edu.pl. Obowiązek poinformowania o podejrzeniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2 dotyczy również doktorantów, studentów oraz słuchaczy studiów podyplomowych.

Szczegółowe zasady funkcjonowania UW w okresie epidemii znajdują się w zarządzeniu nr 217 rektora UW z 29 września 2020 r. >>

Z dniem 30 września 2020 r. traci moc zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Monitor UW z 2020 r. poz. 236 z późn. zm.).

Zarządzenie nr 217 rektora UW weszło w życie 29 września i będzie miało zastosowanie od 1 października 2020 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Europejski Dzień Języków z UW

Wykładowcy z Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW poprowadzą serię warsztatów podczas Europejskiego Dnia Języków na III Kongresie Rozwoju Systemu Edukacji. Wydarzenie, którego partnerem jest CKNJOiEE odbędzie się 2 października w trybie online.

Europejski Dzień Języków to międzynarodowe święto ustanowione przez Radę Europy 19 lat temu. Ma przekonywać Europejczyków m.in. o istotnym znaczeniu nauki języków obcych oraz wartości, którą reprezentuje różnorodność kulturowa naszego kontynentu.

Inicjatywa ta już po raz kolejny stała się częścią Kongresu Rozwoju Systemu Edukacji. Partnerem trzeciej edycji wydarzenia jest Centrum Kształcenia Nauczycieli Języków Obcych i Edukacji Europejskiej UW.

Wykładowcy z CKNJOiEE poprowadzą serię warsztatów:

 • „Jak skutecznie nauczać online i offline mówienia w języku obcym?” (warsztat w języku angielskim) – dr Ewa Guz;
 • „Mediacja językowa w praktyce” (warsztat w języku francuskim) – dr Marlena Deckert, dr Małgorzata Piotrowska-Skrzypek;
 • „Jak sztuczna inteligencja pomaga w rozwoju sprawności mówienia” (warsztat w języku niemieckim) – dr Przemysław Wolski;
 • „Jak zmienia się komunikacja podczas zdalnej edukacji? Czy nauczyciel powinien być youtuberem?” (warsztat w języku polskim) – Monika Malinowska.

Poza prowadzącymi sesje te przygotowywane są przez ekspertów Europejskiego Dnia Języków: dr Danutę Romaniuk (dyrektor CKNJOiEE UW) i dr Agnieszkę Sochal (dyrektor CKNJOiEE UW ds. Kształcenia), studentki CKNJOiEE UW, Fundację Rozwoju Systemu Edukacji oraz Grupę Polsat.

III Kongres Rozwoju Systemu Edukacji organizowany pod hasłem „Edukacja Przyszłości + Przyszłość Edukacji” odbędzie się 2 października w godz. 15.00–18.00. Tegoroczna edycja wydarzenia organizowana jest w formule online.

Program, formularz rejestracyjny, zaproszenie video i szczegółowe informacje dotyczące kongresu znajdują się na jego stronie internetowej >>

Udział w wydarzeniu jest bezpłatny.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Kondolencje dla dr Bogusławy Piekarskiej-Bartoszewicz

(więcej…)


Inauguracja roku akademickiego 2020/2021

1 października o godz. 14.00w Auditorium Maximum na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu odbędzie się uroczysta inauguracja kolejnego roku akademickiego na Uniwersytecie Warszawskim. Wykład pt. „Chirurgia mózgu. Współczesne możliwości terapeutycznej ingerencji w ośrodkowy układ nerwowy” wygłosi prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek. Transmisja wydarzenia dostępna będzie na naszej stronie.

Uroczystość w Auli im. Adama Mickiewicza rozpocznie się od odśpiewania hymnu państwowego, po czym swoją przemowę wygłosi prof. Alojzy Z. Nowak, rektor UW.

Podczas inauguracji planowana jest wizyta Prezydenta RP Andrzeja Dudy. Informacje dotyczące obsługi medialnej wydarzenia znajdują się na stronie Kancelarii Prezydenta RP >>

Następnie odbędzie się immatrykulacja, czyli włączenie nowych osób do grona studentów. Studenci I i II stopnia oraz doktoranci, którzy w postępowaniu rekrutacyjnym osiągnęli najlepsze wyniki, złożą przysięgę i odbiorą indeksy od rektora. Głos zabiorą przedstawiciele samorządu studentów i doktorantów.

Transmisja inauguracji, z tłumaczeniem na język angielski i polski język migowy oraz z napisami na żywo po polsku, dostępna będzie na naszej stronie.

 

Transmisja główna:

 

Transmisja z dostępnościami (tłumaczenie na j. angielski, polski język migowy oraz napisy na żywo) >>

 

Pierwszy w nowym roku akademickim wykład pt. „Chirurgia mózgu. Współczesne możliwości terapeutycznej ingerencji w ośrodkowy układ nerwowy” wygłosi prof. dr hab. n. med. Mirosław Ząbek – specjalista w zakresie neurochirurgii i neurotraumatologii.

Prof. Ząbek jest kierownikiem Kliniki Neurochirurgii i Urazów Układu Nerwowego w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego. Był krajowym konsultantem ds. neurochirurgii. Brał udział w pionierskich operacjach neurochirurgicznych: wszczepienia stymulatora mózgu w leczeniu dystonii, wszczepienia elektrod do głębokich struktur mózgu w zespole Tourette’a, głębokiej stymulacji mózgu chorych z chorobą Parkinsona. Jako jeden z nielicznych na świecie przeprowadził też serię operacji mózgu w krążeniu pozaustrojowym i głębokiej hipotermii.

 

Inauguracja odbędzie się w warunkach zgodnych z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego dotyczącymi zapobieganiu rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2.
Wszyscy zaproszeni na uroczystość goście będą proszeni o założenie maseczek ochronnych.
Ze względu na ograniczoną z powodu sytuacji epidemiologicznej liczbę miejsc wstęp na uroczystość jest możliwy tylko z zaproszeniami, które zostały rozesłane.

CAŁKOWITE OGRANICZENIE PARKOWANIA NA KAMPUSIE PRZY KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU

1 października 2020 r. (czwartek) – w związku z planowaną organizacją inauguracji roku akademickiego 2020/2021 – na terenie kampusu UW przy Krakowskim Przedmieściu będzie obowiązywało całkowite ograniczenie parkowania (nie dotyczy posiadaczy identyfikatorów ZDM na 2020 r.).

Przepustki uniwersyteckie w tym dniu nie będą honorowane.

W sytuacjach koniecznych prosimy o kontakt z Sekcją Zabezpieczenia Obiektów UW pod numerem tel. 22 55 20 807 lub 22 55 20 341.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla studenta/studentki w projekcie OPUS NCN

Oferta zatrudnienia studenta/studentki w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Przegrupowanie Achmatowicza optycznie czynnych alkoholi i amin allilowych jako skuteczne narzędzie w stereokontrolowanej syntezie skomplikowanych związków organicznych”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Tomasz Bauer. Termin przesyłania dokumentów upływa 15 października 2020. Więcej informacji >> pdf


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dra hab. Sławomira Sęka: „Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych” ogłasza, że konkurs wygrał Pan mgr Damian Dziubak.

Serdecznie gratulujemy!


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla doktoranta-stypendysty w projekcie OPUS 18 Narodowego Centrum Nauki pod kierownictwem prof. dra hab. Sławomira Sęka: „Membranolityczne lipo-oligomoczniki: w poszukiwaniu nowej klasy związków przeciwdrobnoustrojowych” ogłasza, że konkurs wygrała Pani mgr Kinga Burdach.

Serdecznie gratulujemy!


Welcome Point w dwóch miejscach
29 września 2020

28 września na Małym Dziedzińcu na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu został ponownie otwarty pawilon Welcome Point, punkt informacyjny dla studentów, doktorantów i pracowników zagranicznych. 14 października swoją działalność rozpocznie też drugi oddział Welcome Point na Ochocie.

Welcome Point działa przez cały rok, we wrześniu i październiku, kiedy przyjeżdżających studentów jest najwięcej, otwiera dodatkowy punkt, aby być jeszcze bliżej przyjezdnych. Pawilon znajduje się na Małym Dziedzińcu na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Będzie czynny od 28 września do 23 października, od poniedziałku do piątku w godzinach 9-16.30.

– Jak co roku, Welcome Point tymczasowo opuszcza biuro i przenosi się do pawilonu na Małym Dziedzińcu. Mamy nadzieję, że w tym roku, w specjalnym reżimie sanitarnym, pomożemy jeszcze większej liczbie studentów z zagranicy – mówi Katarzyna Basisty, koordynatorka Welcome Point.

Na wizytę w Welcome Poincie nie trzeba się specjalnie umawiać. Przyjść może każdy student, doktorant i pracownik zagraniczny, który potrzebuje wsparcia. Mogą być to zarówno osoby, które przyjeżdżają na UW na pełne studia jak i na wymianę zagraniczną. Trzeba jedynie dostosować się do wymogów sanitarnych: założyć maseczkę ochronną, zachować bezpieczny odstęp od pozostałych osób, a także zdezynfekować ręce.

WP współpracuje z uniwersyteckimi biurami: ds. rekrutacji, współpracy z zagranicą, ds. studenckich oraz pozostałymi jednostkami. Pomaga studentom i pracownikom zagranicznym szczególnie w pierwszych tygodniach pobytu na uczelni. Wspiera w pierwszych działaniach, informuje o możliwościach jakie daje uczelnia, pomaga w załatwieniu koniecznych formalności, kieruje do konkretnych jednostek. Pracownicy Welcome Point przekazują informacje przydatne zarówno podczas pobytu na Uniwersytecie, jak i poza nim, np. dotyczące legalizacji pobytu w Polsce.

Nowy punkt na Ochocie

14 października otwarty zostanie drugi punkt Welcome Point na kampusie Ochota. Biuro czynne będzie przez cały rok na parterze budynku Centrum Nowych Technologii przy ul. Banacha 2c. Punkt działać będzie od 9 do 16.30, od poniedziałku do piątku. Obsługiwać będzie wszystkich cudzoziemców, którzy potrzebują wsparcia na Uniwersytecie. – Otwarcie filii na Ochocie było od początku istnienia Welcome Point moim marzeniem. To na Ochocie nie tylko pracuje i studiuje, ale także mieszka duża część naszej międzynarodowej społeczności. Zależało nam na tym, aby być bliżej nich – mówi Katarzyna Basisty.

Więcej informacji o działalności Welcome Point można znaleźć na stronie internetowej jednostki: http://welcome.uw.edu.pl/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja dla studentów – stypendia m.st. Warszawy im. Jana Pawła II do 12 października

W tym roku już po raz 16. Warszawscy studenci i uczniowie mogą się ubiegać o Stypendium m.st. Warszawy im. Jana Pawła II.

Program stypendialny jest skierowany do studentów oraz uczniów uczących się w Warszawie.

O stypendium mogą się ubiegać, jeśli:

– osiągają dobre wyniki w nauce,
– osiągają sukcesy naukowe, sportowe, artystyczne albo angażują się w działania społeczne,
– miesięczny dochód netto na jednego członka ich rodziny nie przekracza kwoty 1700 zł.

Stypendia wynoszą od 200 do 1500 zł miesięcznie.

Rekrutacja dla studentów i słuchaczy szkół policealnych – do 12 października 2020 roku; uczniowie – nabór wniosków zakończył się 31 lipca 2020 roku.

Szczegółowe informacje: centrumjp2.pl/stypendia

Link do postu w serwisie facebook.com: https://www.facebook.com/stypendiajp2/posts/10157376889436053

Kontakt w sprawie stypendiów:

stypendia@centrumjp2.pl
tel. +48 22 826 42 22