List prof. Marcina Pałysa do społeczności UW
28 sierpnia 2020

Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Drodzy Koledzy,

Przyjaciółki i Przyjaciele,

za kilka dni dobiegnie końca moja druga kadencja na stanowisku rektora Uniwersytetu Warszawskiego.

Kierowanie naszą uczelnią było największym wyróżnieniem, przygodą, a zarazem wyzwaniem, z jakim przyszło mi się mierzyć w życiu zawodowym. Uważałem, że mam obowiązek przyjmować postawę, której wymaga ode mnie tak zaszczytna i odpowiedzialna funkcja. Dlatego podejmując decyzje, zawsze kierowałem się najlepiej rozumianym interesem Uniwersytetu i jego społeczności.

Dziękuję wszystkim, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się w ostatnich ośmiu latach do rozwoju naszej uczelni i zwiększenia jej międzynarodowej renomy – członkom mojego zespołu rektorskiego w pierwszej i drugiej kadencji, Senatorom, władzom wydziałów i jednostek, nauczycielom akademickim i pracownikom administracji, bibliotekarzom, doktorantom i studentom.

Dziękuję wszystkim tym współpracowniczkom i współpracownikom, dzięki którym była możliwa realizacja największych uniwersyteckich inicjatyw, takich jak wieloletni program inwestycyjny, zintegrowany program rozwoju, zbudowanie sojuszu sześciu europejskich uczelni badawczych 4EU+ czy zdobycie statusu uczelni badawczej. We wszystkie te działania, na każdym etapie, udało nam się zaangażować osoby z różnych jednostek i obszarów.

Te ostatnie osiem lat było czasem ciężkiej pracy, wyzwań, sukcesów i satysfakcji, a także niezwykle ożywionych dyskusji o wizji i przyszłości UW. Czasem poświęconym między innymi na budowanie poczucia uniwersyteckiej wspólnoty i wspólnej odpowiedzialności za uczelnię. Z wielką radością obserwowałem mobilizację wewnętrzną naszego środowiska. Osoby, które wcześniej nie angażowały się w działania ogólnouczelniane, zaczęły dostrzegać w nich głęboki sens. Uwierzyły, że poprzez współpracę można osiągnąć znacznie więcej, że warto poświęcać swój czas i energię dla Uniwersytetu.

Nasza uczelnia jest dzisiaj w dobrej sytuacji, sprzyjającej realizacji kolejnych ambitnych przedsięwzięć. Kierunek jej rozwoju w najbliższych latach będzie wyznaczał rektor elekt prof. Alojzy Z. Nowak wraz z nowym zespołem prorektorów. Życzę mu wielu sukcesów w wypełnieniu tej roli, tak aby nasz Uniwersytet mógł dalej dobrze się rozwijać.

Z serdecznymi życzeniami
Marcin Pałys
Rektor UW 2012-2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Plan Równości Płci dla UW

Uniwersytet Warszawski przyjął Plan Równości Płci (Gender Equality Plan). Dokument powstał w wyniku analiz potrzeb społeczności uniwersyteckiej, konsultacji eksperckich i dobrych praktyk stosowanych w instytucjach zagranicznych. To pierwszy GEP na polskiej uczelni.

27 sierpnia prof. Marcin Pałys, rektor UW, podpisał zarządzenie w sprawie „Planu równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego oraz planu działań równościowych na lata 2020-2023” (zarządzenie nr 194 – pdf). „Jego zasadniczym celem jest sprawienie, by Uniwersytet Warszawski był miejscem bezpiecznym dla wszystkich, funkcjonującym z poszanowaniem równości i różnorodności, wolnym od dyskryminacji oraz zapewnienie wszystkim swobody rozwoju naukowego” – czytamy w dokumencie (pdf).

Strategię zaplanowano na trzy lata: 2020-2023. W 2022 roku przeprowadzona zostanie wewnętrzna ewaluacja.

W 2016 roku Komisja Europejska przyznała Uniwersytetowi Warszawskiemu logo „HR Excellence in Research”. UW podjął jednocześnie zobowiązanie do ciągłego doskonalenia polityk kadrowych i rekrutacyjnych, w tym do rozwijania polityk równościowych w postaci stworzenia Planu równości płci dla Uniwersytetu Warszawskiego (Gender Equality Plan, pdf).

Działania zaprezentowane w Planie Równości Płci dla UW mają na celu m.in. przeciwdziałanie stereotypowemu przypisywaniu płci do dziedzin nauki, tak aby wzmacniać naukową pozycję naszej uczelni i usuwać przeszkody w indywidualnym rozwoju osób pracujących i studiujących na UW – dr hab. Julia Kubisa, specjalistka ds. równouprawnienia na UW (więcej >>).

Cele Planu Równości Płci dla UW:

  1. Zwiększanie świadomości wagi zagadnień równościowych oraz wzmocnienie pozytywnych postaw wobec różnorodności.
  2. Wspomaganie rozwoju karier naukowych kobiet.
  3. Zwiększenie równowagi płci w rekrutacji pracownic i pracowników i w szkołach doktorskich (więcej informacji).
  4. Ułatwienie łączenia pracy z życiem rodzinnym.
  5. Zwiększenie zrównoważonej reprezentacji płci w: przewodniczeniu w komisjach wydziałowych, uczelnianych, w kadrze zarządczej, w zespołach eksperckich i recenzenckich oraz przewodniczeniu wydarzeniom naukowym i popularyzatorskim.

Planowane działania

Plan Równości Płci obejmuje 20 działań. Uruchomiony zostanie program badawczo-rozwojowy dla młodych badaczek i dydaktyczek, który będzie przeciwdziałał zjawisku utraty zaangażowania kobiet w toku rozwoju kariery naukowej. Powstaną grupy networkingowe dla doktorantek, aby włączać je w sieci kontaktów z pracownikami i pracownicami naukowymi. W planach jest organizacja wykładów z zaproszonymi prelegentkami, dotyczących karier kobiet w nauce, w Polsce i na świecie. Powstanie również Kodeks Etyczny Uniwersytetu Warszawskiego.

W GEP znajdują się też działania, które mają zapewnić osobom pracującym i studiującym na UW pomoc w łączeniu pracy i studiowania z życiem rodzinnym. Planowane jest m.in. zwiększenie liczby miejsc w żłobku uniwersyteckim przy ul. Karowej, opracowanie planu utworzenia nowego żłobka lub przedszkola na Kampusie Ochota, a także punktu opieki nad dziećmi na jednym z kampusów. W planie zawarte jest też stworzenie możliwości pracy zdalnej (homeoffice) oraz ruchomych godzin pracy dla pracowników i pracownic administracji, a także innych elastycznych form pracy (indywidualny rozkład pracy, zadaniowy czas pracy).

Na UW organizowane będą wykłady i szkolenia o tematyce równościowej dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Udział kobiet i mężczyzn w konkursach grantowych, projektach i wsparcie finansowe będzie systematycznie monitorowany. Prowadzone będą również statystyki dotyczące otwierania przewodów oraz obron doktoratów z uwzględnieniem płci.

Strategia zakłada wprowadzenie Procedury Antydyskryminacyjnej, która umożliwi formalne postępowanie skargowe: bezpieczne zgłaszanie i przeciwdziałanie molestowaniu seksualnemu i dyskryminacji, zarówno przez osobę, która doświadczyła dyskryminacji, jak i przez kierownictwo jednostek.

Ma również powstać polityka wynagrodzeń oraz innych świadczeń pracowniczych, która w sposób transparentny określi zasady wynagradzania na poszczególnych stanowiskach.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowy regulamin domów studenta

27 sierpnia rektor UW wydał zarządzenie w sprawie regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego. Dokument określa m.in. prawa i obowiązki mieszkańców akademików.

W regulaminie można znaleźć również informacje o zasadach korzystania z akademików, a także wzór dokumentu przydatnego dla mieszkańców przyjmujących gości – upoważnienia dla osoby niebędącej mieszkańcem danego pokoju do odbioru kluczy.

Nowy regulamin domów studenta powstał po zasięgnięciu opinii rad mieszkańców oraz kierowników akademików UW, które można było nadsyłać do 16 marca 2020 roku.

Poprzedni regulamin obowiązywał od 2014 roku i był kilkukrotnie zmieniany zarządzeniami rektora.

 

Zarządzenie nr 195 rektora UW z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie Regulaminu domów studenta Uniwersytetu Warszawskiego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Podziękowania dla zespołu rektorskiego

– To była dla nas niesamowita przygoda. Staliśmy na mostku kapitańskim instytucji niezwykle różnorodnej, bardzo złożonej i wspaniałej. O tym, jak bardzo ona jest złożona, osoby pracujące w administracji wiedzą chyba najlepiej. To instytucja, którą w biegu utrzymują setki osób. Wszystkim Wam bardzo serdecznie dziękujemy – powiedział prof. Marcin Pałys, rektor UW, podczas pożegnalnego spotkania z pracownikami administracji ogólnouczelnianej. Odbyło się ono 25 sierpnia, w formie zdalnej.

31 sierpnia kończy się kadencja dotychczasowego zespołu rektorskiego UW. Przewodniczył mu prof. Marcin Pałys, sprawując funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku.

W drugiej kadencji 2016-2020 wspierał go zespół prorektorów złożony z: prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektora ds. naukowych prof. Macieja Duszczyka, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego, a do końca sierpnia 2019 roku także prorektor ds. rozwoju prof. Anny Gizy-Poleszczuk.

W geście wdzięczności za ośmioletnie kierowanie Uniwersytetem pracownicy administracji przygotowali krótki film wideo z podziękowaniami dla zespołu rektorskiego. Nagranie zostało zaprezentowane rektorom podczas spotkania, wszyscy otrzymali je także na pamiątkę.  

– Dzięki codziennym kontaktom z pracownikami uniwersyteckiej administracji poznaliśmy wiele wspaniałych, ambitnych, mądrych osób, chcących pracować dla dobra uczelni – powiedział rektor Pałys podczas pożegnalnego spotkania online z pracownikami administracji ogólnouczelnianej, które odbyło się 25 sierpnia. Wzięli w nim udział wszyscy członkowie ustępującego zespołu rektorskiego.

– Dyskusje i spotkania dotyczące ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, nowego Statutu UW czy pandemii były okazją do tego, żeby wielu z nas mogło spojrzeć na Uniwersytet jako całość. Wyjść poza codzienną rutynę i zobaczyć, jak jest to wielka i wspaniała społeczność. Dojść do wniosku, że praca na Uniwersytecie to nie tylko codzienne sprawy bieżące, ale też wielka przygoda i wielki cel do zrealizowania. Bardzo Państwu za to wszystko dziękuję – dodał rektor Pałys.

W trakcie spotkania członkom społeczności akademickiej, za ich pracę i zaangażowanie, podziękowali również prorektorzy. – Zawsze dostawałam od Państwa bardzo duże wsparcie – powiedziała prorektor Jolanta Choińska-Mika. – Mieliśmy bardzo trudne zadanie w ostatnim czasie, ale wszyscy razem przeszliśmy przez tę zmianę, m.in. dlatego, że Państwo podeszli do nowej sytuacji w sposób otwarty. Zawsze stawialiśmy na pracę zespołową. Chciałabym, żeby Państwo również budowali takie zespoły, w obrębie których tak dobrze będzie się Państwu pracowało jak naszej piątce.

Prorektor Maciej Duszczyk podkreślił wartość wspólnoty na UW: – Większość osób, która ze mną współpracowała, wie, że nadużywam słowa „wspólnota”. Bardzo w nią wierzę. Uniwersytet jest wspólnotą. Przez cztery lata tworzyliśmy element tej wspólnoty razem z Państwem. Dwa razy przeprowadziliśmy razem UW „przez Morze Czerwone”: nową ustawę i pandemię. To była gigantyczna przyjemność, wyzwanie i budowanie wspólnoty.

O tym, jak ważna jest praca administracji na uczelni, wspomniała prorektor Anna Giza-Poleszczuk: – Było dla mnie zaszczytem i przywilejem z Państwem pracować. Zawsze powtarzałam: rektorzy mijają, a administracja zostaje. Jesteście naszym korpusem służby cywilnej. W naszych biurach gromadzi się cała inteligencja administracyjna i cała wiedza o Uniwersytecie. Zaczęłam swoją kadencję w 2012 roku od spotkań z administracją we wszystkich jednostkach i to uświadomiło mi, jak ważni są pracownicy administracji i że niewystarczająco ich dostrzegamy. Mam nadzieję, że przez te osiem lat poczuliście, że jesteście chociaż trochę bardziej dostrzegani.

– To raczej my powinniśmy dziękować Państwu – powiedział prorektor Andrzej Tarlecki, dodając: – Mam poczucie, że gdy rozpoczynałem tę kadencję cztery lata temu, nic nie wiedziałem o UW, załatwianiu ważnych centralnych spraw, milionach złotych, którymi trzeba dysponować. I tylko dzięki Państwa wiedzy i kompetencji uniknąłem tysięcy wpadek, porażek i błędów. Dziękuję Państwu za to wszystko, czego się od Państwa nauczyłem.

 

Podsumowanie kadencji zespołu rektorskiego 2016-2020

Prof. Marcin Pałys sprawował funkcję rektora Uniwersytetu Warszawskiego od 2012 roku. W latach 2016-2020 rektor Pałys przewodniczył Konferencji Rektorów Uczelni Warszawskich, a w 2019 roku został wybrany do zarządu European University Association (funkcję tę będzie pełnił do 2023 roku).

W trakcie urzędowania prof. Pałysa Uniwersytet Warszawski podjął kilka inicjatyw strategicznych, m.in.:
– uzyskał dotację rządową i realizuje wieloletni programu rozwoju „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”,
– przystąpił do Sojuszu 4EU+, który ma status Uniwersytetu Europejskiego, uzyskany w konkursie Komisji Europejskiej,
– zajął pierwsze miejsce w konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”.

Na stronie UW opublikowany został cykl tekstów podsumowujących kadencję zespołu rektorskiego 2016-2020. Są one poświęcone:

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja do programu MOST 2020/2021

Program Mobilności Studentów i Doktorantów MOST umożliwia odbycie semestralnego lub rocznego kształcenia na innej niż macierzysta krajowej uczelni. Rekrutacja na semestr zimowy i cały rok akademicki 2020/2021 ruszy 2 września. Zapisy potrwają do 15 września.

W organizacji Programu MOST uczestniczy 20 polskich uczelni, będących sygnatariuszami Porozumienia Uniwersytetów Polskich na rzecz Jakości Kształcenia, a także 9 stowarzyszonych ośrodków naukowych. Umożliwia on odbycie semestralnych lub rocznych studiów albo kształcenia na innej uczelni niż macierzysta.

Z wymiany mogą skorzystać studenci nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru studiów na studiach I stopnia i jednolitych magisterskich lub pierwszego semestru studiów na studiach II stopnia, a także doktoranci, którzy przedstawili dyrektorowi swojej szkoły doktorskiej indywidualny plan badawczy oraz otrzymali jego akceptację. Uczestnictwo doktoranta w Programie MOST ma charakter stażu naukowego.

Rekrutacja do programu odbywa się dwa razy w roku. 2 września rozpoczną się zapisy na wyjazdy całoroczne lub w semestrze zimowym 2020/2021. Z pełną ofertą będzie można się zapoznać na stronie most.amu.uw.edu.pl. Rejestracja odbędzie się za pośrednictwem systemu IRK MOST.

Więcej informacji znajduje się na stronach Biura Spraw Studenckich oraz Biura ds. Studiów Doktoranckich i Kształcenia Podyplomowego, na most.amu.edu.pl, a także Facebookowym profilu Programu MOST.

 

Źródło: www.uw.edu.pl