Rektorzy o współpracy UW i WUM
24 sierpnia 2020

24 sierpnia odbyło się spotkania przedstawicieli Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w nim rektorzy i prorektorzy UW i WUM obecnej kadencji oraz nowe zespoły rektorskie obu uczelni, które rozpoczną urzędowanie we wrześniu. Rozmowy dotyczyły rozwoju współpracy naukowej i dydaktycznej uniwersytetów.

Wspólne inicjatywy

Uniwersytet Warszawski oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny od lat rozwijają wspólne projekty w zakresie badań oraz dydaktyki. W 2017 roku rektor UW prof. Marcin Pałys oraz rektor WUM prof. Mirosław Wielgoś postanowili zacieśnić tę współpracę. Uniwersytety uruchomiły program zajęć międzyuczelnianych oraz program mikrograntów na prowadzenie wspólnych badań finansowanych ze środków zewnętrznych. W latach 2018-2020 w ramach programu mikrograntów naukowcy otrzymali dofinansowanie na 27 wspólnych projektów. Współpracę z WUM nawiązały też: Inkubator UW, Uniwersytet Otwarty UW oraz Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii UW.

Podniesienie międzynarodowego znaczenia Uniwersytetu Warszawskiego dzięki rozwojowi współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym jest jednym z głównych celów programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”, na który UW otrzymał w październiku 2019 roku dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Plany na przyszłość

Podczas spotkania, które odbyło się 24 sierpnia na UW, rektorzy rozmawiali o rozwoju wspólnych inicjatyw rozpoczętych w poprzednich latach i potwierdzili zainteresowanie kontynuowaniem strategicznej współpracy obu uczelni. Przeanalizowali aktualny stan współpracy i kwestie związane z możliwością federalizacji. Koncepcja federacji i projekt jej statutu zostały w 2019 roku opracowane, pozytywnie zaopiniowane przez władze rektorskie, Senaty i Rady Uczelni UW i WUM oraz skierowane do uzgodnień z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo pozytywnie oceniło zaproponowany modelu federacji. Jego wdrożenie wymaga nowelizacji ustawy, czemu resort nauki jest przychylny.

Spotkanie zespołów rektorskich dotyczyło też m.in. możliwość organizacji konkursu na wspólne granty wewnętrzne realizowane przez naukowców UW i WUM w ramach programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” na Uniwersytecie Warszawskim.

Omówiono także perspektywę większego zaangażowania się Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w działania Sojuszu 4EU+, jako partnera stowarzyszonego. Już obecnie pracownicy WUM uczestniczą w projektach realizowanych przez partnerów sojuszu w ramach Flagshipu „Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim”. Biorą udział m.in. w inicjatywie „4EU+ Network against cancer”.

Rektorzy dyskutowali też o programie zajęć międzyuczelnianych, dzięki któremu studenci UW i WUM mogą od roku 2017/2018 zapisywać się na przedmioty oferowane przez partnerską uczelnię. Dyskusje dotyczyły porozumienia o kompensacji i rozliczeniu wzajemnie świadczonych godzin dydaktycznych.

Inne tematy poruszone w trakcie spotkania to m.in. porozumienie w sprawie Centrum Prawa Medycznego oraz aktualizacja porozumienia w sprawie wspólnego korzystania z aparatury „new generation sequencing”.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Kilkanaście szkoleń dla nauczycieli akademickich we wrześniu

Osoby prowadzące na UW zajęcia dydaktyczne będą mogły rozwinąć swoje umiejętności podczas szkoleń, które odbędą się jeszcze przed rozpoczęciem nowego roku akademickiego. Dydaktycy mogą wybierać spośród cieszących się dużą popularnością kursów z obsługi elektronicznych i internetowych narzędzi wspomagających nauczanie oraz zajęć z kompetencji miękkich.

Aktualnie dostępne są szkolenia:

 • ABC nauczania zdalnego
 • Przegląd podstawowych aplikacji w nauczaniu zdalnym
 • Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji
 • Funkcjonalności Google Classroom i Google Forms oraz ich integracja z innymi narzędziami Gsuite w dydaktyce zdalnej i blended learning
 • Google Meet w praktyce – ćwiczenia
 • Jak aktywizować studentów online? Kreatywne sposoby na prace domowe i zaliczeniowe dzięki aplikacjom i serwisom mobilnym
 • Twórcza współpraca w grupie online przy wykorzystaniu narzędzi webowych i aplikacji
 • Narzędzia pakietu GSuite na UW – zastosowanie w dydaktyce zdalnej i mieszanej
 • Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji
 • Odwrócona klasa jako metoda w pracy zdalnej/mieszanej i stacjonarnej
 • Wirtualne eksperymenty laboratoryjne w naukach ścisłych i przyrodniczych
 • Budowanie konstruktywnej relacji Wykładowca-Student – szanse i zagrożenia
 • Student ze spektrum autyzmu – potrzeby, potencjał i możliwości wsparcia
 • Motywowanie zespołu
 • Wyzwania liderskie i style przywódcze.

Pełna informacja o kursach znajduje się w harmonogramie.

W celu rejestracji na wybrane szkolenie oraz zapoznania się ze szczegółowymi informacjami na jego temat, należy zalogować się na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/, otworzyć kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”, a następnie:

 1. wybrać kategorię szkolenia wskazaną w pierwszej kolumnie harmonogramu;
 2. wyszukać szkolenie wg terminu i nazwy i dalej postępować zgodnie z informacjami zawartymi w opisie kursu.

Szkolenia są realizowane w ramach programu Zintegrowanych działań na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego. Mogą w nich uczestniczyć nauczyciele akademiccy, którzy w semestrze po zrealizowanym kursie mają zaplanowane zajęcia dydaktyczne. Pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które jeszcze nie korzystały ze wsparcia programu ZIP. Więcej informacji na temat zasad udziału można znaleźć w Zasadach uczestnictwa i Regulaminie, dostępnych przy opisie każdego szkolenia na platformie http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/.

Pytania można kierować na adres: szkolenia.dydaktyczne(at)uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS NCN (chemia organiczna/materiałowa)

Oferta zatrudnienia doktoranta/stypendysty w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 września 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Wyniki rekrutacji 2020 – I stopień i jednolite magisterskie

24 sierpnia ogłoszone zostały wyniki rekrutacji na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie na UW. Kandydaci otrzymali wyniki rekrutacji na swoje konta w systemie IRK.

W systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów 24 sierpnia pojawią się wyniki rekrutacji na studia I stopnia i jednolite magisterskie. Tam też zamieszczone będą listy rankingowe. Listy rankingowe zostaną również udostępnione w sposób tradycyjny w siedzibach jednostek. Ogłoszenie wyników dla kandydatów na kierunek logopedia ogólna i kliniczna, gdzie odbywają się dodatkowe egzaminy wstępne, odbędzie się 25 sierpnia. Trwają jeszcze zapisy na część niestacjonarnych studiów I stopnia i jednolitych magisterskich oraz studia II stopnia >>

Składanie dokumentów

Zakwalifikowani kandydaci będą mogli złożyć swoje dokumenty w od 25 do 27 sierpnia. Przyjmowanie dokumentów odbędzie się w sposób tradycyjny w siedzibach komisji rekrutacyjnych poszczególnych jednostek. Jeżeli kandydat zakwalifikowany na dany kierunek studiów nie złoży w terminie dokumentów, oznacza to, że rezygnuje z podjęcia studiów na tym kierunku.

W przypadku niewypełnienia limitu miejsc następne tury składania dokumentów odbywać się będą w kolejnych dniach. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Podczas składania dokumentów w tym roku obowiązywać będzie reżim sanitarny. Obowiązkowe jest zakrycie ust i nosa oraz zachowanie odstępu 1,5-2 m od innych osób. Komisje rekrutacyjne mogą informować kandydatów również o dodatkowych wytycznych w tym zakresie.

Informacje o wymaganych dokumentach znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

Pytania i odpowiedzi

 • Kiedy i gdzie składam dokumenty po zakwalifikowaniu na studia?
 • Do kiedy muszę zdecydować, na jakie kierunki studiów złożyć dokumenty, jeśli zostałem zakwalifikowany na wszystkie wybrane?
 • Czy komplet wymaganych dokumentów muszę złożyć osobiście?
 • Czy jeżeli jestem już studentem UW lub byłem nim kiedyś i składałem już komplet dokumentów, to muszę, kandydując na kolejny kierunek studiów, składać go jeszcze raz?
 • Co się dzieje, jeśli po zakwalifikowaniu na studia nie złożę dokumentów w terminie?
 • Jeżeli jestem na liście rezerwowej to czy mam złożyć komplet wymaganych dokumentów?

Odpowiedzi na te i wiele innych pytań związanych z rekrutacją można znaleźć na stronie Biura ds. Rekrutacji w zakładce „Pytania i odpowiedzi”.

Zajęcia dydaktyczne w roku akademickim 2020/2021 rozpoczną się 15 października, kalendarz akademicki 2020/2021 (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Informatory dla studentów I roku studiów

Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN

Komisja konkursowa ds. oceny wniosków o przyznanie stypendium dla studenta-stypendysty w projekcie OPUS 18 NCN: „Ciekłokrystaliczne, chiralne nanomateriały dla giętkich technologii fotonicznych” ogłasza, że konkurs wygrał Pan Mateusz Pawlak.

Serdecznie gratulujemy!