O kształceniu w przyszłym roku akademickim
24 czerwca 2020

Na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć w przyszłym roku akademickim do 15 października. Dzięki temu możliwe będzie dokończenie procesu rekrutacji na studia I i II stopnia oraz spraw, których rozstrzygnięcie było utrudnione z powodu trwającego stanu pandemii. Oficjalna inauguracja roku akademickiego 2020/2021 odbędzie się w ustawowym terminie, 1 października 2020 roku.

W związku ze zmianą terminów tegorocznych matur, a także możliwymi utrudnieniami dotyczącymi finalizacji prac dyplomowych przez kandydatów na studia II stopnia, na Uniwersytecie Warszawskim rozważane jest przesunięcie rozpoczęcia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021. – Po analizie materiałów oraz rekomendacji Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możemy zaproponować następujące rozwiązanie: oficjalne rozpoczęcie roku akademickiego odbędzie się w terminie ustawowym, 1 października 2020 roku, ale zajęcia zaczną się 15 października – powiedziała prof. Jolanta Choińska-Mika, prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia podczas posiedzenia Senatu UW, 24 czerwca.

Okres między 1 a 15 października 2020 roku miałby być przeznaczony na dokończenie procesu rekrutacji na studia oraz innych spraw związanych z dydaktyką, których rozstrzygnięcie było utrudnione ze względu na pandemię, m.in. finalizacji prac dyplomowych.

– Jest to rozwiązanie prostudenckie – dodała prorektor Choińska-Mika. – Dzięki opracowaniu odpowiedniego harmonogramu, przyszły rok akademicki został zaprojektowany w taki sposób, że unikniemy zasadniczo przesunięcia terminu zakończenia semestru letniego.

Prorektor Choińska-Mika zaznaczyła też, że opracowane na przyszły rok plany dotyczące organizacji kształcenia pozwolą na rozpoczęcie tego okresu z większym spokojem.

Kwestia przesunięcia terminu rozpoczęcia zajęć dydaktycznych na UW będzie przedmiotem szczegółowej dyskusji z przedstawicielami władz jednostek uniwersyteckich odpowiedzialnymi za kształcenie.

Podczas posiedzenia Senatu prorektor Choińska-Mika podkreśliła również, że powrót do stacjonarnych zajęć dydaktycznych w przyszłym roku akademickim w dużej mierze uzależniony jest od rozwoju sytuacji epidemiologicznej. – Poprosiłam kierowników jednostek dydaktycznych o przygotowanie symulacji dotyczącej możliwości przeprowadzenia zajęć stacjonarnych w ich jednostkach. Mamy już wytyczne związane z maksymalną liczbą osób, które mogą przebywać w salach ogólnouniwersyteckich. O takie informacje poprosiłam też prodziekanów. Wszystko zależy od warunków lokalnych – powiedziała prorektor Choińska-Mika.

W lipcu kierownicy jednostek dydaktycznych przygotują wykaz zajęć, które w przyszłym roku akademickim rozpoczną się w trybie zdalnym albo stacjonarnym. W niektórych jednostkach rozważane jest utrzymanie wybranych zajęć w trybie zdalnym na stałe.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 roku

24 czerwca, podczas posiedzenia online, ostatniego przed wakacjami, Senat przyjął „Sprawozdanie rektora Uniwersytetu Warszawskiego z działalności uczelni w 2019 roku”. W sprawozdaniu znajdują się informacje na temat poszczególnych grup społeczności akademickiej UW, działalności naukowej i dydaktycznej, rekrutacji na studia, współpracy międzynarodowej i wymiany akademickiej, relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym, inwestycji realizowanych na uczelni, stanu finansów. Opisane są też wydarzenia, którymi żyła społeczność akademicka w ubiegłym roku.

W dokumencie można przeczytać m.in. o sześciu inicjatywach strategicznych uczelni, w tym o uzyskanym w minionym roku statusie uczelni badawczej w konkursie MNiSW „Inicjatywa doskonałości”, o pierwszych zakończonych inwestycjach programu wieloletniego i o działaniach sojuszu 4EU+, który otrzymał status uniwersytetu europejskiego.

Najnowsze sprawozdanie jest ósmym składanym przez rektora prof. Marcina Pałysa, który we wstępie do dokumentu pisze: – Fakty i liczby, prezentowane w sprawozdaniach, które przedstawiam Państwu od roku 2012, świadczą o tym, jak wiele udało się nam osiągnąć we wszystkich tych obszarach, ile inicjatyw i planów zdołaliśmy wspólnie zrealizować. Rok 2019 nie różnił się pod tym względem od poprzednich.

W sprawozdaniu zamykającym jego kadencję, rektor podziękował „wszystkim tym, którzy swoją pracą i zaangażowaniem przyczynili się w ostatnich latach do rozwoju uczelni i zwiększenia jej międzynarodowej renomy”.

Sprawozdanie rektora z działalności uczelni w 2019 roku

Dodatek do sprawozdania stanowią załączniki, prezentujące dane liczbowe dotyczące uczelni, w angielskiej wersji językowej (pobierz pdf). Na język angielski zostało też przetłumaczone streszczenie sprawozdania, które jest integralną częścią dokumentu.

Opracowaniem koncepcji sprawozdania oraz tekstów (przygotowaniem materiałów własnych oraz redakcją materiałów nadesłanych przez uniwersyteckie biura administracji centralnej i inne jednostki) zajmuje się Biuro Prasowe UW.

Sprawozdania roczne rektora UW z działalności uczelni publikowane są na stronie www.uw.edu.pl/sprawozdania-roczne-rektora-uw.

40 493 studentów

ponad 100 kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych magisterskich

4 szkoły doktorskie

ponad 1000 partnerów krajowych i zagranicznych

11,8% wzrostu przychodów w porównaniu do 2018 roku

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Kontynuacja głosowania, wybór członków Senatu

29 czerwca odbędzie się głosowanie Kolegium Elektorów, podczas którego wybrani zostaną kolejni członkowie Senatu uczelni na kadencję 2020-2024.

W Senacie UW od 1 września 2020 roku zasiądą nowi przedstawiciele społeczności akademickiej. 32 profesorów i profesorów uczelni (8 z nich wybieranych jest przez Kolegium Elektorów, pozostali z każdego z wydziałów), 30 pozostałych nauczycieli akademickich, 4 pracowników administracji, jeden doktorant i 12 studentów. Pierwsze trzy grupy senatorów wybierane są podczas głosowania przez Kolegium Elektorów. Studenci i doktoranci wybierani są w innym trybie i innych terminach.

W pierwszym głosowaniu, które odbyło się 17 czerwca, wybrano 14 senatorów. Podczas kolejnych tur głosowań, 29 czerwca, wybranych ma zostać kolejnych 11 członków.

Posiedzenie 29 czerwca

Zebranie Kolegium Elektorów UW rozpocznie się w poniedziałek, 29 czerwca o godz. 9.00. Początek zebrania będzie transmitowany na stronie głównej UW. Głosowanie odbędzie się w trybie stacjonarnym.

Karty do głosowania wydawane będą od godz. 9 do 10.30 w pięciu miejscach: Auditorium Maximum (dwa wejścia), w Pałacu Kazimierzowskim, budynku dawnego Centrum Informatycznego oraz w budynku dawnej Biblioteki UW.

Senatorzy kadencji 2020-2024

17 czerwca w pierwszym głosowaniu Kolegium Elektorów na członków Senatu wybrano:

  • z grupy profesorów i profesorów uczelni: prof. Macieja Garstkę, prof. Piotra Girdwoynia, prof. ucz. Katarzynę Kopczewską, prof. Jadwigę Linde-Usiekniewicz, prof. ucz. Agnieszkę Nogal, prof. Aleksandra F. Żarneckiego;
  • z grupy pozostałych nauczycieli akademickich: dr hab. Agatę Bareję-Starzyńską, dr. Andrzeja Domonika, dr Mirellę Kurkowską, dr hab. Magdalenę Markowską, dr. Grzegorza Tchorka, Alicję Wleciał;
  • z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi: Ewę Szkop i Konrada Zawadzkiego.

Kadencja nowego Senatu rozpocznie się 1 września.

Wyniki głosowania na rektora i członków Senatu UW na kadencję 2020-2024, które odbyło się 17 czerwca >>

Informacje UKW na temat posiedzenia Kolegium Elektorów UW 29 czerwca >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl