Ścieżka COVID-19 w ramach mikrograntów IDUB UW

Częścią programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów. 3 czerwca w ramach mikrograntów IDUB uruchomiono dodatkową ścieżkę COVID-19.

W październiku 2019 roku Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Wniosek uniwersytetu zawierał opis pięciu priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Realizacji zadań w ramach tej inicjatywy służyć będzie zwiększona o 10% subwencja (ok. 70 mln złotych rocznie).

Częścią IDUB jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów, jak również wzrost potencjału uczelni. W jego ramach realizowane są dwa działania: Mikrogranty oraz Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

 

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników UW.3 czerwca uruchomiono dodatkową ścieżkę COVID-19.

Przeznaczona jest ona na finansowanie działań pozwalających stworzyć lub doprecyzować projekt badawczy, który zostanie złożony do jednej z instytucji finansujących badania naukowe w Polsce lub za granicą, w tym w ramach programów Unii Europejskiej. Zasady aplikowania są analogiczne jak w przypadku finansowania badań wstępnych dla innych projektów badawczych w ramach IDUB. Maksymalne dofinansowanie w przypadku tej ścieżki wynosi 15 tys. zł.Warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia badań wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych. Propozycje badań wstępnych będą przyjmowane do 3 lipca 2020 roku.

– Zachęcamy do aplikowania o środki wszystkich zainteresowanych, w tym kierowników projektów, które zostały złożone do Narodowego Centrum Nauki, ale nie uzyskały finansowania w ramach „Szybkiej ścieżki dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w wewnętrznym systemie granitowym w ramach IDUB UW >>

Formularz wniosku >>

 

Pozostałe działania dofinansowywane w ramach mikrograntów IDUB UW:

  • aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez sieci zrzeszające pracowników naukowych;
  • organizacja konferencji przez UW;
  • kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.);
  • wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo umieszczania swoich tytułów w Scopus (w ramach mikrograntu IDUB finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży);
  • wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej;
  • badania wstępne mające na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych;
  • korekta językowa tekstu naukowego przyjętego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii przez native speakera.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 03 czerwca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 03 czerwca 2020