Oferta pracy dla doktoranta w projekcie MAESTRO 11 NCN
03 czerwca 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Nieortodoksyjne koncepcje w metatezie olefin”, program Maestro finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Doktorant (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 9 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Unorthodox concepts in olefin metathesis”, programme Maestro supported by National Science Centre positions: PhD student (1). Deadline for applications: 9 June 2020. For more info see >> eng


Niższe opłaty za miejsca w akademikach w czerwcu i lipcu

Studenci oraz doktoranci Uniwersytetu Warszawskiego, podobnie jak w poprzednich miesiącach, skorzystają w czerwcu i lipcu z obniżenia opłat za zakwaterowanie w domach studenckich. Zgodnie z zarządzeniem rektora UW z 3 czerwca 2020 r., opłaty te zostają obniżone o 50%.

W związku z epidemią koronawirusa, osoby mieszkające w domach studenckich, skorzystają z jednorazowej obniżki o 50% opłaty za zakwaterowanie w czerwcu i lipcu. Opłaty za miejsca w akademikach były też niższe w kwietniu i maju.

Obniżenie opłat wprowadza zarządzenie rektora UW nr 117 z 3 czerwca 2020 r. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, z obniżki mogą skorzystać studenci, doktoranci, słuchacze studiów podyplomowych „Szkoły edukacji PAFW – UW” oraz stypendyści Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej.

Zarządzenie nr 117 rektora UW z 3 czerwca 2020 r. w sprawie obniżenia opłat za zakwaterowanie w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w czerwcu i lipcu

 

Źródło: www.uw.edu.pl


23 kolejnych wykładowców wizytujących przyjedzie na UW

Na przełomie maja i czerwca komisja rektorska ds. wykładowców wizytujących wybrała 23 osoby, które przyjadą na UW w ramach inicjatywy „Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW”. Wykładowcy wizytujący podzielą się wynikami swoich badań i wiedzą z naukowcami oraz studentami UW, poprowadzą też wykłady otwarte.

Spośród badaczy zakwalifikowanych do drugiej edycji programu, największą grupę stanowią lingwiści, historycy i politolodzy, ale – podobnie jak w poprzedniej edycji – znaleźli się wśród nich też fizycy i chemicy. Naukowcy z zagranicy będą zatrudniani na okres od 2 do 5 miesięcy.

Wykładowcy przyjeżdżają głównie z krajów Unii Europejskiej i Stanów Zjednoczonych, ale część z nich to przedstawiciele środowisk akademickich Ukrainy, Rosji, Indii czy Meksyku. Niektórzy goście Uniwersytetu Warszawskiego mają polskie korzenie.

„Włączanie badaczy z zagranicy w dydaktykę UW” jest zadaniem realizowanym w ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego. Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności oraz doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Wykładowcy wizytujący w roku akademickim 2020/2021:

 • Laurent Chrzanowski – Wydział Historyczny
 • Andriy Danylenko – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Maria del Consuelo Davila Perez – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Carsten Junker – Ośrodek Studiów Amerykańskich
 • Jacek Kasprzak – Wydział Fizyki
 • Vasyl Kosiv – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Rajendra Kumar Jain – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Stefan Halikowski-Smith – Wydział Historyczny
 • Julian Henn – Wydział Chemii
 • Torsten Lorenz – Wydział Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • Taras Lylo – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Roy Lyster – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Florian Matei-Popescu – Wydział Historyczny
 • Aleksander Miedwiediew – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Virginia Mueller Gathercole – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Michael Müller – Wydział Historyczny
 • Sven Oliver Müller – Wydział Polonistyki
 • David Orrego-Carmona – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Roberto Rabel – Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych
 • Stefan Rabitsch – Ośrodek Studiów Amerykańskich
 • François Rosset – Wydział Neofilologii
 • Jakob Fortunat Stagl – Wydział Prawa i Administracji
 • Zbigniew Struzik – Wydział Fizyki

Do roku 2022 planowane jest zatrudnienie co najmniej 33 zagranicznych badaczy. Więcej informacji o projekcie znajduje się na stronie Programu ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ścieżka COVID-19 w ramach mikrograntów IDUB UW

Częścią programu „Inicjatywa doskonałości – Uczelnia Badawcza” jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów. 3 czerwca w ramach mikrograntów IDUB uruchomiono dodatkową ścieżkę COVID-19.

W październiku 2019 roku Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Wniosek uniwersytetu zawierał opis pięciu priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Realizacji zadań w ramach tej inicjatywy służyć będzie zwiększona o 10% subwencja (ok. 70 mln złotych rocznie).

Częścią IDUB jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów, jak również wzrost potencjału uczelni. W jego ramach realizowane są dwa działania: Mikrogranty oraz Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

 

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników UW.3 czerwca uruchomiono dodatkową ścieżkę COVID-19.

Przeznaczona jest ona na finansowanie działań pozwalających stworzyć lub doprecyzować projekt badawczy, który zostanie złożony do jednej z instytucji finansujących badania naukowe w Polsce lub za granicą, w tym w ramach programów Unii Europejskiej. Zasady aplikowania są analogiczne jak w przypadku finansowania badań wstępnych dla innych projektów badawczych w ramach IDUB. Maksymalne dofinansowanie w przypadku tej ścieżki wynosi 15 tys. zł.Warunkiem rozliczenia wsparcia jest złożenie w okresie 12 miesięcy od zakończenia badań wniosku o grant ze źródeł zewnętrznych. Propozycje badań wstępnych będą przyjmowane do 3 lipca 2020 roku.

– Zachęcamy do aplikowania o środki wszystkich zainteresowanych, w tym kierowników projektów, które zostały złożone do Narodowego Centrum Nauki, ale nie uzyskały finansowania w ramach „Szybkiej ścieżki dostępu do funduszy na badania nad COVID-19 – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Szczegółowe informacje dotyczące zasad wnioskowania w wewnętrznym systemie granitowym w ramach IDUB UW >>

Formularz wniosku >>

 

Pozostałe działania dofinansowywane w ramach mikrograntów IDUB UW:

 • aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez sieci zrzeszające pracowników naukowych;
 • organizacja konferencji przez UW;
 • kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.);
 • wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo umieszczania swoich tytułów w Scopus (w ramach mikrograntu IDUB finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży);
 • wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej;
 • badania wstępne mające na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych;
 • korekta językowa tekstu naukowego przyjętego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii przez native speakera.

 

Źródło: www.uw.edu.pl