Komunikat dotyczący narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć i egzaminów
27 maja 2020

Wideokonferencje, wykłady i inne formy zdalnego nauczania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych, stosowanych także dotychczas, narzędzi informatycznych. Rekomendowane jest przy tym wykorzystywanie zwłaszcza narzędzi uruchomionych przez Uniwersytet Warszawski lub udostępnionych na potrzeby UW przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

21 i 26 maja ukazały się nowe zarządzenia rektora UW w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z nimi, do końca roku akademickiego 2019/2020 zajęcia dla studentów i doktorantów, których realizacja nie wymaga fizycznej obecności na uczelni, a także egzaminy oraz zaliczenia, będą prowadzone w formie zdalnej.

Wideokonferencje, wykłady i inne formy zdalnego nauczania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych, stosowanych także dotychczas, narzędzi informatycznych. Rekomendowane jest przy tym wykorzystywanie zwłaszcza narzędzi uruchomionych przez Uniwersytet Warszawski lub udostępnionych na potrzeby UW przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

Natomiast do prowadzenia egzaminowania i zaliczania zajęć na odległość na studiach I, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich należy stosować wyłącznie narzędzia uruchomione przez Uniwersytet Warszawski lub te udostępniane na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

 

Narzędzia informatyczne do prowadzenia zdalnych zaliczeń zajęć i egzaminów na UW:

  • ogólnouniwersytecka platforma e-learningowa Kampus – dostępna jest dla wszystkich jednostek organizacyjnych UW (logowanie odbywa się za pośrednictwem kont w USOSweb);
  • narzędzia pakietu G Suite for Education w ramach ogólnouczelnianej umowy między UW a Google. Wśród nich znajdują się:

– poczta elektroniczna – gmail.google.com;
– platforma do wideokonferencji – meet.google.com;
– wirtualna tablica – classroom.google.com;
– dysk do przechowywania i współdzielenia dokumentów – drive.google.com;
– formularze elektroniczne – forms.google.com.

Aby korzystać z uczelnianego pakietu G Suite for Education, należy aktywować konto studenckie w domenie @student.uw.edu.pl lub konto pracownicze w domenie @uw.edu.pl. Informacje w sprawie aktywowania są podane na stronie it.uw.edu.pl.

Wiele jednostek organizacyjnych UW korzysta z narzędzi dostosowanych do swojej specyfiki, samodzielnie zakupionych i uruchomionych. W takich przypadkach za właściwy stan techniczny uruchomionych narzędzi oraz właściwy stan formalny zawartych umów odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych UW.

 

Na stronie IT UW znajdują się również informacje dotyczące narzędzi wykorzystywanych do pracy zdalnej na UW, jak również poradnik BHP.

 

Grupa „DSK Usługi IT” na Facebooku

Z inicjatywy Działu Sieci Komputerowych UW na Facebooku powstała grupa, w której pracownicy UW mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi organizowania nauczania online. Członkowie grupy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. narzędzi informatycznych do przeprowadzania zdalnych egzaminów czy zajęć. Grupa liczy obecnie ponad 1000 członków.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Programy wyborcze kandydatów na rektora UW

Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała deklaracje wyborcze kandydatów na rektorów. Na stronie UKW można również zapoznać się z życiorysami kandydatów.

Kandydaci w deklaracjach, zwanych również programami wyborczymi, przedstawiają swoje plany w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, które będą chcieli zrealizować w przypadku wyboru na rektora. W dokumentach omawiają wizję zarządzania uczelnią w wymiarze organizacyjnym i finansowym, odnoszą się do kwestii umiędzynarodowienia uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju kadry UW. Wskazują na wartości i misję, ku jakim – ich zdaniem – powinien zdążać uniwersytet.

Głosowanie zasadnicze na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 odbędzie się 17 czerwca. Dodatkowe informacje o wyborach na UW dostępne są na stronie: Wybory 2020 na UW.

Programy wyborcze kandydatów (źródło: Uczelniana Komisja Wyborcza UW):

Z programami, życiorysami oraz innymi informacjami na temat kandydatów na rektora UW można zapoznać się na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS NCN (chemia organiczna/materiałowa)

Oferta zatrudnienia 2 doktorantów/stypendystów w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

2 PhD positions in organic/materials chemistry are available within OPUS grant „Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks”, financed by National Science Centre, Poland. Project leader: dr hab. Michał Chmielewski. Deadline for applications: 23 June 2020. For more info see >> eng