Zarządzenie rektora UW dotyczące funkcjonowania Uniwersytetu po 25 maja
21 maja 2020

Zgodnie z nowymi zarządzeniami rektora UW zajęcia dla studentów i doktorantów nadal będą prowadzone w formie zdalnej, z wyjątkiem tych, których realizacja wymaga fizycznej obecności na uczelni. Możliwa jest praca zdalna, w systemie dyżurów lub wprowadzenie ruchomego czasu pracy. 26 maja ukazało się kolejne zarządzenie w tej sprawie.

Zarządzenie nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zarządzenie nr 107 rektora UW z 26 maja 2020 roku wprowadzają następujące zasady funkcjonowania uczelni:

KSZTAŁCENIE

 • przedłużenie zajęć online dla studentów, doktorantów oraz słuchaczy do końca roku akademickiego 2019/2020

– WYJĄTEK: zajęcia, których realizacja wymaga fizycznej obecności w miejscu badań, praktyk etc. (dotyczy to np. zajęć terenowych, praktycznych, laboratoryjnych);

 • wprowadzenie harmonogramów zajęć praktycznych na poszczególnych kierunkach studiów;
 • zawieszenie studenckich oraz doktoranckich obozów studenckich i szkół letnich, o ile nie są realizowane w trybie zdalnym;
 • przeprowadzanie zajęć, zaliczeń, egzaminów (w tym dyplomowych) zgodnie ze znowelizowanym kalendarzem akademickim i w trybie zdalnym;
 • przeprowadzanie egzaminów z języków obcych zgodnie z uchwałą nr 4 Rady Koordynacyjnej ds. Certyfikacji Biegłości Językowej Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 maja 2020 roku w sprawie ustalenia zasad organizacji egzaminów z języków obcych w sesji letniej 2019/2020 ze względu na obostrzenia sanitarne związane z sytuacją pandemii;
 • wyłącznie zdalne przeprowadzanie do końca roku akademickiego 2019/2020 egzaminów doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku w zakresie dyscypliny podstawowej odpowiadającej tematowi rozprawy doktorskiej, dyscypliny dodatkowej i obcego języka nowożytnego, a także egzaminów z dyscypliny naukowej w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 30 września 2019 roku;
 • wyłącznie zdalne przeprowadzanie do końca roku akademickiego 2019/2020 obron rozpraw doktorskich i kolokwiów habilitacyjnych;
 • zawieszenie egzaminów i zaliczeń odbywających się w budynkach UW;
 • zawieszenie do końca roku akademickiego 2019/2020 kształcenia na studiach podyplomowych prowadzonego w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego. Kierownik jednostki organizacyjnej może podjąć decyzję o realizacji procesu kształcenia na studiach podyplomowych w roku akademickim 2019/2020 w trybie zdalnym.

PRACA

 • możliwość pracy zdalnej

– WYJĄTEK: pracownicy, od których obowiązków zależy zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy członków społeczności akademickiej lub ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku;

 • możliwość wykonywania obowiązków służbowych w systemie dyżurów lub ruchomego czasu pracy

– Decyzje dotyczące organizacji pracy w jednostkach podejmują ich kierownicy.

Nadal obowiązują:

 • zawieszenie służbowych wyjazdów zagranicznych oraz udziału w konferencjach krajowych pracowników, doktorantów, studentów i słuchaczy studiów podyplomowych Uniwersytetu do 30 czerwca 2020 roku;
 • odwołanie wydarzeń o charakterze otwartym (konferencji, sympozjów, wykładów otwartych, imprez artystycznych i innych) organizowanych na terenie UW do 31 sierpnia 2020 roku;
 • wstrzymanie kwaterowania nowych osób w domach studenckich i innych obiektach UW oraz zakazu odwiedzin w tych obiektach do 30 czerwca 2020 roku;
 • uproszczone procedury obiegu i zatwierdzania dokumentów finansowych, określone w zarządzeniu nr 67 rektora UW z 3 kwietnia 2020 roku.

Szczegółowe zasady znajdują się w zarządzeniu nr 105 rektora UW z 21 maja 2020 roku (pdf) oraz w zarządzeniu nr 107 rektora UW z 26 maja 2020 roku (pdf)

 

Znajdują się tu też zapisy dotyczące m.in.: porozumiewania się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, funkcjonowania Biblioteki Uniwersyteckiej, zawieszenia działalności obiektów sportowych UW, żłobka, przedszkola przy Domu Pracownika Naukowego i stołówki.

Dokument zawiera dodatkowo instrukcję postępowania w przypadku podejrzenia choroby wywołanej wirusem SARS-CoV-2 u studentów, doktorantów lub pracowników UW.

 

W związku z łagodzeniem obostrzeń dotyczących prowadzenia kształcenia, badań i podejmowania obowiązków służbowych w miejscu pracy zalecane jest zachowanie wszelkich niezbędnych zasad ostrożności i uwzględnianie sytuacji w poszczególnych jednostkach. Wszyscy członkowie społeczności UW zobowiązani są do przestrzegania zaleceń wydawanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego, a także zaleceń i instrukcji rektora, kanclerza oraz kierowników jednostek organizacyjnych Uniwersytetu.

 

Ze względu na dynamiczny rozwój sytuacji rekomendujemy śledzenie strony internetowej UW, a w szczególności zakładki zawierającej komunikaty dotyczące funkcjonowania uczelni w nadzwyczajnym okresie. Znajdują się tu m.in. informacje o:

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zarządzenie Rektora UW w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

ZARZĄDZENIE NR 105 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie zagrożenia zakażeniami wirusem SARS-CoV-2

 


Nowy harmonogram rekrutacji na studia w roku akademickim 2020/2021

Na Uniwersytecie Warszawskim został przyjęty zaktualizowany harmonogram rekrutacji. Zmiany wynikają z przesunięcia terminów egzaminów maturalnych. Rejestracja na studia stacjonarne I stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021 rozpocznie się 13 lipca.

Senat UW 20 maja przyjął uchwałę nr 560 w sprawie zmiany uchwały nr 451 Senatu Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie warunków, trybu i terminów postępowania rekrutacyjnego na studia pierwszego stopnia, jednolite studia magisterskie i studia drugiego stopnia na Uniwersytecie Warszawskim w roku akademickim 2020/2021.

Uchwała ta określa nowy harmonogram rekrutacji na studia pierwszego stopnia, jednolite magisterskie i studia drugiego stopnia realizowane w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Zmiany w harmonogramie rekrutacji zostały wprowadzone w związku z przesunięciem terminów egzaminów maturalnych oraz terminów sesji (w przypadku studiów drugiego stopnia).

Nowy harmonogram rekrutacji na studia stacjonarne pierwszego stopnia i jednolite magisterskie w roku akademickim 2020/2021*

 • Rozpoczęcie rejestracji w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów (IRK): 13 lipca 2020;
 • Ostatni dzień rejestracji w systemie IRK: 12 sierpnia 2020;
 • Ostatni dzień wnoszenia opłat rekrutacyjnych: 13 sierpnia 2020;
 • Ostatni dzień wprowadzenia wyników przez kandydatów: 17 sierpnia 2020;
 • Dodatkowe egzaminy wstępne (sprawdzające predyspozycje kandydatów do podjęcia studiów), a także w przypadku kandydatów z zagranicy egzaminy i rozmowy sprawdzające znajomość języka polskiego**: 19-21 sierpnia 2020;
 • Ogłoszenie wyników rekrutacji: 24 sierpnia 2020 (25 sierpnia 2020***);
 • Przyjmowanie dokumentów od kandydatów:

I termin: 25-27 sierpnia 2020;
II termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 28, 31 sierpnia 2020;
III termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc): 1-2 września 2020;
IV termin (w przypadku niewypełnienia limitu miejsc)****: 3-4 września 2020.

* rekrutacja na studia w języku angielskim może przebiegać w innych terminach
** dotyczy części kierunków studiów, zgodnie z zasadami rekrutacji; dokładne daty egzaminów podane zostaną dla każdego kierunku studiów w późniejszym czasie w systemie IRK
*** możliwy termin w przypadku kierunków studiów, na których przeprowadzane są dodatkowe egzaminy wstępne
**** w przypadku niewypełnienia limitu miejsc – przyjmowanie dokumentów w kolejnych terminach wyznaczonych dla poszczególnych kierunków studiów przez komisje rekrutacyjne, a po wyczerpaniu listy rezerwowej – możliwość otwarcia dodatkowej tury rekrutacji we wrześniu

Terminy rekrutacji na studia drugiego stopnia, a także na część studiów w języku angielskim oraz studiów niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych magisterskich, których nie dotyczy powyższy harmonogram zostały określone w uchwale Senatu UW z 20 maja (strona 29. i dalsze).

Informacje szczegółowe na temat rekrutacji znajdują się na stronie Biura ds. Rekrutacji UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl