Sprawozdanie z działalności Rady uczelni UW za rok 2019

Rada uczelni to organ uniwersytecki wprowadzony w szkołach wyższych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senat UW powołał Radę uczelni UW 15 maja 2019 roku. Do końca roku 2019 odbyło się 5 posiedzeń Rady uczelni UW. Ich podsumowanie znaleźć można w „Sprawozdaniu Rady uczelni UW”.

Do zadań rady należy opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji. Rada monitoruje gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią, a także wskazuje kandydatów na rektora. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do końca 2020 roku.

W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady uczelni UW, podczas których rada zajmowała się m.in. opiniowaniem projektu Statutu UW, inicjatywami o znaczeniu strategicznym dla uniwersytetu, procedurą wskazywania kandydatów na rektora. 17 września 2019 roku Rada uczelni UW uchwaliła swój regulamin.

Sprawozdanie Rady uczelni UW, 2019

Informacje na temat działalności Rady uczelni UW znajdują się na stronie www.radauczelni.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 19 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 19 maja 2020