Informacje dla studentów WCh
19 maja 2020

Zgodnie z informacjami (aktualnymi na 19 maja 2020) mogę poinformować, że wracamy 1 czerwca a do 10 lipca zakończymy zajęcia laboratoryjne, te które tego wymagają i rozpoczniemy sesję (13 lipca – 2 sierpnia).

Po 10 czerwca ulegnie zmianie harmonogram niektórych zajęć! Studenci EChJ mają zajęcia i sesję spójną z terminem sesji dla kierunku Inżynierii Nanostruktur (FUW).

Obrony w trybie zdalnym w roku 2020 mogą być przeprowadzane od 18 maja do 18 sierpnia a potem od 10 do 21 września.

Dziekanat studencki od 18 maja pracuje w systemie dyżurów. Dokumenty zostawiamy na portierni z opisem, który z pracowników dziekanatu jest adresatem. 

List Prodziekan ds. studenckich do Studentów (19.05.2020)

Beata Krasnodębska-Ostręga


Odwołana sesja plakatowa magistrantów

Szanowni Państwo Kierownicy Prac Magisterskich oraz Magistranci

Uprzejmie informuję iż w tym roku sesja plakatowa Magistrantów nie odbędzie się.

W imieniu Pani Dziekan bardzo prosimy Kierowników prac magisterskich o przygotowanie seminarium z Dyplomantami. Każdy Magistrant powinien wygłosić swoje seminarium na forum seminariów pracownianych.

 

                                                                                                          Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Pałka


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie OPUS 17 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Doktorant (1). Termin przesyłania dokumentów upływa 9 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: PhD student (1). Deadline for applications: 9 June 2020. For more info see >> eng


Sprawozdanie z działalności Rady uczelni UW za rok 2019

Rada uczelni to organ uniwersytecki wprowadzony w szkołach wyższych przez ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Senat UW powołał Radę uczelni UW 15 maja 2019 roku. Do końca roku 2019 odbyło się 5 posiedzeń Rady uczelni UW. Ich podsumowanie znaleźć można w „Sprawozdaniu Rady uczelni UW”.

Do zadań rady należy opiniowanie projektu statutu i strategii uczelni oraz sprawozdania z jej realizacji. Rada monitoruje gospodarkę finansową i zarządzanie uczelnią, a także wskazuje kandydatów na rektora. Kadencja pierwszej rady uczelni trwa do końca 2020 roku.

W 2019 roku odbyło się 5 posiedzeń Rady uczelni UW, podczas których rada zajmowała się m.in. opiniowaniem projektu Statutu UW, inicjatywami o znaczeniu strategicznym dla uniwersytetu, procedurą wskazywania kandydatów na rektora. 17 września 2019 roku Rada uczelni UW uchwaliła swój regulamin.

Sprawozdanie Rady uczelni UW, 2019

Informacje na temat działalności Rady uczelni UW znajdują się na stronie www.radauczelni.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl