Wypożyczalnia BUW otwarta od 18 maja
15 maja 2020

W wyniku łagodzenia obostrzeń związanych z pandemią koronawirusa częściowo przywrócona zostanie możliwość korzystania z zasobów Biblioteki Uniwersyteckiej. 18 maja ruszy Wypożyczalnia Miejscowa w pomieszczeniu prorestauracyjnym na parterze BUW. Wraca też możliwość składania zamówień na skany materiałów z BUW dla studentów, doktorantów i pracowników UW.

Od 18 maja znów będzie można wypożyczać książki z Biblioteki Uniwersyteckiej. Wznowione zostaną też usługi bezpłatnego skanowania oraz indywidualnych, umawianych spotkań z czytelnikami. Z zasobów BUW będzie można korzystać tylko poza biblioteką. Działalność czytelni pozostaje zawieszona do odwołania.

Wypożyczalnia Miejscowa tymczasowo zostanie zlokalizowana w pomieszczeniu prorestauracyjnym na parterze BUW (s. 0.85). Będą mogli z niej skorzystać posiadacze ważnego konta bibliotecznego BUW z uprawnieniami do wypożyczeń, czyli studenci, doktoranci, słuchacze i pracownicy UW, profesorowie wizytujący UW, członkowie Klubu Absolwenta UW, profesorowie oraz doktorzy habilitowani spoza UW, po okazaniu ważnego dowodu osobistego wydanego w Polsce, użytkownicy z instytucji, z którymi UW zawarł odpowiednie umowy, biblioteki jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego.

Wypożyczalnia Miejscowa czynna będzie od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-18.00. Szczegółowe zasady wypożyczeń można znaleźć na stronie BUW >>

Inne wizyty niż w Wypożyczalni będą umawiane telefonicznie lub mailowo (podstawowy wykaz telefonów oraz adresów e-mail).

Bezpłatne skanowanie 

Od 18 maja 2020 r. (do odwołania) studenci, doktoranci i pracownicy UW będą mogli składać zamówienia na bezpłatne skanowanie wszystkich materiałów zgromadzonych w BUW, z wyjątkiem nienaukowych czasopism bieżących. Warunkiem realizacji usługi jest posiadanie aktywnego konta bibliotecznego, a także brak przetrzymanych książek i nieuregulowanych opłat naliczonych przez BUW. Więcej informacji znajduje się na stronie BUW >>

Zasady bezpieczeństwa

Zarówno praca na terenie BUW, jak i jej użytkowanie odbywać się będą z zachowaniem wszelkich niezbędnych zasad higieny oraz bezpieczeństwa. Szczegółowe zalecenia w tej sprawie znajdują się na stronie BUW >>

W strefie Wolnego Dostępu i czytelniach na terenie BUW będą mogli przebywać wyłącznie pracownicy biblioteki.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Projekty edukacyjne 4EU+ – składanie wniosków

Naukowcy sojuszu 4EU+ mogą zgłaszać wnioski projektów edukacyjnych, w których będą zaangażowani studenci i doktoranci uczelni członkowskich. Przedsięwzięcia powinny być innowacyjne i ambitne, realizowane w ramach programów flagowych 4EU+. Nabór wniosków potrwa od 15 czerwca do 1 lipca.

Jednym z celów 4EU+ jest współpraca między sześcioma uniwersytetami sojuszu m.in. w obszarze kształcenia. Uczelnie członkowskie opracowują spójne podejście do kwestii nauczania i uczenia się, oparte na badaniach.
Obecnie naukowcy 4EU+ mogą opracowywać wnioski projektów dotyczące różnych inicjatyw edukacyjnych, np. organizacji warsztatów, szkół letnich/zimowych, seminariów, wspólnych przedmiotów i modułów czy wspólnych programów studiów. Te inicjatywy mogą również być prowadzone online.

Przedsięwzięcia powinny być:

  • ambitne, odnoszące się do współczesnych wyzwań i problemów, z jakimi mierzą się społeczeństwa europejskie;
  • zorientowane na studentów, pozwalające im rozwinąć indywidualną ściężkę kształcenia, angażujące w aktywne uczenie się;
  • skoncentrowane na wiedzy opartej na badaniach;
  • rozwijające kompetencje i umiejętności studentów 4EU+.

W projekty edukacyjne zaangażowani mają być badacze z co najmniej trzech uniwersytetów sojuszu.

Przedsięwzięcia mają dotyczyć programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim (flagship 1);
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków (flagship 2);
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych (flagship 3);
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój (flagship 4).

Wypełnione wnioski należy składać do biur uczelni, które zajmują się współpracą w ramach 4EU+, na Uniwersytecie Warszawskim taką jednostką jest Biuro Międzynarodowych Programów Badawczych (adresy mailowe do osób z BMPB: marta.brelih-wasowska(at)adm.uw.edu.pl, marta.jaworska-okninska(at)adm.uw.edu.pl). Propozycje projektów zostaną ocenione przez osoby odpowiedzialne za koordynację danego flagshipu, następnie zaakceptowane lub odrzucone przez grupę ekspertów ds. edukacji i Sekretarza Generalnego 4EU+.

Informacja o zaakwalifikowaniu wniosku do finansowania bądź jego odrzuceniu będzie podana przez pracowników konkretnej uczelni członkowskiej Sojuszu. Więcej informacji >>

10 czerwca komitet koordynujący flagship 1 organizuje warsztaty online, podczas których składający wnioski w ramach tego flagshipu będą mogli zapoznać się z uwagami na temat swoich propozycji przed oficjalnym ich złożeniem. Więcej informacji >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ankieta dla nauczycieli akademickich na temat stresu w czasie pandemii

Nauczyciele akademiccy mogą wziąć udział w anonimowej ankiecie dotyczącej odczuwania stresu wśród wykładowców i postrzegania przeżywania trudności przez studentów podczas pandemii koronawirusa. Ankieta jest wspólną inicjatywą jednostek UW i UJ udzielających wsparcia psychologicznego członkom społeczności uczelni.

Ankieta skierowana do nauczycieli akademickich jest wspólną inicjatywą Centrum Pomocy Psychologicznej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studenckiego Ośrodka Wsparcia i Adaptacji Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednostek zajmujących się pomocą psychologiczną dla członków społeczności uczelni. Celem ankiety jest sprawdzenie, czy w czasie pandemii, według nauczycieli akademickich studenci doświadczają większego stresu, oraz czy sami wykładowcy odczuwają bardziej nasilone napięcie.

Ankieta jest anonimowa i będzie dostępna przez dwa tygodnie. Składa się z 8 pytań zamkniętych oraz dwóch otwartych, jej wypełnienie zajmuje kilka minut. Odpowiedzi na zadane pytania pomogą inicjatorom ankiety poznać potrzeby społeczności akademickiej w okresie pandemii i lepiej dostosować ofertę pomocy psychologicznej.

– Nauczyciele akademiccy na co dzień mając do czynienia ze studentami, zauważają również ich problemy. Sami studenci zwierzają się z nich swoim wykładowcom. Chcielibyśmy dowiedzieć się, jak nauczyciele akademiccy postrzegają trudności przeżywane przez studentów w czasie pandemii, a także czy sami odczuwają większy stres. Chcemy się spytać o to nauczycieli i wskazać im, gdzie mogą kierować studentów po profesjonalną pomoc – mówi dr Szymon Chrząstowski, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

Studenci i pracownicy UW mogą skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej, które jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności Uniwersytetu. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, jednostka ta udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych przez internet. Dyżury online walk in clinic dla nauczycieli akademickich i studentów odbywają się teraz w te same dni. Więcej informacji na temat pracy jednostki dostępne jest pod adresem: http://cpp.uw.edu.pl/

Na stronie CPP dostępne są także informacje o możliwości uzyskania wsparcia w innych placówkach. Na Uniwersytecie Jagiellońskim pomocy psychologicznej udziela Studencki Ośrodek Wsparcia i Adaptacji: https://sowa.uj.edu.pl/start

Ankieta dostępna jest pod adresem: https://warsawpsy.eu.qualtrics.com

Wirtualne wsparcie psychologiczne

Więcej informacji na temat wirtualnej pomocy CPP:

http://cpp.uw.edu.pl/
https://www.facebook.com/CPP.UW/

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Znowelizowany kalendarz akademicki

(więcej…)


Telekonferencja rektorów o współpracy UW i WUM

14 maja odbyła się telekonferencja dotycząca współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczestniczyli w niej ze strony UW: rektor prof. Marcin Pałys oraz prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzej Tarlecki, a ze strony WUM: rektor prof. Mirosław Wielgoś oraz rektor elekt prof. Zbigniew Gaciong.

Po zakończeniu spotkania rektorzy wydali wspólny komunikat:

Zacieśnianie współpracy między Uniwersytetem Warszawskim i Warszawskim Uniwersytetem Medycznym, zwłaszcza w obszarze badań naukowych, pozostaje priorytetem obu uczelni, potwierdzonym przez rektorów obu uczelni i rektora elekta WUM.

Pandemia COVID-19 jeszcze raz pokazała, jak potrzebna jest współpraca nauk o życiu i zdrowiu z naukami społecznymi, ścisłymi i humanistycznymi oraz jak unikalny potencjał w tym zakresie mają obie nasze uczelnie.

W ostatnim roku podjęte zostały intensywne działania na rzecz nadania tej współpracy nowych ram organizacyjnych – federacji obu uczelni. Koncepcja federacji i projekt jej statutu zostały opracowane, pozytywnie zaopiniowane przez władze rektorskie, Senaty i Rady Uczelni oraz skierowane do uzgodnień z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Ministerstwo z uznaniem odniosło się do modelu federacji zaproponowanego w przekazanym projekcie statutu. Jego wdrożenie wymaga jednak nowelizacji ustawy, której termin nie jest obecnie znany. W tej sytuacji władze obu uczelni zaproponują w najbliższym czasie formułę pogłębiania i rozwijania współpracy, szczególnie poprzez rozwój badań z pogranicza medycyny i innych dziedzin nauki, co jest ważnym elementem programów strategicznych UW: Uniwersytetu Europejskiego (w ramach sojuszu 4EU+) oraz „Inicjatywy doskonałości – uczelnia badawcza”.

W połowie czerwca władze rektorskie UW i WUM spotkają się ponownie. Planowane jest opracowanie przez zespół roboczy koncepcji dalszego zacieśniania relacji między obiema uczelniami, korzystając z bogatego doświadczenia współpracy w ostatnich latach. Dzięki temu władze rektorskie następnej kadencji otrzymają materiał prezentujący możliwy scenariusz kontynuowania i rozwijania działań w tym obszarze.

Federalizacja UW i WUM

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Przedwyborcza debata kandydatów na rektora UW

25 maja o godz. 16.00 kandydaci na rektora Uniwersytetu Warszawskiego przedstawią swoje programy i odpowiedzą na pytania członków społeczności akademickiej podczas przedwyborczego spotkania. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną odbędzie się ono w trybie zdalnym. Transmisja debaty udostępniona zostanie na stronie UW.

17 czerwca dowiemy się, kto pokieruje uczelnią w kadencji 2020-2024. To nowy termin wyborów rektora UW – przesunięty w związku ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Uniwersytetu wprowadzonymi wobec stanu pandemii koronawirusa. 

Wśród nowych dat terminarza wyborczego, ustalonych przez Uczelnianą Komisję Wyborczą (UKW), znajduje się m.in. ta dotycząca spotkania prezentującego kandydatów na rektora UW. Zebranie przedwyborcze odbędzie się 25 maja (poniedziałek) o godz. 16.00 w trybie zdalnym.

Transmisja debaty udostępniona zostanie na stronie Uniwersytetu Warszawskiego. Spotkanie poprowadzi przewodniczący UKW, prof. Ryszard Piotrowski. 

 

W trakcie zebrania kandydaci na rektora UW przedstawią swój program działania oraz odpowiedzą na wybrane pytania zadane przez członków społeczności akademickiej. Każdy jej przedstawiciel będzie mógł przesłać jedno zgłoszenie zawierające tylko jedno pytanie – sformułowane w taki sposób, by jego odczytanie nie zajęło dłużej niż dwie minuty. 

Przyjmowane są one drogą mailową, na adres: ukw(at)adm.uw.edu.pl od dnia ogłoszenia przez UKW listy kandydatów na rektora (informacja o jej opublikowaniu pojawi się na stronie UW) do zakończenia ostatniej prezentacji programowej w dniu spotkania. Podczas debaty wylosowanych zostanie do siedmiu w ten sposób zgłoszonych pytań.

Szczegółowe informacje na temat spotkania znajdują się w uchwale nr 44 UKW z 14 maja 2020 r. >>

 

Wyniki głosowania indykacyjnego

3 marca odbyło się pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW. Jego członkowie wskazali trzech kandydatów na rektora Uniwersytetu w kadencji 2020-2024:

– prof. Alojzego Z. Nowaka, www: http://alojzynowak.pl, Twitter: https://twitter.com/AlojzyZNowak;
– prof. Pawła Strzeleckiego, www: https://www.mimuw.edu.pl/~pawelst/UW2020/, Twitter: https://twitter.com/Pawe1Strze1ecki;
– prof. Andrzej Tarleckiego, www: https://tarlecki.pl, Twitter: https://twitter.com/AndrzejTarlecki.

Więcej informacji >>

Kandydatów wskazała też Rada uczelni. Więcej informacji >>

W najbliższą środę (20 maja) kandydatów (prof. Alojzego Z. Nowaka, prof. Pawła Strzeleckiego i prof. Andrzeja Tarleckiego) opiniować będzie Senat UW, a wcześniej – w poniedziałek (18 maja) – senatorowie spotkają się zdalnie z kandydatami.

UKW ma zarejestrować kandydatów na rektora do 22 maja.

 

Źródło: www.uw.edu.pl