Relacja ze spotkania online z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
14 maja 2020

14 maja odbyło się spotkanie online z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiadała na pytania społeczności uniwersyteckiej na temat ostatnich zmian wprowadzonych na Uniwersytecie, m.in. znowelizowanego kalendarza akademickiego, możliwości przeprowadzania zaliczeń w trybie zdalnym oraz kwestii związanych z organizacją egzaminów językowych.

Znowelizowany kalendarz akademicki, możliwość przeprowadzania zaliczeń w trybie zdalnym czy organizacja egzaminów językowych, to niektóre ze zmian wprowadzonych na Uniwersytecie w związku z pandemią koronawirusa. 14 maja odbyło się spotkanie online, podczas którego prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia omawiała szczegółowo nowe rozwiązania.

Pani prorektor odpowiadała na pytania członków społeczności akademickiej, podkreślając konieczność zastosowania elastycznych rozwiązań związanych z nadzwyczajną sytuacją. Prof. Jolanta Choińska-Mika poruszyła kwestie dotyczące m.in.:

powrotu na uczelnię do końca roku akademickiego:

„Po 25 maja możliwe będzie „odmrażanie” uniwersytetu, ale będziemy to robić bardzo ostrożnie i powoli. Będziemy starać się ograniczać przemieszczanie się, pojawianie się studentów w dużych grupach. Będą wdrażane tylko te zajęcia, które nie mogły się odbyć online”.

harmonogramu sesji:

„Postanowiliśmy umożliwić indywidualizację sesji egzaminacyjnej. Szczegółowy harmonogram sesji będzie zależny od tego, w jakim stadium realizacji programu jest dany kierunek studiów. W drugiej połowie maja powstaną harmonogramy sesji w poszczególnych jednostkach”.

udziału studentów w egzaminach zdalnych:

„Studenci, którzy mogą mieć problemy techniczne związane z uczestniczeniem w egzaminie, powinni niezwłocznie zgłosić ten problem kierownikom jednostek dydaktycznych”.

egzaminów językowych:

„Trwają prace nad szczegółowym harmonogramem i formą zaliczenia egzaminów językowych. Szczegółowe informacje w tej sprawie pojawią się do 25 maja”.

rekrutacji:

„Harmonogram rekrutacji na studia zostanie dostosowany do wyników matur. Przewidujemy, że rekrutacja odbędzie się w terminach sierpniowo-wrześniowych”.

Spotkanie było transmitowane w polskiej i angielskiej wersji językowej (z tłumaczeniem symultanicznym). Zapis spotkania w wersji polskiej znajduje się na stronie UW na Facebooku. Wersja angielska nagrania dostępna jest na profilu UW na YouTube:
https://www.youtube.com/watch

Zapis spotkania >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe laboratoria akredytowane w CNBCh UW

Zgodnie z decyzją Polskiego Centrum Akredytacji z dnia 25 marca 2020 roku, po złożeniu przez Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW wniosku o rozszerzenie zakresu akredytacji,  trzy kolejne laboratoria w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW zostały ocenione pozytywnie podczas oceny na miejscu.

Zespół auditorów Polskiego Centrum Akredytacji potwierdził spełnienie wymagań systemowych oraz technicznych, określonych w normie PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 „Ogólne wymagania dotyczące kompetencji laboratoriów badawczych i wzorcujących”, a także potwierdził zaufanie do kompetencji akredytowanych laboratoriów Uniwersytetu Warszawskiego w zakresie wymagań akredytacyjnych oraz wnioskowanego zakresu akredytacji. Za mocne strony naszych laboratoriów uznano m.in. wysokie kompetencje personelu badawczego, nowoczesne wyposażenie laboratoriów oraz dobrą organizację.

Uniwersytet Warszawski posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji laboratoriów badawczych od 2014 roku. Akredytowane laboratoria świadczą usługi w zakresie badań chemicznych: wyrobów chemicznych, wyrobów i materiałów konstrukcyjnych, żywności, wody oraz wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, gleby, a także badań właściwości fizycznych skał. Procesem nadzoru objętych jest obecnie siedem laboratoriów badawczych.

Pozostałe laboratoria, posiadające już wcześniej akredytację to:

Aktualny zakres akredytowanej działalności laboratoryjnej w CNBCh UW dostępny jest na stronie internetowej: www.cnbch.uw.edu.pl, w zakładce: usługi akredytowane.

Zapraszamy do korzystania z naszych usług akredytowanych.

 

Źródło: www.cnbch.uw.edu.pl


UW liderem konkursów Horyzontu 2020 i Narodowego Centrum Nauki

Według najnowszych statystyk opublikowanych przez Komisję Europejską oraz Narodowe Centrum Nauki, Uniwersytet Warszawski najskuteczniej spośród polskich uczelni i ośrodków naukowych pozyskuje środki na badania, zarówno w konkursach europejskich, jak i krajowych.

 

UW liderem konkursów NCN w latach 2011-2019

Narodowe Centrum Nauki przygotowało statystyki dotyczące grantów przyznanych w latach 2011-2019. Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród beneficjentów konkursów NCN. Uzyskał 2 247 grantów, na łączną kwotę 977,7 mln zł.

Opublikowane przez Narodowe Centrum Nauki zestawienia pokazują aktywność uczelni i innych ośrodków w zakresie pozyskiwania dofinansowania dla projektów naukowych, od momentu powstania NCN do końca 2019 roku. Dane zostały ujęte w tabelach z podziałem na panele dziedzinowe, w ramach których jednostki składały swoje propozycje badawcze, a także z podziałem na dyscypliny naukowe.

UW w latach 2011-2019 uzyskał 2 247 grantów NCN, na łączną kwotę 977,7 mln zł, w tym:

 • 1 077 grantów (297 mln zł) w ramach grupy HS – nauki humanistyczne, społeczne i o sztuce
 • 340 grantów (226,9 mln zł) w ramach grupy NZ – nauki o życiu
 • 830 grantów (453,8 mln zł) w ramach grupy ST – nauki ścisłe i techniczne

Grupy nauk dzielą się na poszczególne panele, w ramach których przyznawane są granty. Statystyki dotyczące aktywności beneficjentów w poszczególnych panelach dostępne są w tabelach na stronie NCN.

Udział UW w konkursach NCN w latach 2011-2019 wg dyscyplin naukowych

Tabela zawiera dane dotyczące liczby złożonych wniosków, pozyskanych grantów, współczynnika sukcesu oraz przyznanej kwoty dofinansowania projektów.

 Statystyki dotyczące aktywności beneficjentów wg poszczególnych dyscyplin naukowych dostępne są w tabelach na stronie NCN.

 

97 projektów w ramach Horyzontu 2020

Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane podsumowujące program Horyzont 2020. Uniwersytet Warszawski jest liderem wśród polskich beneficjentów pod kątem liczby uczestnictw w projektach (97) oraz koordynacji (19). Łączne dofinansowanie dla tych projektów to ponad 30 mln euro.

Komisja Europejska opublikowała najnowsze dane podsumowujące realizację programu ramowego UE w zakresie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Dotychczas z budżetu Horyzontu 2020 wydano 56,66 mld euro, dofinansowano 30 420 projektów, w których uczestniczy 36 554 instytucji ze 168 krajów. Największymi beneficjentami są Niemcy, Wielka Brytania oraz Francja.

Polska zajmuje 18. miejsce wśród beneficjentów Horyzontu 2020 z łączną kwotą dofinansowania 612,46 mln euro. Polskie instytucje uczestniczą w 1 601 projektach, z czego 285 koordynują. W sumie ze środków Horyzontu 2020 korzystają 782 krajowe instytucje.

Liderem w Polsce jest Uniwersytet Warszawski. Uczestniczymy w 97 projektach, z czego 19 koordynujemy. Suma dofinansowania to 30,19 mln euro. Pod względem liczby uczestnictw i koordynacji zajmujemy I miejsce w kraju. Pod względem kwoty dofinansowania – II miejsce, uniwersytet wyprzedza pod tym względem Fundingbox acceslerator Sp. z o.o., które nie realizuje samodzielnie projektów, a dystrybuuje je w kraju i za granicą w ramach tzw. finansowania kaskadowego.

Wśród projektów realizowanych przez Uniwersytet Warszawski z programu Horyzontu 2020 są m.in. granty Europejskiej Rady ds. Badań (ERC). Więcej >>

Raport dot. Horyzontu 2020

Dane Komisji Europejskiej udostepnił na swojej stronie w formie interaktywnego raportu Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej: www.kpk.gov.pl/analizy-i-statystyki.

Raport Komisji Europejskiej nie obejmuje danych dotyczących projektów Partnerstw Publiczno-Publicznych (P2P) oraz projektów Knowledge & Innovation Communieties Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT-KICs), w ramach których Uniwersytet Warszawski jest bardzo aktywny (zdobył finansowanie na 20 projektów EIT na ponad 1 mln euro).

 

Źrodło: www.uw.edu.pl


Letnia oferta ZIP dla doktorantów

W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW doktoranci będą mogli uczestniczyć w kolejnych zajęciach ogólnouniwersyteckich, tym razem prowadzonych w całości online. Część zajęć powstała w odpowiedzi na nietypową sytuację, w jakiej przez koronawirusa znalazła się nauka i szkolnictwo wyższe, a także wykładowcy, doktoranci i studenci. Na doktorantów czekają też 2 szkoły letnie.

Spośród zajęć ogólnouniwersyteckich do wyboru są zajęcia poświęcone zdalnemu nauczaniu, popularyzacji badań, pisaniu tekstów naukowych, a także warsztaty umiejętności miękkich. Rejestracja na OGUNy rozpocznie się 16 maja o godz. 21.00. Zajęcia będą odbywały się w czerwcu, niektóre również w lipcu, w wymiarze od 10 do 30 godzin. Uczestnicy spotkają się z prowadzącymi przez platformę Kampus, Google Meet lub inne narzędzia umożliwiające zdalną pracę i edukację.

Zajęcia ogólnouniwersyteckie dla doktorantów w ramach ZIP – lato 2020

 • Academic Writing in English
 • Zdalne nauczanie uniwersyteckie
 • Radzenie sobie z emocjami i stresem
 • Pisz lepiej, pisz bez bólu: tworzenie tekstów akademickich od researchu do redakcji
 • Trening uważności
 • Równoważni UW – warsztaty rozwijające postawy równościowe doktorantów i doktorantek
 • Wstęp do komunikacji międzykulturowej na uniwersytecie – jak przygotować się do pracy z wielokulturową grupą?
 • Stosowanie sygnaturowych zalet charakteru w pracy dydaktycznej
 • MENTIMETER online i na żywo. Prosta aplikacja do interakcji ze studentami podczas wykładów, ćwiczeń i warsztatów
 • ABC popularyzacji nauki

Szczegółowy opis zajęć (pdf)

Szkoły letnie

W ramach ZIP organizowane są też 2 stacjonarne szkoły letnie:

 • The Psycholinguistics of Multilingualism
 • Cyfrowe metody analizy tekstu w badaniach humanistycznych i społecznych

Pierwszą z nich organizuje Wydział Neofilologii UW. Szkoła jest skierowana do doktorantów zainteresowanych tematyką badań nad znajomością języków oraz wielojęzycznością. „The Psycholinguistics of Multilingualism” pomoże pogłębić znajomość metodologii badań nad osobami uczącymi się i posługującymi co najmniej dwoma językami. Zajęcia będą odbywały się w dniach 20-30 lipca na Wydziale Neofilologii. Rekrutacja trwa do 7 czerwca.

Regulamin szkoły, formularz zapisów, plan zajęć i szczegółowe informacje o szkole >>

Druga szkoła będzie miała charakter interdyscyplinarny i zaplanowana została na 14-25 września. Szkołę organizuje Instytut Socjologii UW we współpracy z Instytutem Języka Polskiego UW oraz CLARIN-PL. Zajęcia będą odbywały się w Instytucie Socjologii. Celem szkoły „Cyfrowe metody analizy tekstu w badaniach humanistycznych i społecznych” jest wyposażenie uczestników w nowe umiejętności analizy tekstów: od artykułów prasowych, przez wywiady, po zapisy komunikacji cyfrowej. Rekrutacja trwa do 6 czerwca.

Regulamin szkoły, formularz zapisów, plan zajęć i szczegółowe informacje o szkole >>

Uwaga! Ze względu na niepewny przebieg sytuacji epidemicznej, terminy szkół letnich mogą ulec zmianie.

 

Źródło: www.uw.edu.pl