Przedstawiciele Wydziału w Komitecie Krystalografii PAN
13 maja 2020

Prof. dr hab. Michał Cyrański, dr hab. Paulina Dominiak, prof. ucz. oraz prof. dr hab. Krzysztof Woźniak zostali wybrani do Komitetu Krystalografii PAN działającego przy Wydziale III PAN.

Kadencja trwa 4 lata i zaczyna się 13 maja 2020 r.

Na inaugurującym posiedzeniu Komitetu Krystalografii PAN w dniu 13.05.2020 r., Profesor Krzysztof Woźniak został wybrany zastępcą Przewodniczącego Komitetu (którym został wybrany na drugą kadencję Prof. Marek Wołcyrz z Instytutu Niskich Temperatur we Wrocławiu), a Profesor Michał Cyrański został Przewodniczącym Sekcji Krystalografii Strukturalnej.

Serdecznie gratulujemy!


Przedstawicielka Wydziału w International Evaluation Panel MSMT

Prof. dr hab. Ewa Bulska została powołana przez Ministry of Education, Youth and Sports Republiki Czeskiej na członka 12-osobowego International Evaluation Panel do oceny uczelni wyższych.

Serdecznie gratulujemy!


Rekrutacja do szkół doktorskich na rok akademicki 2020/2021

Rozpoczęła się rekrutacja do czterech szkół doktorskich funkcjonujących na UW. Pierwszy etap potrwa do 28 czerwca i polega na rejestracji kandydatów w systemie IRK oraz elektronicznym złożeniu wymaganej dokumentacji.

Każdy doktorant przyjęty do szkoły doktorskiej UW realizuje indywidualny plan badawczy. Badania naukowe prowadzi w jednostce, w której zatrudniony jest jego promotor. W ramach programu szkoły bierze udział w puli zajęć ogólnouniwersyteckich oraz zajęciach zorganizowanych przez szkołę, m.in. warsztatach metodycznych i zajęciach specjalizacyjnych oferowanych przez poszczególne dyscypliny. Postępy doktorantów oraz opieka promotorska podlegają ocenie śródokresowej. Wszystkie szkoły doktorskie UW umożliwiają realizację pełnej ścieżki kształcenia w języku angielskim.

Szkoły doktorskie na UW

  • Szkoła Doktorska Nauk Humanistycznych
  • Szkoła Doktorska Nauk Społecznych
  • Szkoła Doktorska Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (w tym Warszawska Szkoła Doktorska Matematyki i Informatyki, prowadzona wraz z Instytutem Matematycznym PAN)
  • Międzydziedzinowa Szkoła Doktorska

Strona internetowa szkół doktorskich: https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

Wszyscy doktoranci w szkołach doktorskich otrzymują stypendium. Obecnie wynosi ono 2371,70 zł przez pierwsze dwa lata studiów (przed oceną śródokresową) i 3653,70 zł w następnych dwóch latach (po ocenie śródokresowej). Od tych kwot są odprowadzane składki na obowiązkowe ubezpieczenia, o które pomniejsza się stypendium (ok. 11%).

Proces aplikowania do szkoły

Rekrutację do szkoły doktorskiej UW dobrze rozpocząć od znalezienia promotora, który będzie chętny podjąć się opieki naukowej nad doktorantem i jego badaniami. Wybór opiekuna ułatwia specjalna baza pracowników naukowych UW, którzy zgłosili gotowość prowadzenia doktorantów ku uzyskaniu stopnia naukowego: https://promotorzy.szkolydoktorskie.uw.edu.pl/.

Zapisy kandydatów trwają do 28 czerwca przez system Internetowej Rekrutacji Kandydatów. W związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce, możliwe jest wprowadzenie zmian w harmonogramie rekrutacji. Aktualne informacje będą publikowane na stronie internetowej szkół doktorskich oraz w systemie IRK.

Informacja o rekrutacji do szkół doktorskich jest umieszczona na stronie Międzydziedzinowej Szkoły Doktorskiej, ale dotyczy też trzech pozostałych szkół. Tam też znajdują się odpowiedzi na często zadawane przez kandydatów pytania.

Informacje dla przyszłych i obecnych doktorantów >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl