Zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym. Zarządzenie określa m.in. narzędzia informatyczne, które mogą być wykorzystane do kontroli przebiegu egzaminów i zaliczeń oraz ich rejestracji.

Zarządzenie nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym określa zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online w roku akademickim 2019/2020 na studiach pierwszego stopnia, studiach drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich.

Zgodnie z zarządzeniem, egzaminy i zaliczenia będą przeprowadzone z wykorzystaniem narzędzi informatycznych umożliwiających kontrolę ich przebiegu i rejestrację oraz zapewniających bezpieczeństwo danych osobowych studentów i egzaminatora. Zarządzenie wydano na podstawie art. 76 a ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. (z późniejszymi zmianami) – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, która wprowadza możliwość przeprowadzania egzaminów i zaliczeń z wykorzystaniem technologii informatycznych zapewniających kontrolę ich przebiegu i rejestrację.

Do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online można stosować narzędzia informatyczne:

  • dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
  • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych. Uniwersytet Warszawski od ponad 8 lat ma umowę z firmą Google na wykorzystanie narzędzi w ramach pakietu G Suite, w szczególności pakietu narzędzi do telekonferencji.

Narzędzie informatyczne służące przeprowadzaniu egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym musi zapewniać bezpieczeństwo danych, w tym wymaganą przepisami prawa ochronę danych osobowych egzaminatora i studentów.Kierownik jednostki dydaktycznej może wystąpić do rektora z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia informatycznego niż wymienione w zarządzeniu pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych Osobowych Uniwersytetu Warszawskiego.

Za przygotowanie i przeprowadzenie egzaminu lub zaliczenia odbywającego się w ten sposób odpowiedzialny jest egzaminator, któremu wsparcia udziela koordynator ds. egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym powołany dla danego kierunku przez kierownika jednostki dydaktycznej.

Listę przedmiotów, z których przeprowadzone zostaną egzaminy w trybie zdalnym wraz z informacją o formie ich przeprowadzenia oraz narzędziach informatycznych wykorzystywanych do ich przeprowadzenia, ogłasza kierownik jednostki dydaktycznej co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem sesji egzaminacyjnej lub terminem egzaminu.

Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym opisane zostały w treści zarządzenia. >>

Zarządzenie nr 84 rektora UW z 4 maja 2020 roku w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 05 maja 2020

Data ostatniej modyfikacji: 05 maja 2020