Informacja o egzaminach zdalnych
30 maja 2020
Zdalne obrony rozpraw doktorskich
29 maja 2020

29 maja ukazało się zarządzenie rektora UW dotyczące technicznych warunków organizacji obron rozpraw doktorskich w trybie zdalnym. Część jawna rejestrowana będzie w formie nagrania obrazu i dźwięku za pośrednictwem narzędzi do telekonferencji. Przeprowadzenie głosowania nad uchwałami Komisji Doktorskiej podczas posiedzenia niejawnego także umożliwią narzędzia informatyczne.

Obrona rozprawy doktorskiej ma charakter publiczny. Dzieli się na część jawną i niejawną. Podczas pierwszej przedstawiany jest życiorys naukowy kandydata ubiegającego się o nadanie stopnia naukowego doktora. Prezentowane są też: autoreferat z rozprawy doktorskiej oraz jej recenzje. Po nich następuje publiczna dyskusja nad rozprawą, w której mogą wziąć udział wszyscy uczestnicy posiedzenia poprzez zadawanie kandydatowi pytań.

W części niejawnej posiedzenia biorą udział wyłącznie członkowie Komisji Doktorskiej, którzy w głosowaniu podejmują uchwałę w sprawie wystąpienia do rady naukowej dyscypliny o nadanie stopnia doktora albo o odmowę nadania tego stopnia.

29 maja 2020 roku rektor UW wydał zarządzenie nr 111 w sprawie warunków technicznych organizacji obrony rozprawy doktorskiej w trybie zdalnym.

Stosuje się je do obron rozpraw doktorskich w przewodach doktorskich wszczętych do 30 kwietnia 2019 roku oraz odpowiednio do obron rozpraw doktorskich w postępowaniach w sprawie nadania stopnia doktora wszczętych po 30 września 2019 roku.

Część jawna obrony jest rejestrowana w formie nagrania obrazu i dźwięku z wykorzystaniem narzędzia do telekonferencji Google Meet. Kierownik jednostki może wystąpić do rektora z wnioskiem o wykorzystanie innego narzędzia informatycznego pod warunkiem posiadania odpowiedniej umowy lub licencji na jego użytkowanie oraz uzyskania pozytywnej opinii Inspektora Ochrony Danych UW.

W części jawnej publicznej obrony rozprawy doktorskiej może uczestniczyć, w tym zadawać pytania kandydatowi, każdy, kto wcześniej zarejestrował się jako jej uczestnik.

Po zamknięciu dyskusji nad rozprawą doktorską rozpoczyna się część niejawna posiedzenia, w trakcie której członkowie Komisji Doktorskiej głosują nad stosownymi uchwałami. Głosowanie to może się odbywać za pośrednictwem:
narzędzia „Ankieter” dla głosowania jawnego i tajnego;
funkcji „chat” w narzędziu Google Meet dla głosowania jawnego.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Materiały szkoleniowe do zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2

(więcej…)


Rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2

Szanowni Państwo,

w związku z decyzjami rządu polskiego w sprawie stopniowego przywracania funkcjonowania Państwa oraz możliwością częściowego powrotu studentów i pracowników na Wydział Kolegium Dziekańskie przygotowało rekomendacje dla zajęć studenckich w związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z wirusem SARS-CoV-2.

Wszyscy pracownicy Wydziału oraz studenci i doktoranci zobowiązani są do zapoznania się z tym dokumentem oraz jego przestrzeganiem.

Treść dokumentu dostępna jest tu: Rekomendacje
Dokument dostępny jest również w zakładce Wydział > Regulacje prawne

Dziekan Wydziału Chemii


Kandydaci na rektora UW gośćmi posiedzenia Parlamentu Studentów UW
28 maja 2020

Gośćmi VI posiedzenia Parlamentu Studentów UW, które odbyło się 22 maja, byli kandydaci na rektora UW. Odpowiadali oni na pytania studentów związane z przyszłością uczelni pod swoim przewodnictwem w przypadku wyboru na stanowisko rektora.

Osoby zabierające głos pytały kandydatów m.in. o możliwość zwiększenia wsparcia finansowego dla działalności naukowej studentów (np. dla kół naukowych), zwiększenie dostępności miejsc w akademikach dla studentów, wizję umiędzynarodowienia uczelni, rozwój sportu akademickiego, usprawnienie obsługi administracyjnej spraw studenckich, opinię wobec centralizacji zasobów BUW, konsekwencje oceny parametrycznej dyscyplin naukowych.

Każdy z kandydatów musiał zmierzyć się z prośbą marszałka Parlamentu Studentów UW o udzielenie komentarza do opinii Senatu UW dotyczących poparcia kandydatur na rektora. Przypomnijmy, kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. 20 maja Senat wyraził opinię pozytywną w stosunku do prof. Andrzeja Tarleckiego.

Nagrania ze spotkań kandydatów z Parlamentem Studentów UW

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Komunikat dotyczący narzędzi do prowadzenia zdalnych zajęć i egzaminów
27 maja 2020

Wideokonferencje, wykłady i inne formy zdalnego nauczania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych, stosowanych także dotychczas, narzędzi informatycznych. Rekomendowane jest przy tym wykorzystywanie zwłaszcza narzędzi uruchomionych przez Uniwersytet Warszawski lub udostępnionych na potrzeby UW przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

21 i 26 maja ukazały się nowe zarządzenia rektora UW w sprawie zasad studiowania i pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Zgodnie z nimi, do końca roku akademickiego 2019/2020 zajęcia dla studentów i doktorantów, których realizacja nie wymaga fizycznej obecności na uczelni, a także egzaminy oraz zaliczenia, będą prowadzone w formie zdalnej.

Wideokonferencje, wykłady i inne formy zdalnego nauczania mogą być przeprowadzane z wykorzystaniem różnych, stosowanych także dotychczas, narzędzi informatycznych. Rekomendowane jest przy tym wykorzystywanie zwłaszcza narzędzi uruchomionych przez Uniwersytet Warszawski lub udostępnionych na potrzeby UW przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

Natomiast do prowadzenia egzaminowania i zaliczania zajęć na odległość na studiach I, II stopnia i jednolitych studiach magisterskich należy stosować wyłącznie narzędzia uruchomione przez Uniwersytet Warszawski lub te udostępniane na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego przez partnerów, z którymi uczelnia zawarła umowy.

 

Narzędzia informatyczne do prowadzenia zdalnych zaliczeń zajęć i egzaminów na UW:

  • ogólnouniwersytecka platforma e-learningowa Kampus – dostępna jest dla wszystkich jednostek organizacyjnych UW (logowanie odbywa się za pośrednictwem kont w USOSweb);
  • narzędzia pakietu G Suite for Education w ramach ogólnouczelnianej umowy między UW a Google. Wśród nich znajdują się:

– poczta elektroniczna – gmail.google.com;
– platforma do wideokonferencji – meet.google.com;
– wirtualna tablica – classroom.google.com;
– dysk do przechowywania i współdzielenia dokumentów – drive.google.com;
– formularze elektroniczne – forms.google.com.

Aby korzystać z uczelnianego pakietu G Suite for Education, należy aktywować konto studenckie w domenie @student.uw.edu.pl lub konto pracownicze w domenie @uw.edu.pl. Informacje w sprawie aktywowania są podane na stronie it.uw.edu.pl.

Wiele jednostek organizacyjnych UW korzysta z narzędzi dostosowanych do swojej specyfiki, samodzielnie zakupionych i uruchomionych. W takich przypadkach za właściwy stan techniczny uruchomionych narzędzi oraz właściwy stan formalny zawartych umów odpowiadają kierownicy jednostek organizacyjnych UW.

 

Na stronie IT UW znajdują się również informacje dotyczące narzędzi wykorzystywanych do pracy zdalnej na UW, jak również poradnik BHP.

 

Grupa „DSK Usługi IT” na Facebooku

Z inicjatywy Działu Sieci Komputerowych UW na Facebooku powstała grupa, w której pracownicy UW mogą wymieniać się informacjami dotyczącymi organizowania nauczania online. Członkowie grupy mogą uzyskać odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. narzędzi informatycznych do przeprowadzania zdalnych egzaminów czy zajęć. Grupa liczy obecnie ponad 1000 członków.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Programy wyborcze kandydatów na rektora UW

Uczelniana Komisja Wyborcza opublikowała deklaracje wyborcze kandydatów na rektorów. Na stronie UKW można również zapoznać się z życiorysami kandydatów.

Kandydaci w deklaracjach, zwanych również programami wyborczymi, przedstawiają swoje plany w zakresie działalności naukowej i edukacyjnej Uniwersytetu Warszawskiego, które będą chcieli zrealizować w przypadku wyboru na rektora. W dokumentach omawiają wizję zarządzania uczelnią w wymiarze organizacyjnym i finansowym, odnoszą się do kwestii umiędzynarodowienia uczelni, współpracy z otoczeniem społeczno-gospodarczym, rozwoju kadry UW. Wskazują na wartości i misję, ku jakim – ich zdaniem – powinien zdążać uniwersytet.

Głosowanie zasadnicze na rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 odbędzie się 17 czerwca. Dodatkowe informacje o wyborach na UW dostępne są na stronie: Wybory 2020 na UW.

Programy wyborcze kandydatów (źródło: Uczelniana Komisja Wyborcza UW):

Z programami, życiorysami oraz innymi informacjami na temat kandydatów na rektora UW można zapoznać się na stronie Uczelnianej Komisji Wyborczej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta/stypendysty w projekcie OPUS NCN (chemia organiczna/materiałowa)

Oferta zatrudnienia 2 doktorantów/stypendystów w projekcie badawczym OPUS finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Dynamiczna Chemia Kombinatoryjna w Szkieletach Metalo-Organicznych”. Kierownik projektu: dr hab. Michał Chmielewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 23 czerwca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

2 PhD positions in organic/materials chemistry are available within OPUS grant „Dynamic Combinatorial Chemistry in Metal-Organic Frameworks”, financed by National Science Centre, Poland. Project leader: dr hab. Michał Chmielewski. Deadline for applications: 23 June 2020. For more info see >> eng


Przedwyborcza debata kandydatów na rektora UW
26 maja 2020

25 maja kandydaci na rektora Uniwersytetu Warszawskiego przedstawili swoje programy i odpowiedzieli na pytania członków społeczności akademickiej podczas przedwyborczego spotkania. Ze względu na aktualną sytuację epidemiczną odbyło się ono w trybie zdalnym. Debatę można obejrzeć na kanale YouTube UW. Link dostępny jest na stronie UW.

17 czerwca dowiemy się, kto pokieruje uczelnią w kadencji 2020-2024. To nowy termin wyborów rektora UW – przesunięty w związku ze zmianami organizacyjnymi w funkcjonowaniu Uniwersytetu wprowadzonymi wobec stanu pandemii koronawirusa.

25 maja odbyło się zdalne spotkanie z kandydatami na rektora UW.

W debacie wzięli udział kandydujący na rektora UW:

– prof. Alojzy Z. Nowak, www: http://alojzynowak.pl, Twitter: https://twitter.com/AlojzyZNowak;
– prof. Paweł Strzelecki, www: https://www.pawelstrzelecki.pl, Twitter: https://twitter.com/Pawe1Strze1ecki;
– prof. Andrzej Tarlecki, www: https://tarlecki.pl, Twitter: https://twitter.com/AndrzejTarlecki.

Spotkanie poprowadził przewodniczący Uczelnianej Komisji Wyborczej (UKW), prof. Ryszard Piotrowski.

Nagranie debaty dostępne jest na kanale YouTube UW:

Link do transmisji z tłumaczeniem na język angielski dostępny jest na tutaj >>

W trakcie zebrania kandydaci na rektora UW przedstawili swój program działania oraz odpowiedzieli na wybrane pytania zadane przez członków społeczności akademickiej. Każdy jej przedstawiciel mógł przesłać jedno zgłoszenie zawierające tylko jedno pytanie – sformułowane w taki sposób, by jego odczytanie nie zajęło dłużej niż dwie minuty.

Podczas debaty wylosowanych zostało siedem w ten sposób zgłoszonych pytań. Najwięcej dotyczyło spraw doktoranckich.

Dodatkowe informacje o wyborach na UW dostępne są na stronie: Wybory 2020 na UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


PhD seminar on May 27th (Wednesday) at 15.00
25 maja 2020

The Faculty of Chemistry invites all PhD STUDENTS to a WEBINAR by

dr JOANNA ZAWACKA-PANKAU
(Karolinska Institute, Stockholm, Sweden;
visiting lecturer at University of Warsaw, Warsaw, Poland)

Title: FROM BED TO BENCH AND ON THE WAY BACK TO CLINICS – NEW APPROACHES TO TARGET CANCER CELLS

Date: May 27th (Wednesday), 2020 at 15:00 (technical information will be provided one day before).
Detailed information is included in pdf invitation.