Wyniki konkursu POLNOR 2019
20 kwietnia 2020

W ramach, ogłoszonego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, konkursu POLNOR 2019 na polsko-norweskie projekty badawcze Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego jako członek konsorcjum (Warszawski Uniwersytet Medyczny – lider projektu, Instytut Chemii i Techniki Jądrowej, University of Bergen, Norwegian Institute for Air Research oraz NorGenoTech AS) uzyskał wsparcie finansowe projektu „Theranostic Exosomes in Personalized Cancer Nanomedicine TEPCAN”.

Na czele zespołu stanie prof. dr hab. Ireneusz Grudziński z Katedry Toksykologii Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego, a liderem grupy z WCh UW jest dr hab. Anna M. Nowicka.

Wartość projektu to 6 475 770,11 zł.

POLNOR 2019 to konkurs finansowany w ramach III edycji Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) na lata 2014-2021 z programu „Badania stosowane”. Jego operatorem jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.
Obszary tematyczne, które objął konkurs to: zdrowie i opieka społeczna; przemysł i technologie informacyjne; energia, transport i klimat; żywność i zasoby naturalne; rozwój społeczny i gospodarczy oraz pojazdy bezzałogowe.
W konkursie do dofinansowania rekomendowano 38 spośród 74 zgłoszonych projektów, na łączną kwotę 49 745 454 euro.

POLNOR – Lista rankingowa wniosków rekomendowanych do dofinasowania

 

Więcej informacji: www.ncbr.gov.pl


Mikrogranty IDUB UW

Jednym z najważniejszych zadań Uniwersytetu Warszawskiego jako uczelni badawczej jest wspieranie swoich pracowników w realizacji projektów naukowych oraz prezentacji ich wyników. Służy temu m.in. system wewnętrznych grantów, uruchomiony właśnie w ramach „Inicjatywy Doskonałości”.

– System grantów wewnętrznych okazał się dużym sukcesem, dlatego też odtwarzamy go w „Inicjatywie Doskonałości”. Warunki są jeszcze bardziej przyjazne grantobiorcom. I – co bardzo ważne – wszystko odbywa się zdalnie. Zachęcamy do składania wniosków – mówi dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych. 

W październiku 2019 roku Uniwersytet Warszawski zajął pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” (IDUB). Wniosek uniwersytetu zawierał opis pięciu priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej. Realizacji zadań w ramach tej inicjatywy służyć będzie zwiększona o 10% subwencja (ok. 70 mln złotych rocznie).

Częścią IDUB jest wewnętrzny system grantowy, którego główny cel stanowi wspieranie rozwoju i wzrostu potencjału pracowników naukowych zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim oraz doktorantów. W jego ramach realizowane są dwa działania: Mikrogranty oraz Wspomaganie aktywności publikacyjnej w modelu open access.

– Program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza” pozostaje priorytetem Uniwersytetu Warszawskiego. Musimy utrzymać aktywne wspieranie badaczy, którzy planują złożenie grantu czy opublikowanie tekstu w czasopiśmie lub monografii – mówi prorektor Maciej Duszczyk.

Ze wsparcia IDUB można skorzystać dwukrotnie w ciągu roku, jednak nie wcześniej niż po pozytywnym rozliczeniu poprzednio realizowanego zadania. Warunkiem udzielenia wsparcia jest uzyskanie zgody dziekana lub kierownika jednostki podstawowej UW na realizację projektu finansowanego w ramach „Inicjatywy Doskonałości”. W przypadku projektów dotyczących organizacji konferencji przez UW, dofinansowania wydawania publikacji, wizyt studyjnych lub badań wstępnych konieczny jest także wkład własny jednostki, ale wynosi on teraz 25% wartości grantu. Do tej pory było to minimum 50%. W pozostałych projektach wkład własny jednostki nie jest oczekiwany. W porównaniu z dotychczas funkcjonującym systemem grantów wewnętrznych zostały podniesione maksymalne kwoty, jakie można otrzymać na realizację projektów. Przykładowo przy zakupie opcji open access finansowanie zostało zwiększone z 8 do 15 tys. złotych.

Mikrogranty IDUB UW skierowane są do doktorantów i pracowników planujących następujące działania:

  • aktywny udział w konferencjach i seminariach organizowanych przez sieci zrzeszające pracowników naukowych;
  • organizacja konferencji przez UW;
  • kwerendy w zagranicznych instytucjach naukowych lub wspierających naukę (archiwa, biblioteki, bazy danych itp.);
  • wydanie publikacji w wydawnictwie mającym prawo umieszczania swoich tytułów w Scopus (w ramach mikrograntu IDUB finansowana jest różnica w kosztach wydania publikacji oraz planowanego zwrotu ze sprzedaży);
  • wyjazdy studyjne do prestiżowych zagranicznych instytucji naukowych, w tym uniwersytetów w celu rozpoczęcia lub intensyfikacji współpracy naukowej;
  • badania wstępne mające na celu przygotowanie projektu grantu, który byłby prowadzony na UW oraz finansowany ze źródeł zewnętrznych;
  • korekta językowa tekstu naukowego przyjętego do opublikowania w czasopiśmie lub rozdziału w monografii przez native speakera.

Szczegółowe zasady wnioskowania i formularz wniosku są dostępne tutaj >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Prof. Andrzej Tarlecki o nowych rozwiązaniach w zakresie spraw pracowniczych

16 kwietnia została wydana ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Znalazły się w niej regulacje dotyczące m.in. zdalnych egzaminów i obron. O tym, co dla uczelni, pracowników, doktorantów i studentów UW wynika z przepisów ustawy oraz z najnowszych zarządzeń rektora, opowiada prof. Andrzej Tarlecki, prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej.

Poza ustawą, pojawiły się nowe akty wewnątrzuczelniane. Zarządzenia rektora z 17 kwietnia regulują m.in. kwestie zatrudniania nauczycieli akademickich na część etatu, nominowania na stanowiska uczelniane i przyznawania wynagrodzenia uzupełniającego.

 

 

„Właśnie wchodzi w życie nowa ustawa o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa (…). Między innymi, ustawa realizuje wcześniejszą zapowiedź wydłużenia okresu ewaluacji. Ocena parametryczna uczelni w poszczególnych dyscyplinach odbędzie się w 2022 roku, obejmując okres pięcioletni – lata 2017-2021. Daje to nam wszystkim kolejny rok, by jeszcze wzmocnić i powiększyć nasz naukowy dorobek, ewentualne zaległości nadrobić i jak najlepiej przygotować się do tej ewaluacji (…). Zmiany dotyczą też przyznawania studenckich i doktoranckich stypendiów i zapomóg”.

„Także obszary niezwiązane bezpośrednio z obecną sytuacją wymagają decyzji i nowych rozwiązań, np. (…) uregulowane zostało przyznawanie statusu profesora, badacza lub wykładowcy afiliowanego przy Uniwersytecie Warszawskim, wyjaśniona też została formalnie sprawa zatrudnień nauczycieli akademickich na niewielką część etatu lub na krótki okres”.

„Wynagrodzenia uzupełniające, od wejścia w życie regulaminu wynagradzania, zastąpiły tzw. dodatki projektowe (…). Tutaj przyjmujemy rozwiązania, które są w moim przekonaniu korzystne przede wszystkim dla realizatorów i kierowników projektów”.

 

Odniesienia do aktów prawnych, o których mówi prof. Andrzej Tarlecki:

 

Źródło: www.uw.edu.pl