Badacze UW wobec COVID-19
16 kwietnia 2020

Uniwersytet Warszawski nie tylko wprowadza rozwiązania służące utrzymaniu możliwie najlepszych warunków nauczania i pracy w okresie pandemii, ale jest aktywny również w bezpośredniej walce z zagrożeniem wywołanym przez COVID-19. Społeczność UW wspiera w tych nadzwyczajnych okolicznościach m.in. medyków oraz zgłasza projekty naukowe dotyczące badań nad koronawirusem. 31 takich wniosków zostało złożonych w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki.

Strategie zwalczania wirusa SARS-CoV-2, analiza narzędzi do otrzymania szczepionki przeciw niemu, społeczny odbiór pandemii i jej wpływ na psychikę, interakcje międzyludzkie czy rozwiązania prawne oraz gospodarcze to tylko niektóre z tematów zaproponowanych przez naukowców z UW w ramach konkursu Narodowego Centrum Nauki (NCN). „Szybka ścieżka dostępu do funduszy na badania nad COVID-19” skierowana jest do badaczy posiadających co najmniej stopień naukowy doktora i mających udokumentowane osiągnięcia naukowe w obszarach związanych z celem konkursu. 

Stanowi go poszerzenie wiedzy na temat zrozumienia mechanizmu działania koronawirusa SARS-CoV-2, sposobów diagnozy choroby, leczenia, zapobiegania oraz psychologicznych i społecznych skutków pandemii. 

W ciągu dwóch tygodni od ogłoszenia konkursu badacze z UW złożyli w jego ramach 31 wniosków. Tematyka zaproponowanych projektów obejmuje zarówno dziedziny nauk ścisłych i przyrodniczych, jak i społecznych oraz humanistycznych. Dotyczą one m.in. antropologii kulturowej, genetyki, geomatyki, informatyki, migracji, mikroekonomii, neuropsychologii, oddziaływań międzymolekularnych, psychologii społecznej, regulacji prawnych czy wirusologii. 

Projekty zostały zgłoszone przez naukowców UW z:

 • Wydziału Psychologii – 6;
 • Wydziału Biologii – 3;
 • Wydziału Geografii i Studiów Regionalnych – 3;
 • Centrum Nowych Technologii – 3;
 • Wydziału Historycznego – 2;
 • Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki – 2;
 • Wydziału Prawa i Administracji – 2;
 • Ośrodka Badań nad Migracjami – 2;
 • Wydziału Chemii – 1;
 • Wydziału Filozofii i Socjologii – 1;
 • Wydziału Nauk Ekonomicznych – 1;
 • Wydziału Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych – 1;
 • Wydziału Stosowanych Nauk Społecznych i Resocjalizacji – 1;
 • Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych – 1;
 • Interdyscyplinarnego Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego – 1;
 • Instytutu Studiów Społecznych im. Prof. Roberta Zajonca – 1.

Całkowity budżet konkursu wynosi 10 mln zł. Rozstrzygnięcie zaplanowane jest na pierwszą połowę maja.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Możliwość prowadzenia szkoleń dla dydaktyków

W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW (ZIP) trwają szkolenia dla dydaktyków z zakresu nauczania online. Wciąż jednak są poszukiwane osoby, które chciałyby poprowadzić kolejne takie szkolenia.

Obecnie istotna jest znajomość aplikacji takich jak: Chat UW, Google Meet, Google Classroom, Cisco Webex, Microsoft Teams oraz im podobnych. Wykładowcy, którzy dobrze czują się w ich obsłudze, mogą wymieniać się dobrymi praktykami i umiejętnościami z innymi dydaktykami poprzez prowadzenie szkoleń online na temat obsługi mniej i bardziej popularnych narzędzi informatycznych oraz nauczania z ich wykorzystaniem.

Wzmocnienie potencjału pracowników UW m.in. poprzez doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich jest jednym z celów ZIP. Osoby chcące poprowadzić szkolenia dla pracowników uczelni mogą zgłaszać swoje propozycje kursów również w dziedzinach innych niż nauczanie online, np. takich jak: metody dydaktyczne sprzyjające aktywizacji studentów i osiąganiu wyższych efektów nauczania, ułatwiające budowanie relacji ze studentami i inne nowe metody dydaktyczne.

Szczegółowe informacje oraz formularz zgłoszeniowy, przez który można przekazać propozycję szkolenia, są dostępne na stronie ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wojciech Murdzek nowym ministrem nauki i szkolnictwa wyższego

Wojciech Murdzek został powołany przez prezydenta Andrzeja Dudę na stanowisko ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Nowy szef MNiSW to wieloletni prezydent Świdnicy, poseł na Sejm VIII i IX kadencji, działacz partii Porozumienie. Z wykształcenia jest inżynierem elektronikiem.

W październiku 2019 r. został wybrany do Sejmu IX kadencji z listy PiS w Wałbrzychu. Od 2015 do 2019 r., również z listy PiS, był posłem VIII kadencji. Przewodniczył sejmowej nadzwyczajnej komisji ds. deregulacji. Zasiadał również w sejmowych komisjach: gospodarki i rozwoju; finansów publicznych oraz tzw. komisji śledczej ds. VAT.

Jako parlamentarzysta pracował nad ustawą z 4 listopada 2016 roku o zmianie niektórych ustaw określających warunki prowadzenia działalności innowacyjnej zwanej „pierwszą ustawą o innowacyjności”, a także nad ustawą z dnia 9 listopada 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia prawnego działalności innowacyjnej tzw. „drugą ustawą o innowacyjności”.

Urodził się 13 grudnia 1957 r. w Świdnicy. W 1981 r. uzyskał tytuł magistra inżyniera na Wydziale Elektroniki Politechniki Wrocławskiej. Na tej samej uczelni, w 1988 r., ukończył studia podyplomowe na kierunku Projektowanie Systemów Mikroprocesorowych, a w 2008 r. – studia podyplomowe na kierunku New Public Management w Międzynarodowej Wyższej Szkole Logistyki i Transportu we Wrocławiu.

W latach 1981-1992 był konstruktorem w Zakładach Elektrotechniki Motoryzacyjnej w Świdnicy. Między 1990 a 1998 r. – radnym, wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej w Świdnicy. W latach 1999-2002 był starostą powiatu świdnickiego, a od 2002 do 2014 r., przez trzy kadencje, sprawował urząd prezydenta Świdnicy. Jako prezydent miasta ściśle współpracował z lokalnymi uczelniami. W latach 2014-2015 był radnym Rady Powiatu Świdnickiego.

W 2013 r. otrzymał Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski. W 2014 r. Samorządowego Oskara – nagrodę im. Grzegorza Palki. W tym samym roku – Złoty Medal im. Jana Kilińskiego za zasługi dla rzemiosła polskiego oraz Dolnośląskie Gryfy – Nagrodę Gospodarczą. Kolejno w latach 2012, 2013, 2014 otrzymywał Złote godło QI, Perłę QI, a w 2009 r. – Dolnośląski Klucz Sukcesu.

Aktywnie angażuje się w działalność społeczną. Od 1984 r. w Fundacji Pomocy Biednym Dzieciom „Ut unum sint”, od 1990 r. jako jej prezes. Wspiera też m.in. Towarzystwo im. św. Brata Alberta. Wieloletni przewodniczący Stowarzyszenia „Wspólnota Samorządowa Ziemi Świdnickiej”. W latach 2001-2007 był prezesem Sudeckiego Stowarzyszenia Inicjatyw Gospodarczych, które współzakładał.

Od 5 grudnia 2019 r. pełnił funkcję sekretarza stanu w Ministerstwie Rozwoju. Zasiada w Radzie Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Biegle włada językiem niemieckim. Jest żonaty, ma córkę i syna.

 

Źródło: www.gov.pl