NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem
06 kwietnia 2020

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Na co przeznaczone zostanie 200 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój? NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to:

  • Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
  • Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
  • Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

– To największa jak dotąd kwota przeznaczona w Polsce na wsparcie innowacji, które pomogą w walce z koronawirusem – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki. – dodaje.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Co ważne konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na terenach słabiej rozwiniętych (tj. poza województwem mazowieckim), a 75 mln zł w województwie mazowieckim.

– Celem Funduszy Europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś nie tylko w naszym kraju, ale na poziomie europejskim i globalnym największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. Usuwanie niepożądanych dla gospodarki skutków pandemii jest naszym obowiązkiem, z którego konsekwentnie się wywiązujemy. Nie tylko przeznaczamy na ten cel kolejne fundusze, ale też wydaliśmy rekomendacje dla instytucji, by podejmowały działania ułatwiające realizację inwestycji dofinansowanych przez UE. Specustawa funduszowa, którą w piątek przyjął sejm, już wkrótce poszerzy i wzmocni nasz funduszowy pakiet antywirusowy – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Warto przypomnieć, że nowy konkurs to nie jedyne działania NCBR ułatwiające przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom naukowym występowanie o granty oraz prowadzenie ich projektów badawczo-rozwojowych w czasie pandemii.

– Jako jedna z pierwszych w kraju instytucji dysponujących Funduszami Europejskimi zaproponowaliśmy działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. Przedłużyliśmy terminy naborów wniosków w naszych konkursach, przenieśliśmy spotkania panelowe wnioskodawców z ekspertami do sieci, wykorzystaliśmy dodatkowe narzędzia komunikacji cyfrowej, aby ułatwić wszystkim partnerom kontakt z Centrum – przypomina dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki – Teraz idziemy jeszcze dalej: uruchamiamy oszczędności, które powstały na już zakończonych konkursach i ogłaszamy wyjątkową w swojej tematyce i formule Szybką Ścieżkę. Co ważne od razu planujemy ją jako działanie z długofalowymi efektami. To pierwsza taka inicjatywa, która nie tylko ma nam pozwolić walczyć z pandemią teraz. Jednym z kluczowych obszarów badawczych jest profilaktyka. Wierzymy, że polscy naukowcy już teraz myślą o rozwiązaniach, które przydadzą się za rok, czy kilka lat. Nasze zadanie to pomóc im kreować bezpieczną przyszłość dzięki technologiom – wyjaśnia Kamieniecki.

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni.
Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne będą dziś na stronie NCBR.
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Źródło: www.ncbr.gov.pl


Zdalne posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych na UW

Wobec czasowych ograniczeń związanych ze zwoływaniem posiedzeń uczelnianych organów i podmiotów kolegialnych, a także gremiów z fizyczną obecnością członków wprowadzono możliwość ich organizacji w formie zdalnej. Zespół rektorski opracował tymczasową instrukcję dotyczącą tego rodzaju obrad na Uniwersytecie Warszawskim.

Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Rada Uczelni, Senat, rady naukowe dyscyplin oraz Rada Naukowa Dziedzin. W postaci gremiów obradują również organy samorządu studentów i doktorantów, komisje stypendialne, komisje w postępowaniach o nadanie stopnia, rady wydziałów i instytutów, a także inne – powołane na mocy Statutu UW.

Wobec stanu epidemii niemożliwe jest zwoływanie ich posiedzeń z fizyczną obecnością członków. 23 marca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie (zaktualizowane 25 marca) ułatwiające zdalne podejmowanie decyzji i zwoływanie zdalnych posiedzeń z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

W przypadku organów kolegialnych uczelni (Senat, Rada Uczelni, rady naukowe dyscyplin) oraz organów kolegialnych samorządu studentów i samorządu doktorantów zakres takich decyzji ograniczony został do załatwiania spraw niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zaleca się, by wszystkie pozostałe odłożyć do momentu, w którym możliwe będzie przeprowadzenie posiedzeń w zwykłej formie. W szczególności dotyczy to ostatecznych uchwał o nadaniu stopnia naukowego.

W przypadku kolegiów elektorów uczelni, komisji stypendialnych, komisji w postępowaniach o nadanie stopnia oraz innych komisji i gremiów działających na podstawie statutu podejmowanie uchwał i decyzji za pomocą środków elektronicznych może dotyczyć wszystkich spraw.

W celu wsparcia oraz uporządkowania organizacji zdalnych obrad na UW zespół rektorski przygotował tymczasową instrukcję.

Instrukcja zawiera opis dwóch procedur podejmowania decyzji: uproszczonej (dyskusja zdalna zakończona głosowaniem elektronicznym) oraz pełnej (telekonferencja z głosowaniem zdalnym w trakcie posiedzenia). O wyborze procedury każdorazowo decyduje przewodniczący.

 

Tymczasowa instrukcja z dnia 6 kwietnia 2020 r. dot. organizacji posiedzeń organów i podmiotów kolegialnych oraz gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe nagranie z udziałem prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej

W kolejnym materiale wideo, prof. Andrzej Tarlecki przypomina o uproszczonych procedurach finansowych. Opowiada też o realizacji bieżących spraw pracowniczych, trybie prac komisji powołanych do procedowania tych spraw, a także o zakwaterowaniu w Domu pracownika naukowego. Prorektor dziękuje osobom, które zarówno poprzez pracę zdalną, jak i tę wykonywaną na miejscu, umożliwiają funkcjonowanie UW.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl