Zarządzenie Rektora UW w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni

17 marca, w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa, zostało wprowadzone ograniczenie obowiązku pracy na terenie uczelni do 27 marca. 26 marca ten okres został wydłużony do 10 kwietnia. Zarządzenia rektora, które regulują tę kwestię, zawierają ważne informacje dla kierowników jednostek organizacyjnych UW oraz jednostek administracji ogólnouczelnianej.

Dokument wprowadza pracę zdalną jako zasadę na całym uniwersytecie. Wyjątkiem od niej są stanowiska, których istotą jest zapewnienie bezpieczeństwa i higieny pracy na UW oraz ciągłość funkcjonowania uczelni i ochrona jej majątku.

Jednostki administracji ogólnouczelnianej pracują całkowicie w trybie zdalnym, z wyłączeniem biur wymienionych w załączniku zarządzenia.

Zarządzenie rektora wynika z dokumentu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego zmieniającego rozporządzenie ministra w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki.

Zarządzenie nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

Zarządzenie nr 58 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 18 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa covid-19

Zarządzenie nr 60 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 57 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia obowiązku pracy na terenie uczelni w związku z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 01 kwietnia 2020

Data ostatniej modyfikacji: 02 kwietnia 2020