Kandydaci na rektora UW wskazani przez Radę Uczelni

Rada Uczelni wskazała kandydatów na rektora UW.

Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, organami upoważnionymi do wskazywania kandydatów na rektora UW są Rada Uczelni i Kolegium Elektorów.

Rada Uczelni w drodze uchwały nr 7 Rady Uczelni UW wskazała dwóch kandydatów:

– prof. Andrzej Tarlecki (wskazany także przez Kolegium Elektorów, informacja poniżej)
– prof. Aleksander Filip Żarnecki

Prof. Aleksander Filip Żarnecki zrezygnował z kandydowania.

Ostateczna lista kandydatów na rektora pozostaje więc bez zmian w stosunku do wyników wyborów indykacyjnych.

Kandydaci wskazani przez Kolegium Elektorów

W głosowaniu indykacyjnym podczas posiedzenia Kolegium Elektorów z 3 marca zostali wyłonieni trzej kandydaci na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2020-2024. Każdy z nich przekroczył wymagany próg – uzyskał minimum 10% głosów elektorskich.

Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów:

– prof. Alojzy Z. Nowak
– prof. Paweł Strzelecki
– prof. Andrzej Tarlecki

Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 >>

Wszyscy kandydaci wskazani przez Kolegium Elektorów złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostali wybrani.

Kolejne etapy wyborów

Kandydaci na rektora podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW.

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 zaplanowane jest na 22 kwietnia.

Za organizację wyborów na UW odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024 znaleźć można w zakładce „Wybory 2020 na UW” >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 12 marca 2020

Data ostatniej modyfikacji: 18 marca 2020