Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów
06 marca 2020

Trzej kandydaci wskazani przez Kolegium Elektorów w głosowaniu indykacyjnym z 3 marca złożyli oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostali wybrani. O tym, kto pokieruje uczelnią do 2024 roku dowiemy się 22 kwietnia.

W głosowaniu indykacyjnym podczas posiedzenia Kolegium Elektorów z 3 marca zostali wskazaniu trzej kandydaci na stanowisko rektora uczelni w kadencji 2020-2024. Każdy z nich przekroczył wymagany próg – uzyskał minimum 10% głosów elektorskich.

Kandydaci na rektora UW wskazani przez Kolegium Elektorów:
– prof. Alojzy Z. Nowak

– prof. Paweł Strzelecki
– prof. Andrzej Tarlecki

Protokół głosowania nr 1 dotyczący wyboru kandydatów na Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w kadencji 2020-2024 >>

Zgodnie z Ordynacją Wyborczą UW, osoby wskazane przez Kolegium Elektorów, miały czas do 6 marca na złożenie w UKW oświadczenia o wyrażeniu zgody na kandydowanie i objęcie stanowiska rektora, gdyby zostały wybrane. Wszyscy kandydaci złożyli oświadczenie w terminie.

Kolejne etapy wyborów rektora UW

Drugim z organów upoważnionych do wskazywania kandydatów na rektora UW jest Rada Uczelni. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, wskazuje ona dwóch kandydatów. Rada Uczelni ma czas do 11 marca na zgłoszenie Senatowi swoich kandydatów na rektora.

Kandydaci na rektora, wskazani przez Kolegium Elektorów i Radę Uczelni, podlegają zaopiniowaniu przez Senat UW. Posiedzenie Senatu w tej sprawie odbędzie się 18 marca. 30 marca z inicjatywy Uczelnianej Komisji Wyborczej zostanie zorganizowane spotkanie przedwyborcze z kandydatami na rektora. W debacie będzie mógł wziąć udział każdy członek społeczności akademickiej UW.

Głosowanie zasadnicze na rektora UW w kadencji 2020-2024 odbędzie się 22 kwietnia.

Za organizację wyborów na UW odpowiada Uczelniana Komisja Wyborcza.

Rektorem UW może zostać osoba spełniająca warunki określone w art. 24. ust. 1. ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, mająca co najmniej stopień doktora habilitowanego i zatrudniona na Uniwersytecie jako podstawowym miejscu pracy na stanowisku profesora lub profesora uczelni.

Szczegółowy tryb dokonywania wyboru i powoływania rektora UW określa Ordynacja Wyborcza UW stanowiąca załącznik do Statutu UW z czerwca 2019 roku >>

Aktualne informacje, odniesienia do aktów prawnych, zasady wyboru rektora i członków Senatu UW w kadencji 2020-2024, jak również listę osób, które wyraziły zainteresowanie kandydowaniem na rektora UW znaleźć można w zakładce „Wybory 2020” na stronie UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekrutacja do dwóch inicjatyw w ramach EIT Food

UW jest członkiem EIT Food – Wspólnoty Wiedzy i Innowacji zajmującej się unowocześnieniem sektora rolno-spożywczego. Obecnie trwa rekrutacja do dwóch inicjatyw wspólnoty: programu wsparcia przedsiębiorczości „EIT Food Seedbed” oraz programu staży „EIT Food RIS Fellowships 2020”.

EIT Food Seedbed

Trwa rekrutacja do programu EIT Food Seedbed, którego celem jest bezpłatne wspieranie przedsiębiorczości w branży rolno-spożywczej. Młode firmy i zespoły mające pomysł na innowacyjny start-up lub spółkę spin-off mogą składać aplikacje do 15 marca.

EIT Food Seedbed Incubator Programme wspiera przedsiębiorców działających w branży rolno-spożywczej na początkowym etapie rozwoju, szczególnie w zakresie lepszego zrozumienia potrzeb klientów i zbadania ich skłonności do płacenia za daną usługę czy produkt. W celu przeanalizowania i dostosowania pomysłów do potrzeb odbiorców wybrane zespoły otrzymują w ramach programu wiedzę, narzędzia, kontakty oraz wsparcie mentorów. Uczestnicy mają możliwość prowadzenia ustrukturyzowanego dialogu (tzw. customer discovery process) z nawet setką klientów. Na koniec programu zespoły przedstawiają swoje pomysły ekspertom branżowym, od których otrzymują konstruktywną informację zwrotną.

Udzielane wsparcie jest realizowane w oparciu o metodykę opracowaną przez EIT Food wraz z wyspecjalizowanymi trenerami i mentorami. Beneficjenci programu otrzymają refundację kosztów podróży związanych z udziałem w projekcie do kwoty 10 tys. €. Najlepsze startupy zostaną dodatkowo nagrodzone pieniężnie.

EIT Food Seedbed jest prowadzony w języku angielskim w pięciu europejskich państwach: Polsce, Irlandii Północnej, Niemczech, Hiszpanii i Danii. Organizatorami programu są m.in. Queen’s University of Belfast, University of Cambridge, Aarhus University, Uniwersytet Warszawski oraz siedem głównych firm z branży rolno-spożywczej.

Aplikanci powinni przedstawić innowacyjny pomysł, który ma potencjał wprowadzenia korzystnych zmian w sposobach wytwarzania, dostarczania, spożywania żywności czy też przetwarzania odpadów powstałych w tych procesach. Przedmiotem działalności firm ubiegających się o udział w projekcie mogą być również działania wspierające wytwarzanie żywności, takie jak: tworzenie maszyn, urządzeń, opakowań dla rolnictwa i przetwórstwa, logistyka, rozwiązania informatyczne, redukcja odpadów z łańcucha żywności, usługi biznesowe oraz innowacje społeczne.

Rejestracja do programu odbywa się za pośrednictwem strony dla startupów F6S. Na stronie warszawskiego Hubu Seedbed można znaleźć relacje startupów i mentorów, którzy uczestniczyli w programie w ubiegłym roku.

EIT Food RIS Fellowships 2020

Do 31 marca studenci, doktoranci i absolwenci UW (do dwóch lat od ukończenia studiów) mogą wziąć udział w rekrutacji do projektu EIT Food RIS Fellowships 2020 i odbyć płatne, zagraniczne staże u partnerów konsorcjum EIT Food (w korporacjach, start-upach i instytutach badawczych).

Z grona kandydatów, pochodzących z 28 państw RIS, wybranych zostanie 45 osób, które będą miały okazje zdobyć doświadczenie w sektorze spożywczym i rozwinąć swoje umiejętności dotyczące m.in. analitycznego myślenia i twórczego rozwiązywania problemów.

RIS Fellowships jest jednym z narzędzi służących podnoszeniu innowacyjności i konkurencyjności krajów RIS (Reasearch Innovation Scheme).

Projekt EIT Food RIS Fellowships 2020 jest prowadzony przez Uniwersytet Warszawski, finansowany ze środków Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – EIT, na zasadach Horyzontu 2020.

Szczegółowe informacje >>

EIT Food jest częścią Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii – instytucji Unii Europejskiej, która wspiera innowacje i przedsiębiorczość w Europie. EIT Food to Wspólnota Wiedzy i Innowacji zajmująca się unowocześnieniem sektora rolno-spożywczego. Wspólnotę tworzy 50 partnerów z 13 państw. Są to uczelnie, jednostki naukowe i przedsiębiorstwa m.in.: Uniwersytet Cambridge, Uniwersytet Techniczny w Monachium, firmy Robert Bosch, Nestlé, PepsiCo, Siemens, czy też Sodexo. UW jest członkiem wspólnoty od 2016 roku. W Warszawie powstał jeden z pięciu regionalnych oddziałów EIT Food tzw. Centrum kolokacji (Co-Location Centre – CLC). Obejmuje ono region Europy Środkowo-Wschodniej oraz kraje nordyckie. Działania EIT Food są finansowane ze środków Komisji Europejskiej w ramach programu Horyzont 2020.

 

Źródło: www.uw.edu.pl