II tura rekrutacji wykładowców wizytujących w ramach ZIP
03 marca 2020

Do 24 kwietnia jednostki dydaktyczne UW mogą zgłaszać kandydatki i kandydatów na wykładowców wizytujących w roku akademickim 2020/2021. W ramach Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego, w trzech turach konkursu, zatrudnionych zostanie co najmniej 33 naukowców z zagranicy.

Do zgłaszania kandydatur uprawnione są jednostki dydaktyczne Uniwersytetu Warszawskiego, które mogą zaproponować dowolną liczbę osób. Nazwiska wykładowców wizytujących poznamy 30 maja. Zagraniczni goście będą zatrudniani na UW na okres od 2 do 5 miesięcy.

Komisja konkursowa będzie brała pod uwagę kandydatury osób nieposiadających obywatelstwa polskiego lub posiadających obywatelstwo polskie, ale co najmniej od 3 lat zatrudnionych na zagranicznej uczelni lub w zagranicznej instytucji badawczej.

Zatrudnienie naukowców z zagranicy ma na celu m.in.: intensyfikację międzynarodowego transferu wiedzy naukowej, poszerzenie oferty dydaktycznej o nową tematykę i specjalności, doskonalenie umiejętności językowych studentów.

Regulamin konkursu, formularze aplikacyjne i szczegółowe informacje są dostępne na stronie ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zapisy do projektu Ambasadorowie UW 2020

Ruszyły zapisy do projektu Ambasadorowie UW 2020. To akcja skierowana do studentów Uniwersytetu Warszawskiego, którzy chcieliby promować UW w szkołach średnich, które sami skończyli. Ambasadorzy przejdą szkolenie zakończone otrzymaniem certyfikatu, mogą też liczyć na upominki związane z akcją i zwrot kosztów przejazdu do szkół.

Ambasadorzy i ambasadorki UW odwiedzają swoje licea lub technika i zachęcają uczniów do wybrania Uniwersytetu Warszawskiego jako przyszłego miejsca studiowania. Ambasadorowie będą opowiadać m.in. o kołach naukowych funkcjonujących na UW, kluczowych cechach i strukturze uczelni. Odbiorcami projektu będą przede wszystkim uczniowie klas pierwszych i drugich.

Zapisy trwają od 28 lutego do 8 marca, jednocześnie w tym czasie są już prowadzone wstępne rozmowy kwalifikacyjne. Pierwsze wizyty w szkołach średnich odbędą się kwietniu.

Organizatorem akcji jest Zarząd Samorządu Studentów UW. Kandydatki i kandydaci na ambasadorów mogą zgłaszać się poprzez formularz, dostępny wraz z innymi informacjami na stronie akcji na Facebooku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wyniki XVI konkursu FID

W ramach XVI edycji konkursu Funduszu Innowacji Dydaktycznych finansowanych będzie 15 projektów kształceniowych z różnych dziedzin wiedzy. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów. W tym roku przeznaczono na ten cel łącznie 1 mln zł.

Fundusz Innowacji Dydaktycznych UW został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu służą przygotowaniu i wdrożeniu nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają współpracę interdyscyplinarną i umiędzynarodowienie studiów.

Najwyższe finansowanie, przekraczające 100 tys. zł, przyznano projektom:

 • „Wysokosprawna chromatografia cieczowa jako nowoczesna metoda rozdzielania i oznaczania związków bioaktywnych” – 111,6 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Chemii;
 • „Biotechnologia roślin” – 111,3 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Biologii;
 • „Spektroskopia Mossbauera – nowe ćwiczenie laboratoryjne” – 108 tys. zł, wniosek złożony przez Wydział Fizyki.

Finansowanie otrzymają też projekty dotyczące zajęć z zoologii, degradacji i biodegradacji tworzyw sztucznych, analizy struktury związków organicznych, zastosowania woltamperometrii inwersyjnej w chemii i biologii, mechaniki płynów, metod badania komunikacji cyfrowej i danych cyfrowych, technik multimedialnych, edycji i redakcji tekstu słownego i nutowego, programowania czy matematyki użytkowej.

Komisja konkursowa rozpatrzyła wnioski 25 lutego.

Wnioski zgłoszone z Wydziału Chemii:

 • „Woltamperometria inwersyjna (stripingowa) jako uniwersalna i precyzyjna metoda o szerokim zastosowaniu w analizie (bio)chemicznej, środowiskowej, klinicznej i farmaceutycznej” — Wydział Chemii.
  Wniosek dofinansowany na kwotę: 91 281 PLN.
  Autor: dr Barbara Kowalewska.
 • „Chromatografia wykluczania SEC jako narzędzie w analizie stopnia (bio)degradacji tworzyw sztucznych (nowe ćwiczenia laboratoryjne z technologii chemicznej, biotechnologii, technologii ochrony środowiska i utylizacji odpadów)” — Wydział Chemii.
  Wniosek dofinansowany na kwotę: 81 000 PLN.
  Autor: dr hab. Elżbieta Megiel.
 • „Wysokosprawna chromatografia cieczowa jako nowoczesna metoda rozdzielania i oznaczania związków bioaktywnych” — Wydział Chemii.
  Wniosek dofinansowany na kwotę: 111 622 PLN.
  Autor: dr hab. Magdalena Biesaga.
 • „Wykorzystanie spektrometru IR w procesie samodzielnej analizy struktury związków organicznych przez studentów – wykrywanie obecności grup funkcyjnych” — Wydział Chemii.
  Wniosek dofinansowany na kwotę: 90 000 PLN.
  Autor: dr Monika Góra.

Uchwała z dnia 25 lutego 2020 roku Komisji Konkursowej Funduszu Innowacji Dydaktycznych utworzonego na mocy Zarządzenia nr 6 Rektora UW z dnia 8 lipca 2004 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zapisy na Dzień Odkrywców Kampusu Ochota 2020

2 marca ruszyła rejestracja na część zajęć organizowanych w ramach Dnia Odkrywców Kampusu Ochota. Wszyscy zainteresowani naukami matematyczno-przyrodniczymi będą mogli odwiedzić budynki uniwersyteckie na Ochocie oraz wziąć udział w ciekawych warsztatach, wykładach i pokazach popularnonaukowych. Wydarzenie odbędzie się 14 marca.

DOKO to wyjątkowy dzień dla miłośników zagadnień matematyczno-przyrodniczych. Uczestnicy wydarzenia będą mogli obejrzeć kampus na Ochocie „od kuchni”, wziąć udział w zajęciach z poszczególnych dziedzin nauk ścisłych oraz odwiedzić stoiska informacyjne wydziałów i innych jednostek. Na uczestników czekają również atrakcje specjalne, takie jak m.in. quiz naukowy, pokoje odkrywców oraz panel interdyscyplinarny „Co piszczy na Ochocie?”.

Wydarzenie odbędzie się 14 marca na Wydziale Fizyki UW przy ul. Pasteura 5, w godz. 11.00-17.00. Tematem przewodnim tegorocznej edycji DOKO jest liczba Pi.

2 marca rozpoczęła się rejestracja na zajęcia organizowane w grupach powyżej 5 osób. Rozpoczęcie rejestracji na pozostałe zajęcia w ramach DOKO planowane jest 9 marca. Zapisy oraz wszystkie szczegóły dostępne są na stronie: doko.mimuw.edu.pl. Aktualności znajdują się również pod adresem: facebook.com/DOKOUW.

Dzień Odkrywców Kampusu Ochota Uniwersytetu Warszawskiego jest wspólnym przedsięwzięciem Wydziałów: Biologii, Chemii, Fizyki, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki i jednostek współpracujących: CeNT, ŚLCJ, CNBCh, Inkubatora UW, Kolegium MISMaP i MSOŚ.

Ramowy program dnia:

 • 11:00 – 12:00 – panel interdyscyplinarny „Co piszczy na Ochocie?”,
 • 12:15 – 13:00 – quiz ‘’Mistrz mowy naukowej’’,
 • 12:15 – 17:00 – wykłady popularnonaukowe, warsztaty w laboratoriach, pokazy naukowe, stoiska jednostek naukowych.

 

Źródło: www.uw.edu.pl