Ważność mLegitymacji studenckich
31 marca 2020

Ważność legitymacji studenckich została na mocy rozporządzenia MNiSW automatycznie przedłużona do 31 maja. Studenci, którzy nadal chcą korzystać z mobilnej legitymacji, powinni przedłużyć jej ważność za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS i mObywatel.

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał 12 marca rozporządzenie, na mocy którego ważność legitymacji studenckich i doktoranckich została automatycznie wydłużona do 31 maja 2020 roku. Nie ma więc do tego czasu konieczności udawania się z plastikową ELS do właściwego dziekanatu po aktualizację danych w układzie elektronicznym i naklejenie odpowiedniego hologramu.

Uczelnia wydłużyła czas ważności legitymacji w USOS, co pozwala ubiegać się o aktualizację mLegitymacji. Studenci, którzy nadal są zainteresowani korzystaniem z tej opcji, powinni przedłużyć ważność tego mobilnego dokumentu. Można to zrobić za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS, w module mLegitymacja.

mLegitymacja studencka to mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej, publicznej aplikacji mObywatel. By pobrać mLegitymację na telefon, najpierw należy zainstalować w nim aplikacje Mobilny USOS oraz mObywatel. Więcej o mobilnych legitymacjach>>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) w projekcie OPUS NCN
30 marca 2020

Konkurs na stanowisko adiunkt (post-doc) (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu OPUS: „Bardziej dokładne modele potencjału elektrostatycznego makrocząsteczek biologicznych i kryształów organicznych niezbędne dla właściwej interpretacji danych z mikroskopii krioelektronowej i z dyfrakcji elektronów – studium możliwości”. Kierownik projektu: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. ucz. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of post-doc (adiunkt) (a group of science positions) in the OPUS project entitled „More accurate models of the electrostatic potential of biological macromolecules and organic crystals necessary for proper interpretation of data from cryo-electron microscopy and from electron diffraction – feasibility study” financed by National Science Centre, Poland, is open for application. Project leader: dr hab. Paulina M. Dominiak, prof. ucz. Deadline for applications: 30 April 2020. For more info see >> eng


Spotkanie online z prorektor ds. studentów i jakości kształcenia 2.04.2020

2 kwietnia o godz. 12.00 prof. Jolanta Choińska-Mika spotka się online ze studentami i doktorantami UW. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia odpowie na pytania dotyczące spraw studenckich i dydaktycznych w kontekście obecnej, nietypowej sytuacji.

Jak będzie wyglądała dalsza organizacja roku akademickiego? Co z powrotem do akademików? Czy oprócz zdalnych zajęć, będą też organizowane zdalne egzaminy? Kiedy i w jakiej formie mogę się spodziewać obrony pracy dyplomowej? Kiedy rozpocznie się rekrutacja na studia? Wątpliwości studentów i doktorantów, ale też kandydatów na studia, związane z nauką na UW w tych nietypowych warunkach, są bardzo liczne.

 

 

Pytania do pani rektor można kierować drogą elektroniczną poprzez formularz dostępny tutaj, a także na stronie wydarzenia na Facebooku UW, będzie też możliwość zadawania ich na bieżąco podczas spotkania online. Do udziału zapraszamy również kandydatów i kandydatki na studia. Spotkanie będzie moderowane i obsługiwane przez Biuro Promocji UW.

W związku z niecodzienną sytuacją, prof. Jolanta Choińska-Mika kilka dni temu w materiale wideo opowiedziała o organizacji roku akademickiego i ewentualnych zmianach w harmonogramie rekrutacji. Film jest dostępny poniżej oraz na kanale Uniwersytetu Warszawskiego na platformie YouTube.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rektor UW o wyzwaniach, które przed uczelnią stawia nadzwyczajna sytuacja
28 marca 2020

W materiale wideo, prof. Marcin Pałys mówi o wyzwaniach stojących przed uczelnią i jej społecznością w sytuacji epidemii. Rektor UW podkreśla zaangażowanie wielu osób w zapewnienie funkcjonowania uczelni oraz relacjonuje najnowsze działania i sposoby radzenia sobie uniwersytetu z tą sytuacją.

 

„Udało nam się w tej chwili uruchomić działania związane z zajęciami online. Bardzo się cieszę i chciałbym podziękować wykładowcom, którzy w niezwykle krótkim czasie przygotowali te zajęcia, wszystkim tym, którzy umożliwili ich umieszczenie w sieci i zapewnili warunki techniczne oraz wszystkim pozostałym, także administracji, która pracowała w formie dyżurów po to, aby inni mogli pracować zdalnie”.

„Bardzo dziękuję studentom i doktorantom za wyrozumiałość, że nie wszystko udaje się od razu zrobić bardzo dobrze”.

„Zmieniamy obieg dokumentów po to, żeby ułatwić działania administracyjne. Robimy to krok po kroku, aby nie wywołać chaosu. Spodziewajcie się państwo w najbliższym czasie (…) nowych zasad obiegu dokumentów finansowych. Ich celem jest to, abyśmy mogli więcej rzeczy robić poprzez internet, a mniej rzeczy wymagało kontaktu fizycznego”.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Film z udziałem prof. Jolanty Choińskiej-Miki
27 marca 2020

Podobnie jak dwaj pozostali prorektorzy, prof. Jolanta Choińska-Mika kieruje słowo do społeczności uniwersyteckiej. Prorektor ds. dydaktycznych i jakości kształcenia porusza problem organizacji roku akademickiego i ewentualnych zmian w harmonogramie rekrutacji, spowodowanych nadzwyczajną sytuacją.

Do obejrzenia materiału zachęcamy szczególnie obecnych i przyszłych studentów, a także wszystkich, którzy chcieliby zadać pani prorektor pytania dotyczące kształcenia w obecnych warunkach. W nagraniu, które publikujemy, prof. Choińska-Mika zaprasza wszystkich zaangażowanych w organizację zdalnej dydaktyki na spotkanie online, które odbędzie się 2 kwietnia o godzinie 12.00.

„Poważnie liczymy się z możliwością przesunięcia sesji letniej, tak by można było nadrobić zaległości. Analizujemy różne warianty, szukając tego optymalnego”.

„Terminy sesji rekrutacyjnej na studia pierwszego stopnia, na studia magisterskie zależą w dużej mierze od terminów matur. Jeśli te będą przesunięte, my również skorygujemy swoje plany”.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rekomendacje dla studentów rozważających powrót do akademików

Na co dzień w akademikach UW mieszka 2085 studentów, w tej chwili jest to 1115 mieszkańców. Uniwersytet Warszawski przygotował rekomendacje dla osób rozważających powrót do domów studenta.

Zarządzeniem rektora UW z 10 marca, w sytuacji rozprzestrzeniania się koronawirusa, zostały zawieszone zajęcia na Uniwersytecie Warszawskim, z wyjątkiem zajęć prowadzonych zdalnie. Po opublikowaniu rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego, które zawierały zalecenie opuszczenia akademików, wiele osób mieszkających w domach studenta wyjechało.

Obecnie niektórzy studenci myślą o powrocie. Jednak Uniwersytet Warszawski rekomenduje tymczasowo powstrzymanie się od przyjazdu do momentu otrzymania informacji, w jakiej formie będą się odbywać zajęcia po 14 kwietnia.

W przypadkach konieczności powrotu, osoby przyjeżdżające muszą zgłosić wcześniej ten fakt kierownikom akademików e-mailowo oraz w momencie przyjazdu wypełnić ankietę dotyczącą czasu i miejsca przebywania poza akademikiem. Wcześniejsze zgłoszenie powrotów do domów studenta pozwoli na przygotowanie się organizacyjne i podjęcie odpowiednich środków bezpieczeństwa. Dane kontaktowe domów studenta UW znajdują się na stronie Biura Spraw Studenckich.

Osoby przebywające na terenie akademików zachowują się w sposób bardzo odpowiedzialny i zdyscyplinowany, dlatego też wszyscy, którzy wyjechali również proszeni są o odpowiedzialność i zachowanie podobnej ostrożności. Prośba o rezygnację z powrotu podyktowana jest troską o dobro wszystkich mieszkańców i pracowników administracji domów studenta.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Elektroniczny obieg dokumentów związanych z projektami NCN realizowanymi na UW

Dokumenty związane z prowadzonymi na Uniwersytecie Warszawskim projektami naukowymi, które są finansowane przez Narodowe Centrum Nauki, już wkrótce będzie można składać w formie elektronicznej. Publikujemy szczegółowe procedury opracowane w tym zakresie na UW.

Wśród obowiązków beneficjentów Narodowego Centrum Nauki (NCN), wynikających z zawieranych przez nich umów grantowych, znajduje się m.in. składanie różnego rodzaju dokumentów. Mowa tu o raportach okresowych i końcowych, wnioskach o dokonanie zmian w projektach, dotyczących budżetu, przedłużenia czy zmiany w składzie zespołu badawczego, a także aneksów do już zawartych umów.

W związku z opublikowaną 20 marca informacją dyrektora NCN w tej sprawie Uniwersytet Warszawski opracował procedury, które wprowadzają możliwość elektronicznego obiegu wymienionych dokumentów pomiędzy poszczególnymi jednostkami UW. Grantobiorcy programów NCN będą mogli z niego skorzystać w sytuacji, gdy z powodu pracy zdalnej niewykonalne staje się dostarczenie papierowych wersji pism. Pozwoli to także wesprzeć akcję #zostanwdomu. Elektroniczny obieg dokumentów zostanie wprowadzony w poniedziałek 30 marca. Nadal będzie można składać dokumenty w tradycyjnej formie. Rekomendujemy jednak skorzystanie z elektronicznego obiegu dokumentów w czasie wykonywania pracy zdalnej. 

Jeżeli sytuacja epidemiczna w Polsce nie poprawi się w kolejnych tygodniach, podobne zasady zostaną wypracowane dla realizowanych na UW projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Fundację na rzecz Nauki Polskiej, w ramach programu H2020 oraz innych agencji finansujących prowadzenie badań. Wymaga to jednak uzgodnień z tymi instytucjami (muszą one wyrazić zgodę na takie procedowanie), tak aby uniknąć potencjalnych problemów na etapie rozliczania projektów. 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Funkcjonowanie rad naukowych dyscyplin

Rady naukowe dyscyplin na Uniwersytecie Warszawskim mogą do 10 kwietnia obradować i podejmować uchwały w trybie zdalnym. Taka możliwość dotyczy spraw pilnych, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zespół pod przewodnictwem prorektora Macieja Duszczyka opracował szczegółową instrukcję obradowania tych organów zdalnie.

Rady naukowe dyscyplin (RND) należą do organów kolegialnych Uniwersytetu Warszawskiego. Zostały utworzone na mocy zarządzenia nr 97 Rektora z 11 września 2019 roku. Zgodnie ze Statutem UW, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, do ich kompetencji należy między innymi: nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wybór członków rad dydaktycznych, wyznaczanie przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzenie postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny oraz przedstawiały Senatowi ocenę poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Każda z 22 rad obraduje podczas posiedzeń, które z reguły odbywają się raz w miesiącu. 

Z uwagi na trwający stan epidemii oraz czasowe ograniczenie pracy na terenie uczelni, wprowadzone na mocy zarządzenia nr 57 Rektora UW (z późniejszymi zmianami wydłużającymi okres jego obowiązywania do 10 kwietnia), Uniwersytet podjął decyzję o możliwości zwoływania posiedzeń RND zdalnie. Taką możliwość przewiduje rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 25 marca, zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. 

Szczegóły dotyczące kryteriów i sposobu przeprowadzania zdalnych posiedzeń RND zostały opracowane przez zespół pod przewodnictwem dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora UW ds. naukowych. – Zdalne spotkania będą się odbywały jedynie w celu procedowania spraw pilnych, niezbędnych dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zaleca się, by pozostałe sprawy były odłożone do momentu przywrócenia standardowych warunków pracy – mówi prorektor.

Spośród zadań RND, wymienionych w § 49 Statutu UW, szczegółowych zasad podejmowania decyzji wymagają: procedury nadawania stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego oraz prowadzenie postępowania nostryfikacyjnego w rozumieniu art. 328 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. W przypadku pozostałych zadań możliwe jest stosowanie procedur uproszczonych z zachowaniem odpowiedniej staranności, w tym możliwości przeprowadzenia dyskusji oraz zapewnienia członkom RND możliwości zdalnego udziału w głosowaniu.

Ponieważ końcowe uchwały o nadaniu stopnia doktora i doktora habilitowanego mogą być zaskarżane, rekomenduje się odłożenie podejmowania na drodze zdalnej uchwał w tych dwóch sprawach do czasu ogłoszenia przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego interpretacji oficjalnie potwierdzającej taką możliwość.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Prorektor Andrzej Tarlecki o aktualnych sprawach administracyjno-organizacyjnych
26 marca 2020

W związku z nietypową sytuacją, w jakiej się znajdujemy, prof. Andrzej Tarlecki opowiada w krótkim filmie o aktualnych sprawach administracyjno-organizacyjnych. Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej porusza kwestie wypłat wynagrodzeń i stypendiów, innych spraw pracowniczych, realizacji spraw formalnych związanych z działalnością naukową i funkcjonowania kwestury.

 

„W najbliższych dniach, jak co miesiąc, w zwykłych terminach, otrzymacie państwo należne pensje. Podobnie, zgodnie z planem, realizowane są wypłaty wszystkich stypendiów, świadczeń socjalnych, wynagrodzeń na podstawie umów cywilno-prawnych, wynagrodzeń z projektów badawczych”.

„Wszelkie sprawy konkursów, nowych zatrudnień, awansów, przedłużeń zatrudnienia (…) są procedowane przez Biuro Spraw Pracowniczych”.

„Bardzo, bardzo serdecznie państwu dziękuję za zaangażowanie w tę pracę, za zdalne formy uczenia, studentom za zdalne formy uczenia się, za badania prowadzone poza miejscem pracy, administracji za pracę zdalną, ale sprawną i skuteczną”.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Edukacyjny survival

Jak radzić sobie z lękiem i stresem? Jak rozróżnić fake newsy od rzetelnych informacji? Jak pracować zdalnie i jednocześnie efektywnie? Uniwersytet Otwarty UW rozpoczął nową inicjatywę „Edukacyjny survival”. Wykładowcy UO UW przygotowują materiały dotyczące zagadnień związanych z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju.

W czasie zawieszenia zajęć Uniwersytet Otwarty UW publikuje na swojej stronie informacje przydatne w aktualnych okolicznościach.

Artykuły i nagranie zostały opracowane przez osoby wykładające na Uniwersytecie Otwartym UW. Pierwsze odcinki cyklu „Edukacyjny survival”:

Kolejne materiały będą ukazywały się regularnie. Zachęcamy do śledzenia strony UOUW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl