Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia zajmuje się m.in. koordynowaniem i monitorowaniem działań strategicznych w obszarze kształcenia. Jest nowym podmiotem kolegialnym Uniwersytetu powołanym na mocy Statutu UW z czerwca 2019 roku. URK uruchomiła swoją stronę internetową, na której można znaleźć aktualności związane z podejmowanymi uchwałami czy informacje dotyczące m.in. składu, kompetencji, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia (URK) to nowy podmiot kolegialny Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z nowym Statutem, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, do jego kompetencji należy: koordynacja  i  monitorowanie  działań  strategicznych w obszarze kształcenia oraz czuwanie nad realizacją bieżącej polityki w zakresie kształcenia, rekrutacji i organizacji  studiów na Uniwersytecie. URK formułuje ponadto wytyczne skierowane do rad dydaktycznych oraz kierowników jednostek dydaktycznych w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Uchwały podjęte przez URK publikowane są w Dzienniku UW.

W skład URK wchodzi 20 osób:

  • prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – przewodnicząca;
  • sześć osób wskazanych przez rektora;
  • sześć osób wskazanych przez samorząd studencki;
  • sześć osób wskazanych przez Senat;
  • przedstawiciel samorządu doktorantów.

Aktualny skład URK został ogłoszony obwieszczeniem nr 22 rektora UW z 27 listopada 2019 roku (z późniejszymi zmianami).

Na stronie internetowej URK – urk.uw.edu.pl – można znaleźć aktualności związane z podejmowanymi uchwałami czy informacje dotyczące m.in. składu, kompetencji, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych tego podmiotu.