Wybory do Senatu UW kadencji 2020-2024

Wybory do Senatu UW kadencji 2020-2024 (kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.) będą przebiegać kilkutorowo (Statut UW, par. 39 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf). Część Senatorów wybierana będzie na Wydziale Chemii w wyborach organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą (WKW), a część będzie wybierana przez Kolegium Elektorów UW.

 1. KANDYDACI Z GRUPY PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI mają wybór czy chcą być wybierani w wyborach organizowanych na Wydziale Chemii przez WKW (1 mandat dla WCh), czy wolą być wybierani przez Kolegium Elektorów UW. Sposób kandydowania określają w dokumencie zgłoszenia kandydata (http://www.ukw.uw.edu.pl/files//2020/zgloszenie.docx?short= ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28). WKW wyznacza termin wyborów na Wydziale Chemii na 6 MAJA 2020 r., wybory członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW odbędą się 22 KWIETNIA 2020 r.
 2. KANDYDACI ZE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH GRUP PRACOWNICZYCH wybierani są przez Kolegium Elektorów UW. Wybory członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW odbędą się 22 KWIETNIA 2020 r.
 3. PRAWO BIERNE w wyborach do senatu dla wszystkich grup pracowników określają Statut UW par. 37, ust. 1 oraz ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym art. 29 ust. 4 https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ustawa.pdf.
 4. W wyborach do Senatu w głosowaniu musi wziąć udział CO NAJMNIEJ POŁOWA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA (statut UW par. 75 oraz Ordynacja Wyborcza UW, załącznik Nr 3 do Statutu, par. 7 ust. 2 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf)
 5. Zgodnie ze Statutem UW (par. 40) każdy kandydat, niezależnie od grupy pracowniczej, musi zebrać LISTĘ CO NAJMNIEJ 10 PODPISÓW POPARCIA CZŁONKÓW SWOJEJ GRUPY PRACOWNICZEJ (formularze http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28).
 6. Wypełnione DOKUMENTY związane z kandydowaniem DOSTARCZA SIĘ DO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ (UKW). Spis wymaganych dokumentów, ich wzory oraz adres UKW: uchwała Nr 21 UKW z dnia 16 stycznia 2020 r. par. 1 ust. 3 (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5209/M.2020.25.UKW.21.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15)
  – kandydaci, którzy będą wybierani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego dostarczają dokumenty do UKW do dnia 6 marca 2020
  – kandydaci, którzy będą wybierani na Wydziale Chemii dostarczają dokumenty do UKW nie później niż na 45 dni przed dniem wyborów wyznaczonym przez WKW.
  WKW nie uczestniczy w przekazywaniu dokumentów do UKW
  Po sprawdzeniu poprawności dokumentów UKW ogłasza listę zarejestrowanych kandydatów.
 7. Kandydatom wybieranym przez Kolegium Elektorów UW przysługuje (nieobowiązkowe) PRAWO do PREZENTACJI swoich PROGRAMÓW WYBORCZYCH przed Kolegium Elektorów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5206/M.2020.22.UKW.18.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15) oraz prawo do złożenia do UKW DEKLARACJI PROGRAMOWEJ ogłaszanej na stronach www UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5190/M.2020.7.UKW.13.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15).
 8. Kandydatom wybieranym na Wydziale Chemii w wyborach organizowanych przez WKW (grupa profesorów/profesorów uczelni) przysługuje (nieobowiązkowe) PRAWO do PREZENTACJI swoich PROGRAMÓW WYBORCZYCH. Zebranie to będzie organizowane przez WKW.
 9. HARMONOGRAM WYBORÓW DO SENATU (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5113/M.2019.359.UKW.4.pdf oraz https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5244/M.2020.58.UKW.25.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=14)
  6 marca 2020 r. – termin składania do UKW dokumentów związanych ze swoimi kandydaturami przez osoby wybierane do Senatu przez Kolegium Elektorów UW
  16 marca 2020 r. – spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów UW
  20 marca 2020 r. – termin składania do UKW dokumentów związanych ze swoimi kandydaturami przez profesorów/profesorów uczelni ubiegających się o mandat w wyborach na Wydziale Chemii organizowanych przez WKW (nie później niż na 45 dni przed dniem wyborów ustalonym przez WKW)
  22 kwietnia 2020 r. – wybór członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW
  6 maja 2020 r. – wybory do Senatu organizowane przez WKW dla grupy profesorów/profesorów uczelni z Wydziału Chemii ubiegających się o 1 mandat przewidziany dla Wydziału Chemii.

Data publikacji: 25 lutego 2020

Data ostatniej modyfikacji: 28 lutego 2020