Wybory do Senatu UW kadencji 2020-2024
25 lutego 2020

Wybory do Senatu UW kadencji 2020-2024 (kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.) będą przebiegać kilkutorowo (Statut UW, par. 39 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf). Część Senatorów wybierana będzie na Wydziale Chemii w wyborach organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą (WKW), a część będzie wybierana przez Kolegium Elektorów UW.

 1. KANDYDACI Z GRUPY PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI mają wybór czy chcą być wybierani w wyborach organizowanych na Wydziale Chemii przez WKW (1 mandat dla WCh), czy wolą być wybierani przez Kolegium Elektorów UW. Sposób kandydowania określają w dokumencie zgłoszenia kandydata (http://www.ukw.uw.edu.pl/files//2020/zgloszenie.docx?short= ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28). WKW wyznacza termin wyborów na Wydziale Chemii na 6 MAJA 2020 r., wybory członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW odbędą się 22 KWIETNIA 2020 r.
 2. KANDYDACI ZE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH GRUP PRACOWNICZYCH wybierani są przez Kolegium Elektorów UW. Wybory członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW odbędą się 22 KWIETNIA 2020 r.
 3. PRAWO BIERNE w wyborach do senatu dla wszystkich grup pracowników określają Statut UW par. 37, ust. 1 oraz ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym art. 29 ust. 4 https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ustawa.pdf.
 4. W wyborach do Senatu w głosowaniu musi wziąć udział CO NAJMNIEJ POŁOWA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA (statut UW par. 75 oraz Ordynacja Wyborcza UW, załącznik Nr 3 do Statutu, par. 7 ust. 2 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf)
 5. Zgodnie ze Statutem UW (par. 40) każdy kandydat, niezależnie od grupy pracowniczej, musi zebrać LISTĘ CO NAJMNIEJ 10 PODPISÓW POPARCIA CZŁONKÓW SWOJEJ GRUPY PRACOWNICZEJ (formularze http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28).
 6. Wypełnione DOKUMENTY związane z kandydowaniem DOSTARCZA SIĘ DO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ (UKW). Spis wymaganych dokumentów, ich wzory oraz adres UKW: uchwała Nr 21 UKW z dnia 16 stycznia 2020 r. par. 1 ust. 3 (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5209/M.2020.25.UKW.21.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15)
  – kandydaci, którzy będą wybierani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego dostarczają dokumenty do UKW do dnia 6 marca 2020
  – kandydaci, którzy będą wybierani na Wydziale Chemii dostarczają dokumenty do UKW nie później niż na 45 dni przed dniem wyborów wyznaczonym przez WKW.
  WKW nie uczestniczy w przekazywaniu dokumentów do UKW
  Po sprawdzeniu poprawności dokumentów UKW ogłasza listę zarejestrowanych kandydatów.
 7. Kandydatom wybieranym przez Kolegium Elektorów UW przysługuje (nieobowiązkowe) PRAWO do PREZENTACJI swoich PROGRAMÓW WYBORCZYCH przed Kolegium Elektorów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5206/M.2020.22.UKW.18.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15) oraz prawo do złożenia do UKW DEKLARACJI PROGRAMOWEJ ogłaszanej na stronach www UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5190/M.2020.7.UKW.13.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15).
 8. Kandydatom wybieranym na Wydziale Chemii w wyborach organizowanych przez WKW (grupa profesorów/profesorów uczelni) przysługuje (nieobowiązkowe) PRAWO do PREZENTACJI swoich PROGRAMÓW WYBORCZYCH. Zebranie to będzie organizowane przez WKW.
 9. HARMONOGRAM WYBORÓW DO SENATU (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5113/M.2019.359.UKW.4.pdf oraz https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5244/M.2020.58.UKW.25.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=14)
  6 marca 2020 r. – termin składania do UKW dokumentów związanych ze swoimi kandydaturami przez osoby wybierane do Senatu przez Kolegium Elektorów UW
  16 marca 2020 r. – spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów UW
  20 marca 2020 r. – termin składania do UKW dokumentów związanych ze swoimi kandydaturami przez profesorów/profesorów uczelni ubiegających się o mandat w wyborach na Wydziale Chemii organizowanych przez WKW (nie później niż na 45 dni przed dniem wyborów ustalonym przez WKW)
  22 kwietnia 2020 r. – wybór członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW
  6 maja 2020 r. – wybory do Senatu organizowane przez WKW dla grupy profesorów/profesorów uczelni z Wydziału Chemii ubiegających się o 1 mandat przewidziany dla Wydziału Chemii.

Wybory rektora UW – materiały do dyskusji

Z inicjatywy grupy pracowników Uniwersytetu powstała strona z materiałami do dyskusji związanymi z wyborami rektora UW na kadencję 2020-2024. Znaleźć na niej można teksty o przyszłości uczelni nadesłane przez pracowników rożnych uniwersyteckich jednostek, a także odpowiedzi kandydatów na stanowisko rektora.

9 stycznia 2020 r. grupa pracowników UW opublikowała List otwarty do wspólnoty akademickiej UW w sprawie nadchodzących wyborów Rektora: wyzwanie i odpowiedzialność. W dokumencie pojawił się apel do kandydatów na stanowisko rektora UW: „wzywamy kandydatów na stanowisko Rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, przed którymi staje dziś nasza Uczelnia”. W liście zaproszono społeczność UW do przesyłania pytań do kandydatów i dłuższych wypowiedzi dot. problemów i wyzwań stojących przed UW na adres wyboryuw2020@gmail.com.

Materiały do dyskusji nadesłane w związku z apelem oraz odpowiedzi kandydatów dostępne są na stronie:

https://tinyurl.com/wyboryuw2020

Autorami listu są: prof. ucz. Michał Bilewicz (Wydział Psychologii), prof. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii), prof. Stefan Dziembowski (Instytut Informatyki), prof. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji) , prof. Anna Giza-Poleszczuk (Instytut Socjologii), prof. Paweł Golik (Wydział Biologii), prof. Stefan Jackowski (Instytut Matematyki), prof. Joanna Jurewicz (Wydział Orientalistyczny), prof. ucz. Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej), prof. Zbigniew Marciniak (Instytut Matematyki), prof. Mirosława Marody (Instytut Socjologii), dr hab. Maciej Mycielski (Instytut Historyczny), prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofii), prof. ucz. Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej), prof. ucz. Piotr Sułkowski (Wydział Fizyki), prof. ucz. Urszula Sztandar-Sztanderska (Wydział Nauk Ekonomicznych), dr hab. Marek Węcowski (Instytut Historyczny), prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Wydział Zarządzania), prof. Ewa Wipszycka-Bravo (Instytut Archeologii).

Apel poparło ok. 300 pracowników uczelni.

Źródło: www.uw.edu.pl


Nagranie i prezentacje ze spotkania dot. IDUB

Dostępne jest nagranie ze spotkania dla społeczności UW dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, które odbyło się 24 lutego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Można również zapoznać się z pokazywanymi podczas spotkania prezentacjami.

24 lutego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. W trakcie zaprezentowane zostały zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim.

 

Prezentacje

Prezentacja prof. Marcina Pałysa, rektora UW

Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora ds. naukowych

Prezentacja prof. Magdaleny Popowskiej – POB Badania dla Ziemi

Prezentacja prof. Zygmunta Lalaka – POB U podstaw mikro- i makroświata

Prezentacja prof. Agnieszki Świerczewskiej-Gwiazdy – POB Wyzwanie petabajtów

Prezentacja dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spano – POB Poszerzanie granic humanistyki

Prezentacja dr. hab. Pawła Kaczmarczyka – POB W poszukiwaniu regionalnych wyzwań dla globalnych rozwiązań

 

Nagranie ze spotkania 24 lutego

 

Źródło: www.uw.edu.pl