Dofinansowanie badań doktorantów na WCh
17 lutego 2020

Doktoranci będący uczestnikami studiów doktoranckich (będący na drugim, trzecim lub czwartym roku studiów doktoranckich) oraz doktoranci kształcący się w Szkole Doktorskiej Nauk Ścisłych i Przyrodniczych Uniwersytetu Warszawskiego mogą ubiegać się o dofinansowanie swoich badań z subwencji uzyskiwanej przez Wydział Chemii UW.

Dofinansowanie projektu badawczego może uzyskać tylko doktorant/ka, którego/ej jedynym / pierwszym promotorem (opiekunem naukowym doktoranta) jest pracownik Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego.

W edycji konkursu organizowanej w 2020 r., wysokość pojedynczej dotacji dla wniosku zakwalifikowanego do sfinansowania wynosi 3500 zł lub jej równowartość w walucie przeliczonej wg kursu z dnia wystawienia wniosku wyjazdowego.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w załączonych materiałach. W edycji konkursu organizowanej w roku 2020 termin składania wniosków został ustalony na dzień 11 marca 2020 roku.

 

Regulamin konkursu projektów badawczych doktorantów realizujących badania na Wydziale Chemii Uniwersytetu Warszawskiego – edycja przeprowadzona w roku 2020

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2


Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów UW

Na uczelni dobiegają końca wybory elektorów, czyli osób, które wyłonią nowego rektora uczelni. 3 marca Kolegium Elektorów zbierze się po raz pierwszy.

Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej, Kolegium Elektorów będzie liczyć 389 członków. W jego skład wejdą przedstawiciele wszystkich grup społeczności Uniwersytetu: nauczycieli akademickich oraz pracowników nieakademickich (łącznie 311 osób), studentów (73 osoby) i doktorantów (5 osób).

Pierwsze posiedzenie Kolegium Elektorów odbędzie się 3 marca o godz. 16.30 w Auli im. Adama Mickiewicza (Auditorium Maximum). Podczas zebrania elektorzy wskażą kandydatów na rektora w drodze tzw. głosowania indykacyjnego. Uczelniana Komisja Wyborcza skierowała do elektorów zaproszenie na pierwsze posiedzenie (pdf).

Więcej informacji o wyborach na UW (m.in. schemat wyborów i terminarz głosowania) na stronie: https://www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw/.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


mLegitymacje studenckie już dostępne na UW

Studenci UW mogą już korzystać z mobilnej legitymacji. To elektroniczna wersja tego dokumentu mająca taką samą moc prawną co jej tradycyjny odpowiednik. By ją pobrać, należy najpierw zainstalować w smartfonie aplikacje Mobilny USOS oraz mObywatel.

Pod koniec grudnia 2019 roku między Uniwersytetem Warszawskim a Ministerstwem Cyfryzacji zostało podpisane porozumienie dotyczące wydawania mLegitymacji studenckich. To mobilna wersja dokumentu potwierdzająca status studenta i uprawniająca do korzystania z ustawowych ulg. Jej uruchomienie jest możliwe dzięki bezpłatnej, publicznej aplikacji mObywatel. Po zintegrowaniu tego systemu z Mobilnym USOS i połączeniu jego środowiska produkcyjnego z systemem uniwersyteckim możliwe jest instalowanie mLegitymacji studenckiej na urządzeniu mobilnym. Tymczasowo obsługiwana będzie jedynie przez system operacyjny Android.

Zamówienie, przedłużenie ważności albo unieważnienie mLegitymacji studenckiej możliwe jest za pośrednictwem aplikacji Mobilny USOS. Powstał w niej specjalny moduł mLegitymacja. Poza ogólnymi informacjami na temat aplikacji mObywatel oraz samej mLegitymacji znajduje się tu też opcja pozwalająca na elektroniczne zamówienie, odebranie kodów dostępu i unieważnienie mLegitymacji oraz otwarcie aplikacji mObywatel.

Warto podkreślić, że to student decyduje, czy i kiedy zainstaluje mLegitymację, wszystkie kroki wykonuje samodzielnie bez ingerencji uczelnianej administracji.

O mobilną legitymację mogą się ubiegać studenci:

  • mający ważną Elektroniczną Legitymację Studencką (ELS);
  • posiadający numer PESEL i numer albumu;
  • mający wgrane zdjęcie na swoim koncie w USOS;
  • których dane osobowe nie zmieniły się od czasu wydania ELS.

Zgłoszenia są sukcesywnie przekazywane do systemu mObywatel za pośrednictwem USOS. Po ich zrealizowaniu w aplikacji Mobilny USOS pojawi się powiadomienie o możliwości pobrania mLegitymacji dzięki otrzymanemu kodowi QR i aktywacyjnemu. Jedna mLegitymacja może być zainstalowana wyłącznie na jednym telefonie.

Mobilna legitymacja studencka jest pełnoprawnym odpowiednikiem plastikowej ELS. Nie oznacza to jednak, że znika obowiązek posiadania tradycyjnego dokumentu. mLegitymacja pełni funkcję uzupełniającą. Pozwala np. potwierdzić status studenta w sytuacji, gdy dana osoba nie ma przy sobie ELS.

Moduł mLegitymacja Mobilnego USOS jest dostępny także w angielskiej wersji językowej.

 

Aplikacja Mobilny USOS jest jedną z e-usług opracowywanych w ramach projektu „e-UW – rozwój e-usług Uniwersytetu Warszawskiego związanych z edukacją” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


U podstaw mikro i makro świata

Innowacyjne materiały, nowe źródła energii i technologie służące zrównoważonemu rozwojowi mają być efektem badań prowadzonych w ramach jednego z pięciu priorytetowych obszarów badawczego Inicjatywy doskonałości na UW – „U podstaw mikro i makro świata”. W projekty naukowe i dydaktyczne zaangażowani będą naukowcy z wydziałów Biologii, Chemii i Fizyki oraz Centrum Nowych Technologii.

Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W najbliższych latach uczelnia będzie skupiać się na rozwoju działalności naukowej i dydaktycznej w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych. Jeden z nich jest zatytułowany „U podstaw mikro i makro świata – poszukiwanie przełomowych innowacji dla przyszłości: materiałów, źródeł energii i technologii zapewniających zrównoważony rozwój”.

Nasz obszar badań jest priorytetem w agendzie organizacji międzynarodowych, rządów i przemysłu. Niesie z sobą duży potencjał komercjalizacyjny. POB „U podstaw mikro i makro świata” obejmuje kierunki studiów, których absolwenci mają i mieć będą decydujący wpływ na rozwój nowych technologii i ich przełożenie na dalszy rozwój cywilizacji naukowo-technicznej, takie jak chemia, fizyka, matematyka, informatyka, zastosowania fizyki w biologii i medycynie, inżynieria nanostruktur oraz energetyka i chemia jądrowa

prof. Zygmunt Lalak

Grupy badawcze reprezentujące dyscypliny skupione w POB „U podstaw mikro i makro świata” już dzisiaj mają silną pozycję w świecie nauki. Międzynarodowe uznanie zyskały w ostatnim czasie sukcesy naukowców z Obserwatorium Astronomicznego, Grupy Fizyki Subatomowej i Cząstek Elementarnych czy Centrum Kwantowych Technologii Optycznych utworzonego wspólnie z Uniwersytetem Oksfordzkim. O możliwościach dalszego rozwoju badań i kształcenia w zakresie fizyki, astronomii, biologii i chemii, dzięki realizacji Inicjatywy doskonałości na UW opowiadają prof. Zygmunt Lalak, dr Tomasz Kazimierczuk oraz dr Michał Tomza z Wydziału Fizyki UW.

Planowane działania

W ramach Inicjatywy doskonałości Uniwersytet zaplanował 70 działań różnego typu. Część z nich jest przypisana pięciu priorytetowym obszarom badawczym. Pozostałe mają charakter ogólnouniwersytecki i obejmują wspieranie poszczególnych grup – studentów, doktorantów, młodych naukowców, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji.

Wśród działań ogólnouniwersyteckich są m.in: programy mobilnościowe oraz dla profesorów wizytujących, a także programy rozwoju kompetencji miękkich. Ważnym elementem Inicjatywy doskonałości jest również rozwój współpracy międzynarodowej z kluczowymi partnerami UW, stałe unowocześnianie infrastruktury badawczej, a także tworzenie nowych, opartych na wynikach najnowszych badań kierunków studiów magisterskich. W planach jest rozbudowa istniejącego systemu grantów wewnętrznych, wsparcie działalności publikacyjnej oraz projekty dot. informatyzacji uczelni.

Planowane działania w ramach POB „U podstaw mikro i makro świata” to m.in.:

  • Utworzenie Międzynarodowej sieci badawczej w obszarze fizyki atomowej, molekularnej oraz optyki – badania pozwolą lepiej zrozumieć właściwości materii i światła na fundamentalnym poziomie, a jednocześnie mogą być przepustką do tworzenia nowych technologii kwantowych, w tym opracowania zupełnie nowych sposobów komunikacji, detekcji, obrazowania, metrologii, informacji kwantowej. Naukowcy z UW współpracują w tych dziedzinach m.in. z badaczami z Paryża, Oxfordu, Heidelbergu, Wiednia i Kopenhagi. W ramach sieci planowany jest program wymiany studentów i doktorantów, finansowanie staży i serii wykładów. Działanie obejmuje również zatrudnienie młodych naukowców oraz środki na stypendia doktoranckie oraz mobilność naukową.
  • Utworzenie Międzynarodowej sieci badawczej w obszarze zastosowań fizyki subatomowej, astronomii i chemii do badania wczesnego Wszechświata – celem jest prowadzenie badań dotyczących struktury i dynamiki wczesnego Wszechświata, poznanie natury najbardziej fundamentalnych oddziaływań i struktury czasoprzestrzeni. Wyniki prac naukowych mogą doprowadzić do postępu w poszukiwaniu nowych źródeł energii. Naukowcy z UW będą współpracować z najbardziej prestiżowymi ośrodkami naukowymi na świecie m.in. z Paryża, CERNu, Oxfordu, Monachium, Bonn, Berlina, Filadelfii i Stanfordu. Planują organizację wymiany akademickiej naukowców i studentów, stypendia doktoranckie oraz zatrudnienie młodych naukowców.
  • Fundusz odnawiania i rozwoju infrastruktury badawczej – fundusz umożliwi rozbudowę i aktualizację istniejącej infrastruktury oraz powołanie korpusu techników. Jednym z celów jest również bardziej aktywne wykorzystanie infrastruktury międzynarodowej dostępnej dla badaczy z UW dzięki umowom o współpracy, np. w ramach Europejskiego Laboratorium Fizyki Cząstek Elementarnych CERN czy Międzynarodowego Laboratorium Silnych Pól Magnetycznych. – W naukach eksperymentalnych kluczowy jest dostęp do nowoczesnej infrastruktury badawczej. Na kampusie Ochota znajdują się ogromne, często unikalne laboratoria wydziałów Fizyki, Chemii, Biologii, Geologii, Matematyki, Informatyki i Mechaniki, Środowiskowego Laboratorium Ciężkich Jonów oraz Centrum Nowych Technologii. Aparatura zgromadzona w ostatnich latach na Wydziale Fizyki ma wartość przekraczającą 200 mln złotych – mówi prof. Zygmunt Lalak. – Poprzez wspieranie rozbudowy istniejącej infrastruktury badawczej oraz nowych inwestycji aparaturowych uczynimy naszą bazę doświadczalną porównywalną, a nawet w wielu przypadkach konkurencyjną, w stosunku do infrastruktury istniejącej w wiodących krajowych i międzynarodowych ośrodkach badawczych – wyjaśnia naukowiec.

Więcej o Inicjatywie doskonałości na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl