Szkolenia z systemów Planista i SRS dla pracowników UW
28 lutego 2020

Planista i System Rezerwacji Sal to usługi umożliwiające sprawne i efektywne zarządzanie procesami układania tygodniowych siatek zajęciowych oraz rezerwowania pomieszczeń uniwersyteckich. Cykl skierowanych do pracowników UW szkoleń dotyczących sposobów korzystania z tych systemów rozpocznie się w połowie marca.

Z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów (USOS) związanych jest kilka serwisów skierowanych do społeczności akademickiej UW. Wśród tych przeznaczonych dla pracowników znajdują się m.in. Planista i System Rezerwacji Sal (SRS). Pierwszy jest aplikacją wspomagającą układanie tygodniowych planów zajęć. Dzięki SRS zaś można np. wyszukać miejsce odbywania się konkretnych zajęć czy zarezerwować wolne pomieszczenie dydaktyczne.

Szczegółowe informacje dotyczące sposobów korzystania z tych usług zostaną zaprezentowane podczas cyklu szkoleń dla pracowników UW, który jest organizowany przez Biuro Ewidencji Nieruchomości. Szkolenia są skierowane m.in. do osób:

 • układających siatki zajęciowe;
 • administrujących budynkami lub przestrzeniami uniwersyteckimi;
 • rezerwujących sale/budynki na dodatkowe spotkania/konferencje lub zajęcia dydaktyczne w ramach jednostki dydaktycznej;
 • rezerwujących sale na spotkania/komisje/zebrania itp. (np. w ramach działalności biur administracji centralnej).

Szkolenia będą prowadzone w grupach 12-osobowych, w budynku dawnego CIUW na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (s. 0.13, poziom -1). Rozpoczną się w drugiej połowie marca i potrwają do początku kwietnia. Poprowadzą je Natalia Furman/Mateusz Matyjasek (SRS) i Kamil Olszewski (Planista).

Osoby zainteresowane udziałem w szkoleniach proszone są o wypełnienie formularza rejestracyjnego >>

Niezbędnym warunkiem uczestnictwa w szkoleniach jest posiadanie uprawnień do danego systemu bądź – w przypadku ich braku – wypełnienie formularza nadającego uprawnienia do systemu Planista lub SRS.

Więcej informacji >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Strona Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia zajmuje się m.in. koordynowaniem i monitorowaniem działań strategicznych w obszarze kształcenia. Jest nowym podmiotem kolegialnym Uniwersytetu powołanym na mocy Statutu UW z czerwca 2019 roku. URK uruchomiła swoją stronę internetową, na której można znaleźć aktualności związane z podejmowanymi uchwałami czy informacje dotyczące m.in. składu, kompetencji, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia (URK) to nowy podmiot kolegialny Uniwersytetu Warszawskiego. Zgodnie z nowym Statutem, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, do jego kompetencji należy: koordynacja  i  monitorowanie  działań  strategicznych w obszarze kształcenia oraz czuwanie nad realizacją bieżącej polityki w zakresie kształcenia, rekrutacji i organizacji  studiów na Uniwersytecie. URK formułuje ponadto wytyczne skierowane do rad dydaktycznych oraz kierowników jednostek dydaktycznych w zakresie organizacji kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Uchwały podjęte przez URK publikowane są w Dzienniku UW.

W skład URK wchodzi 20 osób:

 • prorektor ds. studentów i jakości kształcenia – przewodnicząca;
 • sześć osób wskazanych przez rektora;
 • sześć osób wskazanych przez samorząd studencki;
 • sześć osób wskazanych przez Senat;
 • przedstawiciel samorządu doktorantów.

Aktualny skład URK został ogłoszony obwieszczeniem nr 22 rektora UW z 27 listopada 2019 roku (z późniejszymi zmianami).

Na stronie internetowej URK – urk.uw.edu.pl – można znaleźć aktualności związane z podejmowanymi uchwałami czy informacje dotyczące m.in. składu, kompetencji, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych tego podmiotu.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 11 NCN
27 lutego 2020

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (2) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 28 marca 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: Post-Doc (2) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 28 March 2020. For more info see >> eng


Komunikat dot. przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 we Włoszech
26 lutego 2020

Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP oraz Główny Inspektorat Sanitarny wydały komunikaty, w których odradzają podróże do 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną w związku z wystąpieniem przypadków koronawirusa SARS-CoV-2 (w regionie Lombardi: Codogno, Castiglione d’Adda, Casalpusterlengo, Fombio, Maleo, Somaglia, Bertonico, Terranova dei Passerini, Castelgerundo, San Fiorano; w regionie Wenecji Euganejskiej: Vo’ Euganeo, Padwa).

W związku z zaleceniami MSZ i GIS Uniwersytet Warszawski rekomenduje:

 • odwołanie wyjazdów pracowników, doktorantów i studentów UW do 11 gmin we Włoszech objętych kwarantanną;
 • wystąpienie do włoskich partnerów UW z 11 regionów we Włoszech objętych kwarantanną z sugestią odwołania przyszłych przyjazdów pracowników, doktorantów i studentów na Uniwersytet Warszawski.

Biuro Współpracy z Zagranicą jest w stałym indywidualnym kontakcie z osobami planującymi wyjazd do Włoch w ramach programu Erasmus. BWZ ustala z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Erasmus kwestie formalne związane z ewentualnym skróceniem lub anulowaniem wyjazdów.

Decyzje o ewentualnym usprawiedliwieniu czasowej nieobecności na uczelni osób, które powróciły do Polski z krajów, w których wystąpiły przypadki koronawirusa, podejmują indywidualnie: w przypadku pracowników – kierownicy jednostek (dziekani wydziałów i kierownicy pozostałych jednostek), w przypadku studentów – kierownicy jednostek dydaktycznych (prodziekani ds. studenckich i zastępcy kierowników ds. studenckich).

Jednocześnie ze względu na możliwość rozwoju sytuacji zalecamy monitorowanie bieżących komunikatów dla osób podróżujących, które w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zamieszczają na swoich stronach internetowych:

Osoby, które planują podróż do regionów Włoch nieobjętych kwarantanną, proszone są również o śledzenie komunikatów włoskich służb sanitarnych.

Przypominamy również o rekomendacjach Światowej Organizacji Zdrowia dotyczących profilaktyki zakażeń koronawirusem. Eksperci WHO zalecają w szczególności:

 • częste mycie rąk wodą z mydłem lub płynami na bazie alkoholu;
 • zakrywanie ust i nosa zgiętym łokciem lub chusteczką podczas kichania i kaszlu, a następnie wyrzucenie chusteczki i umycie rąk;
 • unikanie dotykania oczu, ust i nosa;
 • zaszczepienie się przeciwko grypie;
 • unikanie podróżowania podczas choroby;
 • unikanie bliskiego kontaktu z osobami, które mają gorączkę lub kaszlą;
 • unikanie kontaktu z żywymi zwierzętami i powierzchniami, na których te zwierzęta przebywały, a także z osobami chorymi podczas przebywania w miejscach, gdzie odnotowano przypadki zarażenia nowym koronawirusem;
 • unikanie spożywania surowego lub niedogotowanego mięsa oraz mleka, a także dbanie o higienę miejsc, w których przygotowywane jest surowe mięso lub podroby.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory do Senatu UW kadencji 2020-2024
25 lutego 2020

Wybory do Senatu UW kadencji 2020-2024 (kadencja rozpocznie się 1 września 2020 r.) będą przebiegać kilkutorowo (Statut UW, par. 39 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf). Część Senatorów wybierana będzie na Wydziale Chemii w wyborach organizowanych przez Wydziałową Komisję Wyborczą (WKW), a część będzie wybierana przez Kolegium Elektorów UW.

 1. KANDYDACI Z GRUPY PROFESORÓW I PROFESORÓW UCZELNI mają wybór czy chcą być wybierani w wyborach organizowanych na Wydziale Chemii przez WKW (1 mandat dla WCh), czy wolą być wybierani przez Kolegium Elektorów UW. Sposób kandydowania określają w dokumencie zgłoszenia kandydata (http://www.ukw.uw.edu.pl/files//2020/zgloszenie.docx?short= ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28). WKW wyznacza termin wyborów na Wydziale Chemii na 6 MAJA 2020 r., wybory członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW odbędą się 22 KWIETNIA 2020 r.
 2. KANDYDACI ZE WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH GRUP PRACOWNICZYCH wybierani są przez Kolegium Elektorów UW. Wybory członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW odbędą się 22 KWIETNIA 2020 r.
 3. PRAWO BIERNE w wyborach do senatu dla wszystkich grup pracowników określają Statut UW par. 37, ust. 1 oraz ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym art. 29 ust. 4 https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2018/09/ustawa.pdf.
 4. W wyborach do Senatu w głosowaniu musi wziąć udział CO NAJMNIEJ POŁOWA UPRAWNIONYCH DO GŁOSOWANIA (statut UW par. 75 oraz Ordynacja Wyborcza UW, załącznik Nr 3 do Statutu, par. 7 ust. 2 https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4934/M.2019.190.U.443.pdf)
 5. Zgodnie ze Statutem UW (par. 40) każdy kandydat, niezależnie od grupy pracowniczej, musi zebrać LISTĘ CO NAJMNIEJ 10 PODPISÓW POPARCIA CZŁONKÓW SWOJEJ GRUPY PRACOWNICZEJ (formularze http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=28).
 6. Wypełnione DOKUMENTY związane z kandydowaniem DOSTARCZA SIĘ DO UCZELNIANEJ KOMISJI WYBORCZEJ (UKW). Spis wymaganych dokumentów, ich wzory oraz adres UKW: uchwała Nr 21 UKW z dnia 16 stycznia 2020 r. par. 1 ust. 3 (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5209/M.2020.25.UKW.21.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15)
  – kandydaci, którzy będą wybierani przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego dostarczają dokumenty do UKW do dnia 6 marca 2020
  – kandydaci, którzy będą wybierani na Wydziale Chemii dostarczają dokumenty do UKW nie później niż na 45 dni przed dniem wyborów wyznaczonym przez WKW.
  WKW nie uczestniczy w przekazywaniu dokumentów do UKW
  Po sprawdzeniu poprawności dokumentów UKW ogłasza listę zarejestrowanych kandydatów.
 7. Kandydatom wybieranym przez Kolegium Elektorów UW przysługuje (nieobowiązkowe) PRAWO do PREZENTACJI swoich PROGRAMÓW WYBORCZYCH przed Kolegium Elektorów (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5206/M.2020.22.UKW.18.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15) oraz prawo do złożenia do UKW DEKLARACJI PROGRAMOWEJ ogłaszanej na stronach www UW (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5190/M.2020.7.UKW.13.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=15).
 8. Kandydatom wybieranym na Wydziale Chemii w wyborach organizowanych przez WKW (grupa profesorów/profesorów uczelni) przysługuje (nieobowiązkowe) PRAWO do PREZENTACJI swoich PROGRAMÓW WYBORCZYCH. Zebranie to będzie organizowane przez WKW.
 9. HARMONOGRAM WYBORÓW DO SENATU (https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5113/M.2019.359.UKW.4.pdf oraz https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5244/M.2020.58.UKW.25.pdf ze strony http://www.ukw.uw.edu.pl/text.php?cat=14)
  6 marca 2020 r. – termin składania do UKW dokumentów związanych ze swoimi kandydaturami przez osoby wybierane do Senatu przez Kolegium Elektorów UW
  16 marca 2020 r. – spotkanie prezentujące kandydatów do Senatu wybieranych przez Kolegium Elektorów UW
  20 marca 2020 r. – termin składania do UKW dokumentów związanych ze swoimi kandydaturami przez profesorów/profesorów uczelni ubiegających się o mandat w wyborach na Wydziale Chemii organizowanych przez WKW (nie później niż na 45 dni przed dniem wyborów ustalonym przez WKW)
  22 kwietnia 2020 r. – wybór członków Senatu przez Kolegium Elektorów UW
  6 maja 2020 r. – wybory do Senatu organizowane przez WKW dla grupy profesorów/profesorów uczelni z Wydziału Chemii ubiegających się o 1 mandat przewidziany dla Wydziału Chemii.

Wybory rektora UW – materiały do dyskusji

Z inicjatywy grupy pracowników Uniwersytetu powstała strona z materiałami do dyskusji związanymi z wyborami rektora UW na kadencję 2020-2024. Znaleźć na niej można teksty o przyszłości uczelni nadesłane przez pracowników rożnych uniwersyteckich jednostek, a także odpowiedzi kandydatów na stanowisko rektora.

9 stycznia 2020 r. grupa pracowników UW opublikowała List otwarty do wspólnoty akademickiej UW w sprawie nadchodzących wyborów Rektora: wyzwanie i odpowiedzialność. W dokumencie pojawił się apel do kandydatów na stanowisko rektora UW: „wzywamy kandydatów na stanowisko Rektora, aby jak najszybciej publicznie i na piśmie odnieśli się do najbardziej palących problemów i wyzwań, przed którymi staje dziś nasza Uczelnia”. W liście zaproszono społeczność UW do przesyłania pytań do kandydatów i dłuższych wypowiedzi dot. problemów i wyzwań stojących przed UW na adres wyboryuw2020@gmail.com.

Materiały do dyskusji nadesłane w związku z apelem oraz odpowiedzi kandydatów dostępne są na stronie:

https://tinyurl.com/wyboryuw2020

Autorami listu są: prof. ucz. Michał Bilewicz (Wydział Psychologii), prof. Aleksander Bursche (Instytut Archeologii), prof. Stefan Dziembowski (Instytut Informatyki), prof. Piotr Girdwoyń (Wydział Prawa i Administracji) , prof. Anna Giza-Poleszczuk (Instytut Socjologii), prof. Paweł Golik (Wydział Biologii), prof. Stefan Jackowski (Instytut Matematyki), prof. Joanna Jurewicz (Wydział Orientalistyczny), prof. ucz. Iwona Kurz (Instytut Kultury Polskiej), prof. Zbigniew Marciniak (Instytut Matematyki), prof. Mirosława Marody (Instytut Socjologii), dr hab. Maciej Mycielski (Instytut Historyczny), prof. Katarzyna Paprzycka-Hausman (Instytut Filozofii), prof. ucz. Paweł Rodak (Instytut Kultury Polskiej), prof. ucz. Piotr Sułkowski (Wydział Fizyki), prof. ucz. Urszula Sztandar-Sztanderska (Wydział Nauk Ekonomicznych), dr hab. Marek Węcowski (Instytut Historyczny), prof. Grażyna Wieczorkowska-Wierzbińska (Wydział Zarządzania), prof. Ewa Wipszycka-Bravo (Instytut Archeologii).

Apel poparło ok. 300 pracowników uczelni.

Źródło: www.uw.edu.pl


Nagranie i prezentacje ze spotkania dot. IDUB

Dostępne jest nagranie ze spotkania dla społeczności UW dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, które odbyło się 24 lutego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej. Można również zapoznać się z pokazywanymi podczas spotkania prezentacjami.

24 lutego w dawnej Bibliotece Uniwersyteckiej odbyło się spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. W trakcie zaprezentowane zostały zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim.

 

Prezentacje

Prezentacja prof. Marcina Pałysa, rektora UW

Prezentacja dr. hab. Macieja Duszczyka, prorektora ds. naukowych

Prezentacja prof. Magdaleny Popowskiej – POB Badania dla Ziemi

Prezentacja prof. Zygmunta Lalaka – POB U podstaw mikro- i makroświata

Prezentacja prof. Agnieszki Świerczewskiej-Gwiazdy – POB Wyzwanie petabajtów

Prezentacja dr. hab. Łukasza Niesiołowskiego-Spano – POB Poszerzanie granic humanistyki

Prezentacja dr. hab. Pawła Kaczmarczyka – POB W poszukiwaniu regionalnych wyzwań dla globalnych rozwiązań

 

Nagranie ze spotkania 24 lutego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Badania dla Ziemi
24 lutego 2020

Choroby cywilizacyjne, oporność na antybiotyki, zanieczyszczenie środowiska czy zmiany klimatu to tematy obszaru badawczego „Badania dla Ziemi”. Jest to jeden z pięciu priorytetowych obszarów badawczych, które Uniwersytet Warszawski będzie realizował w ramach programu „Inicjatywa doskonałości”.

Uniwersytet Warszawski uzyskał status uczelni badawczej, zajmując pierwsze miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W latach 2020-2026 uczelnia będzie otrzymywać zwiększoną o 10% (ponad 70 mln zł) subwencję. Nagrodzony w konkursie wniosek uniwersytetu zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych (POB), dzięki którym UW chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Wyzwania współczesnego świata

Jednym z priorytetowych obszarów badawczych na UW jest obszar „Badania dla Ziemi. Zintegrowane multidyscyplinarne podejście do identyfikowania zagrożeń dla środowiska, bioróżnorodności, klimatu i zdrowia oraz poszukiwanie wdrażalnych rozwiązań”.

Rozwój działań i badań przewidzianych w naszym priorytetowym obszarze badawczym jest odpowiedzią na wyzwania współczesnego świata, takie jak: choroby cywilizacyjne, oporność na antybiotyki, zanieczyszczenie środowiska czy zmiany klimatu.

prof. Magdalena Popowska

W badania i kształcenie w ramach POB „Badania dla Ziemi” zaangażowane będą m.in. takie jednostki UW jak: Wydział Biologii, Wydział Chemii, Wydział Fizyki, Centrum Nowych Technologii, Wydział Geologii oraz Wydział Psychologii. Rozwój tego obszaru badawczego będzie także możliwy dzięki współpracy UW z mieszczącymi się na Ochocie: Warszawskim Uniwersytetem Medycznym oraz jednostkami Polskiej Akademii Nauk.

O potencjale naukowym obszaru „Badania dla Ziemi” opowiadają jego przedstawiciele: prof. Magdalena Popowska, dyrektor Instytutu Mikrobiologii Wydziału Biologii, przewodnicząca Rady Naukowej Dyscypliny Nauki Biologiczne, dr hab. Zbigniew Rogulski, prodziekan ds. finansowych i rozwoju Wydziału Chemii oraz prof. Bogdan Jaroszewicz, kierownik Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW.

Planowane działania

W ramach „Inicjatywy doskonałości” Uniwersytet zaplanował 70 działań różnego typu, z których część ma charakter ogólnouniwersytecki, a pozostałe przypisane są do poszczególnych obszarów badawczych. Środki pozyskane w konkursie „Inicjatywa doskonałości” pozwolą, w ramach obszaru „Badania dla Ziemi” na sfinansowanie projektów obejmujących utworzenie nowych zespołów badawczych, rozbudowę infrastruktury, a także działania wspierające rozwój naukowy pracowników, studentów i doktorantów.

Planowane działania w ramach POB „Badania dla Ziemi” to m.in.:

 • Utworzenie centrum ekspercko-badawczego w Białowieskiej Stacji Geobotanicznej UW: utworzenie ośrodka naukowego, który przyczyni się do budowania międzynarodowej sieci badawczej skupionej wokół tematyki ekologii lasu. W ramach tego działania powstanie szereg nowoczesnych urządzeń badawczych: zautomatyzowana szklarnia doświadczalna, fitotron, a także archiwum banków nasion Puszczy Białowieskiej.
 • Stworzenie trzech zespołów naukowych prowadzących badania z zakresu chorób cywilizacyjnych, nowych typów zanieczyszczeń środowiska oraz gospodarki o obiegu zamkniętym: powstanie interdyscyplinarnych zespołów, które będą prowadziły badania w obszarach: ochrona środowiska i zachowanie zasobów naturalnych; prewencja, diagnostyka i leczenie chorób cywilizacyjnych oraz gospodarka o obiegu zamkniętym (z uwzględnieniem badań w zakresie nowych technologii dotyczących magazynowania energii).
 • Uruchomienie nowego kierunku studiów „Radiogenomika”: utworzenie interdyscyplinarnego kierunku studiów II stopnia, który będzie łączył wiedzę z nauk ścisłych i medycyny, szczególnie w zakresie genetyki. Jego powstanie przyczyni się do wzmacniania potencjału naukowego studentów, którzy w przyszłości jako młodzi badacze, będą rozwijali techniki leczenia spersonalizowanego. Uruchomienie kierunku studiów „Radiogenomika” będzie możliwe dzięki współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.
 • Wzmocnienie potencjału core facility na kampusie na Ochocie: celem tego działania jest zwiększenie możliwości wykorzystania infrastruktury badawczej kampusu poprzez zatrudnienie większej liczby doświadczonych specjalistów wyszkolonych w obsłudze unikatowej aparatury i utrzymaniu sprawności jej funkcjonowania. Działanie przewiduje także powstanie nowych laboratoriów środowiskowych i unowocześnienie urządzeń badawczych wykorzystywanych przez zespoły naukowe kilku wydziałów. Projekt ten będzie ukierunkowany na rozszerzenie współpracy m.in. z WUM oraz jednostkami PAN.

Jednym z najważniejszych wyzwań współczesności jest grożący nam kryzys klimatyczny. Lasy mają szansę złagodzić skutki tego kryzysu, ponieważ świadczą społeczeństwu tzw. usługi ekosystemowe, np. wiążą dwutlenek węgla, są też miejscem gdzie możemy odpocząć. Żeby utrzymać te usługi ekosystemowe musimy wiedzieć jak lasy funkcjonują. Tymi badaniami zajmuje się Białowieska Stacja Geobotaniczna, w której zostanie utworzone centrum ekspercko-badawcze gromadzące międzynarodowe instytuty, koncentrujące się na badaniach ekologii lasu.

prof. Bogdan Jaroszewicz

Więcej o Inicjatywie doskonałości na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Folder o „Inicjatywie doskonałości” na UW

Skład komitetów koordynujących 5 priorytetowych obszarów badawczych, opis celów „Inicjatywy doskonałości” na UW oraz 70 zaplanowanych działań – takie informacje znaleźć można w folderze informacyjnym dot. przyznania Uniwersytetowi statusu uczelni badawczej.

Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Wniosek UW zawierał opis 5 priorytetowych obszarów badawczych, które uczelnia zamierza rozwijać w najbliższych latach, a także 70 działań, które UW podejmie, aby zrealizować wyznaczone w programie cele.

Biuro Prasowe UW przygotowało folder z najważniejszymi informacjami o IDUB (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wielki Finał X Międzynarodowego Konkursu INST [RELACJA]
21 lutego 2020

W dniach 7-11 lutego 2020 r. na Uniwersytecie Warszawskim odbył się Wielki Finał X Międzynarodowego Konkursu Nauk Ścisłych i Przyrodniczych (X INST, International Natural Sciences Tournament). Wydarzenie współorganizowane było przez Wydział Chemii UW.

INST jest corocznym konkursem drużyn studenckich dającym możliwość zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów naukowych i przemysłowych. Do rozwiązania zagadnień, studenci muszą wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, a wszystko to w języku angielskim. Konkurs jest także świetną okazją do nawiązania nowych znajomości, jak również współpracy naukowej.

W finale udział wzięło 11 drużyn (51 studentów i 7 trenerów z 6 krajów – Singapuru, Chin, Egiptu, Ukrainy, Rosji i Polski). Międzynarodowe Jury składające się z 26 przedstawicieli 12 państw, wyłoniło zespół NS. United z Nowosybirskiego Uniwersytetu Państwowego (Новосибирский Государственный Университет) jako zwycięską drużynę, w składzie Rodion Ivashchenko (kapitan), Ivan Trofimov, Kirill Larichev, Nikolai Sibiriakov, Daniil Peunov.
Drugie miejsce zajęła drużyna Zewailians z Zewail City of Science and Technology (Zewail City) reprezentowana przez Bassant El daly (kapitan), Muhamad Fayez, Shadwa El Dosuky, Amr Abostait oraz Mohamed Saqawa.
Na trzecim miejscu podium znaleźli się SPS.NUS z Narodowego Uniwersytetu Singapuru (National University of Singapore) w składzie: Jessie Wong (kapitan), Kar Ling Hoh, Kim Mu Young, Amelia Gunawan.

Klasyfikację indywidualną mówców wygrał Kim Mu Young (zespół SPS.NUS – Singapur). Laureatką drugiego miejsca klasyfikacji mówców została m.in. studentka Wydziału Chemii – Izabela Lewińska (zespół Chrabąszcze), natomiast trzecie miejsce zajęła m.in. studentka Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego – Daria Kamińska (zespół Positive Trend).

Wielki Finał X International Natural Sciences Tournament rozgrywał się we wnętrzach Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego, co pozwoliło obserwować nowatorskie rozwiązania 12 ważnych problemów naukowych i technicznych również pracownikom naukowym Centrum jak i Uniwersytetu. Podkreślali oni wysoki poziom merytoryczny konkursu, spryt w rozwiązywaniu trudnych zagadnień współczesnej nauki oraz wysokie umiejętności prowadzenia narracji prezentacji rozwiązań, opozycji i procesu recenzji.

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.scitourn.com/news.

Artykuł „Wielki finał International Natural Sciences Tournament (INST) – w Warszawie” na stronie internetowej „Nauka w Polsce”:
http://naukawpolsce.pap.pl/aktualnosci/news%2C80656%2Cwielki-final-international-natural-sciences-tournament-inst-w-warszawie.html

Galeria zdjęć:
https://drive.google.com/drive/folders/12rj8xTcE5C9WkSGck3eSNwikh0RxXyju?fbclid=IwAR20HF5z_22DK2Nr89UlXjKTgqI2Hdd7r84A8dwgRcKrMW1WhL_-IMRuFEI