Spotkanie informacyjne dot. „Inicjatywy doskonałości”
15 stycznia 2020

24 lutego odbędzie się spotkanie informacyjne dot. realizacji programu „Inicjatywa doskonałości”, otwarte dla wszystkich członków społeczności akademickiej. Zapraszamy do rejestracji na spotkanie, podczas którego zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu oraz działania planowane na lata 2020-2025.

Uniwersytet Warszawski zdobył I miejsce w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” organizowanym przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Tym samym UW zdobył status uczelni badawczej i będzie otrzymywał w latach 2020-2026 zwiększoną o 10% (ponad 70 mln zł) subwencję. Środki te umożliwią sfinansowanie 70 działań opisanych we wniosku konkursowym złożonym przez uniwersytet.

Działania planowane na lata 2020-2025 obejmują m.in. realizację konkretnych projektów naukowych i stworzenie międzynarodowych sieci badawczych, rozwój istniejącego na UW systemu grantów wewnętrznych, zbudowanie systemu wsparcia administracyjnego dla naukowców w zakresie przygotowywania i realizacji projektów, programy wspierające mobilność pracowników, doktorantów i studentów, nowe programy studiów, a także programy doskonalenia kompetencji miękkich naukowców. Dodatkowe finansowanie przeznaczone też będzie m.in. na informatyzację uczelni oraz rozbudowę i aktualizację infrastruktury badawczej. Pełna lista działań dostępna jest na stronie: www.uw.edu.pl/idub.

W ramach „Inicjatywy doskonałości” UW będzie rozwijał 5 priorytetowych obszarów badawczych (POB), które zostały wybrane w drodze konsultacji ze środowiskiem akademickim. Są to: (1) Badania dla Ziemi; (2) U podstaw mikro i makro świata; (3) Wyzwanie petabajtów; (4) Poszerzanie granic humanistyki; (5); W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań.

Spotkanie obędzie się 24 lutego, w godz. 15-18, w auli dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu.

W trakcie spotkania zaprezentowane zostaną zasady realizacji programu „Inicjatywa doskonałości” na UW, a także działania planowane na lata 2020-2025 (w ramach 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz o charakterze ogólnouniwersyteckim).

Rejestracja na spotkanie >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkanie informacyjne dot. Akademii Liderów

21 stycznia odbędzie się spotkanie informacyjne dla przyszłych uczestników Akademii Liderów – programu rozwoju kompetencji skierowanego do pracowników administracji UW.

Wiosną tego roku rozpocznie się Akademia Liderów – program szkoleniowy dla kadry kierowniczej Uniwersytetu Warszawskiego. Zakończono prace nad programem szkoleń. Niebawem rozpocznie się rejestracja uczestników.

21 stycznia odbędzie się spotkanie informacyjne dla przyszłych uczestników Akademii Liderów, podczas którego zaprezentowane zostaną:

  • główne założenia programu szkoleniowego,
  • zakres merytoryczny szkoleń po uwzględnieniu efektów przeprowadzonych konsultacji, warsztatów, badania ankietowego i rekomendacji zespołu rektorskiego,
  • szczegółowe zasady udziału w Akademii Liderów, rejestracji uczestników i terminów szkoleń.

W spotkaniu weźmie udział zespół odpowiedzialny za program merytoryczny Akademii – dr hab. Mirosława Huflejt-Łukasik, dr Dorota Kobylińska, dr Piotr Pawłowski i dr Rafał Stefański.

Spotkanie odbędzie się 21 stycznia, w godz. 14:00-15:30 w auli A/B na parterze budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych na Kampusie Ochota (ul. Żwirki i Wigury 101).

Rejestracja na spotkanie trwa do 19 stycznia do końca dnia i odbywa się za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl.

Logowanie do platformy odbywa się za pomocą konta CAS – instrukcja logowania dostępna jest tutaj.

Platforma www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl. będzie narzędziem służącym do rejestracji uczestników Akademii Liderów, a docelowo także do komunikacji dla osób biorących udział w programie. Na platformie będą też zamieszczane materiały merytoryczne dotyczące szkoleń.

Więcej informacji o działaniach związanych z Akademią Liderów znaleźc można na stronie ZIP: www.zip.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta/doktorantki w projekcie OPUS 14 NCN

Oferta zatrudnienia doktoranta/doktorantki w projekcie badawczym OPUS 14 finansowanym przez Narodowe Centrum Nauki pt. „Badania mechanizmów lokalnego utleniania termicznego cienkich kryształów MoS2”. Kierownik projektu: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Termin przesyłania dokumentów upływa 16 lutego 2020. Więcej informacji >> pdf

PhD position is available within OPUS 14 NCN grant „Mechanistic investigations for local thermal oxidation of thin MoS2”. Principal Investigator: dr hab. Robert Szoszkiewicz, prof. ucz. Deadline for applications: 16 February 2020. For more info see >> eng


Biuro Rad Naukowych

Biuro Rad Naukowych zajmuje się administracyjną obsługą prac związanych z działalnością rad naukowych dyscyplin na UW. Właśnie uruchomiło swoją stronę internetową, na której można znaleźć informacje dotyczące m.in. składu, terminów posiedzeń oraz danych kontaktowych tych nowych uniwersyteckich organów.

Rady naukowe dyscyplin na UW zostały utworzone na mocy zarządzenia rektora z 11 września 2019 roku. Zgodnie z nowym Statutem, uchwalonym 26 czerwca 2019 roku, do ich kompetencji należy: nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wybór członków rad dydaktycznych, wyznaczanie przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzenie postępowania nostryfikacyjnego. Rady będą także koordynowały działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny oraz przedstawiały Senatowi ocenę poziomu badań w danej dyscyplinie w odniesieniu do standardów międzynarodowych.

Powstały 22 rady, mimo że na Uniwersytecie prowadzone są 24 dyscypliny. O wspólną radę wnioskowali przedstawiciele matematyki i informatyki, jak również nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

Administracyjną obsługą prac tych organów zajmuje się Biuro Rad Naukowych. Na jego stronie internetowej (radynaukowe.uw.edu.pl) można znaleźć informacje dotyczące m.in. siedziby i danych kontaktowych BRN, a także składu czy terminów posiedzeń poszczególnych rad.

Siedziba Biura znajduje się w budynku BUW (ul. Dobra 56/66) na II piętrze części biurowej (tzw. „rogal”). Koordynatorem prac BRN jest dr Dominik Wasilewski, koordynator ds. wdrożenia zmian wynikających z wprowadzenia nowej ustawy.

Rady naukowe dyscyplin – materiał opracowany przez zespół rektorski UW

Rady naukowe dyscyplin-opracowanie

Rady naukowe dyscyplin-prezentacja

 

Kontakt do Biura Rad Naukowych:
tel. 22 55 22 153
e-mail: rnd@uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferty pracy dla doktorantów-stypendystów w projekcie NCN OPUS17

Oferty pracy dla doktorantów – stypendystów w projekcie badawczym OPUS 17 finansowanym ze środków Narodowego Centrum Nauki „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”. Kierownik projektu: prof. dr hab. Robert Koncki. Termin przesyłania dokumentów upływa 7 lutego 2019. Więcej informacji >> oferta 1 (pdf) oferta 2 (pdf) oferta 3 (pdf)