Warsztaty równościowe dla dydaktyków
27 stycznia 2020

Nauczyciele akademiccy z UW będą mogli wziąć udział w warsztatach równościowych. Jednodniowe szkolenie jest organizowane w ramach kampanii „Równoważni”, a środki na jego realizację pochodzą z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego.

Osoby uczestniczące będą mogły poszerzyć wiedzę dotyczącą stereotypów, uprzedzeń, dyskryminacji, ich źródeł oraz psychologicznych, społecznych i prawnych konsekwencji. Warsztaty pomogą zdobyć nowe umiejętności w zakresie rozpoznawania i przeciwdziałania dyskryminacji w pracy na uczelni oraz komunikowania się ze studentami i studentkami. Podczas zajęć zostanie poruszona kwestia równościowego języka, będą też zaprezentowane narzędzia reagowania na dyskryminację, a uczestnicy przygotują plany działań do wykorzystania w pracy dydaktycznej.

Szkolenie odbędzie się 6 lutego w godz. 9.00-17.00 w sali 200 w Gmachu przy Małym Dziedzińcu (kampus przy Krakowskim Przedmieściu).

 

Warunki uczestnictwa

 • zatrudnienie na UW w grupie pracowników badawczo-dydaktycznych lub dydaktycznych na podstawie umowy o pracę lub aktu mianowania w dniu warsztatu i przez co najmniej sześć kolejnych miesięcy,
 • realizacja zajęć dydaktycznych dla studentów UW w semestrze rozpoczynającym się bezpośrednio po dacie zakończenia warsztatów

 

Rejestracja

W celu rejestracji na warsztaty należy:

 1. wejść na platformę szkoleniową http://www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/ i zalogować się (prosimy o zapoznanie się z instrukcją logowania http://ckc.uw.edu.pl/instrukcja-logowania-na-platformie-dla-nauczycieli-akademickich.pdf),
 2. wybrać kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich”, a następnie „Szkolenia z kompetencji miękkich”,
 3. wybrać kurs „Warsztat rozwijający postawy równościowe w dydaktyce akademickiej Uniwersytetu Warszawskiego” i dokonać zapisu;

Termin przesyłania zgłoszeń upływa 03.02.2020.

Więcej informacji na stronie ZIP, a także pod adresem: szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl lub numerem telefonu: 22 55 24 242.

 

Równość na UW

Na Uniwersytecie Warszawskim podejmowane są działania, których celem jest zapewnienie równego traktowania wszystkim osobom tutaj pracującym i uczącym się. Poniżej kilka z inicjatyw.

Równościowa strona. To baza wiedzy o równym traktowaniu i przeciwnej mu dyskryminacji. Na stronie można znaleźć m.in. poradnik antydyskryminacyjny dla osób studiujących i zatrudnionych na Uniwersytecie Warszawskim. Dostępne są tu również dane kontaktowe jednostek i osób, do których można się zgłosić w przypadku zaobserwowania niepokojących praktyk.

Kampania „Równoważni”. W październiku ruszyła kampania promująca równość na uczelni, ale i przypominająca o tym, że można korzystać z narzędzi radzenia sobie z dyskryminacją, które już zostały wypracowane na UW.

Poradnik językowy. Wrażliwość językowa może sprawić, że ktoś nie poczuje się gorszy ze względu na którąś ze swoich cech: płeć, wiek, miejsce urodzenia, wyznanie, kolor skóry czy orientację seksualną. O tym, jak nie dyskryminować poprzez słowa, piszą językoznawcy z UW.

Szkolenia. Nikt nie rodzi się z wiedzą o dobrych praktykach w zakresie równego traktowania. UW organizuje warsztaty dla pracowników administracyjnych i naukowych oraz studentów i studentek, rozwijające wiedzę i umiejętności równościowe.

Działania równościowe oparte o dane – ankieta. Niecały rok temu zostało przeprowadzone badanie ankietowe, którego wyniki pomagają w opracowaniu obecnych i przyszłych działań na rzecz równości na UW.

Specjalne instytucje. Na UW działa kilka instytucji odpowiadających za równe traktowanie wszystkich członków społeczności, np. Ombudsman, który zajmuje się nie tylko sprawami równości, ale służy też pomocą w sporach wewnątrzuczelnianych.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory kadencji 2020-2024
25 stycznia 2020

Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów i profesorów uczelni

odbędą się w dn. 3 lutego 2020 r. (poniedziałek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pozostałych nauczycieli akademickich,
czyli nieposiadających stopnia dr hab. lub tytułu profesora

odbędą się w dn. 4 lutego 2020 r. (wtorek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego,
Kolegium Elektorów Wydziału Chemii
oraz Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy pracowników niebędących nauczycielami akademickimi

odbędą się w dn. 5 lutego 2020 r. (środa), o godz. 11:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Kolegium Elektorów Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy doktorów habilitowanych niebędących profesorami

odbędą się w dn. 6 lutego 2020 r. (czwartek), o godz. 12:00 
w sali Rady Wydziału im. Marii Skłodowskiej-Curie,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wydziałowa Komisja Wyborcza Wydziału Chemii UW
uprzejmie informuje, że

wybory do Rady Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

z grupy profesorów, profesorów uczelni i doktorów habilitowanych

odbędą się w dn. 7 lutego 2020 r. (piątek), o godz. 12:00
w sali Starej Biblioteki,
w budynku WCh UW przy ul. Pasteura 1.


Wyjazdy zagraniczne doktorantów
24 stycznia 2020

Rusza druga tura konkursu na finansowe wsparcie wyjazdów zagranicznych doktorantów i doktorantek UW w celach naukowych lub dydaktycznych. Wyjazdy trwające od 2 do 4 tygodni są możliwe dzięki środkom z Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju Uniwersytetu Warszawskiego (ZIP).

W konkursie mogą wziąć udział studenci stacjonarnych oraz niestacjonarnych studiów III stopnia, a także osoby kształcące się w szkołach doktorskich.

Z przyznanych środków będzie można sfinansować pobyt w zagranicznym ośrodku naukowym, w którym doktoranci poprowadzą zajęcia lub będą rozwijać swoje kompetencje badawcze. Wizyta powinna odbyć się między 23 kwietnia a 31 grudnia 2020 r.

Wnioski można składać do 24 lutego. Dodatkowe informacje, zasady przyznawania dofinansowań oraz wzory dokumentów aplikacyjnych są dostępne na stronie ZIP.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Regulamin wynagradzania na UW
23 stycznia 2020

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania na Uniwersytecie Warszawskim. Uzgodniony z działającymi na uczelni związkami zawodowymi dokument określa zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na UW.

Regulamin wynagradzania na UW to dokument określający zasady wypłacania świadczeń za pracę osobom zatrudnionym na uczelni. Znaleźć tu można informacje dotyczące takich kwestii jak wynagrodzenie zasadnicze, uzupełniające, dodatki, bonusy i odprawy. W regulaminie zawarte są reguły wynagradzania zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników nimi niebędących.

Dokument określa ponadto:

 • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego nauczycieli akademickich, a także stawki za ich pracę w godzinach ponadwymiarowych;
 • listę czynności objętych wynagrodzeniem dodatkowym;
 • zasady przyznawania dodatków;
 • listę stanowisk pracowników niebędących nauczycielami akademickimi i kategorie ich zaszeregowania;
 • miesięczne minimalne stawki wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku funkcyjnego pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także zasady przyznawania im premii.

Regulamin został uzgodniony z działającymi na UW związkami zawodowymi: Komisją Zakładową NSZZ „Solidarność”, Radą Zakładową Związku Nauczycielstwa Polskiego, Warszawską Organizacją Międzyzakładową Związku Zawodowego Bibliotekarzy i Pracowników Bibliotek „Bibliotekarze Polscy” (Organizacja Międzyzakładowa Warszawa) oraz Komisją Zakładową Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Inicjatywa Pracownicza na UW.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki
22 stycznia 2020

Oferta pracy (umowa zlecenie) dla Studenta/Studentki studiów II stopnia na kierunku Chemia, Inżynieria Nanostruktur w ramach projektu „Nanocząstki metali do zastosowań medycznych”. Wydatek finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu „Granty na badania i rozwój”. Kierownik projektu: dr hab. Elżbieta Megiel. Termin przesyłania dokumentów upływa 31 stycznia 2020 roku. Więcej informacji >> pdf


Finał X edycji międzynarodowego konkursu INST 7-11.02.2020
18 stycznia 2020

W tym roku finał X edycji międzynarodowego konkursu INST (International Natural Sciences Tournament) współorganizowany jest przez Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego. Ostatnia runda i Wielki Finał konkursu odbywać się będą od 7 do 11 lutego 2020 w Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW.

INST jest corocznym konkursem drużyn studenckich dającym możliwość zastosowania zdobytej podczas studiów wiedzy teoretycznej do rozwiązywania praktycznych problemów naukowych i przemysłowych. Do rozwiązania zagadnień, studenci musza wykorzystać wiedzę i umiejętności z zakresu nauk przyrodniczych, a wszystko to w języku angielskim. Konkurs jest także świetną okazją do nawiązania nowych znajomości, jak również współpracy naukowej.

Program szczegółowy

Więcej informacji o konkursie na stronie: http://www.scitourn.com/news.


Laureaci IV Konkursu na pracę dyplomową

Już od 2016 roku Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii wraz z kancelarią rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o. oraz spółką celową Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o. ma zaszczyt i ogromną przyjemność współorganizować, cieszący się znacznym zainteresowaniem, Konkurs na pracę dyplomową posiadającą najwyższy potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy, w trzech kategoriach, dla prac inżynierskich/licencjackich, magisterskich i doktorskich.

Komisja Konkursowa, przy ocenie zgłoszonych prac, brała przede wszystkim pod uwagę:

 • istotność podjętego zagadnienia, korzyści ekonomiczne z tego wynikające,
 • jak bardzo rozwiązanie opisane w pracy zmienia dotychczasowy stan techniki i wiedzy?
 • czy wynik pracy poprawia dotychczasową efektywność rozwiązań czy też proponuje nowe rozwiązanie, które do tej pory nie było zastosowane?
 • jakie będą korzyści ekonomiczne i/lub społeczne z przyszłego wdrożenia?
 • poziom zaawansowania rozwiązania opisanego w pracy i możliwość zastosowania wyników w praktyce,
 • czy do wdrożenia trzeba przeprowadzić wiele badań i analiz, czy też wyniki pracy są gotowe do zastosowania w praktyce?
 • uzyskane patenty lub dokonane zgłoszenia patentowe, ewentualnie planowane zgłoszenia.

Komisja Konkursowa przyznała nagrody i wyróżnienia w następujących kategoriach:

Praca doktorska

NAGRODA GŁÓWNA (5000 zł brutto):

p. Maciejowi Ratyńskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wyznaczenie parametrów elektrochemicznych nowych elektrod krzemowo-litowych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Marcie Fiedoruk – Pogrebniak (Wydział Chemii), pt. „Przepływowe detektory optoelektroniczne do oznaczania jonów fosforanowych i ich zastosowania analityczne”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Pameli Krug (Wydział Chemii), pt. „Otrzymywanie, charakterystyka fizykochemiczna i ocena aktywności przeciwnowotworowej nanocząstek selenu i telluru modyfikowanych sulforafanem”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Grzegorzowi Szczepaniakowi (Wydział Chemii), pt. „Izocyjanki jako zmiatacze metali”,

Praca magisterska

NAGRODA GŁÓWNA (4000 zł brutto):

p. Izabeli Lewińskiej (Wydział Chemii), pt. „Oznaczanie kreatyniny metodami optycznymi w próbkach o znaczeniu klinicznym”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Agnieszce Jędrych (Wydział Fizyki), pt. „Monometaliczne, bimetaliczne oraz domieszkowane nanocząstki metali szlachetnych jako biokompatybilne platformy do transportu substancji biologicznie aktywnych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Karolinie Łempickiej (Wydział Fizyki), pt. „Rezonansowy efekt Faradaya w mikrownękach dielektrycznych z warstwami organicznymi aktywnymi magnetooptycznie”,

Praca inżynierska/licencjacka:

NAGRODA GŁÓWNA (3000 zł brutto):

p. Matyldzie Izert (Wydział Chemii), pt. „Charakteryzacja wiązania RNA przez białko IFIT5 dla rozwoju zastosowań biotechnologicznych”,

WYRÓŻNIENIE (1000 zł brutto):

p. Jakubowi Piątkowskiemu (Wydział Chemii), pt. „Wymiana ligandów jodkowych w rutenowych kompleksach metatezy alkenów zawierających czwartorzędowe ugrupowanie amoniowe”,

Komisja Konkursowa postanowiła nie przyznawać nagrody specjalnej w postaci roku darmowej preinkubacji w UWRC Sp. z o.o.


Fundatorem nagród głównych jest Kancelaria rzeczników patentowych AOMB Polska Sp. z o.o., fundatorem wyróżnień jest Prorektor ds. kadrowych i polityki finansowej Uniwersytetu Warszawskiego Pan prof. dr hab. Andrzej Tarlecki, fundatorem nagrody specjalnej jest UWRC Sp. z o.o.  Nagrody i wyróżnienia pieniężne zostaną wypłacone zwycięzcom zgodnie z regulaminem Konkursu.


Szczegóły dotyczące gali konkursowej

Termin:

28 stycznia 2020 r. (wtorek) w godzinach 12-14,

Miejsce:

Aula 00.142 na parterze budynku Centrum Nowych Technologii Uniwersytetu Warszawskiego (ul. S. Banacha 2C).

Program uroczystości:

12:00-13:00 część uroczysta gali (przemowy organizatorów oraz zaproszonych gości, wręczenie nagród laureatom i wyróżnionym),

13:00-14:00 networking.

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl


Wybory członków Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Nauk.

W dniu 31 stycznia 2020 roku odbędzie się Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich Uniwersytetu Warszawskiego. Podczas Zgromadzenia przeprowadzone zostaną wybory pięciu nowych członków Rady ds. Studenckiego Ruchu Naukowego Uniwersytetu Warszawskiego.

Rada jest ciałem doradczym rektora w sprawach związanych ze studenckim ruchem naukowym, a w szczególności z podziałem środków przeznaczonych przez rektora na realizację przedsięwzięć naukowych lub artystycznych przez organizacje studenckie.

Kandydatem na członka Rady Konsultacyjnej może być każdy student lub doktorant. Kandydaturę zgłasza na piśmie prezes zarejestrowanego przed 31 lipca 2019 r. koła naukowego (organizacji studenckiej). Kandydatury należy zgłaszać do 24 stycznia 2020 r.  w sekretariacie Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia w Pałacu Kazimierzowskim przy Krakowskim Przedmieściu 26/28.

Kandydat ma obowiązek do tego dnia złożyć:
– pisemną zgodę na kandydowanie,
– podpisaną przez siebie pisemną deklarację programową, której długość nie powinna przekraczać 3000 znaków, oraz jej kopię utrwaloną przy pomocy elektronicznego nośnika danych,
– pisemne deklaracje poparcia kandydatury podpisane przez prezesów co najmniej dwóch organizacji studenckich innych niż organizacja studencka zgłaszająca kandydaturę,
– opinię o kandydacie podpisaną przez opiekuna naukowego organizacji zgłaszającej kandydaturę opatrzoną pieczątką jednostki organizacyjnej Uniwersytetu zatrudniającej opiekuna naukowego.
Kandydat zobowiązany jest do przekazania w tym samym terminie kopii w wersji elektronicznej wszystkich składanych dokumentów.
Do oddania głosu w imieniu koła naukowego (uczelnianej organizacji studenckiej) uprawniony jest jej prezes lub osoba przez niego upoważniona. Wzór upoważnienia (pdf).
Procedurę wyborczą określa Regulamin Rady Konsultacyjnej ds. Studenckiego Ruchu Naukowego (pdf).

Zgromadzenie Przedstawicieli Organizacji Studenckich odbędzie się 31 stycznia o godzinie 17:00 w budynku Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych Uniwersytetu Warszawskiego przy ul. Żwirki i Wigury 101 (Kampus Ochota) w Auli B.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Gala X edycji Programu LIDER
17 stycznia 2020

Dr Bartosz Hamankiewicz z Wydziału Chemii UW otrzymał w sierpniu dofinansowanie realizacji projektu pt. „Porowaty węgiel przewodzący CPC jako innowacyjny kolektor prądowy do ogniw litowo-jonowych o zwiększonej energii właściwej” złożonego w ramach X edycji Programu LIDER.

Wysokość przyznanych środków finansowych: 1 240 843,75 zł.

Dnia 16 stycznia 2020 r. odbyła się 10. jubileuszowa gala programu LIDER. Tegoroczni laureaci odebrali wyróżnienia oraz symboliczne czeki z rąk prof. Grzegorza Wrochny, wiceministra Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz dr inż. Wojciecha Kamienieckiego, dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Serdecznie gratulujemy!

 

 

 

Fot. konto NCBR na Facebooku: https://www.facebook.com/NCBiR/photos/pcb.2825356874189821/2825338637524978/?type=3&theater


Wybory 2020 na UW
16 stycznia 2020

Wiosną 2020 roku na Uniwersytecie odbędą się m.in. wybory rektora uczelni na kadencję 2020-2024, a także wybory członków Senatu UW. Wcześniej odbędą się wybory członków Kolegium Elektorów, którzy wybiorą rektora. O terminach zebrań wyborczych w poszczególnych okręgach będą informowały właściwe komisje wyborcze.

Informacje na temat terminarza wyborczego, okręgów wyborczych, liczby elektorów reprezentujących poszczególne grupy społeczności akademickiej oraz wszelkich innych kwestii związanych z wyborami publikowane są na bieżąco na stronie: www.uw.edu.pl/wybory-2020-na-uw.