08 kwietnia 2020


Szybka ścieżka – Koronawirusy – ogłoszenie konkursu nr 5/1.1.1/2020

Zapraszamy do udziału w konkursie Szybka ścieżka – Koronawirusy.

Kierujemy go do podmiotów planujących realizację projektów badawczo-rozwojowych z zakresu przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2, jak również poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcia jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego. Na konkurs przeznaczyliśmy 200 mln PLN.

Celem projektów jest opracowanie innowacyjnego rozwiązania możliwego do wdrożenia w działalności gospodarczej. Dofinansowanie można uzyskać na realizację badań przemysłowych, prac rozwojowych (obowiązkowych w projekcie) oraz prac przedwdrożeniowych.

W tym konkursie możemy dofinansować projekty, których miejsca realizacji znajdują się zarówno w regionach lepiej, jak i słabiej rozwiniętych. Konkurs jest skierowany do przedsiębiorców oraz konsorcjów (także z udziałem jednostek naukowych). Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo.

Na wnioski czekamy od 6 maja do 31 grudnia br. Konkurs jest podzielony na trzy rundy:

  • I runda od 6 maja do 5 czerwca 2020 r.,
  • II runda od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r.,
  • III runda od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. do godziny 12.00.

Złożone wnioski będą weryfikowane formalnie, a następnie ocenione zgodnie z kryteriami, które dopuszczają szeroki zakres poprawy projektu w trakcie oceny. W tym konkursie spotkanie członków panelu z wnioskodawcą podczas oceny odbywa się za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej.

Konkurs ogłaszamy w ramach Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Więcej informacji w zakładce: Programy → Fundusze europejskie → Program Operacyjny Inteligentny Rozwój → Aktualne nabory → Konkurs 5/1.1.1/2020 – Szybka ścieżka „Koronawirusy”

 

Źródło: www.ncbr.gov.pl


Nowe zarządzenia rektora UW ws. zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności UW
07 kwietnia 2020

(więcej…)


NCBR przeznacza 200 mln zł na walkę z koronawirusem
06 kwietnia 2020

200 mln zł trafi do polskich przedsiębiorców i naukowców, którzy pracują nad diagnostyką, leczeniem i przeciwdziałaniem chorobom wirusowym. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy”. Agencja wykonawcza Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego sięga po sprawdzoną formułę finansowania innowacji z Funduszy Europejskich, by przeciwdziałać rozprzestrzenianiu się pandemii koronawirusów, w tym SARS-CoV-2.

Na co przeznaczone zostanie 200 mln zł z Programu Inteligentny Rozwój? NCBR przewidziało trzy podstawowe obszary tematyczne, w które wpisywać powinny się zgłaszane do dofinansowania projekty, są to:

  • Diagnostyka – urządzenia do szybkiego wykrywania obecności koronawirusa.
  • Leczenie – badania nad wykorzystaniem istniejących lub nowych leków, a także prace nad szczepionką.
  • Profilaktyka – działania prewencyjne ograniczające rozprzestrzenianie się pandemii (w tym koronawirusa SARS-CoV-2) oraz działania na rzecz Polskiej tarczy antywirusowej: poprawy bezpieczeństwa biologicznego i ochrony społeczeństwa oraz wsparcie jego funkcjonowania w stanach zagrożenia epidemiologicznego.

– To największa jak dotąd kwota przeznaczona w Polsce na wsparcie innowacji, które pomogą w walce z koronawirusem – mówi wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin. – Liczymy na to, że prace polskich naukowców i przedsiębiorców nie tylko pomogą w opanowaniu obecnie rozprzestrzeniającej się pandemii, ale w przyszłości pozwolą skutecznie przeciwdziałać chorobom wirusowym, leczyć je i minimalizować ich skutki. – dodaje.

O wsparcie mogą ubiegać się przedsiębiorstwa, zarówno MŚP, jak i duże firmy oraz konsorcja składające się z przedsiębiorców lub przedsiębiorców i jednostek naukowych. Podobnie jak w dotychczasowych inicjatywach NCBR warunkiem koniecznym do otrzymania grantu jest innowacyjność proponowanego rozwiązania co najmniej na poziomie krajowym, a także konieczność jego wdrożenia na rynek. Co ważne konkurs dedykowany jest projektom realizowanym na terenie całej Polski: 125 mln zł przeznaczonych zostanie na prowadzenie prac na terenach słabiej rozwiniętych (tj. poza województwem mazowieckim), a 75 mln zł w województwie mazowieckim.

– Celem Funduszy Europejskich było i jest rozwiązywanie najważniejszych problemów społecznych i gospodarczych. Dziś nie tylko w naszym kraju, ale na poziomie europejskim i globalnym największym wyzwaniem jest walka z pandemią COVID-19. Przekierowanie części dostępnych funduszy unijnych na tę walkę jest naturalną decyzją. Usuwanie niepożądanych dla gospodarki skutków pandemii jest naszym obowiązkiem, z którego konsekwentnie się wywiązujemy. Nie tylko przeznaczamy na ten cel kolejne fundusze, ale też wydaliśmy rekomendacje dla instytucji, by podejmowały działania ułatwiające realizację inwestycji dofinansowanych przez UE. Specustawa funduszowa, którą w piątek przyjął sejm, już wkrótce poszerzy i wzmocni nasz funduszowy pakiet antywirusowy – mówi minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak.

Warto przypomnieć, że nowy konkurs to nie jedyne działania NCBR ułatwiające przedsiębiorcom, uczelniom i jednostkom naukowym występowanie o granty oraz prowadzenie ich projektów badawczo-rozwojowych w czasie pandemii.

– Jako jedna z pierwszych w kraju instytucji dysponujących Funduszami Europejskimi zaproponowaliśmy działania zmierzające do ograniczenia negatywnych skutków gospodarczych epidemii koronawirusa. Przedłużyliśmy terminy naborów wniosków w naszych konkursach, przenieśliśmy spotkania panelowe wnioskodawców z ekspertami do sieci, wykorzystaliśmy dodatkowe narzędzia komunikacji cyfrowej, aby ułatwić wszystkim partnerom kontakt z Centrum – przypomina dyrektor NCBR dr inż. Wojciech Kamieniecki – Teraz idziemy jeszcze dalej: uruchamiamy oszczędności, które powstały na już zakończonych konkursach i ogłaszamy wyjątkową w swojej tematyce i formule Szybką Ścieżkę. Co ważne od razu planujemy ją jako działanie z długofalowymi efektami. To pierwsza taka inicjatywa, która nie tylko ma nam pozwolić walczyć z pandemią teraz. Jednym z kluczowych obszarów badawczych jest profilaktyka. Wierzymy, że polscy naukowcy już teraz myślą o rozwiązaniach, które przydadzą się za rok, czy kilka lat. Nasze zadanie to pomóc im kreować bezpieczną przyszłość dzięki technologiom – wyjaśnia Kamieniecki.

Zgłoszone do dofinansowania w konkursie Szybka Ścieżka „Koronawirusy” projekty mogą obejmować badania przemysłowe, eksperymentalne prace rozwojowe oraz prace przedwdrożeniowe. Obligatoryjnym elementem są jedynie eksperymentalne prace rozwojowe. Minimalna wartość projektu w przypadku pojedynczego MŚP to 1 mln zł, a w przypadku dużych firm oraz konsorcjów 2 mln zł. Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych projektów, współfinansowanych przez NCBR, nie może przekroczyć 50 mln euro. Dofinansowanie może wynieść aż do 80% wartości badań przemysłowych prowadzonych w projekcie. Wysokość dofinansowania zależna jest przede wszystkim od rodzaju podejmowanych działań oraz wielkości przedsiębiorstwa.

Nabór wniosków rozpocznie się 6 maja i potrwa do 31 grudnia 2020 r do godz. 12.00. Konkurs podzielony jest na 3 rundy: pierwsza potrwa od 6 maja do 5 czerwca 2020 r., druga od 6 czerwca do 24 lipca 2020 r., a trzecia od 25 lipca do 31 grudnia 2020 r. Ocena wniosków będzie przeprowadzana po zakończeniu każdej z rund i potrwa do 90 dni.
Szczegółowe informacje nt. konkursu dostępne będą dziś na stronie NCBR.
Konkurs Szybka Ścieżka „Koronawirusy” finansowany jest z Funduszy Europejskich w ramach Działania 1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój „Projekty B+R przedsiębiorstw”, Poddziałania 1.1.1 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

 

Źródło: www.ncbr.gov.pl


Zdalne posiedzenia organów i podmiotów kolegialnych na UW

Wobec czasowych ograniczeń związanych ze zwoływaniem posiedzeń uczelnianych organów i podmiotów kolegialnych, a także gremiów z fizyczną obecnością członków wprowadzono możliwość ich organizacji w formie zdalnej. Zespół rektorski opracował tymczasową instrukcję dotyczącą tego rodzaju obrad na Uniwersytecie Warszawskim.

Organami kolegialnymi Uniwersytetu są: Rada Uczelni, Senat, rady naukowe dyscyplin oraz Rada Naukowa Dziedzin. W postaci gremiów obradują również organy samorządu studentów i doktorantów, komisje stypendialne, komisje w postępowaniach o nadanie stopnia, rady wydziałów i instytutów, a także inne – powołane na mocy Statutu UW.

Wobec stanu epidemii niemożliwe jest zwoływanie ich posiedzeń z fizyczną obecnością członków. 23 marca Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wydał rozporządzenie (zaktualizowane 25 marca) ułatwiające zdalne podejmowanie decyzji i zwoływanie zdalnych posiedzeń z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej.

W przypadku organów kolegialnych uczelni (Senat, Rada Uczelni, rady naukowe dyscyplin) oraz organów kolegialnych samorządu studentów i samorządu doktorantów zakres takich decyzji ograniczony został do załatwiania spraw niezbędnych do zapewnienia ciągłości funkcjonowania uczelni. Zaleca się, by wszystkie pozostałe odłożyć do momentu, w którym możliwe będzie przeprowadzenie posiedzeń w zwykłej formie. W szczególności dotyczy to ostatecznych uchwał o nadaniu stopnia naukowego.

W przypadku kolegiów elektorów uczelni, komisji stypendialnych, komisji w postępowaniach o nadanie stopnia oraz innych komisji i gremiów działających na podstawie statutu podejmowanie uchwał i decyzji za pomocą środków elektronicznych może dotyczyć wszystkich spraw.

W celu wsparcia oraz uporządkowania organizacji zdalnych obrad na UW zespół rektorski przygotował tymczasową instrukcję.

Instrukcja zawiera opis dwóch procedur podejmowania decyzji: uproszczonej (dyskusja zdalna zakończona głosowaniem elektronicznym) oraz pełnej (telekonferencja z głosowaniem zdalnym w trakcie posiedzenia). O wyborze procedury każdorazowo decyduje przewodniczący.

 

Tymczasowa instrukcja z dnia 6 kwietnia 2020 r. dot. organizacji posiedzeń organów i podmiotów kolegialnych oraz gremiów z wykorzystaniem narzędzi komunikacji elektronicznej (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe nagranie z udziałem prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej

W kolejnym materiale wideo, prof. Andrzej Tarlecki przypomina o uproszczonych procedurach finansowych. Opowiada też o realizacji bieżących spraw pracowniczych, trybie prac komisji powołanych do procedowania tych spraw, a także o zakwaterowaniu w Domu pracownika naukowego. Prorektor dziękuje osobom, które zarówno poprzez pracę zdalną, jak i tę wykonywaną na miejscu, umożliwiają funkcjonowanie UW.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Możliwość składania dokumentów finansowych drogą elektroniczną
03 kwietnia 2020

3 kwietnia rektor UW wydał zarządzenie umożliwiające elektroniczny obieg i kontrolę dokumentów finansowych w czasie trwania stanu epidemii. Jednym z wprowadzonych rozwiązań jest możliwość przesyłania do Kwestury skanów dokumentów. Czasowe zmiany mają zastosowanie od 6 kwietnia.

Od poniedziałku Kwestura będzie mogła realizować płatności niezbędne do sprawnego funkcjonowania wydziałów i innych jednostek na podstawie skanów pism, a osoby pracujące w oparciu o umowy cywilno-prawne zdalnie rozliczać się z wykonanych zleceń. Dostarczenie oryginalnych dokumentów będzie konieczne, ale dopiero po odwołaniu zarządzenia.

Zarządzenie nr 67 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 3 kwietnia 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań związanych z obiegiem i kontrolą dokumentów finansowych na Uniwersytecie Warszawskim w czasie trwania epidemii COVID-19 (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Apel KRASP dot. wyborów prezydenckich

Prezydium Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich jednomyślnie przyjęło apel dotyczący wyborów prezydenckich. W ogłoszonym 3 kwietnia dokumencie KRASP wyraża stanowczy sprzeciw wobec podejmowania „tych działań powiększających zagrożenie życia i zdrowia obywateli, które mogą być bez szkody odsunięte w czasie”.

„Wyrażamy zdecydowany protest przeciwko upartym próbom forsowania przeprowadzenia wyborów prezydenckich w terminie 10 maja 2020 r., czy to w formie wymagającej obecności w lokalach wyborczych, czy to w formie głosowania zdalnego lub korespondencyjnego (…)” – to fragment apelu Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), który został opublikowany 3 kwietnia, po jednomyślnym przyjęciu go przez Prezydium. Dotyczy on kwestii organizacji zaplanowanych na 10 maja wyborów prezydenckich wobec trudnego do przewidzenia rozwoju sytuacji epidemiologicznej.

Apel Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich w związku z wyborami prezydenckimi (pdf)

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Post-Doc w projekcie OPUS 11 NCN

Kierownik Projektu – prof. dr hab. inż. Karol Grela (Kierownik Laboratorium Syntezy Metaloorganicznej Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego) poszukuje kandydatów do pracy w ramach projektu badawczego: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, program Opus finansowany przez Narodowe Centrum Nauki na stanowiska: Post-Doc (2) – Asystent w grupie pracowników badawczych, prowadzący działalność w obszarze nauk ścisłych i przyrodniczych. Termin przesyłania dokumentów upływa 3 maja 2020 roku. Więcej informacji >> pdf

Project Manager – prof. Karol Grela (Head of Organometallic Synthesis Laboratory, Faculty of Chemistry, University of Warsaw) is looking for candidates to work in a scientific project: „Making the Impossible Possible: Macrocyclisation of Unbiased Dienes at High Concentration by Ring-Closing Metathesis”, programme Opus supported by National Science Centre positions: Post-Doc (2) – Assistant in a group of research workers, operating in the field of exact and natural sciences. Deadline for applications: 3 May 2020. For more info see >> eng


Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia spotkała się online ze studentami
02 kwietnia 2020

2 kwietnia, podczas transmisji online, prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiadała na pytania studentów i doktorantów, które dotyczyły bieżących spraw studenckich i realizacji zajęć.

Wśród pytań zadanych w trakcie transmisji, jak i przesłanych wcześniej, znalazły się pytania dotyczące organizacji roku akademickiego, opłat za akademiki i studia niestacjonarne, zdalnych obron prac dyplomowych, praktyk zawodowych, egzaminów z języków obcych, nadawania stopni doktora w obecnych warunkach czy terminów rekrutacji na studia. Publikujemy niektóre z nich, wraz ze skróconymi odpowiedziami pani prorektor.

Czy wrócimy na uczelnię od razu po 14 kwietnia?
Szanse na to, że wrócimy na Uniwersytet po 14 kwietnia są bardzo małe. Natomiast ostateczną decyzję podejmiemy w przyszłym tygodniu.

Czy istnieje możliwość zdalnych obron prac dyplomowych?
Ta forma jest już możliwa. W tej chwili kilka wydziałów ma za sobą takie obrony. Tak, możliwe są obrony online.

Czy rekrutacja na rok akademicki 2020/2021 odbędzie się zgodnie z planem?
To zależy od sytuacji. Jeżeli terminy matur zostaną utrzymane, to nie ma potrzeby zmiany harmonogramu rekrutacji. Jeżeli wydłużą się zajęcia, to rekrutacja na studia magisterskie zostanie przedłużona.

Czy studenci będą mogli być dalej zakwaterowywani w akademikach?
Jako władze uniwersytetu nie mamy zamiaru zmieniać charakteru akademików. Studenci mogą w nich pozostać, tak długo, jak długo potrzebują. Apelujemy do studentów, którzy pozostają w swoich domach, aby nie wracali do akademików, dopóki nie będzie decyzji o wznowieniu zajęć.

Jak będzie wyglądała rekrutacja do szkół doktorskich?
Pierwszy etap może się odbywać zdalnie. Otworzymy normalnie system rejestracji kandydatów. Wniosek rekrutacyjny w tym roku będzie internetowy. Cały ciężar rozmów rekrutacyjnych zostanie przesunięty w czasie. Liczymy się też z możliwością prowadzenia rozmów kwalifikacyjnych zdalnie. To już jest pewnego rodzaju ostateczność.

 

Q&A z Prorektor UW ds. studentów i jakości kształcenia

AKTUALIZACJA, 02.04.2020, godz. 14.40. Drodzy, dziękujemy Wam za udział w spotkaniu. Na początku przyszłego tygodnia cały zapis spotkania będzie dostępny zarówno w języku angielskim, jak i dla osób niewidomych oraz niesłyszących. UPDATE, 02.04.2020, 14.40 Dear All, thank you for participation in the meeting. At the beginning of next week video will be available both in English and in Polish, for hearing impaired people and for visually impaired people.***02.04.2020 godz. 12.00. Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, prof. Jolanta Choińska-Mika odpowiada na najczęściej zadawane pytania dotyczące egzaminów, opłat, akademików, pomocy materialnej, prowadzenia zajęć online i innych kwestii studenckich. Zachęcamy do zadawania pytań!02.04.2020, 12.00. Vice- Rector for Student Affairs and Quality of Teaching, Professor Jolanta Choińska-Mika answers the most frequently asked questions about exams, fees, residence halls, financial assistance, online classes, and other student issues. Please ask your questions.

Opublikowany przez Uniwersytet Warszawski Czwartek, 2 kwietnia 2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl