Prezentacja Inicjatywy doskonałości na UW
16 grudnia 2019

Uniwersytet Warszawski zaprezentował wniosek, dzięki któremu zwyciężył w konkursie „Inicjatywa doskonałości” MNiSW i zyskał status uczelni badawczej. Zawiera on opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań.

16 grudnia na UW odbyła się uroczysta prezentacja wniosku Uniwersytetu Warszawskiego złożonego w konkursie „Inicjatywa doskonałości”. W spotkaniu uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Inicjatywa doskonałości na Uniwersytecie Warszawskim to inwestycja w ludzi – mówił w trakcie prezentacji wniosku prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Po pierwsze wniosek, który UW złożył w konkursie, był tworzony w sposób partycypacyjny i w jego pisaniu uczestniczyło około 150 osób, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji. Po drugie został napisany tak, by odpowiadał na ambicje, wyzwania, potrzeby różnych grup naszej społeczności, zarówno pracowników, jak i doktorantów oraz studentów – wyjaśniał rektor i dodał, że we wniosku opisano aż 70 różnych działań, poczynając od środków na konkretne projekty naukowe, infrastrukturę badawczą, mobilność międzynarodową, przez szkolenia z kompetencji miękkich i narzędzia IT do zarządzania, aż po otwarcie przedszkola i punktów opieki nad dziećmi.

Cele i plany UW w ramach Inicjatywy doskonałości przedstawił dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, który zapowiedział, że do końca roku powstaną zespoły koordynujące priorytetowe obszary badawcze. Do końca marca projekt zostanie uruchomiony, a już w kwietniu ogłoszone zostaną pierwsze programy rekrutacji dotyczące poszczególnych zadań.

Nagrodzony wniosek UW

Wnioski w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce. „Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że opisane we wniosku plany wpisują się w szersze i realizowane od pewnego czasu na Uniwersytecie Warszawskim inicjatywy strategiczne” – napisał jeden z recenzentów.

Na stronie www.uw.edu.pl/idub dostępne są:

(1) Opis celów działań w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia,
(2) Lista planowanych działań,
(3) Analiza SWOT przygotowana na potrzeby programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Eksperci oceniający plany uniwersytetu podkreślali, że wskazane przez UW tematy badawcze są ściśle związane z globalnymi wyzwaniami. Zwracali również uwagę na mocne strony UW, takie jak dotychczasowe sukcesy naukowe, dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa oraz nowoczesna infrastruktura. Pozytywnie oceniono opisane we wniosku plany dotyczące wspierania rozwoju naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów. Recenzenci zwrócili też uwagę, że podniesieniu potencjału badawczego uniwersytetu sprzyja proces zacieśniania współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Nagranie video z prezentacji

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory do Rady Dydaktycznej WCh

Drodzy studenci, już dziś wybory do Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii! 👩‍🎓👨‍🎓

Jest to nowo powstały organ uczelniany, który zajmować się będzie projektowaniem oraz monitorowaniem procesu kształcenia na Naszym Wydziale. Do jej zadań będzie m.in. należeć:
➡️opracowanie koncepcji kształcenia zgodnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego,
➡️przygotowanie propozycji zmian w programach studiów,
➡️analizy przebiegu i wyników sesji egzaminacyjnych
➡️analiza wyników ankiet studenckich.

Wybory będą odbywać się drogą elektroniczną! 💻📲
Aby zagłosować należy zalogować się do systemu USOSweb, przejść do zakładki „Dla Wszystkich”, a następnie pojawi nam się ikona „Wybory”, gdzie będzie można oddawać głosy.
Głosowanie rozpoczynać się będzie 16.12 o godzinie 8.00, a kończyć 17.12 o godzinie 8.00.

Zapraszamy do głosowania‼️

Samorząd Studentów Wydziału Chemii UW


Prezentacja Inicjatywy doskonałości na UW – transmisja online

16 grudnia 2019 r. o godz. 12 odbędzie się prezentacja wniosku Uniwersytetu Warszawskiego, który zwyciężył w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W spotkaniu weźmie udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wydarzenie będzie transmitowane online.

Transmisja online

Uniwersytet Warszawski uzyskał status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Więcej o Inicjatywie doskonałości na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wykład PTChem 19.12.2019

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Nobel 2019 – bateryjne prawdy i mity”, który wygłosi Prof. Władysław Wieczorek.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 19go grudnia 2019 r. o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.

Więcej informacji

 


Współpraca nauka-przemysł w praktyce!

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z Grupą ENERIS Polbatt, jedną z 17 spółek uczestniczących w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z przesłaną 9 grudnia 2019 r. notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej, osiem państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO na wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Projekt nazywany także „Airbusem Bateryjnym” ma na celu kreowanie warunków niezbędnych do stworzenia europejskiego przemysłu bateryjnego, kluczowego dla elektromobilności, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Nowoczesne magazyny energii, w szczególności akumulatory litowo – jonowe, stanowią ogromne wyzwanie dla przemysłu i energetyki europejskiej. Z uwagi na obszar oddziaływania współpraca obejmie wiele jednostek naukowych prowadzących prace badawcze, kształcące wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kształtujących postawy nowoczesnego społeczeństwa.

ENERIS określający swoją misje jako „innowacje chroniące środowisko – czyste powietrze, ziemia i woda” jest szczególnie zainteresowany budowaniem i rozwojem solidnego polskiego zaplecza naukowo-gospodarczego w obszarze przemysłu bateryjnego, w ścisłej i konkretnej współpracy nauki i przemysłu. Przyczyni się to do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zespoły pracowników z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (pod kierunkiem dziekana prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od wielu miesięcy współpracowały z pracownikami ENERIS w celu przygotowania efektywnego modelu działań i określenia pożądanych programów badawczych.

Przygotowany projekt przewiduje szereg aktywności, w szczególności prace rozwojowe i wdrożeniowe w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej (First Industrial Deployment). Realizacja działań przedwdrożeniowych planowana jest w oparciu m.in. o infrastrukturę Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Mamy nadzieję, że rozwijana pomiędzy uczelniami współpraca w ramach poprzednich projektów m.in. CEZAMAT, CEPT, KNOW, kontynuowana w szerszym zakresie w ramach konsorcjum POLSTOREN, przyniesie wymierne efekty związane z konsolidacją środowiska naukowego i gospodarczego zainteresowanych rozwojem przemysłu bateryjnego w Polsce. Oprócz parterów z PW i UW współpraca obejmie inne jednostki zrzeszone w konsorcjum POLSTOREN, w tym Uniwersytet Jagielloński oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zespół pracujący nad programem IPCEI

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/zgoda-komisji-europejskiej-na-udzielenie-pomoc-publicznej-z-mechanizmu-ipcei-dla-pierwszych-projektow

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705


Uroczystości pogrzebowe prof. Adama Hulanickiego 12.12.2019
11 grudnia 2019

Uroczystości pogrzebowe prof. dr hab. Adama Hulanickiego rozpoczną się 12 grudnia 2019 roku (czwartek) o godzinie 13.00 od mszy w Kościele pw. Św. Karola Boromeusza w Warszawie (ul. Powązkowska 14).


Materiały ze spotkań dot. spraw kadrowych

3 grudnia na kampusie na Ochocie oraz 10 grudnia na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu odbyły się spotkania otwarte dla społeczności UW dotyczące zmian w sprawach kadrowych. Dostępny jest zapis video obydwu spotkań, a także pokazywana w ich trakcie prezentacja prof. Andrzeja Tarleckiego, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej. Prezentacja dotyczy m.in. konkursów na stanowiska nauczycieli akademickich, procedury awansu wewnętrznego oraz oceny okresowej.

 

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

 

Nagranie video ze spotkania 3 grudnia 2019 r.

 

Nagranie video ze spotkania 10 grudnia 2019 r.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Ankieta dla studentów pierwszego roku

Uniwersytet Warszawski prowadzi badanie ankietowe wśród osób, które rozpoczęły w tym roku nowe studia – I i II stopnia lub jednolite magisterskie. Ma ono na celu zebranie opinii na temat studiów oraz diagnozę problemów, z którymi spotykają się nowo przyjęci studenci. Badanie potrwa do 6 stycznia.

Studenci pierwszego roku studiów licencjackich, magisterskich i jednolitych są zaproszeni do udziału w badaniu, które pozwoli uczelni na lepsze zrozumienie ich problemów i podjęcie działań poprawiających warunki studiowania na UW.

Badanie prowadzone jest przy pomocy aplikacji zintegrowanej z USOSweb. Dostęp do ankiety wymaga zalogowania (tak samo, jak do USOSweb).

Pracownia Ewaluacji Jakości Kształcenia UW, która odpowiada za badanie, gwarantuje poufność zebranych danych. Po zakończeniu badania wszystkie odpowiedzi zostaną całkowicie zanonimizowane, a dostęp do nich będzie miał wyłącznie wąski zespół badawczy PEJK UW. Wyniki będą prezentowane tylko w postaci zbiorczych zestawień statystycznych (tabel, wykresów), niepozwalających na identyfikację pojedynczych respondentów.

Ankieta jest dostępna do 6 stycznia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla doktoranta w projekcie First Team FNP

Oferta pracy dla doktoranta w projekcie First Team finansowanym przez FNP: „Synteza innowacyjnych funkcjonalnych materiałów nanostrukturalnych w oparciu o samoorganizujące się kopolimery blokowe”. Kierownik projektu: dr Paweł W. Majewski. Termin przesyłania dokumentów upływa 24 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of PhD student in the project entitled „Innovative Nanostructured Functional Materials by Combinatorial Methods of Directed Self-Assembly of Block Copolymers”. Project funded under the First Team program by the Foundation for Polish Science (FNP). Project leader: Dr. Paweł W. Majewski. Deadline for applications: 24 December 2019. For more info see >> eng


Spotkanie dotyczące zmian kadrowych – transmisja online
10 grudnia 2019

10 grudnia na kampusie na Krakowskim Przedmieściu odbędzie się spotkanie dla społeczności UW dotyczące zmian kadrowych wynikających z nowego Statutu uczelni. Transmisja spotkania dostępna będzie tutaj.

Spotkanie dot. spraw kadrowych odbędzie się 10 grudnia, w godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (dawna Biblioteka Uniwersytecka, aula, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – link do rejestracji.

Podczas spotkania poruszone zostaną m.in. kwestie: ścieżek kariery, zatrudnienia w drodze konkursów, procedury awansu wewnętrznego oraz pensum nauczyciela akademickiego.

Uwzględnione zostaną także tematy zgłaszane wcześniej przez członków społeczności UW. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.

Pierwsze spotkanie dotyczące zmian kadrowych odbyło się 3 grudnia na kampusie na Ochocie. Zapis video spotkania dostępny jest tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=DQ8iq3wzreE

Transmisja online

Materiały ze spotkań dot. organizacji kształcenia

Spotkania dotyczące organizacji kształcenia odbyły się 13 listopada na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu oraz 26 listopada na kampusie na Ochocie. Dostępny jest zapis video obydwu spotkań, a także prezentacje prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz prof. Andrzeja Tarleckiego, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej pokazywane w trakcie spotkań. Przejdź do materiałów >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl