Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych
22 grudnia 2019

Nowe, rozszerzone wykazy czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych oraz wydawnictw monografii naukowych

1. Wykaz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych

W dniu 3 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 listopada 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sporządzania wykazów wydawnictw monografii naukowych oraz czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych (Dz. U. poz. 2341), które pozwoliło Komisji Ewaluacji Nauki na sporządzenie projektu nowego wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych w uproszczonym trybie.

Sporządzając projekt nowego wykazu Komisja zamieściła w nim:

 1. czasopisma naukowe i recenzowane materiały z konferencji międzynarodowych ujęte w załączniku do komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych, udostępnionego w BIP na stronie podmiotowej Ministra;
 2. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w międzynarodowej bazie Scopus lub bazach Web of Science (WoS):
  • Science Citation Index Expanded,
  • Social Sciences Citation Index,
  • Arts & Humanities Citation Index,
  • Emerging Sources Citation Index

  po dniu 31 grudnia 2018 r. (stan ww. baz według danych na ten dzień był podstawą do prac nad wykazem czasopism opublikowanym 31 lipca 2019 r.)

 3. czasopisma naukowe, które zostały ujęte w bazie ERIH+ po dniu 31 grudnia 2018 r., które – w ocenie eksperckiej KEN – posiadają międzynarodową renomę oraz szczególny wpływ na rozwój danej dyscypliny nauki oraz spełniają etyczne i naukowe standardy.

Ustalając nowy wykaz KEN uwzględnił czasopisma znajdujące się w ww. bazach według ich stanu na dzień:

 • 31 listopada – baza Scopus,
 • 15 listopada – bazy WoS,
 • 15 listopada – baza ERIH+.

KEN dokonała także dodatkowej oceny 2291 czasopism naukowych ujętych w wykazie opublikowanym komunikatem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 31 lipca 2019 r.. Ww. nowelizacja rozporządzenia umożliwiła dodatkową ocenę w szczególnym przypadku – tj. wówczas gdy czasopismo było oceniane w ramach prac nad wykazem opublikowanym w lipcu br. przez co najmniej dwa zespoły doradcze powołane przez Ministra w poszczególnych dyscyplinach, a różnica między punktacją zaproponowaną przez te zespoły wynosiła 2 progi punktowe. Zespoły doradcze często proponowały podniesienie punktacji dla czasopism wiodących w danej dyscyplinie, jednak stosowany algorytm (uśrednianie oceny) powodował, że inne dyscypliny (nieraz marginalne dla danego czasopisma) obniżały tę punktację. Odpowiadając na liczne postulaty środowiska naukowego, nowelizacja rozporządzenia wprowadziła zasadę, że KEN ustala punktację dla czasopism, jeżeli różnica wartości przypisanych punktów w poszczególnych dyscyplinach wynosi co najmniej dwa progi punktowe, a nie jak dotychczas – gdy różnica punktacji między dyscyplinami przekraczała dwa progi punktowe. Natomiast KEN, w ramach ponownej oceny, nie stosowała średniej arytmetycznej, a punktację ustaliła z uwzględnieniem w większym stopniu punktacji dla dyscypliny wiodącej dla danego czasopisma. Zgodnie z deklaracją Pana Premiera Jarosława Gowina, ponowna ocena nie mogła skutkować obniżeniem punktacji. Natomiast pozwoliła na podwyższenie punktacji w przypadku ok. 44% czasopism poddanych dodatkowej ocenie.

W efekcie powyższej procedury nowy wykaz obejmuje 30404 czasopisma naukowe (wzrost o 1373 czasopisma w stosunku do wykazu opublikowanego 31 lipca 2019 r.), w tym 1209 czasopism nowoprzyjętych do bazy Scopus lub baz WoS oraz 164 czasopisma nowoprzyjęte  do bazy ERIH+, które uzyskały pozytywną ocenę KEN.

W zakresie recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych zmiany, w stosunku do wykazu opublikowanego w dniu 31 lipca 2019 r., dotyczyły:

 • usunięcia jednej konferencji międzynarodowej występującej dwukrotnie na wykazie z dnia 31 lipca 2019 r,
 • dodania akronimów do nazw konferencji,
 • zmiany nazwy jednej konferencji z: ”International European Conference on Parallel and Distributed Computing”, na „Euro-Par: International European Conference on Parallel and Distributed Computing” (poz. 876).

2. Wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe

W dniu 22 lipca 2019 r. na stronie podmiotowej ministra ogłoszono komunikat o możliwości ubiegania się o włączenie do wykazu wydawnictw.

Komisja Ewaluacji Nauki rozpatrzyła złożone przez 312 wydawnictw informacje dotyczące ich działalności i oceniła je pod kątem stosowania:

 1. ustalonej procedury recenzji naukowej dla wszystkich monografii naukowych lub monografii pod redakcją naukową;
 2. zasad etyki publikacyjnej, mających na celu przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom publikacyjnym, w szczególności zgodnych z wytycznymi Komitetu do spraw Etyki Publikacyjnej (COPE – Committee on Publication Ethics).

Po przeprowadzeniu tej oceny KEN przygotowała projekt uzupełnienia wykazu wydawnictw monografii naukowych o pozytywnie ocenione wydawnictwa.

Na tej podstawie Minister sporządził i ogłosił nowy, rozszerzony wykaz wydawnictw naukowych obejmujący, oprócz wydawnictw ujętych na wykazie stanowiącym załącznik do Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 18 stycznia 2019 r. w sprawie wykazu wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe, także 177 „nowych” wydawnictw, uznanych za spełniające wskazane wyżej kryteria.

Nowy wykaz wydawnictw publikujących recenzowane monografie naukowe obejmuje 713 wydawnictw, w tym 677 wydawnictw na poziomie I (80 pkt) i 36 wydawnictw na poziomie II (200 pkt).

Materiały

 

Źródło: www.gov.pl


Laureaci stypendium Ministra na rok akademicki 2019/2020
21 grudnia 2019

Prawie 500 osób otrzyma wyróżnienia finansowe za znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe.

Rektorzy uczelni nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki przedstawili ministrowi 1 106 wniosków o przyznanie stypendium ministra za znaczące osiągnięcia na rok akademicki 2019/2020.

Wnioski oceniane były przez Zespół doradczy do oceny wniosków o przyznanie stypendiów ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla studentów i wybitnych młodych naukowców. Członkowie Zespołu zostali wyłonieni spośród kandydatów zgłaszanych Radę Główną Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Komisję Ewaluacji Nauki oraz Radę Młodych Naukowców. Wnioski o przyznanie stypendium zostały ocenione przez Zespół metodą punktową, w ramach poszczególnych dziedzin nauki i sztuki.

Na podstawie indywidualnych protokołów oceny eksperci sporządzili listę rankingową wniosków uszeregowanych według liczby punktów. Na tej podstawie Minister w dniu 19 grudnia 2019 r. podjął decyzję o przyznaniu studentom 488 stypendiów. Osoby, które otrzymały stypendium, uzyskały co najmniej 9 pkt.

W tym roku akademickim wysokość stypendium ministra dla studentów została zwiększona do 17 000 zł.

Nagrodzeni studenci z kierunku chemia:

 • Jakub Grzegorz Brześkiewicz
 • Natalia Maria Kołsut
 • Aleksandra Michałowska
 • Jakub Piątkowski

 

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło i więcej informacji: www.gov.pl


Życzenia świąteczne
20 grudnia 2019

Wesołych Świąt wszystkim studentom, doktorantom, pracownikom, absolwentom i przyjaciołom Uniwersytetu Warszawskiego życzy zespół rektorski.

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia prof. Marcin Pałys, rektor UW, w imieniu zespołu rektorskiego, składa całej społeczności akademickiej życzenia zdrowia, spokoju i radości.

 

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu o stypendium NCN dla doktoranta

Komisja rekrutacyjna do przeprowadzenia konkursu o stypendium NCN dla doktoranta pracującego przy realizacji grantu OPUS 16 pt. „Selektywny transport anionów o znaczeniu biologicznym przez dwuwarstwy lipidowe” ogłasza, że w wyniku naboru zakończonego 18 grudnia 2019 wyłoniła kandydaturę Pani mgr Krystyny Maslowskiej-Jarzyny.

Serdecznie gratulujemy!

dr hab. Michał Chmielewski (kierownik projektu)
dr hab. Paulina Dominiak
dr hab. Bartosz Trzaskowski


Głosowanie na Słowo Roku 2019
19 grudnia 2019

Trwa głosowanie w plebiscycie Słowo Roku 2019. Do 31 grudnia każdy może wybrać z listy słów i wyrażeń zaproponowanych przez organizatorów plebiscytu lub zgłosić własną propozycję na stronie sloworoku.uw.edu.pl. W poprzedniej edycji wygrało słowo „konstytucja”. W tym roku wśród propozycji znajdują się m.in. „klimat” i „niezawisłość”. Ogłoszenie wyników plebiscytu odbędzie się 3 stycznia 2020 roku.

Konkurs na najważniejsze słowo ostatnich dwunastu miesięcy organizowany jest przez Uniwersytet Warszawski już po raz dziewiąty. Głos w internetowym plebiscycie na Słowo Roku 2019 można oddać do 31 grudnia. Jego rozstrzygnięcie odbędzie się 3 stycznia 2020 roku.

Zagłosuj na Słowo Roku 2019: http://sloworoku.uw.edu.pl/

Zagłosować może każdy, obowiązuje jednak dzienny limit pięciu głosów przypadających na jeden adres IP. Zwycięży słowo z największą liczbą zgłoszeń.

Plebiscyt internetowy

Uczestnicy plebiscytu mogą oddać swój głos na dwa sposoby – wybierając słowo albo wyrażenie z listy udostępnionej przez organizatorów lub poprzez zgłoszenie własnej propozycji. Proponować można rzeczowniki, przymiotniki, czasowniki lub inne części mowy, a także krótkie zwroty i wyrażenia. Organizatorzy konkursu nie będą brali pod uwagę nazwisk, a także nazw własnych osób, miejsc i organizacji.

Katalog słów do wyboru powstaje na podstawie najbardziej kluczowych wyrazów z polskich dzienników, które są monitorowane w ramach projektów Słowa dnia i Słowa na czasie. Lista jest co miesiąc aktualizowana. Są na niej m.in. takie słowa jak „klimat” i „inflacja”.

Głosowanie kapituły

Niezależnie od głosowania internetowego, wyboru Słowa Roku dokonuje także kapituła konkursu. W zeszłym roku najważniejszym słowem wybranym zarówno przez internautów, jak i kapitułę okazała się „konstytucja”.

Podobne plebiscyty na słowo roku odbywają się także w innych krajach, m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Francji i w Czechach. Słowo mijającego roku zostało już wybrane przez redaktorów „Oxford English Dictionary”, którzy wskazali na wyrażenie climate emergency (zagrożenie klimatyczne). Według słowników Collinsa natomiast słowem roku jest strajk klimatyczny (ang. climate strike).

Organizatorem plebiscytu Słowo Roku jest zespół projektu UW „Słowa na czasie”, który monitoruje częstość pojawiania się słów w mediach. W skład kapituły plebiscytu wchodzą: prof. Jerzy Bartmiński (UMCS, Lublin), prof. Jerzy Bralczyk (UW), dr hab. Katarzyna Kłosińska (UW), prof. Ewa Kołodziejek (Uniwersytet Szczeciński), prof. Marek Łaziński (UW), prof. Andrzej Markowski (UW), prof. Jan Miodek (UWr), prof. Renata Przybylska (UJ) oraz prof. Halina Zgółkowa (UAM).

Więcej informacji oraz regulamin głosowania znajduje się na stronach: http://sloworoku.uw.edu./pl oraz http://www.slowanaczasie.uw.edu.pl/ Zestawienie najpopularniejszych słów danego dnia dostępne jest pod adresem: http://slowadnia.clarin-pl.eu/

Książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia”

Rezultaty badań prowadzonych na Uniwersytecie Warszawskim nad kluczowością słów polskiego dyskursu publicznego podsumowuje współwydana przez Wydział Polonistyki UW książka „Słowa roku, słowa miesiąca, słowa dnia” pod red. M. Kwiecień i M. Łazińskiego. Książka zawiera m.in. zbiór słów roku i miesiąca od 2011 roku. Publikacja w wersji online będzie dostępna od 3 stycznia 2020 roku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Dni wolne od pracy w roku 2019

ZARZĄDZENIE NR 180 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 5 grudnia 2019 r. w sprawie dni wolnych od pracy
dla pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w roku 2020

 

Wersja do pobrania: pdf


Spotkanie Senatu i Rady uczelni UW
18 grudnia 2019

W dniach 17-18 grudnia odbyło się posiedzenie Rady uczelni UW. 18 grudnia członkowie Rady spotkali się z Senatem UW. Przewodniczący prof. Janusz Marek Bujnicki opowiedział senatorom o dotychczasowych działaniach rady. Następnie odbyła się dyskusja dot. obszarów, w których Rada może wspierać Senat jako ciało doradcze.

W spotkaniu brało udział 6 członków Rady uczelni UW: prof. Janusz Marek Bujnicki (przewodniczący), Marynika Woroszylska-Sapieha (wiceprzewodnicząca), prof. Pearl Dykstra, prof. Poul Holm, prof. Krzysztof Redlich oraz przewodniczący Zarządu Samorządu Studentów UW Kamil Bonas.

Jak zaznaczył przewodniczący prof. Janusz Marek Bujnicki, od momentu powołania w maju 2019 r. Rada uczelni UW odbyła liczne spotkania z przedstawicielami społeczności akademickiej, rozmawiając m.in. o strategicznych inicjatywach uniwersytetu, w tym uczestnictwie w sojuszu 4EU+, realizacji programu wieloletniego i Programu zintegrowanych działań na rzecz rozwoju UW. Członkowie Rady mieli okazję dyskutować m.in. z przewodniczącymi komisji senackich, dziekanami wydziałów i dyrektorami wybranych jednostek, kanclerzami i pracownikami uczelnianej administracji, dyrektorami szkół doktorskich i członkami Zarządu Samorządu Doktorantów UW. Zorganizowano także wspólne spotkanie rad uczelni Uniwersytetu Warszawskiego i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, podczas którego analizowano plany federalizacji obu uczelni.

Członkowie Rady poprosili senatorów o sugestie zagadnień, w których Rada mogłaby wesprzeć uczelnię jako ciało doradcze. – Jako członkowie Rady czujemy ogromną odpowiedzialność za uniwersytet i zrobimy wszystko, by przesłużyć się uczelni. Pierwszą kadencję rady uważamy za niesłychanie istotną, ponieważ to ona ustanowi standardy i reguły dla funkcjonowania tego ciała – mówiła wiceprzewodnicząca Marynika Woroszylska-Sapieha. – Jednak bez pomocy Senatu, zespołu rektorskiego i innych przedstawicieli uniwersytetu będziemy mogli zrobić mniej. Dlatego tak ważne jest sygnalizowanie nam problemów czy kwestii, którymi moglibyśmy się zając, które są ważne dla uniwersytetu. Bardzo liczymy na to, że Państwo będziecie nam aktywnie takie kwestie zgłaszać, np. w trakcie takich spotkań jak dzisiejsze – dodała, zwracając się do senatorów.

Wśród zagadnień, które zdaniem członków Senatu mogłyby zostać przeanalizowane przez Radę uczelni są m.in. kwestie mechanizmów motywacyjnych w ramach wewnętrznego rozdziału środków finansowych, potencjalne problemy związane z ewaluacją działalności naukowej według nowych zasad, a także słabe strony uczelni i sposoby na poprawę sytuacji w tych obszarach. Senatorowie wskazywali też, że członkowie Rady mogliby pełnić rolę ambasadorów UW w swoich środowiskach i krajach.

Posiedzenie Rady uczelni UW, 17-18 grudnia 2019

Agenda posiedzenia – wersja polska (pdf)
Agenda posiedzenia – wersja angielska (pdf)

Podjęte uchwały

Uchwała w sprawie procedury wyłaniania kandydatów na Rektora na kadencję 2020-2024 >>
Uchwała w sprawie strategicznego znaczenia współpracy Uniwersytetu Warszawskiego z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym >>
Uchwała w sprawie wyboru wiceprzewodniczącej Rady Uczelni na kadencję 2019-2020 >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Centrum Pomocy Psychologicznej w okresie świąteczno-noworocznym
17 grudnia 2019

Okres świąteczno-noworoczny to z założenia czas radości, spokoju i odpoczynku. Gorączka przygotowań, spotkania z najbliższymi czy brak możliwości dotarcia do domu na święta mogą być jednak powodami do stresu. Wsparcia w tym zakresie członkom społeczności UW może udzielić Centrum Pomocy Psychologicznej.

Święta Bożego Narodzenia to przede wszystkim rodzinne spotkania oraz odpoczynek w gronie najbliższych. Z czasem tym może wiązać się zarówno radość i zadowolenie, jak również stres lub frustracja wynikające m.in. ze zdenerwowania przygotowaniami lub niemożliwości dojazdu do domu na święta.

– Centrum Pomocy Psychologicznej chciałoby zaprosić te osoby, które się stresują i myślą o świętach jako o czymś, co dla nich jest trudne, na krótkie rozmowy do nas – mówi dr Szymon Chrząstowski, kierownik Centrum Pomocy Psychologicznej UW.

CPP jest punktem pierwszej pomocy psychologicznej dla społeczności uniwersytetu. Studenci i pracownicy otrzymają krótkoterminowe wsparcie oraz wskazanie, gdzie powinni uzyskać dalszą pomoc.

Ośrodek będzie czynny również w niektóre dni w okresie świąteczno-noworocznym. W dniu poprzedzającym Wigilię (23.12) zostanie wydłużony dyżur walk-in clinic – będzie można wtedy przyjść do CPP bez wcześniejszego zapisu na krótką rozmowę wspierającą w godzinach 12.00 – 15.00. Szczegóły znajdują się na stronie internetowej CPP.

Dyżury walk-in clinic:

30.12 w godz. 12.00-13.00
2.01 w godz. 17.00-18.00
3.01 w godz. 12.00-13.00

 

 

Źródło: www.uw.edu.plW poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań
16 grudnia 2019

Nierówności, migracje oraz rewolucja cyfrowa to tematy przewodnie jednego z pięciu priorytetowych obszarów badawczych (POB), które Uniwersytet będzie realizował w ramach programu „Inicjatywa doskonałości”.

Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. Wniosek UW został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do programu. Zawiera on opis 5 priorytetowych obszarów badawczych (POB) oraz 70 działań zaplanowanych na latach 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Nierówności, mobilność, cyfryzacja

Wniosek UW powstawał w ramach szerokich konsultacji ze środowiskiem akademickim. To badacze zatrudnieni na uczelni wskazali obszary priorytetowe, w ramach których Uniwersytet powinien skupić swoje działania w najbliższym czasie. W pracach uczestniczyło w sumie około 150 pracowników. Wśród nich byli: dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor ośrodka Badań nad Migracjami UW, a także dr Adam Płoszaj z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), którzy w filmie opowiadają o priorytetowym obszarze badawczym POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Sama idea Inicjatywy doskonałości wynika z przekonania, że współczesne uniwersytety powinny lepiej odpowiadać na potrzeby społeczne. W sposób szczególny jest to widoczne w priorytetowym obszarze badawczym „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” – dr hab. Paweł Kaczmarczyk

– Do najważniejszych wyzwań współczesności należą m.in. rosnące nierówności, i to na bardzo rożnych poziomach. Nie chodzi tylko o nierówności dochodowe, ale też np. w dostępie do świata cyfrowego. Kolejnym wyzwaniem jest rosnąca skala mobilności i migracji. Mówimy tu nie tylko o skali zjawiska, lecz także rosnącej selektywności i zróżnicowaniu migracji zagranicznych. Ostatnim zagadnieniem jest rewolucja cyfrowa oraz to, w jaki sposób przekształca ona nasze codzienne życie. Wszystkie te procesy będą w znaczący sposób oddziaływać na świat w przyszłości – mówi o zakresie tematycznym POB dr hab. Paweł Kaczmarczyk.

Naukowiec podkreśla, że zjawiska te, choć postrzegane w wymiarze globalnym, „dzieją się” i są odczuwane regionalnie. Dlatego badacze chcą przyglądać się tym procesom na poziomie regionalnym i lokalnym. – A jako taki rozumiemy nie tylko Polskę czy Europę Środkowo-Wschodnią, lecz także poszczególne powiaty, gminy czy miasta. I to właśnie tam zamierzamy poszukiwać rozwiązań dla najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed ludzkością – wyjaśnia dyrektor OBM.

Współpraca jednostek interdyscyplinarnych

– Jak wykazała analiza SWOT, która została przeprowadzona przez UW na potrzeby konkursu „Inicjatywa doskonałości”, jedną z silnych stron uczelni jest istnienie i aktywna działalność kilku jednostek o charakterze interdyscyplinarnym. Stąd pomysł, by wykorzystać ich dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu badań i na tej bazie stworzyć nowe działania, nową przestrzeń, tak by dążyć do doskonałości w nauce i kształceniu – podkreśla dr. hab. Kaczmarczyk. – Wszystkie te jednostki mają dwie wspólne cechy. Już dzisiaj z powodzeniem podejmują działania interdyscyplinarne. A po drugie są bardzo silnie umiędzynarodowione. Oczywiście nasz obszar badawczy będzie nie tylko domeną ośrodków o charakterze interdyscyplinarnym, lecz również wydziałów, które od lat odnoszą sukcesy w pracach badawczych i działaniach dydaktycznych w obszarach zbieżnych z POB nr 5 – dodaje dyrektor OBM.

W badania i kształcenie w ramach POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” zaangażowane będą m.in.:

 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), które prowadzi badania nad regionalnymi, miejskimi i lokalnymi wymiarami globalnych procesów społecznych i gospodarczych;
 • Laboratorium Gospodarki Cyfrowej (Digital Economy Lab), zajmujące się konsekwencjami rewolucji cyfrowej, próbujące odpowiedzieć na pytanie, jak zmiany technologiczne wpływają na nasze codzienne życie;
 • Instytut Socjologii, którego pracownicy zajmują się m.in. badaniem nierówności, zmian społecznych oraz socjologią cyfrową, które będą uwzględnione w POB;
 • Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca, którego interdyscyplinarny zespół analizuje zachodzące zmiany społeczne we wszystkich ich aspektach;
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), wykorzystujące najnowsze podejście w zakresie Data Science do zaawansowanego modelowania procesów społecznych;
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, w ramach którego socjologowie, psycholodzy, politolodzy i ekonomiści prowadzą studia nad mobilnością i migracjami;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, który angażuje się w interdyscyplinarne projekty dotyczące np. sfery nierówności, ekonomii behawioralnej, ekonomii ochrony środowiska czy procesów demograficznych.

Przykłady planowanych działań w ramach obszaru

W ramach Inicjatywy doskonałości Uniwersytet zaplanował 70 działań, których celem jest podniesienie poziomu prowadzonych na uczelni badań i oferowanego kształcenia. Część z nich jest przypisana poszczególnym obszarom badawczym.

W ramach POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” finansowane będą m.in.:

 • utworzenie Instytutu Studiów Zaawansowanych, wirtualnego ośrodka zajmującego się m.in. zarządzaniem dużymi projektami badawczymi, przekraczającymi możliwości pojedynczych jednostek UW, a także realizowaniem projektów takich jak Distinguished Postdoctoral Fellowship;
 • projekt Laboratorium wiedzy: Naukometria dla doskonałości naukowej, którego celem jest stworzenie unikatowego w skali Europy Środkowo-Wschodniej ośrodka badań nad procesami rozwoju nauki, techniki i innowacyjności oraz relacji tych sfer ze społeczeństwem i politykami publicznymi. Przy tworzeniu laboratorium Uniwersytet korzystać będzie z doświadczeń Indiana University Bloomington i University of Chicago. Ośrodek będzie oferować studentom, doktorantom i naukowcom specjalistyczne szkolenia, seminaria i warsztaty, stypendia doktorskie oraz mikrogranty na wsparcie badań korzystających z danych udostępnianych przez laboratorium;
 • cykliczny Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny, który koncentrować się będzie na problemach społecznych, psychologicznych i ekonomicznych regionu, w tym aktualnych wyzwaniach: migracjach, radykalizacji politycznej czy stosunkach międzygrupowych. Dane w nim zebrane stanowić materiał do analiz prowadzonych na UW. Będą także udostępniane badaczom z innych ośrodków. Sondaż będzie zrealizowany przez instytucje badań opinii
  publicznej z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Treść badania zostanie zaprojektowana we współpracy z partnerami zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem Karola w Pradze, Słowacką Akademią Nauk i Uniwersytetem ELTE w Budapeszcie;
 • projekt Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych, który pozwoli spojrzeć na procesy migracji, mobilności i nierówności z perspektywy nowych źródeł danych określanych jako Big Data, np. treści w mediach społecznościowych czy zdjęć satelitarnych.

Więcej o Inicjatywie doskonałości na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl