W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań
16 grudnia 2019

Nierówności, migracje oraz rewolucja cyfrowa to tematy przewodnie jednego z pięciu priorytetowych obszarów badawczych (POB), które Uniwersytet będzie realizował w ramach programu „Inicjatywa doskonałości”.

Uniwersytet Warszawski otrzymał status uczelni badawczej w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości”. Wniosek UW został oceniony najwyżej spośród wszystkich zgłoszonych do programu. Zawiera on opis 5 priorytetowych obszarów badawczych (POB) oraz 70 działań zaplanowanych na latach 2020-2026, dzięki którym uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą mocniej rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Nierówności, mobilność, cyfryzacja

Wniosek UW powstawał w ramach szerokich konsultacji ze środowiskiem akademickim. To badacze zatrudnieni na uczelni wskazali obszary priorytetowe, w ramach których Uniwersytet powinien skupić swoje działania w najbliższym czasie. W pracach uczestniczyło w sumie około 150 pracowników. Wśród nich byli: dr hab. Paweł Kaczmarczyk, dyrektor ośrodka Badań nad Migracjami UW, a także dr Adam Płoszaj z Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), którzy w filmie opowiadają o priorytetowym obszarze badawczym POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań”.

Sama idea Inicjatywy doskonałości wynika z przekonania, że współczesne uniwersytety powinny lepiej odpowiadać na potrzeby społeczne. W sposób szczególny jest to widoczne w priorytetowym obszarze badawczym „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” – dr hab. Paweł Kaczmarczyk

– Do najważniejszych wyzwań współczesności należą m.in. rosnące nierówności, i to na bardzo rożnych poziomach. Nie chodzi tylko o nierówności dochodowe, ale też np. w dostępie do świata cyfrowego. Kolejnym wyzwaniem jest rosnąca skala mobilności i migracji. Mówimy tu nie tylko o skali zjawiska, lecz także rosnącej selektywności i zróżnicowaniu migracji zagranicznych. Ostatnim zagadnieniem jest rewolucja cyfrowa oraz to, w jaki sposób przekształca ona nasze codzienne życie. Wszystkie te procesy będą w znaczący sposób oddziaływać na świat w przyszłości – mówi o zakresie tematycznym POB dr hab. Paweł Kaczmarczyk.

Naukowiec podkreśla, że zjawiska te, choć postrzegane w wymiarze globalnym, „dzieją się” i są odczuwane regionalnie. Dlatego badacze chcą przyglądać się tym procesom na poziomie regionalnym i lokalnym. – A jako taki rozumiemy nie tylko Polskę czy Europę Środkowo-Wschodnią, lecz także poszczególne powiaty, gminy czy miasta. I to właśnie tam zamierzamy poszukiwać rozwiązań dla najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed ludzkością – wyjaśnia dyrektor OBM.

Współpraca jednostek interdyscyplinarnych

– Jak wykazała analiza SWOT, która została przeprowadzona przez UW na potrzeby konkursu „Inicjatywa doskonałości”, jedną z silnych stron uczelni jest istnienie i aktywna działalność kilku jednostek o charakterze interdyscyplinarnym. Stąd pomysł, by wykorzystać ich dotychczasowe doświadczenie w prowadzeniu badań i na tej bazie stworzyć nowe działania, nową przestrzeń, tak by dążyć do doskonałości w nauce i kształceniu – podkreśla dr. hab. Kaczmarczyk. – Wszystkie te jednostki mają dwie wspólne cechy. Już dzisiaj z powodzeniem podejmują działania interdyscyplinarne. A po drugie są bardzo silnie umiędzynarodowione. Oczywiście nasz obszar badawczy będzie nie tylko domeną ośrodków o charakterze interdyscyplinarnym, lecz również wydziałów, które od lat odnoszą sukcesy w pracach badawczych i działaniach dydaktycznych w obszarach zbieżnych z POB nr 5 – dodaje dyrektor OBM.

W badania i kształcenie w ramach POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” zaangażowane będą m.in.:

 • Centrum Europejskich Studiów Regionalnych i Lokalnych (EUROREG), które prowadzi badania nad regionalnymi, miejskimi i lokalnymi wymiarami globalnych procesów społecznych i gospodarczych;
 • Laboratorium Gospodarki Cyfrowej (Digital Economy Lab), zajmujące się konsekwencjami rewolucji cyfrowej, próbujące odpowiedzieć na pytanie, jak zmiany technologiczne wpływają na nasze codzienne życie;
 • Instytut Socjologii, którego pracownicy zajmują się m.in. badaniem nierówności, zmian społecznych oraz socjologią cyfrową, które będą uwzględnione w POB;
 • Instytut Studiów Społecznych im. prof. Roberta Zajonca, którego interdyscyplinarny zespół analizuje zachodzące zmiany społeczne we wszystkich ich aspektach;
 • Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego (ICM), wykorzystujące najnowsze podejście w zakresie Data Science do zaawansowanego modelowania procesów społecznych;
 • Ośrodek Badań nad Migracjami, w ramach którego socjologowie, psycholodzy, politolodzy i ekonomiści prowadzą studia nad mobilnością i migracjami;
 • Wydział Nauk Ekonomicznych, który angażuje się w interdyscyplinarne projekty dotyczące np. sfery nierówności, ekonomii behawioralnej, ekonomii ochrony środowiska czy procesów demograficznych.

Przykłady planowanych działań w ramach obszaru

W ramach Inicjatywy doskonałości Uniwersytet zaplanował 70 działań, których celem jest podniesienie poziomu prowadzonych na uczelni badań i oferowanego kształcenia. Część z nich jest przypisana poszczególnym obszarom badawczym.

W ramach POB „W poszukiwaniu regionalnych rozwiązań dla globalnych wyzwań” finansowane będą m.in.:

 • utworzenie Instytutu Studiów Zaawansowanych, wirtualnego ośrodka zajmującego się m.in. zarządzaniem dużymi projektami badawczymi, przekraczającymi możliwości pojedynczych jednostek UW, a także realizowaniem projektów takich jak Distinguished Postdoctoral Fellowship;
 • projekt Laboratorium wiedzy: Naukometria dla doskonałości naukowej, którego celem jest stworzenie unikatowego w skali Europy Środkowo-Wschodniej ośrodka badań nad procesami rozwoju nauki, techniki i innowacyjności oraz relacji tych sfer ze społeczeństwem i politykami publicznymi. Przy tworzeniu laboratorium Uniwersytet korzystać będzie z doświadczeń Indiana University Bloomington i University of Chicago. Ośrodek będzie oferować studentom, doktorantom i naukowcom specjalistyczne szkolenia, seminaria i warsztaty, stypendia doktorskie oraz mikrogranty na wsparcie badań korzystających z danych udostępnianych przez laboratorium;
 • cykliczny Środkowoeuropejski Sondaż Społeczny, który koncentrować się będzie na problemach społecznych, psychologicznych i ekonomicznych regionu, w tym aktualnych wyzwaniach: migracjach, radykalizacji politycznej czy stosunkach międzygrupowych. Dane w nim zebrane stanowić materiał do analiz prowadzonych na UW. Będą także udostępniane badaczom z innych ośrodków. Sondaż będzie zrealizowany przez instytucje badań opinii
  publicznej z Polski, Węgier, Czech i Słowacji. Treść badania zostanie zaprojektowana we współpracy z partnerami zagranicznymi, m.in. Uniwersytetem Karola w Pradze, Słowacką Akademią Nauk i Uniwersytetem ELTE w Budapeszcie;
 • projekt Mobilność i nierówności przez pryzmat nowych cyfrowych źródeł danych, który pozwoli spojrzeć na procesy migracji, mobilności i nierówności z perspektywy nowych źródeł danych określanych jako Big Data, np. treści w mediach społecznościowych czy zdjęć satelitarnych.

Więcej o Inicjatywie doskonałości na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Prezentacja Inicjatywy doskonałości na UW

Uniwersytet Warszawski zaprezentował wniosek, dzięki któremu zwyciężył w konkursie „Inicjatywa doskonałości” MNiSW i zyskał status uczelni badawczej. Zawiera on opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań.

16 grudnia na UW odbyła się uroczysta prezentacja wniosku Uniwersytetu Warszawskiego złożonego w konkursie „Inicjatywa doskonałości”. W spotkaniu uczestniczył wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

– Inicjatywa doskonałości na Uniwersytecie Warszawskim to inwestycja w ludzi – mówił w trakcie prezentacji wniosku prof. Marcin Pałys, rektor UW. – Po pierwsze wniosek, który UW złożył w konkursie, był tworzony w sposób partycypacyjny i w jego pisaniu uczestniczyło około 150 osób, zarówno nauczycieli akademickich, jak i pracowników administracji. Po drugie został napisany tak, by odpowiadał na ambicje, wyzwania, potrzeby różnych grup naszej społeczności, zarówno pracowników, jak i doktorantów oraz studentów – wyjaśniał rektor i dodał, że we wniosku opisano aż 70 różnych działań, poczynając od środków na konkretne projekty naukowe, infrastrukturę badawczą, mobilność międzynarodową, przez szkolenia z kompetencji miękkich i narzędzia IT do zarządzania, aż po otwarcie przedszkola i punktów opieki nad dziećmi.

Cele i plany UW w ramach Inicjatywy doskonałości przedstawił dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych, który zapowiedział, że do końca roku powstaną zespoły koordynujące priorytetowe obszary badawcze. Do końca marca projekt zostanie uruchomiony, a już w kwietniu ogłoszone zostaną pierwsze programy rekrutacji dotyczące poszczególnych zadań.

Nagrodzony wniosek UW

Wnioski w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza” oceniał międzynarodowy zespół złożony z 15 ekspertów. Każda uczelnia uczestnicząca w konkursie mogła otrzymać maksymalnie 40 punktów. Uniwersytet Warszawski otrzymał 36,5 punktu i zajął pierwsze miejsce. „Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że opisane we wniosku plany wpisują się w szersze i realizowane od pewnego czasu na Uniwersytecie Warszawskim inicjatywy strategiczne” – napisał jeden z recenzentów.

Na stronie www.uw.edu.pl/idub dostępne są:

(1) Opis celów działań w zakresie podniesienia poziomu jakości działalności naukowej i poziomu kształcenia,
(2) Lista planowanych działań,
(3) Analiza SWOT przygotowana na potrzeby programu „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Eksperci oceniający plany uniwersytetu podkreślali, że wskazane przez UW tematy badawcze są ściśle związane z globalnymi wyzwaniami. Zwracali również uwagę na mocne strony UW, takie jak dotychczasowe sukcesy naukowe, dobrze rozwinięta współpraca międzynarodowa oraz nowoczesna infrastruktura. Pozytywnie oceniono opisane we wniosku plany dotyczące wspierania rozwoju naukowego pracowników, doktorantów oraz studentów. Recenzenci zwrócili też uwagę, że podniesieniu potencjału badawczego uniwersytetu sprzyja proces zacieśniania współpracy z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Nagranie video z prezentacji

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wybory do Rady Dydaktycznej WCh

Drodzy studenci, już dziś wybory do Rady Dydaktycznej Wydziału Chemii! 👩‍🎓👨‍🎓

Jest to nowo powstały organ uczelniany, który zajmować się będzie projektowaniem oraz monitorowaniem procesu kształcenia na Naszym Wydziale. Do jej zadań będzie m.in. należeć:
➡️opracowanie koncepcji kształcenia zgodnie z misją Uniwersytetu Warszawskiego,
➡️przygotowanie propozycji zmian w programach studiów,
➡️analizy przebiegu i wyników sesji egzaminacyjnych
➡️analiza wyników ankiet studenckich.

Wybory będą odbywać się drogą elektroniczną! 💻📲
Aby zagłosować należy zalogować się do systemu USOSweb, przejść do zakładki „Dla Wszystkich”, a następnie pojawi nam się ikona „Wybory”, gdzie będzie można oddawać głosy.
Głosowanie rozpoczynać się będzie 16.12 o godzinie 8.00, a kończyć 17.12 o godzinie 8.00.

Zapraszamy do głosowania‼️

Samorząd Studentów Wydziału Chemii UW


Prezentacja Inicjatywy doskonałości na UW – transmisja online

16 grudnia 2019 r. o godz. 12 odbędzie się prezentacja wniosku Uniwersytetu Warszawskiego, który zwyciężył w konkursie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. W spotkaniu weźmie udział wicepremier Jarosław Gowin, minister nauki i szkolnictwa wyższego. Wydarzenie będzie transmitowane online.

Transmisja online

Uniwersytet Warszawski uzyskał status uczelni badawczej, zajmując I miejsce w konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”. Nagrodzony wniosek UW zawiera opis 5 priorytetowych obszarów badawczych oraz 70 działań zaplanowanych na lata 2020-2026, dzięki którym Uniwersytet chce stać się uczelnią badawczą silnie rozpoznawalną na arenie międzynarodowej.

Więcej o Inicjatywie doskonałości na UW >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Wykład PTChem 19.12.2019

W imieniu zarządu Oddziału Warszawskiego PTChem pragniemy serdecznie zaprosić na wykład pt. „Nobel 2019 – bateryjne prawdy i mity”, który wygłosi Prof. Władysław Wieczorek.

Wykład odbędzie się w najbliższy czwartek 19go grudnia 2019 r. o godz. 18:00, w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul Koszykowa 75.

Więcej informacji

 


Współpraca nauka-przemysł w praktyce!

Politechnika Warszawska oraz Uniwersytet Warszawski planują nową fazę współpracy z Grupą ENERIS Polbatt, jedną z 17 spółek uczestniczących w Europejskim Aliansie Bateryjnym i ogłoszonym przez Komisję Europejską programie IPCEI (Important Project for Common European Interest) w obszarze bateryjnym. Zgodnie z przesłaną 9 grudnia 2019 r. notyfikacją dotyczącą pomocy publicznej, osiem państw, w tym Polska, planują przeznaczyć 3,2 miliardy EURO na wdrażanie na skalę przemysłową badań dotyczących całego łańcucha wartości akumulatorów litowych.

Projekt nazywany także „Airbusem Bateryjnym” ma na celu kreowanie warunków niezbędnych do stworzenia europejskiego przemysłu bateryjnego, kluczowego dla elektromobilności, bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrony środowiska. Nowoczesne magazyny energii, w szczególności akumulatory litowo – jonowe, stanowią ogromne wyzwanie dla przemysłu i energetyki europejskiej. Z uwagi na obszar oddziaływania współpraca obejmie wiele jednostek naukowych prowadzących prace badawcze, kształcące wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz kształtujących postawy nowoczesnego społeczeństwa.

ENERIS określający swoją misje jako „innowacje chroniące środowisko – czyste powietrze, ziemia i woda” jest szczególnie zainteresowany budowaniem i rozwojem solidnego polskiego zaplecza naukowo-gospodarczego w obszarze przemysłu bateryjnego, w ścisłej i konkretnej współpracy nauki i przemysłu. Przyczyni się to do rozwoju oraz wzrostu konkurencyjności polskiej gospodarki.

Zespoły pracowników z Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej (pod kierunkiem dziekana prof. dr. hab. inż. Władysława Wieczorka) oraz Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego (pod kierunkiem prodziekana ds. finansów i rozwoju dr. hab. Zbigniewa Rogulskiego) od wielu miesięcy współpracowały z pracownikami ENERIS w celu przygotowania efektywnego modelu działań i określenia pożądanych programów badawczych.

Przygotowany projekt przewiduje szereg aktywności, w szczególności prace rozwojowe i wdrożeniowe w skali laboratoryjnej oraz przemysłowej (First Industrial Deployment). Realizacja działań przedwdrożeniowych planowana jest w oparciu m.in. o infrastrukturę Centrum Zaawansowanych Materiałów i Technologii CEZAMAT.

Mamy nadzieję, że rozwijana pomiędzy uczelniami współpraca w ramach poprzednich projektów m.in. CEZAMAT, CEPT, KNOW, kontynuowana w szerszym zakresie w ramach konsorcjum POLSTOREN, przyniesie wymierne efekty związane z konsolidacją środowiska naukowego i gospodarczego zainteresowanych rozwojem przemysłu bateryjnego w Polsce. Oprócz parterów z PW i UW współpraca obejmie inne jednostki zrzeszone w konsorcjum POLSTOREN, w tym Uniwersytet Jagielloński oraz instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Zespół pracujący nad programem IPCEI

 

Dodatkowe informacje znajdują się na stronach:

https://www.gov.pl/web/rozwoj/zgoda-komisji-europejskiej-na-udzielenie-pomoc-publicznej-z-mechanizmu-ipcei-dla-pierwszych-projektow

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_19_6705