Laureaci konkursów NCN 17 edycji OPUS i PRELUDIUM

Naukowcy z Wydziału Chemii otrzymali dofinansowanie na badania od Narodowego Centrum Nauki w konkursach OPUS i PRELUDIUM 17 edycji ogłoszonych 15 marca 2019 r.

Laureatami konkursu OPUS 17 zostali:

  • dr Mateusz Kurciński, projekt pt.: „Opracowanie nowej metody dokowania białko-białko w oparciu o giętkie dokowanie krótkich fragmentów peptydowych.”, kwota finansowania:: 1 461 900 PLN
  • prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik, projekt pt.: „Radioizotopowo znakowane peptydomimetyczne inhibitory kompleksu VEGF/NRP-1 do obrazowania patologicznej angiogenezy związanej z wczesnymi stadiami formowania się nowotworów złośliwych”, kwota finansowania: 1 777 880 PLN
  • prof. dr hab. Robert Tadeusz Koncki, projekt pt.: „Bioanalityczny wgląd w życie populacji bakteryjnych – alternatywne podejście do monitorowania wzrostu mikrobiologicznego”, kwota finansowania: 1 240 800 PLN
  • prof. dr hab. inż. Karol Lesław Grela, projekt pt.: „Niemożliwe staje się możliwe: makrocyklizacja nieuprzywilejowanych dienów w wysokim stężeniu przez metatezę z zamknięciem pierścienia”, kwota finansowania: 1 896 500 PLN
  • dr inż. Radosław Janusz Kamiński, projekt pt.: „THIO-SWITCH: w poszukiwaniu nowych fotoaktywnych materiałów przełączalnych – badania kompleksów metali przejściowych, zawierających aktywny fragment ditienyloetenowy, za pomocą zaawansowanych metod fotokrystalograficznych i spektroskopowych”, kwota finansowania: 1 999 880 PLN
  • dr Jan Grzegorz Stanek, projekt pt.: „Nowe metody Magnetycznego Rezonansu Jądrowego (NMR) w fazie stałej z ultraszybkim wirowaniem pod kątem magicznym i detekcją protonową dla biologii strukturalnej symetrycznych kompleksów białkowych dużych rozmiarów”, kwota finansowania: 999 788 PLN
  • prof. dr hab. Magdalena Zofia Skompska, projekt pt.: „Fotokatalizatory o schemacie-Z fotoaktywne w świetle widzialnym”, kwota finansowania: 1 358 500 PLN
  • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak, projekt pt.: „Przejścia fazowe w minerałach indukowane ciśnieniem i badane za pomocą eksperymentalnych rozkładów gęstości elektronowej – studium wykonalności”, kwota finansowania: 2 543 200 PLN.

Laureatami konkursu PRELUDIUM 17 zostali:

  • mgr Katarzyna Beata Jakubowska, projekt pt.: „Poprawki wibracyjne do stałych sprzężenia spinowo-spinowego w ujęciu relatywistycznym”, kwota finansowania: 128 800 PLN
  • mgr Piotr Michał Szustakiewicz, projekt pt.: „Samoorganizacja w akcji: układy nanocząstek złota o spiralnej strukturze i sterowalnych właściwościach plazmonicznych”, kwota finansowania: 70 000 PLN.

 

Serdecznie gratulujemy!


Data publikacji: 18 listopada 2019

Data ostatniej modyfikacji: 06 grudnia 2019