44 rady dydaktyczne
15 listopada 2019

Rektor UW wydał zarządzenie o utworzeniu w jednostkach organizujących kształcenie 44 rad dydaktycznych dla kierunku lub kierunków studiów. Dokument określa liczebność rad, w tym liczbę nauczycieli akademickich, przedstawicieli doktorantów i przedstawicieli studentów, którzy wchodzą w skład danej rady. Członkowie rad zostaną wskazani w wyborach.

Członkowie rad zostaną wskazani w wyborach, które zgodnie ze Statutem powinny zakończyć się do 31 grudnia 2019 roku. Pierwsza kadencja rad potrwa do 31 grudnia 2020 roku.

Zarządzenie nr 169 rektora UW z 12 listopada 2019 r. w sprawie utworzenia rad dydaktycznych na UW >>

W przypadku, gdy kształcenie na kierunku lub kierunkach studiów organizuje i realizuje wydział, nauczyciele akademiccy wybierani są do rady dydaktycznej prze radę wydziału. Jeśli kształcenie organizuje inna ogólnouniwersytecka jednostka organizacyjna, nauczyciele wybierani są przez radę naukową dyscypliny właściwą dla dyscypliny wiodącej dla danego kierunku. Sposób wyboru członków rad dydaktycznych, będących nauczycielami akademickimi, może określać uchwała rady wydziału lub rady naukowej dyscypliny dotycząca trybu zgłaszania kandydatów.

Przedstawiciele studentów i doktorantów wybierani są do rady zgodnie z zapisami Regulaminów samorządu studentów i samorządu doktorantów.

Od stycznia 2020 roku planowane są szkolenia dla członków rad dydaktycznych z zakresu kompetencji przyznanych radom na mocy Statutu UW, Regulaminu studiów oraz zarządzenia rektora UW w  sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW.

Zadania rad dydaktycznych

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkania dla społeczności UW

26 listopada oraz 3 i 10 grudnia odbędą się spotkania dotyczące zmian w organizacji kształcenia oraz w sprawach kadrowych wynikających z nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego. Pierwsze spotkanie dotyczące kwestii dydaktycznych odbyło się 13 listopada – jego zapis dostępny jest na kanale YouTube.

 

Wraz z nowym rokiem akademickim wszedł w życie Statut Uniwersytetu Warszawskiego uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat naszej uczelni. Zmianie uległy również inne ważne dokumenty, m.in. Regulamin studiów, Regulamin organizacyjny oraz Regulamin pracy. W najbliższych tygodniach powstaną też nowe regulaminy jednostek oraz Regulamin wynagradzania. Zmiany, które wynikają z nowych wersji uniwersyteckich dokumentów, dotyczą m.in. dwóch bardzo ważnych z punktu widzenia każdego nauczyciela akademickiego tematów – organizacji kształcenia oraz spraw kadrowych. Wypracowane rozwiązania otwierają przed pracownikami nowe możliwości, pozwalające w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę swojej kariery. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak wprowadzone zmiany będą przekładać się na warunki rozwoju poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych oraz całej naszej uczelni. Dlatego w imieniu zespołu rektorskiego chciałbym Państwa zaprosić na spotkania, podczas których omówione zostaną kluczowe zagadnienia związane ze zmianami wprowadzonymi w tych dwóch dziedzinach – Marcin Pałys, rektor UW

Zapisy na spotkania 26 listopada, 3 i 10 grudnia

 • 26 listopada, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – link do rejestracji

Podczas spotkania poruszone zostaną kwestie dotyczące organizacji kształcenia, w tym: dydaktycznej ścieżki kariery dla nauczycieli akademickich, rozliczania pensum, oceny dydaktyki w ramach oceny pracowniczej, zamawiania i oferowania zajęć dydaktycznych, a także nowych ciał – Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia oraz rad dydaktycznych.

 • 3 grudnia, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji
 • 10 grudnia, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (dawna Biblioteka Uniwersytecka, aula, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji

Zachęcamy do przesyłania na adres pytania.spotkania@uw.edu.pl zagadnień związanych z organizacją kształcenia oraz sprawami kadrowymi, które wymagają z Państwa punktu widzenia szczegółowych wyjaśnień. Tematy te zostaną uwzględnione w trakcie spotkań. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.

Nagranie spotkania 13 listopada dotyczącego organizacji kształcenia

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Seminarium Naukowe-Narodowy Instytut Leków 21.11.2019

W imieniu Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych NIL, dr hab. Arkadiusza Szterka, prof. NIL, serdecznie zapraszamy na seminarium naukowe, które odbędzie się w najbliższy czwartek, dnia 21 listopada br. o godz. 10:00, w siedzibie Instytutu przy ul. Chełmskiej 30/34 w Warszawie, w sali konferencyjnej na III piętrze (pok. 364).

Seminarium pt.: „Regionalne epidemie szpitalne Enterobacter cloacae complex NDM-1 w tle endemii Klebsiella pneumoniae NDM-1 w Polsce” wygłosi: dr Radosław Izdebski, reprezentujący Zakład Mikrobiologii Molekularnej Narodowego Instytutu Leków.


Święto UW na Wydziale Chemii 2019 [RELACJA]

 

14 listopada 2019 roku (czwartek) w Sali Starej Biblioteki Wydziału Chemii odbyła się uroczystość z okazji
Święta Uniwersytetu Warszawskiego.

W trakcie uroczystości odbyło się wręczenie Medali Honorowych Wydziału Chemii UW oraz dyplomów dla Pracowników Wydziału.

Po części oficjalnej odbył się symboliczny poczęstunek.

Medale Honorowe Wydziału Chemii UW otrzymali:

 • prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
 • prof. dr hab. Jacek Lipkowski
 • prof. dr hab. Marek Trojanowicz
 • dr Zbigniew Wielogórski

Nagrody naukowe:

 • Nagroda naukowa im. Wojciecha Świętosławskiego (nagroda Rektora I stopnia) – prof. dr hab. Aleksandra Misicka-Kęsik
 • Nagroda im. Wiktora Kemuli (nagroda Rektora II stopnia) – dr Michał Przybytek
 • Nagroda im. Kołosa za wyróżniony doktorat (nagroda Rektora II stopnia) – dr Michał Lesiuk
 • Nagroda naukowa I stopnia (nagroda Rektora II stopnia) – prof. dr hab. Wojciech Dzwolak
 • Nagroda naukowa II stopnia (nagroda Rektora III stopnia)
  • dr Piotr Kwiatkowski
  • dr Marcin Strawski
  • dr hab. Barbara Wagner
 • Nagroda naukowa II stopnia (zespołowa nagroda Rektora) – dr hab. Katarzyna Jarzembska i dr Radosław Kamiński
 • Nagroda naukowa im. Antoniego Grabowskiego dla doktoranta – mgr Paweł Dąbrowski-Tumański
 • Nagroda naukowa im. Antoniego Grabowskiego dla pracownika – dr Joanna Juhaniewicz-Dębińska

Nagrody dydaktyczne:

 • Nagroda dydaktyczna im. Arkadiusza Piekary (nagroda Rektora I stopnia) – prof. dr hab. Magdalena Skompska
 • Nagroda dydaktyczna I stopnia (nagroda Rektora II stopnia) – dr hab. Andrzej Sikorski
 • Nagroda dydaktyczna II stopnia (nagroda Rektora III stopnia)
  • dr Elżbieta Winnicka
  • dr Ewa Witkowska
  • dr Krzysztof Ziach
  • dr Michał Dobrowolski
  • dr Anna Ruszczyńska
 • Nagroda dydaktyczna II stopnia (zespołowa nagroda Rektora) – dr Joanna Wolska i dr Anna Zawadzka

Nagrody specjalne/organizacyjne:

 • Nagroda organizacyjna (nagroda Rektora I stopnia) – prof. dr hab. Zbigniew Stojek
 • Nagroda organizacyjna (nagroda Rektora II stopnia) – prof. dr hab. Andrzej Czerwiński
 • Nagroda organizacyjna (zespołowa nagroda Rektora)
  • prof. dr hab. Renata Bilewicz
  • prof. dr hab. Ewa Bulska
  • prof. dr hab. Grzegorz Chałasiński
  • prof. dr hab. Zbigniew Czarnocki
  • prof. dr hab. Karol Grela
  • prof. dr hab. Bogumił Jeziorski
  • prof. dr hab. Wiktor Koźmiński
  • prof. dr hab. Paweł Krysiński
  • prof. dr hab. Paweł Kulesza
  • prof. dr hab. Robert Moszyński
  • prof. dr hab. Krzysztof Woźniak

oraz nagrody z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego dla pracowników administracyjnych, pracowników inżynieryjno-technicznych i pracowników obsługi.

Serdecznie gratulujemy!