System zapewniania jakości kształcenia na UW

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich. Dokument określa kompetencje w zakresie zapewniania jakości kształcenia Uniwersyteckiej Rada ds. Kształcenia, rad dydaktycznych oraz zespołów utworzonych przez rektora.

Zgodnie z zarządzeniem w ramach systemu działają:

  • Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia,
  • rady dydaktyczne,
  • zespoły działające na rzecz jakości kształcenia utworzone przez rektora.

Do zadań URK należy m.in. opracowanie projektu strategii oraz ogólnouczelnianych procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Rada przygotowuje wytyczne dla rad dydaktycznych i kierowników jednostek dydaktycznych dotyczące projektowania i monitorowania programów studiów, oceniania studentów, zapewniania odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej oraz podnoszenia jej kompetencji i kwalifikacji, monitorowania i podnoszenia jakości bibliotek, laboratoriów i sal dydaktycznych. URK monitoruje jakość kształcenia m.in. poprzez analizę wyników badań ankietowych oraz przegląd programów studiów.

Rady dydaktyczne w jednostkach zajmują się zapewnianiem jakości kształcenia na konkretnych kierunkach studiów.

Zarządzenie określa również zasady prowadzenia badań ankietowych na uczelni oraz działalność pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.

 

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r. w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 12 listopada 2019

Data ostatniej modyfikacji: 12 listopada 2019