Terminarz czynności wyborczych
12 listopada 2019

Uczelnia Komisja Wyborcza przyjęła terminarz czynności wyborczych. Głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na rektora odbędzie się 3 marca. Wybory rektora oraz członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu odbędą się 22 kwietnia 2020 roku.

Zasady wyboru i odwoływania organów oraz innych podmiotów na uniwersytecie reguluje Statut UW – Dział IV (pdf) przyjęty 26 czerwca 2019 r. przez Senat UW.

Uchwała nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych >>

Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła również uchwały w sprawie: (1) szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów; (2) ustalenia wzorów formularzy; (3) określenia wzorów kart do głosowania.

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-24 zostali wybrani przez Senat UW podczas posiedzenia 16 października 2019 r. (uchwała):

 • prof. dr hab. Marek Bednarski – Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych,
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz – Wydział Polonistyki,
 • dr hab. Agnieszka Leszczyńska – Wydział Historyczny,
 • dr hab. Andrzej Okołów – Wydział Fizyki,
 • dr hab. Jacek Pasieczny – Wydział Zarządzania,
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,
 • prof. dr hab. Paweł Urzyczyn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • mgr Anna Maria Bielecka – doktorantka, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • Magdalena Piśko – studentka, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
 • Zuzanna Śniecińska – studentka, Wydział Prawa i Administracji.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


System zapewniania jakości kształcenia na UW

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich. Dokument określa kompetencje w zakresie zapewniania jakości kształcenia Uniwersyteckiej Rada ds. Kształcenia, rad dydaktycznych oraz zespołów utworzonych przez rektora.

Zgodnie z zarządzeniem w ramach systemu działają:

 • Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia,
 • rady dydaktyczne,
 • zespoły działające na rzecz jakości kształcenia utworzone przez rektora.

Do zadań URK należy m.in. opracowanie projektu strategii oraz ogólnouczelnianych procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Rada przygotowuje wytyczne dla rad dydaktycznych i kierowników jednostek dydaktycznych dotyczące projektowania i monitorowania programów studiów, oceniania studentów, zapewniania odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej oraz podnoszenia jej kompetencji i kwalifikacji, monitorowania i podnoszenia jakości bibliotek, laboratoriów i sal dydaktycznych. URK monitoruje jakość kształcenia m.in. poprzez analizę wyników badań ankietowych oraz przegląd programów studiów.

Rady dydaktyczne w jednostkach zajmują się zapewnianiem jakości kształcenia na konkretnych kierunkach studiów.

Zarządzenie określa również zasady prowadzenia badań ankietowych na uczelni oraz działalność pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.

 

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r. w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Akademia Liderów

Akademia Liderów to nowy program rozwoju kompetencji skierowany do pracowników administracji UW. Jest przeznaczony dla osób, które na uczelni kierują biurami, jednostkami, sekcjami lub mogą pełnić taką rolę w przyszłości. Warsztaty rozpoczną się na wiosnę 2020 roku. Obecnie trwają prace nad programem AL. W listopadzie odbędą się trzy spotkania, w trakcie których wybrane zostaną zagadnienia do omówienia podczas wiosennych szkoleń. Każdy pracownik może również wypełnić ankietę online.

Na wiosnę rozpocznie się pierwsza tura warsztatów w ramach akademii, druga planowana jest na jesieni 2020 roku. O wskazanie osób, które mogłyby zostać objęte programem, zostali poproszeni rektorzy, dziekani, zespół kanclerski, dyrektorzy i kierownicy jednostek. Przełożeni mogą zgłosić do akademii swoich pracowników, a także sami zapisać się na warsztaty.

Każdy uczestnik weźmie udział w 6 dwudniowych szkoleniach, które dotyczyć będą m.in. planowania pracy zespołu, podziału zadań, wspierania rozwoju pracowników, motywowania ich i oceniania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywania konfliktów, wprowadzania zmian, dobrej komunikacji.

Szczegółowy program akademii powstaje w drodze konsultacji. Jego ostateczny kształt będzie znany w styczniu i wtedy też rozpoczną się zapisy na konkretne zajęcia. 14, 15 oraz 21 listopada odbędą się spotkania, na które zostały zaproszone osoby pełniące na uczelni rolę liderów różnego szczebla, w tym rektorzy i dziekani, ale też przyszli uczestnicy akademii. Będą dyskutować o tym, jakie zagadnienia uznają za najważniejsze oraz jakie kompetencje za najbardziej pożądane.

Każdy pracownik UW może wziąć udział w internetowej ankiecie i ocenić, które z zaproponowanych tematów są jego zdaniem najistotniejsze.

Warsztaty w trakcie Akademii Liderów będą prowadzone przez nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie pracują jako trenerzy.

Akademia Liderów organizowana jest przez sekcję Biura Spraw Pracowniczych zajmującą się szkoleniami dla różnych grup pracowników. Oferta szkoleń dostępna jest na stronie www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl