Inauguracja projektów w konkursie „Europejskie uniwersytety”
04 listopada 2019

7 listopada przedstawiciele sojuszu 4EU+ i innych laureatów pilotażowego konkursu Komisji Europejskiej „European Universities” spotkają się w Brukseli, by zainaugurować realizację tej inicjatywy. W czerwcu KE wyłoniła 17 z 54 konsorcjów uczelni. Otrzymały one grant na rozwój współpracy w dziedzinie kształcenia, badań, transferu technologii oraz mobilności.

4EU+ to sojusz sześciu europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Razem uczelnie chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >>

Inauguracja wybranych w jego ramach projektów odbędzie się 7 listopada w Brukseli. Wezmą w nim udział rektorzy, prorektorzy i studenci reprezentujący uczelnie ze zwycięskich konsorcjów, jak również ministrowie szkolnictwa wyższego z UE oraz Tibor Navracsics, komisarz UE ds. edukacji, kultury, młodzieży i sportu.

Przedstawicielami sojuszu 4EU+ będą rektorzy lub członkowie Komitetu Sterującego z poszczególnych uczelni, a także reprezentanci studentów.

Spotkanie będzie podzielone na dwie części. W ramach pierwszej zaplanowano rozmowy dotyczące planów realizacji pilotażowych projektów oraz wsparcia, jakie można otrzymać ze strony państw członkowskich oraz Komisji Europejskiej. Oprócz sesji plenarnych uczestnicy wezmą udział w grupach roboczych oraz interaktywnych warsztatach typu „world-café”.

Druga część spotkania poświęcona będzie kolejnemu konkursowi „Europejskie uniwersytety” oraz roli i zadaniom, jakie stają przed europejskimi sojuszami uczelni. Rektor Uniwersytetu Sorbońskiego, prof. Jean Chambaz, sprawujący aktualnie funkcję przewodniczącego sojuszu 4EU+, został zaproszony do udziału w panelu dyskusyjnym „Vision on the European Universities”. W panelu wezmą udział także przedstawicielka aktualnie sprawującej prezydencję w Radzie EU Finlandii Hanna Kosonen (fińska minister nauki i kultury), Manuel Heitor (minister nauki, technologii i szkolnictwa wyższego Portugalii), reprezentująca sojusz uczelni CIVIS Astrid Söderbergh Widding (rektor Uniwersytetu Sztokholmskiego) oraz reprezentujący sojusz YUFE Kostas Giorgiades (student Uniwersytetu Cypryjskiego).

Następnego dnia (8 listopada) odbędzie się spotkanie inauguracyjne dla menedżerów pilotażowych projektów „Europejskie uniwersytety” oraz przedstawicieli administracji uczelni, którzy będą odpowiedzialni za zarządzanie projektem. Przedstawione zostaną zasady administracyjne i finansowe, które należy wziąć pod uwagę podczas realizacji projektu, w tym procedury wprowadzania zmian w projekcie, obowiązki sprawozdawcze i monitorujące.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Trwają prace przygotowawcze do inwestycji programu wieloletniego

Trwa przetarg na udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów architektonicznych dla trzech kolejnych inwestycji programu wieloletniego. W 2020 roku zostaną ogłoszone konkursy, które wyłonią najlepsze projekty: nowego domu studenckiego na Ochocie, rozbudowanego Centrum Sportu i Rekreacji oraz budynku naukowo–dydaktycznego przy ul. Furmańskiej.

Przetarg dotyczy udziału w przygotowaniu i przeprowadzeniu 3 jednoetapowych konkursów architektoniczno-urbanistycznych na opracowanie koncepcji architektonicznej wraz z zagospodarowaniem terenu dla trzech nierealizowanych dotychczas inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”:

  • budowy domu studenckiego na Ochocie,
  • rozbudowy Centrum Sportu i Rekreacji na potrzeby zajęć dydaktycznych wraz z budową centrum kultury studenckiej na Ochocie,
  • budowy budynku naukowo-dydaktycznego przy ul. Furmańskiej na rzecz rozwoju nauk społecznych na UW.

Ogłoszenie pierwszego z konkursów, na budowę domu studenckiego na Ochocie, planowane jest w marcu 2020 roku. Ogłoszenie pozostałych konkursów zgodnie z planem odbędzie się w maju (CSiR) oraz w październiku 2020 roku (budynek przy ul. Furmańskiej).

Informacje szczegółowe o przetargu na udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu konkursów znajdują się na stronie Działu Zamówień Publicznych UW. Oferty można składać do 8 listopada, do godz. 10.00.

Program wieloletni „Uniwersytet Warszawski 2016-2025” to kompleksowy program rozwoju uczelni. Jego głównym celem jest ożywienie potencjału nauk humanistycznych i społecznych oraz włączenie ich do innowacyjnych, eksperymentalnych programów, a także wzmocnienie międzynarodowej pozycji uczelni oraz zwiększenie jej roli w animowaniu przemian społecznych i gospodarczych.

Obejmuje on budowę nowych gmachów oraz rozbudowę i przebudowę istniejących budynków. Budżet programu to blisko 1 mld złotych. W sumie przez 10 lat Uniwersytet zrealizuje 18 inwestycji. Jedna z realizowanych dotychczas 10 inwestycji, przebudowa podziemi BUW na cele sportowe, właśnie została zakończona. 30 października odbyło się oficjalne otwarcie nowej przestrzeni sportowej.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


UW w kampanii #EUInvestInKnowledge

15 europejskich uniwersyteckich stowarzyszeń zainicjowało kampanię, której celem jest popieranie działań na rzecz zwiększenia budżetu UE poświęconego realizacji programu „Horizon Europe”. W akcję włączyło się ponad 300 uczelni, ośrodków badawczych i innych organizacji. Wśród sygnatariuszy apelu jest również Uniwersytet Warszawski.

„Seize our common future” to apel europejskiego środowiska naukowego o przeznaczenie większych środków na realizację projektów w ramach „Horizon Europe”. Jest on programem inwestycyjnym Unii Europejskiej w zakresie badań naukowych i innowacji, przewidzianym do realizacji na lata 2021-2027. Ma on na celu m.in. wsparcie bazy naukowej i technologicznej UE, a także przestrzeni badawczej w Europie, zwiększenie europejskich zdolności dotyczących innowacji, konkurencyjności i liczby miejsc pracy, jak również realizację priorytetów obywateli.

Zaproponowany przez Komisję Europejską budżet na realizację programu „Horyzont Europa” wynosi 100 mld euro.

Z inicjatywy 15 organizacji zrzeszających europejskie uczelnie przygotowano kampanię zmierzającą do przekonania liderów państw członkowskich UE oraz instytucji europejskich o konieczności podniesienia limitu środków przeznaczonych na inwestycje związane z badaniami i innowacjami. W ramach #EUInvestInKnowledge europejskie środowisko naukowe przygotowało apel „Seize our common future”.

Sygnatariusze uzasadniają w nim potrzebę zwiększenia budżetu w zakresie „Research&Innovation”, wskazując wpływ badań i innowacji m.in. na osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju, a także podejmowanie skutecznych działań wobec społecznych, ekonomicznych i ekologicznych wyzwań XXI wieku.

W akcję #EUInvestInKnowledge włączyło się ponad 300 uczelni, ośrodków badawczych i innych europejskich organizacji. Wśród nich znajduje się też Uniwersytet Warszawski.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Program MOST-rekrutacja na semestr letni 2019/2020