Terminarz czynności wyborczych
12 listopada 2019

Uczelnia Komisja Wyborcza przyjęła terminarz czynności wyborczych. Głosowanie indykacyjne w celu wyłonienia kandydatów na rektora odbędzie się 3 marca. Wybory rektora oraz członków Senatu przez Kolegium Elektorów Uniwersytetu odbędą się 22 kwietnia 2020 roku.

Zasady wyboru i odwoływania organów oraz innych podmiotów na uniwersytecie reguluje Statut UW – Dział IV (pdf) przyjęty 26 czerwca 2019 r. przez Senat UW.

Uchwała nr 4 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 12 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia terminarza czynności wyborczych >>

Uczelniana Komisja Wyborcza przyjęła również uchwały w sprawie: (1) szczegółowego trybu zwoływania i prowadzenia zebrań wyborczych oraz postępowania w sprawie wyborów; (2) ustalenia wzorów formularzy; (3) określenia wzorów kart do głosowania.

Członkowie Uczelnianej Komisji Wyborczej na kadencję 2020-24 zostali wybrani przez Senat UW podczas posiedzenia 16 października 2019 r. (uchwała):

 • prof. dr hab. Marek Bednarski – Wydział Nauk Ekonomicznych,
 • dr Artur Chełstowski – zastępca kanclerza ds. ekonomicznych,
 • prof. dr hab. Leszek Kolankiewicz – Wydział Polonistyki,
 • dr hab. Agnieszka Leszczyńska – Wydział Historyczny,
 • dr hab. Andrzej Okołów – Wydział Fizyki,
 • dr hab. Jacek Pasieczny – Wydział Zarządzania,
 • dr hab. Ryszard Piotrowski, prof. ucz. – Wydział Prawa i Administracji,
 • prof. dr hab. Paweł Urzyczyn – Wydział Matematyki, Informatyki i Mechaniki,
 • mgr Anna Maria Bielecka – doktorantka, Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii,
 • Magdalena Piśko – studentka, Kolegium Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Społecznych,
 • Zuzanna Śniecińska – studentka, Wydział Prawa i Administracji.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


System zapewniania jakości kształcenia na UW

Rektor UW wydał zarządzenie w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na UW na studiach I, II stopnia, jednolitych magisterskich, podyplomowych, doktoranckich oraz w szkołach doktorskich. Dokument określa kompetencje w zakresie zapewniania jakości kształcenia Uniwersyteckiej Rada ds. Kształcenia, rad dydaktycznych oraz zespołów utworzonych przez rektora.

Zgodnie z zarządzeniem w ramach systemu działają:

 • Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia,
 • rady dydaktyczne,
 • zespoły działające na rzecz jakości kształcenia utworzone przez rektora.

Do zadań URK należy m.in. opracowanie projektu strategii oraz ogólnouczelnianych procedur w zakresie zapewniania jakości kształcenia. Rada przygotowuje wytyczne dla rad dydaktycznych i kierowników jednostek dydaktycznych dotyczące projektowania i monitorowania programów studiów, oceniania studentów, zapewniania odpowiedniego poziomu kadry dydaktycznej oraz podnoszenia jej kompetencji i kwalifikacji, monitorowania i podnoszenia jakości bibliotek, laboratoriów i sal dydaktycznych. URK monitoruje jakość kształcenia m.in. poprzez analizę wyników badań ankietowych oraz przegląd programów studiów.

Rady dydaktyczne w jednostkach zajmują się zapewnianiem jakości kształcenia na konkretnych kierunkach studiów.

Zarządzenie określa również zasady prowadzenia badań ankietowych na uczelni oraz działalność pełnomocnika rektora ds. jakości kształcenia.

 

Zarządzenie nr 163 rektora UW z 8 listopada 2019 r. w sprawie systemu zapewniania jakości kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim >>

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Akademia Liderów

Akademia Liderów to nowy program rozwoju kompetencji skierowany do pracowników administracji UW. Jest przeznaczony dla osób, które na uczelni kierują biurami, jednostkami, sekcjami lub mogą pełnić taką rolę w przyszłości. Warsztaty rozpoczną się na wiosnę 2020 roku. Obecnie trwają prace nad programem AL. W listopadzie odbędą się trzy spotkania, w trakcie których wybrane zostaną zagadnienia do omówienia podczas wiosennych szkoleń. Każdy pracownik może również wypełnić ankietę online.

Na wiosnę rozpocznie się pierwsza tura warsztatów w ramach akademii, druga planowana jest na jesieni 2020 roku. O wskazanie osób, które mogłyby zostać objęte programem, zostali poproszeni rektorzy, dziekani, zespół kanclerski, dyrektorzy i kierownicy jednostek. Przełożeni mogą zgłosić do akademii swoich pracowników, a także sami zapisać się na warsztaty.

Każdy uczestnik weźmie udział w 6 dwudniowych szkoleniach, które dotyczyć będą m.in. planowania pracy zespołu, podziału zadań, wspierania rozwoju pracowników, motywowania ich i oceniania, radzenia sobie z trudnymi sytuacjami i rozwiązywania konfliktów, wprowadzania zmian, dobrej komunikacji.

Szczegółowy program akademii powstaje w drodze konsultacji. Jego ostateczny kształt będzie znany w styczniu i wtedy też rozpoczną się zapisy na konkretne zajęcia. 14, 15 oraz 21 listopada odbędą się spotkania, na które zostały zaproszone osoby pełniące na uczelni rolę liderów różnego szczebla, w tym rektorzy i dziekani, ale też przyszli uczestnicy akademii. Będą dyskutować o tym, jakie zagadnienia uznają za najważniejsze oraz jakie kompetencje za najbardziej pożądane.

Każdy pracownik UW może wziąć udział w internetowej ankiecie i ocenić, które z zaproponowanych tematów są jego zdaniem najistotniejsze.

Warsztaty w trakcie Akademii Liderów będą prowadzone przez nauczycieli akademickich, którzy jednocześnie pracują jako trenerzy.

Akademia Liderów organizowana jest przez sekcję Biura Spraw Pracowniczych zajmującą się szkoleniami dla różnych grup pracowników. Oferta szkoleń dostępna jest na stronie www.szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Seminarium Wydziałowe 13.11.2019
08 listopada 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

13 listopada 2019 (środa), o 10:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Prof. LO GORTON
(Department of Analytical Chemistry/Biochemistry, Lund University, Szwecja)

wygłosi wykład

„Microbial Electrochemistry – The New Black”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.


Konkurs na stanowisko adiunkta w projekcie EURAMET HORYZONT 2020

Konkurs na stanowisko adiunkta (grupa pracowników badawczych) w ramach projektu EURAMET (EMPIR) nr 18SIB04: „Towards quantum-based relizations of the pascal”, finansowanego przez Unię Europejską w ramach programu HORYZONT 2020. Kierownik projektu: prof. dr hab. Bogumił Jeziorski. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 8 grudnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf

Position of postdoc (a research position) in the EURAMET (EMPIR) Project 18SIB04 „Towards quantum-based realizations of the pascal”, financed by the European Union’s Horizon 2020 research and innovation program, is open for application. Project leader: Prof. dr. Bogumił Jeziorski. Deadline for applications: 8 December 2019. For more info see >> eng


Wykład z ciekawej chemii 14.11.2019
07 listopada 2019

Dnia 14 listopada 2019 r. o godzinie 16.00 w Auli Wydziału Chemii UW, ul. Pasteura 1 odbędzie się wykład z ciekawej chemii dla uczniów szkół średnich dra Michała Wójcika pt.: „Chemia organiczna w nanotechnologii. Nanomedycyna i nowe materiały”.

Serdecznie zapraszamy!


UW dofinansuje nowatorskie programy dydaktyczne

Do 29 listopada można składać wnioski o dofinansowanie innowacyjnych programów dydaktycznych z Funduszu Innowacji Dydaktycznych Uniwersytetu Warszawskiego. FID pomaga uatrakcyjnić ofertę dydaktyczną UW oraz integrować środowisko akademickie na poziomie dyscyplin i krajów.

Fundusz Innowacji Dydaktycznych został utworzony w 2004 roku. Środki funduszu są przeznaczane na przygotowanie i wdrożenie nowatorskich projektów dydaktycznych, szczególnie tych, które wspierają umiędzynarodowienie studiów i współpracę interdyscyplinarną.

W konkursie o dofinansowanie mogą wziąć udział jednostki, które mają pomysły na zupełnie nowe studia lub udoskonalenie już prowadzonych. Pierwszeństwo w uzyskaniu finansowania z FID mają projekty realizujące program dydaktyczny w całości w językach obcych oraz projekty zgłaszane i prowadzone wspólnie przez co najmniej 2 jednostki dydaktyczne UW.

Wnioski należy składać w Biurze Spraw Studenckich. Na stronie Biura dostępne są szczegółowe zasady przyznawania dofinansowania oraz wzór wniosku.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Międzynarodowy Dzień Informacyjny na UW

W dniach 13-14 listopada na UW odbędzie się wydarzenie „Międzynarodowy Dzień Informacyjny i spotkania brokerskie w obszarze Przestrzeń kosmiczna”. Spotkanie poświęcone będzie możliwościom uzyskania finansowania w ramach konkursów programu Horyzont 2020.

Celem Międzynarodowego Dnia Informacyjnego jest przedstawienie możliwości finansowania projektów w ramach ostatnich konkursów Space programu Horyzont 2020, największego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji. Budżet konkursów to 223 mln euro.

Organizatorami wydarzenia (przy wsparciu Komisji Europejskiej) są: Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE, COSMOS2020plus (Sieć Punktów Kontaktowych SPACE) oraz Uniwersytet Warszawski.

Podczas wydarzenia eksperci przedstawią zasady najbliższych konkursów oraz wstępne założenia nowego programu ramowego UE Horyzont Europa, który zastąpi program Horyzont 2020. Uczestnicy będą mieli także możliwość zapoznania się z innymi programami kosmicznymi UE w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej.

Częścią wydarzenia są również międzynarodowe spotkania brokerskie, które będą okazją dla uczestników do nawiązania współpracy technologicznej, partnerstwa biznesowego i badawczego w ramach ostatnich konkursów Space.

Wydarzenie odbędzie się na Uniwersytecie Warszawskim w budynku dawnej Biblioteki Uniwersyteckiej na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu. Uczestników obowiązuje rejestracja. Więcej informacji znajduje się na stronie wydarzenia. Informacje w języku polskim dostępne na stronie Krajowego Punktu Kontaktowego.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nagrody Prezesa Rady Ministrów
06 listopada 2019

5 naukowców związanych z Uniwersytetem Warszawskim otrzymało Nagrody Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienia są przyznawane w trzech kategoriach: za osiągnięcia w działalności naukowej, wdrożeniowej lub artystycznej, za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego oraz za wyróżniającą się rozprawę doktorską.

Dr hab. Miłosz Giersz został wyróżniony za osiągnięcia będące podstawą nadania stopnia doktora habilitowanego. Naukowiec, który w ubiegłym roku uzyskał stopień doktora habilitowanego, pracuje w Instytucie Archeologii Wydziału Historycznego. Wyróżnienie zostało mu przyznane za rozprawę „Castillo de Huarmey: un centro del imperio Wari en la costa norte del Peru” (Południowa granica państwa Moche i problem administracji imperium Wari na północno-centralnym wybrzeżu Peru) oraz za osiągnięcia, które doprowadziły do jej napisania.

Nagrody premiera zostały przyznane też czterem doktorom, którzy obronili swoje prace doktorskie na UW. Tegoroczni laureaci to:

 • dr Michał Lesiuk (Wydział Chemii), nagroda za rozprawę „Analityczne dwucentrowe całki w bazie orbitali Slatera i funkcji jawnie skorelowanych”,
 • dr Tomasz Smoleński (Wydział Fizyki), nagroda za rozprawę „Spektroskopia kropek kwantowych CdSe/ZnSe z pojedynczymi jonami Fe²⁺”,
 • dr Marcin Wrochna (Wydział Matematyki i Informatyki), nagroda za rozprawę „The topology of solution spaces of combinatorial problems”,
 • dr Ewa Zawojska (Wydział Nauk Ekonomicznych), nagroda za rozprawę „Incentive compatibility in stated preference valuation methods”.

Laureatów z Uniwersytetu Warszawskiego do nagrody zgłosił rektor UW. Pełna lista laureatów jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowe materiały edukacyjne kampanii „Równoważni”

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Nowym elementem kampanii są materiały edukacyjne, które wyjaśniają czym jest dyskryminacja i na czym polegają różnorodne przejawy tego zjawiska.

Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od dyskryminacji. Dążymy do tego, by być miejscem atrakcyjnym, komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich członków naszej społeczności akademickiej.

Jednym z działań podejmowanych przez UW na rzecz równego traktowania jest realizowana od 14 października kampania „Równoważni”. Celem kampanii jest podkreślenie, że na uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, wszystkim należy się szacunek, bez względu na różnicujące cechy, a każda osoba która doświadczyła dyskryminacji lub była jej świadkiem znajdzie na UW wsparcie.

Kampania obejmuje serię plakatów oraz materiały video udostępniane na profilach uniwersytetu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych jednostek. Nowym elementem kampanii jest seria spotów edukacyjnych. Występujący w nich przedstawiciele UW tłumaczą czym jest dyskryminacja i w jaki sposób może się ona przejawiać ze względu na takie cechy jak m.in.: płeć, wiek, religia, etniczność, niepełnosprawność czy orientacja seksualna.

Więcej informacji o kampanii znajduje się pod adresem: www.rownowazni.edu.pl

Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują instytucje, których zadaniem jest działanie na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji. Są to rzecznik akademicki, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w rozwiązywaniu sporów oraz specjalista ds. równouprawnienia, który zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością. Na UW istnieje także Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

 

Dr hab. Julia Kubisa, specjalistka ds. równouprawnienia na UW mówi o tym jest dyskryminacja i jakie są jej rodzaje:

 

Dr Anna Cybulko, Rzeczniczka Akademicka (Ombusman) UW, mówi o tym czym jest dyskryminacja ze względu na wiek i w jakich sytuacjach należy reagować:

 

Źródło: www.uw.edu.pl