Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP
28 listopada 2019

Oferta pracy – umowa o dzieło. Tomografia 3D agregatów nanocząstek. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP

Oferta pracy – umowa o dzieło. Pomiary fluorescencji w zakresie widzialnym, w ciele stałym, w skali nanometrycznej. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Oferta pracy – umowa o dzieło w projekcie First Team FNP

Oferta pracy – umowa o dzieło. Konstrukcja urządzeń optoelektronicznych w oparciu o mezogeniczne nanocząstki InP/ZnS. Wydatek finansowany ze środków przyznanych przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej na założenie grupy badawczej w ramach projektu First Team „REconfIgurable Nanostructures For OptoelectRoniC tEchnologies (REINFORCE)”. Umowa nr First TEAM/2016-2/15 z dnia 18.05.2017. Termin odpowiedzi: do 15.12.2019. Termin wykonania: do 06.2020. Więcej informacji >> pdf


Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia to nowy podmiot kolegialny wprowadzony na UW przez Statut uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat uczelni. URK zajmuje się koordynowaniem i monitorowaniem działań strategicznych w obszarze kształcenia. Czuwa nad realizacją bieżącej polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów. 27 listopada rektor UW wydał obwieszczenie o ogłoszeniu składu URK.

Zgodnie ze Statutem UW w skład rady wchodzi prorektor właściwy do spraw kształcenia, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 osób wskazanych przez samorząd studencki, a także przedstawiciel/przedstawicielka samorządu doktorantów. Senatorowie oraz rektor wskazali po 6 osób do URK, samorząd studencki – 5 osób (szósta zostanie wskazana wkrótce).

Kadencja URK upływa 30 września 2020 r. Pierwsze posiedzenia rady zaplanowane jest na początek grudnia.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia

 • dr hab. Jolanta Choińska-Mika, prof. ucz. – prorektor ds. studentów i jakości kształcenia, przewodnicząca URK

osoby wskazane przez rektora:

 • dr Justyna Godlewska-Szyrkowa – Wydział Nauk Politycznych i Stosunków Międzynarodowych
 • mgr Natalia Greniewska – przewodnicząca Zarządu Samorządu Doktorantów UW
 • dr Agnieszka Janiak-Jasińska – pełnomocnik rektora ds. jakości kształcenia
 • dr hab. Aneta Pieniądz – Wydział Historyczny
 • dr hab. Krzysztof Turzyński – Wydział Fizyki
 • mgr Jolanta Urbanik – pełnomocnik rektora ds. realizacji Procesu Bolońskiego i organizacji nauczania języków obcych na UW

osoby wskazane przez Samorząd Studentów UW:

 • Kamil Lebnicki – Wydział Filozofii i Socjologii
 • Michał Radek – Wydział Prawa i Administracji
 • Krystyna Szumbarska – Wydział Biologii
 • Jan Wieczorek – Wydział Lingwistyki Stosowanej
 • Michał Zinowczyk – Wydział Zarządzania

osoby wskazane przez Senat UW:

 • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
 • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
 • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
 • dr Magdalena Markowska – Wydział Biologii
 • dr Małgorzata Sieńczewska – Wydział Pedagogiczny
 • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz. – Wydział Polonistyki
 • mgr Damian Michalik – Wydział Fizyki, przedstawiciel Samorządu Doktorantów UW

Rolę sekretarza URK pełni mgr Maksymilian Sas z sekretariatu prorektora ds. studentów i jakości kształcenia.

Zadania Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia zostały opisane w Statucie UW (pdf) oraz Regulaminie studiów na UW (pdf).

Prezentacja

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium doktoranckie SONATA NCN
27 listopada 2019

Rozstrzygnięcie konkursu na stypendium doktoranckie w ramach projektu Sonata Bis „Rozpoznanie, transport i ekstrakcja soli z wykorzystaniem modułowych receptorów molekularnych”.

Komisja stypendialna (dr hab. Jan Romański, dr hab. Karolina Pułka-Ziach, dr hab. Marcin Karbarz) wyłoniła dwie kandydatury: mgr inż. Marta Zaleskaya i mgr Damian Jagleniec.

Serdecznie gratulujemy!


Członkowie rad naukowych dyscyplin

Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020. Załącznikiem do uchwały jest wykaz osób wybranych do poszczególnych rad.

Na UW prowadzone są 24 dyscypliny naukowe, a działają 22 rady naukowe dyscyplin. Wynika to z faktu, że przedstawiciele matematyki i informatyki wnioskowali do rektora o wspólną radę. Podobnie przedstawiciele nauk o polityce i administracji oraz nauk o bezpieczeństwie.

Zgodnie z nowym Statutem UW 1/3 składu każdej rady naukowej dyscypliny stanowią osoby powoływane przez rektora. Prof. Marcin Pałys, rektor UW wydał w tej sprawie zarządzenia 30 września (więcej >>).

Pozostali członkowie rad są wyłaniani w drodze wyborów. Wybory do poszczególnych rad prowadzone były przez 22 wydziałowe komisje wyborcze w październiku.

27 listopada Uczelniana Komisja Wyborcza podjęła uchwałę w sprawie ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020. Załącznikiem do uchwały jest wykaz osób wybranych do poszczególnych rad w ramach dwóch grup: nauczycieli akademickich mających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego oraz pozostałych nauczycieli akademickich.

Rady zajmują się nadawaniem stopni naukowych, ustalaniem kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich, wyborem członków rad dydaktycznych, wyznaczaniem przedstawicieli rady do składu komisji konkursowych, prowadzeniem postępowania nostryfikacyjnego. Koordynują także działania związane z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej UW w ramach danej dyscypliny.

Członkowie rad naukowych dyscyplin wyłonieni w drodze wyborów

Załącznik do uchwały nr 8 Uczelnianej Komisji Wyborczej z 27 listopada 2019 r. w sprawie stwierdzenia ważności wyboru członków rad naukowych dyscyplin w kadencji 2019-2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Spotkania dot. spraw kadrowych

3 i 10 grudnia odbędą się spotkania dla społeczności UW dotyczące zmian w sprawach kadrowych wynikających z nowego Statutu Uniwersytetu Warszawskiego.

Wraz z nowym rokiem akademickim wszedł w życie Statut Uniwersytetu Warszawskiego uchwalony w czerwcu tego roku przez Senat naszej uczelni. Zmianie uległy również inne ważne dokumenty, m.in. Regulamin studiów, Regulamin organizacyjny oraz Regulamin pracy. W najbliższych tygodniach powstaną też nowe regulaminy jednostek oraz Regulamin wynagradzania. Wypracowane rozwiązania otwierają przed pracownikami nowe możliwości, pozwalające w sposób bardziej elastyczny planować ścieżkę swojej kariery. Chcielibyśmy Państwu opowiedzieć o tym, jak wprowadzone zmiany będą przekładać się na warunki rozwoju poszczególnych pracowników, jednostek organizacyjnych oraz całej naszej uczelni – Marcin Pałys, rektor UW

Zapisy na spotkania dot. spraw kadrowych

Spotkania dot. spraw kadrowych odbędą się:

 • 3 grudnia, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji
 • 10 grudnia, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (dawna Biblioteka Uniwersytecka, aula, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji

Podczas spotkań poruszone zostaną m.in. kwestie: ścieżek kariery, zatrudnienia w drodze konkursów, procedury awansu wewnętrznego oraz pensum nauczyciela akademickiego.

Zachęcamy do przesyłania na adres pytania.spotkania@uw.edu.pl zagadnień związanych ze sprawami kadrowymi, które wymagają z Państwa punktu widzenia szczegółowych wyjaśnień. Tematy te zostaną uwzględnione w trakcie spotkań. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.

Spotkania dot. organizacji kształcenia

13 oraz 26 listopada odbyły się spotkania dla społeczności UW dot. zmian w organizacji kształcenia.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Materiały ze spotkań dot. organizacji kształcenia

13 listopada na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu oraz 26 listopada na kampusie na Ochocie odbyły się spotkania otwarte dla społeczności UW dotyczące zmian w organizacji dydaktyki. Dostępny jest zapis video obydwu spotkań, a także pokazywane w ich trakcie prezentacje – prof. Jolanty Choińskiej-Miki, prorektor ds. studentów i jakości kształcenia oraz prof. Andrzeja Tarleckiego, prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej.

Prezentacja prorektor ds. studentów i jakości kształcenia prof. Jolanty Choińskiej-Miki

Prezentacja prorektora ds. kadrowych i polityki finansowej prof. Andrzeja Tarleckiego

Nagranie video ze spotkania 13 listopada 2019 r.

Nagranie video ze spotkania 26 listopada 2019 r.

Spotkania dot. spraw kadrowych

W grudniu odbędą się dwa kolejne spotkania dla społeczności UW. Tym razem poświęcone będą zmianom w sprawach kadrowych. W ich trakcie poruszone zostaną m.in. tematy: ścieżek kariery, zatrudnienia w drodze konkursów, procedury awansu wewnętrznego oraz pensum nauczyciela akademickiego.

 • 3 grudnia, godz. 15-18 na kampusie na Ochocie (Aula Centrum Nauk Biologiczno-Chemicznych UW, ul. Żwirki i Wigury 101) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji
 • 10 grudnia, godz. 15-18 na kampusie przy Krakowskim Przedmieściu (dawna Biblioteka Uniwersytecka, aula, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28) – spotkanie dotyczące spraw kadrowych – link do rejestracji

Zachęcamy do przesyłania na adres pytania.spotkania@uw.edu.pl zagadnień związanych ze sprawami kadrowymi, które wymagają z Państwa punktu widzenia szczegółowych wyjaśnień. Tematy te zostaną uwzględnione w trakcie spotkań. Będzie również możliwość zadawania pytań na sali.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Miastotwórcza rola Uniwersytetu Warszawskiego 9.12.2019

Rektor Uniwersytetu Warszawskiego

oraz

Dyrektor Centrum Współpracy i Dialogu UW

zapraszają na spotkanie pt.

MIASTOTWÓRCZA ROLA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

Podczas spotkania wysłuchamy wystąpień: prof. Marcina Pałysa, JM Rektora UW, Rafała Trzaskowskiego, Prezydenta m. st. Warszawy oraz prezentacji architektów: Marleny Happach (Urząd m.st. Warszawy) i Michała Sikorskiego (UW) na temat miastotwórczego potencjału Uniwersytetu Warszawskiego.

Po części oficjalnej zapraszamy na poczęstunek.

 

9 grudnia 2019 r., godz. 12:00

Ogród Botaniczny UW, Al. Ujazdowskie 4 w Warszawie

Prosimy o potwierdzenie przybycia:

joanna.wielowieyska@inkubator.uw.edu.pl, tel. 22 55 20 055

 

Informujemy, że Ogród Botaniczny UW nie dysponuje miejscami parkingowymi dla gości.


Statuetka Jaskółki dla UW
26 listopada 2019

Uniwersytet Warszawski otrzymał Statuetkę Jaskółki 2019. Nagroda jest przyznawana uczelniom najczęściej wybieranym przez najlepszych maturzystów.

Laureaci ogólnopolskiego konkursu „Matura na 100 procent” najczęściej wybierali Uniwersytet Warszawski w latach 2017-2019 na miejsce własnych studiów. Wręczenie statuetki odbyło się 25 listopada podczas spotkania finalistów i laureatów VI edycji konkursu „Matura na 100 procent” z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego w Urzędzie Marszałkowskim.

Statuetka Jaskółki jest przyznawana co 3 lata w dwóch kategoriach: 1) dla szkoły ponadgimnazjalnej, która w okresie minionych trzech lat wykształciła największą ilość laureatów projektu „Matura na 100 procent”, 2) dla uczelni, którą w okresie minionych trzech lat najczęściej wybierali laureaci projektu.

Organizatorem konkursu „Matura na 100 procent” jest Fundacja „Zawsze Warto”, a partnerem merytorycznym Centralna Komisja Egzaminacyjna. Pełne listy finalistów i laureatów tegorocznej edycji wraz z informacją o ukończonej przez nich szkole i wybranej uczelni są dostępne na stronie Fundacji „Zawsze Warto”.

 

Źródło: www.uw.edu.pl