Stypendium rektora dla studentów UW

Studenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020. Termin składania wniosków upływa 25 października.

Na Uniwersytecie Warszawskim studenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, jak również doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Znajdują się wśród nich: stypendium socjalne (w tym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga oraz stypendium rektora. Zasady ich przyznawania określone są w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Zmiana zasad przyznawania stypendium rektora

Tak jak dotychczas, stypendium rektora może otrzymać student UW, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Świadczenie przysługuje zarówno studentom stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Mogą je otrzymać także ci studenci I roku studiów I stopnia, którzy zdali egzamin maturalny w 2019 roku, posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź są medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Osoby, które rozpoczynają naukę na studiach II stopnia mogą otrzymać stypendium na podstawie wyróżniających wyników w nauce (średniej ocen) uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uzyskanych w cyklu dydaktycznym poprzedzającym ten, na który stypendium będzie przyznane. Warunkiem jest ukończenie studiów I stopnia nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów II stopnia.

Najważniejsza zmiana, jaka zaszła w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu świadczeń dla studentów UW, dotyczy stypendium przyznawanego na I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Poszerzono znacznie zakres uznawanych osiągnięć oraz zniesiono limit procentowy – stypendium otrzymują wszystkie osoby, które spełnią warunki (jednym z nich jest złożenie wniosku w terminie).

Druga istotna zmiana dotyczy sposobu dokumentowania osiągnięć: wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięcia powinny zostać dołączone do wniosku do ostatniego dnia terminu (25 października 2019 r.). Dokumenty dołączone po tym terminie nie będą uznawane.

Warto rozpocząć rejestrowanie wniosku o stypendium kilka dni przed upływem terminu. W przypadku niektórych osób konieczne bywa uzupełnienie danych, które muszą przemigrować z USOS do USOSweb.

Stypendium rektora dla doktorantów

O stypendium rektora w trwającym roku akademickim mogą się też ubiegać doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020. Może je otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące kryteria, wykazując się:

  • postępami w pracy naukowej,
  • postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla doktorantów mija 31 października.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów UW >>

Wniosek o stypendium rektora generuje się w USOSweb (zakładka Dla Wszystkich -> Wnioski). Po zarejestrowaniu go należy wydrukować wniosek, podpisać go własnoręcznie, udokumentować zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu świadczeń i w terminie do 25 października (lub 31 października w przypadku doktorantów) złożyć w jednostce, w której się studiuje lub wysłać go pocztą. Szczegółowe informacje odnośnie do stypendium rektora dla studentów znajdują się na stronie www.oks.uw.edu.pl.

Pytania ws. stypendium rektora dla studentów UW należy kierować pod adres e-mail oks@uw.edu.pl – po zapoznaniu się z informacjami ze strony www.oks.uw.edu.pl i Regulaminem, z adresu w domenie UW (zakłada się go na stronie wp.uw.edu.pl), podając imię i nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer albumu.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 22 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 01 listopada 2019