Film kampanii „Równoważni” z udziałem studentów i pracowników UW

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Jednym z elementów kampanii jest film promocyjny „Wszyscy jesteśmy równoważni”, w którym wystąpili studenci, pracownicy i absolwenci uniwersytetu.

Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od dyskryminacji. Dążymy do tego. by być miejscem atrakcyjnym, komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich członków naszej społeczności akademickiej.

Jednym z działań podejmowanych przez UW na rzecz równego traktowania jest realizowana od 14 października kampania „Równoważni”. Celem kampanii jest podkreślenie, że na uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, wszystkim należy się szacunek, bez względu na różnicujące cechy, a każda osoba która doświadczyła dyskryminacji lub była jej świadkiem znajdzie na UW wsparcie. Akcja dotyczy różnych przejawów dyskryminacji: ze względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Kampania obejmuje serię plakatów oraz materiały udostępniane na profilach uniwersytetu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych jednostek. Materiały informują o tym, czym jest dyskryminacja, mobbing, mowa nienawiści lub jak przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacyjnym. Plakaty i posty zachęcają do odwiedzania uniwersyteckiej strony internetowej www.rownowazni.edu.pl, zawierającej kompleksowe informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji.

W tym tygodniu swoją premierę miał główny film kampanii, w którym studenci, pracownicy i absolwenci UW mówią jednym głosem, że Uniwersytet Warszawski sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji na uczelni.

Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują instytucje, których zadaniem jest działanie na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji. Są to rzecznik akademicki, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w rozwiązywaniu sporów oraz specjalista ds. równouprawnienia, który zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością. Na UW istnieje także Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Koordynatorem projektu jest Biuro Promocji. Kampania powstała przy udziale wielu uniwersyteckich jednostek oraz w ścisłej współpracy merytorycznej z dr Anną Cybulko, rzeczniczką akademicką oraz dr hab. Julią Kubisą, specjalistką ds. równouprawnienia.

Kampania wpisuje się w Strategię rozwoju zasobów ludzkich na Uniwersytecie Warszawskim, która uwzględnia zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in Research).

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 22 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 22 października 2019