Seminarium Wydziałowe 30.10.2019
22 października 2019

Dziekan Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na
SEMINARIUM WYDZIAŁOWE

30 października 2019 (środa), o 15:00,
w Sali Starej Biblioteki (I piętro)

Dr WOJCIECH DANOWSKI
(Stratingh Institute for Chemistry, University of Groningen, Holandia)

wygłosi wykład

„Przełączniki i maszyny molekularne:
od indywiduów w roztworze do responsywnych materiałów”

Serdecznie zapraszam Pracowników, Doktorantów i Studentów Wydziału Chemii,
oraz inne zainteresowane osoby.

Dr hab. Andrzej Kudelski, prof. ucz.


Film kampanii „Równoważni” z udziałem studentów i pracowników UW

Trwa kampania „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Jednym z elementów kampanii jest film promocyjny „Wszyscy jesteśmy równoważni”, w którym wystąpili studenci, pracownicy i absolwenci uniwersytetu.

Uniwersytet Warszawski od kilku lat podejmuje działania na rzecz budowania środowiska wolnego od dyskryminacji. Dążymy do tego. by być miejscem atrakcyjnym, komfortowym i bezpiecznym dla wszystkich członków naszej społeczności akademickiej.

Jednym z działań podejmowanych przez UW na rzecz równego traktowania jest realizowana od 14 października kampania „Równoważni”. Celem kampanii jest podkreślenie, że na uczelni nie ma miejsca na dyskryminację, wszystkim należy się szacunek, bez względu na różnicujące cechy, a każda osoba która doświadczyła dyskryminacji lub była jej świadkiem znajdzie na UW wsparcie. Akcja dotyczy różnych przejawów dyskryminacji: ze względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Kampania obejmuje serię plakatów oraz materiały udostępniane na profilach uniwersytetu w mediach społecznościowych oraz na stronach internetowych jednostek. Materiały informują o tym, czym jest dyskryminacja, mobbing, mowa nienawiści lub jak przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacyjnym. Plakaty i posty zachęcają do odwiedzania uniwersyteckiej strony internetowej www.rownowazni.edu.pl, zawierającej kompleksowe informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji.

W tym tygodniu swoją premierę miał główny film kampanii, w którym studenci, pracownicy i absolwenci UW mówią jednym głosem, że Uniwersytet Warszawski sprzeciwia się wszelkim przejawom dyskryminacji na uczelni.

Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują instytucje, których zadaniem jest działanie na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji. Są to rzecznik akademicki, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w rozwiązywaniu sporów oraz specjalista ds. równouprawnienia, który zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością. Na UW istnieje także Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Koordynatorem projektu jest Biuro Promocji. Kampania powstała przy udziale wielu uniwersyteckich jednostek oraz w ścisłej współpracy merytorycznej z dr Anną Cybulko, rzeczniczką akademicką oraz dr hab. Julią Kubisą, specjalistką ds. równouprawnienia.

Kampania wpisuje się w Strategię rozwoju zasobów ludzkich na Uniwersytecie Warszawskim, która uwzględnia zasady Europejskiej Karty Naukowca oraz Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych (HR Excellence in Research).

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Stypendium rektora dla studentów UW

Studenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich mogą ubiegać się o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2019/2020. Termin składania wniosków upływa 25 października.

Na Uniwersytecie Warszawskim studenci studiów I stopnia, II stopnia oraz jednolitych magisterskich, jak również doktoranci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 mogą ubiegać się o przyznanie świadczeń pomocy materialnej. Znajdują się wśród nich: stypendium socjalne (w tym stypendium socjalne w zwiększonej wysokości), stypendium dla osób niepełnosprawnych, zapomoga oraz stypendium rektora. Zasady ich przyznawania określone są w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Zmiana zasad przyznawania stypendium rektora

Tak jak dotychczas, stypendium rektora może otrzymać student UW, który w poprzednim roku akademickim uzyskał wysoką średnią ocen bądź posiada znaczące osiągnięcia naukowe, artystyczne lub sportowe. Świadczenie przysługuje zarówno studentom stacjonarnym, jak i niestacjonarnym. Mogą je otrzymać także ci studenci I roku studiów I stopnia, którzy zdali egzamin maturalny w 2019 roku, posiadają tytuł laureata lub finalisty olimpiady bądź są medalistami co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie.

Osoby, które rozpoczynają naukę na studiach II stopnia mogą otrzymać stypendium na podstawie wyróżniających wyników w nauce (średniej ocen) uzyskanych na ostatnim roku studiów I stopnia oraz osiągnięć naukowych, artystycznych lub sportowych uzyskanych w cyklu dydaktycznym poprzedzającym ten, na który stypendium będzie przyznane. Warunkiem jest ukończenie studiów I stopnia nie wcześniej niż 12 miesięcy przed rozpoczęciem studiów II stopnia.

Najważniejsza zmiana, jaka zaszła w związku z wejściem w życie nowego Regulaminu świadczeń dla studentów UW, dotyczy stypendium przyznawanego na I roku studiów I stopnia i jednolitych magisterskich. Poszerzono znacznie zakres uznawanych osiągnięć oraz zniesiono limit procentowy – stypendium otrzymują wszystkie osoby, które spełnią warunki (jednym z nich jest złożenie wniosku w terminie).

Druga istotna zmiana dotyczy sposobu dokumentowania osiągnięć: wszystkie dokumenty potwierdzające osiągnięcia powinny zostać dołączone do wniosku do ostatniego dnia terminu (25 października 2019 r.). Dokumenty dołączone po tym terminie nie będą uznawane.

Warto rozpocząć rejestrowanie wniosku o stypendium kilka dni przed upływem terminu. W przypadku niektórych osób konieczne bywa uzupełnienie danych, które muszą przemigrować z USOS do USOSweb.

Stypendium rektora dla doktorantów

O stypendium rektora w trwającym roku akademickim mogą się też ubiegać doktoranci, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020. Może je otrzymać doktorant, który w roku akademickim poprzedzającym rok akademicki, na który ubiega się o przyznanie stypendium, spełnił łącznie następujące kryteria, wykazując się:

  • postępami w pracy naukowej,
  • postępami w przygotowaniu rozprawy doktorskiej,
  • szczególnym zaangażowaniem w pracy dydaktycznej

Termin składania wniosków o stypendium rektora dla doktorantów mija 31 października.

Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w nowym Regulaminie świadczeń dla studentów UW >>

Wniosek o stypendium rektora generuje się w USOSweb (zakładka Dla Wszystkich -> Wnioski). Po zarejestrowaniu go należy wydrukować wniosek, podpisać go własnoręcznie, udokumentować zgodnie z załącznikiem nr 3 do Regulaminu świadczeń i w terminie do 25 października (lub 31 października w przypadku doktorantów) złożyć w jednostce, w której się studiuje lub wysłać go pocztą. Szczegółowe informacje odnośnie do stypendium rektora dla studentów znajdują się na stronie www.oks.uw.edu.pl.

Pytania ws. stypendium rektora dla studentów UW należy kierować pod adres e-mail oks@uw.edu.pl – po zapoznaniu się z informacjami ze strony www.oks.uw.edu.pl i Regulaminem, z adresu w domenie UW (zakłada się go na stronie wp.uw.edu.pl), podając imię i nazwisko, kierunek i rok studiów oraz numer albumu.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Nowy spin-off z UW o nazwie INELCO

Na Uniwersytecie Warszawskim powstała spółka spin-off o nazwie Inelco, która specjalizuje się w produkcji innowacyjnych powłok ochronnych ze stopów metali. Jednym z jej rozwiązań jest technologia dająca możliwość wyeliminowania z produkcji szkodliwego chromu.

Spółka pracuje też nad materiałami – stopami i kompozytami, które docelowo mają być stosowane m.in. w ogniwach paliwowych.

Założona przy UW spółka skupia kilkadziesiąt lat doświadczeń naukowych w zakresie poszukiwania i produkcji bezpiecznych dla środowiska, a przy tym stosunkowo tanich w produkcji powłok ochronnych. W ich produkcji wykorzystywane są metody elektrochemiczne. Choć firma ma zaledwie kilka miesięcy, w jej portfolio znajdują się materiały, produkty i technologie wypracowywane przez ostatnie trzydzieści lat. Naukowcy dysponują nowymi materiałami i stopami o właściwościach dekoracyjnych, antykorozyjnych czy nadających się do produkcji elementów konstrukcyjnych. Mają też własną technologię pozwalającą zastąpić szkodliwy chrom. Inelco prowadzi też zaawansowane prace badawcze nad stopami, które mają potencjał do wykorzystania w ogniwach paliwowych.

Innowacyjność połączona z ekologią

Naukowcy będący założycielami Inelco chcą wdrażać do przemysłu materiały alternatywne w stosunku do tych powszechnie stosowanych, tak by były one mniej szkodliwe dla środowiska, tańsze, a ich sposób uzyskiwania nie był szkodliwy dla środowiska naturalnego. Jednym z przykładów jest materiał zastępujący metale szlachetne w projektowanych ogniwach paliwowych. Innym – możliwość uzyskania efektu chromowanej powierzchni bez użycia chromu.

„Jeden z opracowanych przez nas materiałów ma ogromny potencjał do wykorzystania w ogniwach paliwowych. Chociaż nie zapewnia on takiej wydajności wydzielania wodoru jak w przypadku ogniw wykorzystujących metale szlachetne, to jednak jest wielokrotnie tańszy i bardziej ekologiczny w produkcji. Zasoby metali szlachetnych są ograniczone, podczas gdy związki wolframu są powszechnie dostępne i tanie. Chcąc wdrażać do przemysłu innowacyjne i proekologiczne rozwiązania musimy odnosić się do przełomowych technologii, które pozwalają wielokrotnie przebić obecne wskaźniki i parametry określające procesy produkcji – na tym właśnie się koncentrujemy. Wszyscy chcieliby mieć samochód, z którego rury wydechowej będzie wyciekać wyłącznie woda. Nam jednak chodzi również o to, by do wyprodukowania napędu dla takiego pojazdu nie trzeba było wykorzystywać drogich materiałów” – mówi dr Paweł Bącal z Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego, założyciel Inelco, uniwersyteckiej spółki typu spin-off.

Przemysł ciągle poszukuje nowych materiałów, lepszych od dotychczas wykorzystywanych w produkcji. Producentom zależy też na stosowaniu materiałów o porównywalnych właściwościach, ale bardziej ekologicznych. Najlepiej, by nie tylko sam materiał był ekologiczny, ale i metoda jego wytwarzania była zrównoważona. Właśnie w tym Inelco widzi swoją niszę rynkową. Jak dotąd wszystkie opracowane przez naukowców z UW metody są względnie tanie, efektywne i ekologiczne, co daje duży potencjał wdrożeniowy na wielką skalę w różnych segmentach przemysłu. Firma nie używa toksycznych odczynników, nie generuje toksycznych odpadów, a wypracowana technologia pozwoliła zmniejszyć liczbę etapów wytwarzania, co oznacza mniej czynności związanych z myciem i czyszczeniem zarówno produktów, jak i sprzętu używanego w produkcji.

Zyskowna alternatywa dla szkodliwego chromu

„Ekologia i zrównoważona produkcja zyskuje coraz większe znaczenie w przemyśle. Wpływ na to mają zarówno regulacje prawne, jak też sami konsumenci, którzy poszukują produktów ekologicznych, wytwarzanych bez szkody dla środowiska. Tymczasem problemem są stosowane w produkcji szkodliwe odczynniki, wysokie zużycie energii elektrycznej, wody i kosztownych materiałów, których pozyskanie ma negatywny wpływ na środowisko. Gdy firma odnajdzie lepsze rozwiązanie, jej korzyści mogą być bardzo różne: niższe koszty, lepszy wizerunek, przewaga konkurencyjna, nowe szanse rynkowe, zdrowsi i bardziej zaangażowani pracownicy” – mówi dr Robert Dwiliński, dyrektor Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii UW.

Dobrym przykładem jest wykorzystywany w wielu branżach chrom uznany przez Unię Europejską za substancję niebezpieczną. Nawet niewielkie ilości niektórych z jego związków mogą być szkodliwe dla człowieka, a szczególnie narażeni są pracownicy zakładów galwanicznych. UE uznała jednak, że choć chrom jest szkodliwy, trudno go będzie zastąpić. Producenci nadal mogą go wykorzystywać, lecz wymaga to uzyskania specjalnego zezwolenia albo konieczne jest jego wytwarzanie poza UE. Wszystko wskazuje na to, że na UW powstało rozwiązanie tego problemu.

„Dysponujemy podobnymi do chromu materiałami, które nie ustępują twardością, mają podobną barwę, mogą dawać połysk jak lustro, a ich wytwarzanie jest znacznie bardziej ekologiczne – nie tylko ze względu na to, że nie wykorzystuje się szkodliwych odczynników i nie używa chromu, ale że w ich produkcji zużywa się mniej wody i energii elektrycznej” – mówi dr Paweł Bącal.

Perspektywy rozwoju spółki dzięki dużym możliwościom

Innym motorem dla poszukiwań nowych materiałów są rosnące wymagania producentów i konsumentów. Przykład wykorzystania technologii Inelco dotyczy niklu. Szacuje się, że nawet 20% ludzi może być na niego uczulonych. Nowy stop powstały z połączenia niklu z miedzią i wolframem sprawia, że przedmioty z niego wykonane, nie dają odczynu alergicznego.

„Stop zachowuje się zupełnie inaczej niż każdy pierwiastek w formie czystej. Każdy z pierwiastków wnosi coś do nowego materiału, ale ostateczne jego właściwości nie stanowią prostej ich sumy. Otrzymujemy bardzo ciekawe połączenia, np. nikiel, miedź i wolfram dają błyszczący, odporny na korozję metal, który według naszych wstępnych badań nie uczula ludzi mających alergię na czysty nikiel” – tłumaczy dr Paweł Bącal.

Założyciele Inelco podkreślają, że możliwości tworzenia nowych materiałów są praktycznie nieograniczone, a materiały do siebie podobne mogą mieć bardzo odmienne właściwości. Niekiedy ich skład lub metoda wytwarzania różni się nieznacznie, a właściwości zmieniają się skokowo. Przykładowo jeden z dwóch materiałów o identycznym składzie może mieć właściwości magnetyczne, ze względu na to, że został uzyskany w nieco innych warunkach. Bardzo podobne materiały mogą też różnić się wyglądem, np. połyskiem czy kolorem. Niektóre materiały „trzymają się” jednych lepiej a innych gorzej. Przykładowo bardzo trudno osadzić dobrze przylegającą warstwę miedzi na żelazie. Dlatego jeśli chce się połączyć te metale, należy między nimi osadzić warstwę innego metalu, np. niklu. Wieloletnie badania pozwoliły założycielom Inelco na opracowanie technik, w których taka warstwa pośrednia może tworzyć się sama.

„Potrafimy wytwarzać materiały „samopodkładające”. Oznacza to, że materiał samodzielnie wytwarza warstwę, która niejako „skleja” go z innym materiałem. Co więcej, efekt ten można uzyskać w wielu procesach, lecz nam udało się opracować technologię osiągnięcia tego w jednym roztworze. I znowu mamy oszczędności – wody, detergentów i pracy ludzkiej, ponieważ cały proces jest zautomatyzowany” – mówi dr Paweł Bącal.

Flagowym produktem Inelco są obecnie trójskładnikowe stopy niklu, miedzi i wolframu. Nieustannie trwają jednak poszukiwania nowych materiałów. Spółka ma na tym polu pierwsze sukcesy i część odkryć wkrótce zamierza opatentować. Dlatego odrębną specjalizacją Inelco jest profesjonalna działalność usługowa polegająca na poszukiwaniu nowych stopów metali oraz materiałów o określonych właściwościach fizycznych – na indywidualne zamówienia przemysłu. Doświadczenia naukowców z UW pozwalają wytwarzać materiały o określonych właściwościach, zgodnych z oczekiwaniami i charakterystyką, jakie zamawiający chciałby wykorzystać w produkcji.

Od pomyłki do przełomu naukowego i biznesu

Historia Inelco zaczęła się od drobnej pomyłki młodego naukowca – wtedy studenta dopiero zaczynającego swoją pracę w laboratorium. Złe ustawienie jednego z przełączników doprowadziło do odkrycia.

„W trakcie badań zorientowałem się, że źle ustawiłem urządzenie. Wynik eksperymentu okazał się inny niż oczekiwałem, nie pasował do uznanych teorii. Ten eksperyment skłonił mnie do dalszych badań, choć inni chemicy mówili, że wynik jest nieprawidłowy i na pewno sprzeczny z literaturą. Przez lata uważano bowiem, że elektrochemicznie da się wytworzyć tylko trzy dwuskładnikowe stopy wolframu. Okazało się, że odkryłem coś, co po latach badań pozwoliło wytworzyć elektrochemicznie czwarty, a zarazem najbardziej nietypowy, dwuskładnikowy stop wolframu” – wspomina dr Paweł Bącal.

W owym czasie świat naukowy był przekonany, że wolframu nie można współosadzić z roztworów wodnych inaczej niż tylko w obecności niklu, żelaza lub kobaltu. Tymczasem wynik eksperymentu sugerował, że jest to możliwe także w obecności miedzi. Gdy dr Paweł Bącal był już pewien, że nie popełnił błędu, opublikował pracę, która zmieniła przekonania chemików o dwuskładnikowych stopach wolframu. Nieco później naukowcy amerykańscy udowodnili, że podobne rezultaty można osiągnąć ze srebrem.

„Odkrycia te otworzyły ogromne, niezbadane wcześniej możliwości. Okazało się, że przez tak prostą metodę jak elektroosadzanie można wytworzyć wiele nieodkrytych stopów wolframu o właściwościach trudnych do wyobrażenia. Większość z nowych materiałów do niczego się nie przyda, ale niektóre mogą okazać się przełomowe w jakiejś dziedzinie” – wyjaśnia dr Paweł Bącal.

Na tej filozofii bazuje Inelco, koncentrując się jednocześnie na obniżaniu kosztów wytwarzania – chodzi przecież o możliwość wdrożenia odkrytych materiałów do przemysłu, a to musi być opłacalne w produkcji. Dla przykładu, tylko nieznaczne obniżenie temperatury elektrosadzania pozwoliło zmniejszyć zużycie energii w skali całego procesu wytwarzania nawet o połowę.

 

Źródło: www.oferta.uw.edu.pl