5 członków Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia
17 października 2019

Senat UW wskazał 5 członków do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia, która zajmować się będzie koordynowaniem działań strategicznych uczelni w zakresie dydaktyki, rekrutacji i organizacji studiów.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia jest podmiotem wprowadzonym przez Statut UW uchwalony 26 czerwca 2019 r. Jej zadaniem jest koordynowanie działań strategicznych uczelni dotyczących kształcenia oraz czuwanie nad realizacją polityki uniwersytetu w zakresie dydaktyki, rekrutacji oraz organizacji studiów.

Uniwersytecka Rada ds. Kształcenia – prezentacja (pdf)

W skład Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia wchodzi 20 osób: prorektor właściwy do spraw kształcenia, który jest przewodniczącym rady, 6 osób wskazanych przez Senat, 6 osób wskazanych przez rektora, 6 osób wskazanych przez samorząd studencki, a także przedstawiciel/przedstawicielka samorządu doktorantów.

Podczas posiedzenia 16 października 20019 r. senatorowie wskazali 5 członków do Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia. Są to:

  • prof. dr hab. Barbara Fatyga – Wydział Nauk Społecznych i Resocjalizacji
  • prof. dr hab. Grzegorz Karasiewicz – Wydział Zarządzania
  • dr hab. Sylwia Kulczyk – Wydział Geografii i Studiów Regionalnych
  • dr Magdalena Markowska –Wydział Biologii
  • dr hab. Ewa Szczęsna, prof. ucz. – Wydział Polonistyki

Uchwała nr 479 Senatu UW z 16 października 2019 r. (pdf)

5 osób wskazanych przez Senat zostało wyłonionych spośród 18 kandydatur zgłoszonych wcześniej przez senatorów. Szósta osoba zostanie wybrana na jednym z kolejnych posiedzeń Senatu.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Procedura nadawania stopni doktora i doktora habilitowanego

Zgodnie z procedurą przyjętą 16 października przez Senat UW stopień doktora nadawać będą rady naukowe dyscyplin bądź Rada Naukowa Dziedzin, jeżeli rozprawa obejmować będzie zagadnienia z więcej niż jednej dyscypliny. Stopień doktora habilitowanego nadawać będą rady naukowe dyscyplin.

Załącznikami do uchwały Senatu nr 481 z 16 października 2019 r. w sprawie określenia sposobu postępowania w sprawie nadawania stopni są:

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora,

zawierają one zapisy dotyczące: sposobu wyznaczania i zmiany promotora, wszczęcia postępowania, trybu złożenia rozprawy, komisji egzaminacyjnej, komisji doktorskiej (która może zostać powołana w celu podejmowania czynności w postępowaniu), recenzentów oraz obrony; dokument reguluje też kwestie trybu eksternistycznego oraz nadawania stopnia doktora wspólnie z innymi podmiotami (uczelniami, instytutami PAN, instytutami badawczymi lub międzynarodowymi)

  • zasady postępowania w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego.

zawierają one zapisy dotyczące: wszczęcia postępowania, komisji habilitacyjnej, recenzentów oraz kolokwium

Zgodnie z nowym Statutem UW do 1/3 członków rad naukowych dyscyplin powołuje rektor, pozostali są wyłaniani w drodze wyborów. Zarządzenia dotyczące powołania przez prof. Marcina Pałysa, rektora UW, członków 22 rad weszły w życie 1 października 2019 r. Obecnie trwają wybory pozostałych członków. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej odbędą się one do 31 października.

Zasady postępowania w sprawie nadania stopni doktora i doktora habilitowanego
Uchwała nr 481 Senatu UW z dnia 16 października 2019 r. (pdf)

Procedura nadawanie stopni – prezentacja
dot. (1) okresu przejściowego (do momentu powołania rad naukowych dyscyplin); (2) przewodów i postępowań wszczętych i niezakończonych przez 30 kwietnia 2019 r.; (3) osób, które rozpoczęły studia doktoranckie przed rokiem akademickim 2019/2020

 

Źródło: www.uw.edu.pl


„Najlepsi z najlepszych! 4.0.”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło wyniki konkursu „Najlepsi z najlepszych 4.0”. Wśród 117 nagrodzonych studenckich pomysłów jest 9 projektów z UW, w tym jeden projekt z Wydziału Chemii.

Opiekun naukowy: dr Michał Wójcik

Zespół studentów: Szymon Szostak, Piotr Kuczyński, Barbara Śliwa, Natalia Kołsut

Tytuł projektu: „Nanocząstki palladu, platyny i ich domieszkowane odpowiedniki jako platformy do otrzymywania nowoczesnych nośników leków, stosowane w walce z nowotworem trzustki”

Przyznana kwota finansowania: 187 110,00 PLN

Celem naboru ofert realizowanego w ramach projektu pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego jest wsparcie wybitnie uzdolnionych studentów w rozwoju ich aktywności.

Dzięki zdobytym środkom beneficjenci projektu będą mogli uczestniczyć w konkursach, zawodach i konferencjach na arenie międzynarodowej.

Projekt pozakonkursowy pt. „Najlepsi z najlepszych! 4.0.” to kontynuacja projektów pt. „Najlepsi z najlepszych!” i „Najlepsi z najlepszych! 2.0.” i „Najlepsi z najlepszych! 3.0.” oraz programu Ministra „Generacja Przyszłości”, realizowanych w latach ubiegłych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Więcej informacji: www.gov.pl

 

Serdecznie gratulujemy!