Uniwersytecki folder o 4EU+

– Uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego przez Sojusz 4EU+ jest wyrazem uznania dla wkładu, jaki wnosimy w kształcenie i badania naukowe w Europie. Uczestnictwo w Sojuszu umożliwia UW współpracę z najlepszymi uczelniami badawczymi naszego kontynentu. Jest to również wspaniała promocja naszej uczelni za granicą. Jestem pewien, że za kilka lat uczelnie sojuszu będą ze sobą ściśle współpracować i będziemy mogli powiedzieć, że razem tworzymy prawdziwy uniwersytet europejski – tak o Sojuszu 4EU+ mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. To jeden z cytatów z folderu o 4EU+. W dwujęzycznej publikacji zawarte są też najważniejsze informacje o konsorcjum.

4EU+ to sojusz 6 europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Razem uczelnie chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >>

W jesiennym numerze pisma UW dołączony został folder o 4EU+, w którym oprócz m.in. cytatów władz uczelni partnerskich sojuszu, faktów i liczb, pierwszych projektów badawczych „Smart cities for ageing societies” i „4EU+ against cancer”, można znaleźć informacje na temat korzyści, jakie będą mieli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz wszyscy członkowie społeczności akademickiej UW.

Sojusz 4EU+ – folder

Za najważniejsze wyzwania uczelnie 4EU+ uznają:

  • zwiększenie mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji,
  • ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia, które promowałoby określone kompetencje i wartości (wielojęzyczność, krytyczne myślenie, umiejętność analizy danych, przedsiębiorczość, zaangażowanie społeczne),
  • pogłębienie integracji europejskiego szkolnictwa i jego zrównoważony rozwój.

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Data publikacji: 14 października 2019

Data ostatniej modyfikacji: 14 października 2019