Wybierz Samorząd! I Wybory na WCh
14 października 2019

Już 23.10.2019 (środa) w godzinach 9:30-15:30 w holu głównym odbędą się na naszym Wydziale wybory do organów Samorządu Studenckiego! ✔
Jeśli chcesz robić coś więcej i działać dla dobra społeczności akademickiej to okazja właśnie dla Ciebie!

Komisja Wyborcza przeprowadzi wybory do następujących organów:
→ Rada Samorządu Studentów Wydziału Chemii (5 mandatów)
→ Rady Wydziału Chemii (6 mandatów)
→ Parlamentu Studentów UW (1 mandat)
Kandydatury należy składać na piśmie w biurze ZSS UW do dnia 18.10.2019 roku w godzinach pracy biura, tj. 9:00 – 17:00 📃

Pamiętajcie o zabraniu ważnej legitymacji studenckiej lub innego dokumentu potwierdzającego Wasz status studenta! 💳

Wszystkich kandydatów zachęcamy do prezentacji swoich kandydatur w dyskusji tego wydarzenia!

Wydarzenie na Facebooku: https://www.facebook.com/events/769739653457038/

Do zobaczenia przy urnie!

Kontakt z Komisją Wyborczą Samorządu Studentów UW: komisjawyborcza@samorzad.uw.edu.pl
Więcej informacji o wyborach i uchwały KW SS UW na stronie: ukw.samorzad.uw.edu.pl

 


Rady naukowe dyscyplin–kompetencje, liczebność,sposób wyłaniania

Trwają wybory członków 22 rad naukowych dyscyplin na UW. Zgodnie z uchwałą Uczelnianej Komisji Wyborczej mają się one zakończyć do 31 października. Ponieważ rady to zupełnie nowe organy uniwersyteckie, zachęcamy do zapoznania się z tekstem na temat rad (ich kompetencji, liczebności oraz sposobu wyłaniania) przygotowanym przez Zespół rektorski UW.

Rady naukowe dyscyplin – materiał opracowany przez zespół rektorski UW (pdf)

Rady naukowe dyscyplin – prezentacja (pdf)

W najbliższym czasie na stronie głównej UW ukażą się też materiały na temat innych zmian w funkcjonowaniu uniwersytetu wprowadzonych przez nowy Statut UW, w tym: rad dydaktycznych i nowej roli prodziekana ds. studenckich, szkół doktorskich i procedury nadawania stopni, spraw pracowniczych (konkursów, awansów, ocen pracowniczych, pensum).

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Zajęcia sportowe w podziemiach BUW

Studenci i pracownicy UW wkrótce będą mogli korzystać z sal sportowych w nowej lokalizacji. W przebudowanych podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie odbywać się będą zajęcia m.in. z gimnastyki i tańca.

W przebudowanych podziemiach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie przy ul. Dobrej 56/66 powstała przestrzeń, w której odbywać się będą zajęcia wychowania fizycznego dla studentów oraz zajęcia sportowe dla pracowników, emerytów i rencistów Uniwersytetu Warszawskiego. W nowej lokalizacji organizowane będą zawody, turnieje, pokazy i imprezy o charakterze sportowym skierowane do całej społeczności akademickiej UW.

Pierwsze zajęcia w podziemiach BUW rozpoczną się w środę, 16 października. W nowo powstałej przestrzeni studenci UW będą mogli brać udział w zajęciach z aerobiku, body shape, ergometru wioślarskiego, ergo fitnessu, treningu funkcjonalnego, fitballu, jogi akademickiej i korektywy. Dostępne będą również, takie zajęcia jak: pilates, rowing cross, siłownia, stretching, sensoryczny trening stabilizacyjny, szermierka rekreacyjna, tenis stołowy, taniec towarzyski oraz zdrowy kręgosłup.

W ramach aktywności sportowych adresowanych do pracowników odbywać się będą ćwiczenia z gimnastyki, zdrowego kręgosłupa, latino body shape, tenisa stołowego, siłowni i tańca jazzowego.

Więcej informacji na temat oferty zajęć dla pracowników i studentów znajduje się pod adresem: http://wfisport.uw.edu.pl/

Oficjalne otwarcie pomieszczeń sportowych w podziemiach BUW odbędzie się 30 października. Adaptacja podziemi BUW na cele sportowe jest jedną z inwestycji programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”.

Cele programu wieloletniego „Uniwersytet Warszawski 2016-2025”:

1. rozwój przedsięwzięć transdyscyplinarnych
2. większe umiędzynarodowienie uczelni
3. rozwój programu kształcenia przez całe życie
4. rozwój przedsiębiorczości akademickiej
5. wspieranie innowacyjnych form kształcenia
6. podnoszenie jakości życia publicznego

 

Źródło: www.uw.edu.pl


„Równoważni”- kampania na rzecz równego traktowania

14 października ruszyła kampania społeczna „Równoważni”, której celem jest podkreślenie, że na UW nie ma miejsca na dyskryminację, a każda osoba, która jej doświadczyła znajdzie wsparcie na uczelni. Kampania jest jednym z działań podejmowanych przez uniwersytet na rzecz równego traktowania.

Uniwersytet jest instytucją otwartą na różnorodność. Dążymy do tego, aby być miejscem atrakcyjnym, przyjaznym i bezpiecznym dla wszystkich członków naszej społeczności, bez względu na narodowość, płeć, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Na Uniwersytecie Warszawskim funkcjonują instytucje, których zadaniem jest działanie na rzecz budowania na uczelni środowiska wolnego od wszelkich form dyskryminacji. Są to rzecznik akademicki, który wspiera członków społeczności akademickiej m.in. w rozwiązywaniu sporów oraz specjalista ds. równouprawnienia, który zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością. Na UW istnieje także Komisja rektorska ds. przeciwdziałania dyskryminacji.

Jednym z elementów podejmowanych przez UW na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji jest kampania „Równoważni”, skierowana do całej społecznością akademickiej. Jej celem jest podkreślenie, że na Uniwersytecie Warszawskim nie ma miejsca na dyskryminację, a każdy kto jej doświadcza znajdzie wsparcie na uczelni. Akcja dotyczy różnych przejawów dyskryminacji: ze względu na płeć, wiek, religię, etniczność, niepełnosprawność czy orientację seksualną.

Kampania obejmuje serię plakatów oraz działania na profilach uniwersytetu w mediach społecznościowych. Materiały pojawią się także na stronach internetowych i fanpage`ach jednostek. Elementem kampanii będzie również film promocyjny z udziałem jej bohaterów – osób z UW reprezentujących różne środowiska, potencjalnie narażone na dyskryminację i nierówne traktowanie.

Materiały uświadamiają odbiorców o tym, czym jest dyskryminacja, mobbing, mowa nienawiści lub jak przeciwdziałać zjawiskom dyskryminacyjnym. Plakaty i posty zachęcają do odzwiedzania uniwersyteckiej strony internetowej www.rownowazni.edu.pl, zawierającej kompleksowe informacje dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji.

Koordynatorem projektu jest Biuro Promocji. Kampania powstała przy udziale wielu uniwersyteckich jednostek oraz w ścisłej współpracy merytorycznej z dr Anną Cybulko, rzeczniczką akademicką oraz dr hab. Julią Kubisą, specjalistką ds. równouprawnienia.

Kampania „Równoważni” wpisuje się  w zalecenia strategii HR Excellence in Research, zakładającej realizację działań w obszarze równego traktowania oraz zwiększenia wiedzy i świadomości w dziedzinie antydyskryminacji.

Więcej informacji o kampanii, jak również o dostępnych formach wsparcia, znajduje się na stronie www.rownowazni.uw.edu.pl

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Badaczka z UW zwyciężczynią konkursu „Innowacja jest kobietą”

Źródło: www.scitourn.com

Dr Marta Fiedoruk-Pogrebniak z Uniwersytetu Warszawskiego została laureatką XI konkursu „Innowacja jest kobietą” organizowanego przez fundację Kobiety Nauki – Polska Sieć Kobiet Nauki.

Celem konkursu jest wyłonienie innowacyjnego rozwiązania technologicznego lub koncepcji wdrożenia już opracowanego pomysłu. Udział w konkursie mogą wziąć badaczki-wynalazczynie, będące autorkami bądź współautorkami takiego rozwiązania. W tej edycji doceniono projekt dr Marty Fiedoruk-Pogrebniak „Mikrofluidyczne systemy analityczne na potrzeby diagnostyki medycznej i analityki środowiska”. W uzasadnieniu swojej decyzji jury napisało, że autorka – na przekór skomplikowanym rozwiązaniom naukowym lub inżynierskim – opracowała proste, tanie i przenośne systemy analityczne, które mogą być wykorzystywane przez osoby nieposiadające specjalistycznego wykształcenia do przeprowadzania prostych analiz zarówno w zakresie diagnostyki medycznej, jak również analityki środowiska. Jest to proste i eleganckie rozwiązanie problemu, który do tej pory wymagał zaangażowania specjalistycznej aparatury w nieprzenośnym laboratorium analitycznym. Jej pomysł może być rozwijany w kierunku detekcji innych schorzeń bądź zanieczyszczeń środowiska. Zastosowanie technologii LoP w połączeniu z detekcją kolorów przy użyciu diod elektroluminescencyjnych obiecuje znaczne ułatwienia w życiu i pracy wielu ludzi.

Laureatka swoje naukowe zainteresowania realizuje w Pracowni Teoretycznych Podstaw Chemii Analitycznej w Zakładzie Chemii Nieorganicznej i Analitycznej na Wydziale Chemii UW. Wchodzi w skład zespołu kierowanego przez prof. dr. hab. Roberta Konckiego, którego główną tematyką badawczą jest bioanalityka: detektory, sensory, biosensory chemiczne, enzymy w analizie chemicznej, analiza przepływowa, analityka kliniczna i biomedyczna.

Zwycięski wynalazek będzie zaprezentowany podczas Międzynarodowych Targów „Pomysły, Wynalazki, Nowe Produkty” IENA 2019 w Norymberdze, które odbędą się w dniach 31 października –3 listopada 2019 roku.

Jednocześnie Zarząd Fundacji wraz ze sponsorem konkursu, spółką „Inventor”, zdecydował o przyznaniu specjalnej nagrody dla zespołu Julii Radwan-Pragłowskiej, doktorantki z Wydziału Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej, za projekt dotyczący antyoksydacyjnych środków hemostatycznych o kontrolowanej biodegradowalności oraz technologii ich otrzymywania. Wyróżniona badaczka jest członkiem Zespołu Innowacyjnych Zielonych Technologii w Katedrze Biotechnologii i Chemii Fizycznej PK. Jej zainteresowania badawcze koncentrują się wokół projektowania i syntezz materiałów i biomateriałów o zaawansowanych właściwościach do zastosowań w przemyśle, medycynie i farmacji oraz zielonych technologii, bionanotechnologii i bionanomateriałów. W tym roku otrzymała stypendium START Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Zdobyła też Polską Nagrodę Innowacyjnego Rozwoju 2019 w kategorii Naukowiec Przyszłości oraz Główną Nagrodę w konkursie Student-Wynalazca.

 

Źródło: www.kobietynauki.org

 

Źródło: www.forumakademickie.pl


Uniwersytecki folder o 4EU+

– Uzyskanie statusu uniwersytetu europejskiego przez Sojusz 4EU+ jest wyrazem uznania dla wkładu, jaki wnosimy w kształcenie i badania naukowe w Europie. Uczestnictwo w Sojuszu umożliwia UW współpracę z najlepszymi uczelniami badawczymi naszego kontynentu. Jest to również wspaniała promocja naszej uczelni za granicą. Jestem pewien, że za kilka lat uczelnie sojuszu będą ze sobą ściśle współpracować i będziemy mogli powiedzieć, że razem tworzymy prawdziwy uniwersytet europejski – tak o Sojuszu 4EU+ mówi prof. Marcin Pałys, rektor UW. To jeden z cytatów z folderu o 4EU+. W dwujęzycznej publikacji zawarte są też najważniejsze informacje o konsorcjum.

4EU+ to sojusz 6 europejskich uczelni badawczych: Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Karola, Uniwersytetu w Heidelbergu, Uniwersytetu Kopenhaskiego, Uniwersytetu Sorbońskiego i Uniwersytetu Mediolańskiego. Razem uczelnie chcą wspólnie prowadzić badania i kształcić studentów, tworzyć inicjatywy związane z innowacyjnością, transferem technologii i społeczną odpowiedzialnością uczelni. W czerwcu Komisja Europejska przyznała sojuszowi grant w pilotażowym konkursie „European Universities” finansowanym z programu Erasmus+. Więcej informacji >>

W jesiennym numerze pisma UW dołączony został folder o 4EU+, w którym oprócz m.in. cytatów władz uczelni partnerskich sojuszu, faktów i liczb, pierwszych projektów badawczych „Smart cities for ageing societies” i „4EU+ against cancer”, można znaleźć informacje na temat korzyści, jakie będą mieli studenci, doktoranci, pracownicy naukowi oraz wszyscy członkowie społeczności akademickiej UW.

Sojusz 4EU+ – folder

Za najważniejsze wyzwania uczelnie 4EU+ uznają:

  • zwiększenie mobilności naukowców, studentów i pracowników administracji,
  • ustanowienie wspólnych ram dla kształcenia, które promowałoby określone kompetencje i wartości (wielojęzyczność, krytyczne myślenie, umiejętność analizy danych, przedsiębiorczość, zaangażowanie społeczne),
  • pogłębienie integracji europejskiego szkolnictwa i jego zrównoważony rozwój.

6 uniwersytetów realizuje ponad 100 wspólnych projektów badawczych, edukacyjnych i podnoszących kompetencje pracowników. Większość z nich dotyczy programów flagowych, tzw. flagshipów:

  • Zdrowie i zmiany demograficzne w środowisku miejskim,
  • Europa w zmieniającym się świecie: zrozumienie społeczeństw, gospodarek, kultur i języków,
  • Transformacja nauki i społeczeństwa poprzez rozwijanie zaawansowanych technologii informacyjnych, obliczeniowych i komunikacyjnych,
  • Bioróżnorodność i zrównoważony rozwój.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Oferta pracy dla Studenta–stypendysty w projekcie NCN SONATA-BIS

Oferta pracy dla Studenta – stypendysty w ramach projektu NCN SONATA-BIS (dwa miejsca) pt. „Bimodalna detekcja biologicznie istotnych związków z zastosowaniem koniugatów aptamerów i klasterów złota”. Kierownik projektu: dr hab. Agnieszka Więckowska. Termin przesyłania dokumentów upływa 21 października 2019 roku o godz. 12.00. Więcej informacji >> pdf