BUW dla naukowców
18 września 2019

📌  NAUKOWCU, PAMIĘTAJ! DO 1 PAŹDZIERNIKA MUSISZ ZAŁOŻYĆ KONTO W SYSTEMIE ORCID I PODPIĄĆ GO DO KONTA UŻYTKOWNIKA PBN.

Zgodnie z zapisami Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 3 lipca 2018 r. oraz Rozporządzeniem w sprawie Zintegrowanego Systemu Informacji o szkolnictwie Wyższym i Nauce POL-on na naukowców został nałożony obowiązek posiadania identyfikatora ORCiD (Open Researcher and Contributor ID). Identyfikator ORCiD będzie pełnił znaczącą rolę w ewaluacji podmiotów naukowych w 2021 roku. Każda osoba, której osiągnięcia złożą się na ewaluowany dorobek danego podmiotu, będzie musiała posiadać ORCiD. Ponadto, jednym z wymogów MNiSW jest także posiadanie przez naukowców konta w systemie PBN (Polska Bibliografia Naukowa) i powiązanie go z identyfikatorem ORCiD.

Brak identyfikatora ORCID oraz powiązania go z PBN uniemożliwi uznanie prac w dorobku pracownika i jednostki.

Pobierz poradnik Naukowiec w sieci i stwórz swój profesjonalny naukowy profil w internecie!

📌 NOWA OFERTA SZKOLEŃ BUW JUŻ DOSTĘPNA!

Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie zaprasza pracowników naukowych UW na cykl darmowych szkoleń. Zajęcia dotyczą między innymi:

 • wskaźników bibliometrycznych i cytowań,
 • baz Web of Science i Scopus,
 • publikacji naukowych w świetle Ustawy 2.0.

Szczegółowy grafik szkoleń

Pierwsze zajęcia już w listopadzie!

BUW oferuje też zajęcia dedykowane dla poszczególnych wydziałów/jednostek.

Pytania dotyczące kursów można kierować na adres: informator.dziedzinowy@uw.edu.pl lub telefonicznie: 22 55 25 159 (w godz. 9-15).

📌 USŁUGA BIBLIOMETRYCZNA

BUW przypomina o usłudze Informacja bibliometryczna, w ramach której można zlecić przygotowanie raportu cytowań.

Szczegółowe informacje o usłudze


List od rektora UW dotyczący federalizacji z WUM

Szanowni Państwo,

Mija dokładnie rok, odkąd z rektorem Mirosławem Wielgosiem podpisaliśmy list intencyjny w sprawie utworzenia federacji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. List ten zyskał poparcie Senatów obydwu uczelni. Przez kolejne dwanaście miesięcy trwały intensywne prace nad koncepcją federacji, jej organizacją, zasadami funkcjonowania i współpracy obu uczelni. Dziś chciałbym Państwu zaprezentować wyniki tych prac.

Przeprowadzone analizy wskazują, że federalizacja z WUM umożliwi naszemu uniwersytetowi realizację najistotniejszych strategicznych celów, otworzy przed uczelnią zupełnie nowe obszary badawcze, znacznie poszerzy możliwości pozyskiwania funduszy na badania, przyniesie korzyści pracownikom oraz doktorantom i studentom.   

Ambicją UW jest dołączenie do czołówki uczelni rozpoznawalnych międzynarodowo. Federalizacja z WUM jest jednym z najważniejszych kroków w kierunku osiągnięcia tego celu. Wszystkie najlepsze europejskie i światowe uczelnie obejmują także medycynę, z kolei medycyna nie może szybko rozwijać się bez wsparcia innych dziedzin. Jak pokazała dotychczasowa współpraca naszych uniwersytetów, UW i WUM są względem siebie komplementarne. Nasze obszary badawcze i dydaktyczne uzupełniają się, a dzięki zbliżeniu możemy osiągnąć znacznie więcej niż suma naszych potencjałów. Dzięki federalizacji:

 • otrzymamy dostęp do bibliotek i infrastruktury badawczej WUM, w tym certyfikowanych laboratoriów przedklinicznych, a także do zbiorów danych klinicznych,
 • zyskamy nowe możliwości pozyskiwania środków na badania z wysokobudżetowych konkursów grantowych (krajowych  i międzynarodowych), w których dotychczas ze względu na brak medycyny lub specjalistycznej aparatury nie mogliśmy uczestniczyć,
 • łatwiejsze niż dotychczas będzie tworzenie międzyuczelnianych, wielodyscyplinarnych zespołów badawczych – zyskamy możliwość codziennej współpracy ze specjalistami nauk medycznych, farmaceutycznych, o zdrowiu i dzięki temu będziemy mogli podejmować nowe tematy badawcze lub znacznie wzbogacić realizowane już projekty,
 • zyskamy szansę na większe oddziaływanie na otoczenie dzięki prowadzeniu badań związanych z najważniejszymi wyzwaniami cywilizacyjnymi, które zawsze wymagają udziału medycyny,
 • możemy osiągnąć wyższą pozycję w rankingach.

Formułę federacji wprowadziła ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – jest to nowość w naszym systemie szkolnictwa, dlatego warto przytoczyć podstawowe zasady funkcjonowania federacji:

 • federacja ma wobec tworzących ją uczelni odrębną osobowość prawną i finanse – oznacza to, że z prawnego punktu widzenia jest osobną instytucją, kierowaną przez własne organy, posiadającą własny majątek, budżet i zobowiązania finansowe, organy federacji nie mają wpływu na wewnętrzne sprawy uniwersytetów, a pracownicy uczelni im nie podlegają,
 • wszelkie działania, które w ramach federacji chciałyby podjąć uniwersytety, prowadzone są na podstawie uzgodnień i porozumień – decyzje w tej sprawie podejmują organy uczelni, a więc rektorzy i Senaty,
 • nieruchomości i infrastruktura uczelni pozostaje ich wyłączną własnością,
 • ewaluacja działalności naukowej prowadzona jest wspólnie dla federacji – dyscypliny naukowe prowadzone na UW i WUM nie pokrywają się, lecz są kompatybilne (WUM prowadzi badania w naukach medycznych, naukach farmaceutycznych, naukach o zdrowiu),
 • środki, o które ze źródeł zewnętrznych będziemy wnioskować samodzielnie jako uczelnia, będą trafiać tylko do UW, a nie federacji – tak będzie np. w przypadku środków, o które obecnie staramy się w programie „Inicjatywa doskonałości – uczelnia badawcza”.

Koncepcję federalizacji UW i WUM zaprezentowano podczas posiedzenia Senatu UW 11 września. Senatorowie rozmawiali m.in. o uniwersyteckich dyscyplinach naukowych, które na współpracy z medycyną mogłyby skorzystać. Z dyskusji płynął wyraźny wniosek, że są to nie tylko nauki ścisłe i przyrodnicze, ale też humanistyczne i społeczne – że na federalizacji zyska cały uniwersytet.

Gorąco zachęcam Państwa do zapoznania się z materiałami, które otrzymali senatorowie. Zawierają one szczegółowe analizy dotyczące korzyści płynących z federalizacji, optymalnych rozwiązań organizacyjnych oraz kwestii finansowych. Materiały dostępne są na stronie: www.uw.edu.pl/o-korzysciach-federalizacji-z-wum.

Na najbliższym posiedzeniu Senatu UW 25 września senatorowie będą dyskutować o projekcie Statutu federacji. Dwa dni wcześniej dokument będzie przedmiotem obrad Senatu WUM. Gdy dokument zyska poparcie senatorów obydwu uczelni, rozpoczną się – zgodnie z ustawą – uzgodnienia z Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Utworzenie federacji mogłoby nastąpić w roku 2020.

Marcin Pałys,

rektor UW


Konkurs na prace dyplomowe o potencjale wdrożeniowym

Uniwersytecki Ośrodek Transferu Technologii organizuje konkurs na prace licencjackie, inżynierskie, magisterskie i doktorskie, które posiadają potencjał komercjalizacyjny lub wdrożeniowy. Na laureatów czekają nagrody pieniężne.

Termin nadsyłania prac upływa 15.11.2019. Zgłoszeń mogą dokonywać autorzy lub promotorzy rozpraw. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest obrona nadesłanej pracy w okresie 01.05.2017 r. – 15.11.2019 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty w trzech kategoriach – prac licencjackich/inżynierskich, magisterskich oraz doktorskich. Zwycięzcy mogą otrzymać odpowiednio: trzy, cztery i pięć tysięcy złotych. Przewidziano też jedną nagrodę specjalną – rok darmowej preinkubacji, czyli próby swoich sił na rynku bez ponoszenia związanego z tym ryzyka, odbywanej w spółce celowej Uniwersytetu Warszawskiego UWRC Sp. z o.o.

Celem konkursu jest promocja osób, które zrealizowały swoje badania z uwzględnieniem możliwości ich wykorzystania w praktyce. Konkurs ma też zachęcić studentów stojących przed wyborem tematyki pracy dyplomowej do podjęcia działań badawczych o potencjale komercjalizacyjnym i wdrożeniowym.

Szczegółowe informacje, regulamin oraz formularz zgłoszeniowy są dostępne na stronie Uniwersyteckiego Ośrodka Transferu Technologii.

 

Źródło: www.uw.edu.pl