Konkurs o stypendium dla studenta w projekcie NCN OPUS 13
09 lipca 2019

Konkurs o stypendium dla studenta w ramach projektu Narodowego Centrum Nauki OPUS 13 ,,Nanostrukturalne ciekłokrystaliczne lipidowe nośniki chemioterapeutyków oraz emiterów promieniowania korpuskularnego do zastosowań w celowanej terapii nowotworów”. Kierownik projektu: dr Ewa Nazaruk. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 1 sierpnia 2019 roku. Więcej informacji >> pdf


Zgłaszanie kandydatów do RND powoływanych przez rektora

Do 15 września rektor UW powoła członków pierwszych Rad Naukowych Dyscyplin. Kryteria, które muszą spełnić kandydaci, zostały określone w uchwale Senatu UW. Pracownicy uniwersytetu, którzy spełniają co najmniej cztery kryteria wymienione w uchwale, mogą do 15 sierpnia zgłosić swoją kandydaturę do RND. Osoby powołane przez rektora będą stanowić do 1/3 składu rad. Pozostali członkowie zostaną wybrani w wyborach.

Rady Naukowe Dyscyplin to nowe organy uniwersyteckie, których zadaniem będzie m.in.: nadawanie stopni naukowych doktora i doktora habilitowanego, ustalanie kryteriów oceny osiągnięć naukowych nauczycieli akademickich oraz koordynowanie działań związanych z przygotowaniem ewaluacji działalności naukowej uczelni w ramach danej dyscypliny. Skład, kompetencje i tryb prac Rad Naukowych Dyscyplin został określony w nowym Statucie Uniwersytetu Warszawskiego (paragrafy 47-54).

Zgodnie ze Statutem w skład Rad Naukowych Dyscyplin wchodzić będzie od 25 do 50 osób. Do 1/3 członków powoła rektor. Pozostali członkowie będą wyłaniani w drodze wyborów.

Podczas posiedzenia 26 czerwca 2019 roku Senat UW przyjął uchwałę w sprawie kryteriów, które będą brane pod uwagę przy powoływaniu przez rektora członków pierwszych Rad Naukowych Dyscyplin (Uchwała nr 450 Senatu UW z 26 czerwca 2019 r.).

Obecnie trwają prace nad wyłonieniem listy pracowników UW, którzy spełniają te kryteria. Analizowane są bazy bibliometryczne, listy przyznanych grantów czy opieki promotorskiej. Jednocześnie w celu zapewnienia pełnej transparentności każdy pracownik, który spełnia co najmniej cztery kryteria wymienione w uchwale nr 450 Senatu UW, może do 15 sierpnia 2019 roku zgłosić swoją kandydaturę do Rady Naukowej Dyscypliny – dr hab. Maciej Duszczyk, prorektor UW ds. naukowych.

Zgłaszanie kandydatur

Pracownicy, którzy spełniają co najmniej cztery kryteria wymienione w uchwale nr 450 Senatu UW, mogą do 15 sierpnia 2019 roku zgłosić swoją kandydaturę do Rady Naukowej Dyscypliny na adres wyboryRND@adm.uw.edu.pl. W zgłoszeniu należy wskazać kryteria z uchwały Senatu wraz z uzasadnieniem/potwierdzeniem ich spełnienia. Forma potwierdzenia (uzasadnienia) powinna jednoznacznie przesądzać o spełnieniu danego kryterium. Samo oświadczenie będzie w tym przypadku niewystarczające.

 

Źródło: www.uw.edu.pl


Konkurs na stanowisko Starszego Asystenta

Dziekan i Rada Wydziału Chemii Uniwersytetu Warszawskiego ogłaszają KONKURS na stanowisko STARSZEGO ASYSTENTA (grupa pracowników dydaktycznych) w Laboratorium Dydaktyki Chemii. Liczba dostępnych etatów: 1. Dokumenty należy składać w terminie do dnia 2 września 2019 roku do godz. 14.00. Więcej informacji >> pdf Klauzula informacyjna RODO Template


Znamy zwycięzców Konkursu na Grant

Po wysłuchaniu prezentacji wnioskodawców i dyskusji w gronie Komitetu Inwestycyjnego Konkursu na Grant realizowanego przez UOTT w ramach projektu „Inkubator Innowacyjności 2.0” zostało przyznanych 11 grantów na kwotę 560 000 zł netto.

W wyniku konkursu finansowanie skierowane zostało do przedstawicieli siedmiu jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.

Największa kwota inwestycji w projekty przedwdrożeniowe (140 000 zł netto) powędruje do trzech zespołów z Wydziału Chemii.

Wydział Chemii – 3 granty – 140 000 zł

 • Wnioskodawca: dr hab. Maciej Mazur, prof. UW
  Przyznana kwota finansowania (zł netto): 60 000,00
  Tytuł projektu: „Formulacje farmaceutyczne sulforafanu do zastosowań w terapiach przeciwnowotworowych”
  Punktacja: 672
 • Wnioskodawca: dr Rafał Wieczorek
  Przyznana kwota finansowania (zł netto): 40 000,00
  Tytuł projektu: „Antyangiogenne peptydomimetyki w terapiach nowotworów złośliwych i innych schorzeń”
  Punktacja: 551
 • Wnioskodawca: dr Paweł Bącal
  Przyznana kwota finansowania (zł netto): 40 000,00
  Tytuł projektu: „Dekoracyjne powłoki ochronne na bazie amorficznych stopów wolframu, niklu i miedzi”
  Punktacja: 506

Wręczenie dyplomów dla beneficjentów konkursu i rozpoczęcie projektów odbyło się w dniu 26 czerwca 2019 r.

Serdecznie gratulujemy!

 

Źródło: www.uott.uw.edu.pl